Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Alt 02-04-2008, 15:12   #1 (permalink)
imza
V.I.P ÜYE
 
Üyelik tarihi: Dec 2007
Mesajlar: 385
Teşekkür: 0
11 Mesajda 20 kere teşekkür edildi
imza - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart ÖZEL KULLANIMA MAHSUS KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN 6 SERİ NOLU GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİN


29 Mart 2008 CUMARTESİ- Resmî Gazete - Sayı : 26831

TEBLİĞ
Gümrük Müsteşarlığından:

ÖZEL KULLANIMA MAHSUS KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN 6 SERİ NOLU GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİNO:MADDE 1 – 1/3/2007 tarihli 26449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri No: 6 sayılı Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinin "Süre uzatımı" başlıklı 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının birinci paragrafı, 4 üncü fıkrasının b bendinin 1 inci ve 3 üncü alt bendi ile c bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2) Taşıt, Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ile Türkiye’ye getirilmiş ise süre uzatımı isteğinin TTOK aracılığı ile bu kişilerin fiilen çalıştığı, incelemede bulunduğu, öğrenim yaptığı ya da Türkiye’de geçici olarak oturmaya izinli bulunduğu yerdeki, bulunmuyorsa buraya en yakın yerdeki Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine yapılmasını müteakip verilecek talimata istinaden,

b) I) Kişinin süre uzatımına esas çalışma izni, öğrenim belgesi ve ikamet tezkeresi gibi belgelerin sürelerinin ilgili kuruluşlarca uzatılmaması ya da iptal edilmesi halinde bu hususun ilgiliye bildirildiği yazının tarihinden,

b) III) İlgililer tarafından çalışma izninin uzatılmasına ilişkin olarak yapılan müracaatın kurumunca reddedilmesi halinde yukarıda sözü edilen süreler işletilmeye başlar. İlgililerce yapılan müteakip müracaatlar süre uzatımında dikkate alınmaz.

c) İlgililer tarafından süre uzatımına dair belgelerin temini için yapılan resmi başvuruların beklenildiğine dair tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte karne geçerlilik süresi içerisinde TTOK veya ilgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne verilen dilekçeler dikkate alınır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin "Süre Uzatımı" başlıklı 9 uncu maddesinin 3 ve 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 5 inci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

3) Gümrük idarelerince, ibraz edilen belgelerin uygunluğunun tespit edilmesinden sonra 1 Nolu Taşıt Takip Programı üzerinde süre uzatımına ilişkin işlemler gerçekleştirilerek ilginin pasaportuna kaydedilir ve süre uzatımına ilişkin belgeler ilgili gümrük idaresinde muhafaza edilir. Bu şekilde yurda girişi yapılan taşıtların kalabileceği süre, süre uzatımları dâhil yurda giriş tarihinden itibaren 24 ayı geçemez.

4) Süre uzatımına ilişkin dilekçelerin, taşıtın kanuni yurtta kalma süresi içerisinde verilmesi esastır. Ancak, müracaatın taşıtın kanuni yurtta kalma süresinden sonra yapılması halinde ise durumun, 1 inci fıkrada sayılan mücbir sebep belgeleriyle ispatlanması gerekir. Her iki durumda da müracaatlar bizzat gümrük idarelerince bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin "Geçici ithale ilişkin olarak gümrük idaresince yapılacak giriş işlemleri" başlıklı 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasının b ve g bendi ile 3 üncü fıkrasının b bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 1 inci fıkraya h bendi eklenmiştir.

(1)-b) Belgelerin uygunluğu halinde giriş işleminden sonra Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi giriş parçası koparılır, ilgilinin pasaportuna gerekli kayıt düşülür ve karnenin giriş parçası ilgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne gönderilir. Diğer tüm belgeler her kişi için özel bir dosya açılarak saklanır ve kişinin taşıtı ile ilgili yapılacak bütün işlemler bu dosya üzerinden yürütülür.

g) Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi düzenlenmek suretiyle getirilen taşıtların süreleri içerisinde olmak koşuluyla birden çok çıkış ve girişlerine izin verilir. Her çıkış ve girişte karnenin ilgili parçaları koparılarak geçici ithali yapılan gümrük idaresinin bağlı olduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bordro ekinde gönderilir.

h) Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünce bu taşıtların takip işlemleri (İstanbul) Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu nezdinde yapılır.

(3)-b) Yapılan incelemenin olumlu sonuçlanması durumunda belgeler kabul edilerek, 1 Nolu Taşıt Takip Programına giriş kaydı yapılır. Kayıt işleminden sonra Türkiye’ye özgü olan giriş-çıkış parçalarıyla karne dipkoçanındaki girişe ilişkin bölümler taşıtın kanuni yurtta kalma süresi de belirtilmek suretiyle eksiksiz olarak doldurulur ve muayene memurunca ya da görevli memur tarafından mühür ve imza uygulanır. Mühürlerin okunaklı ve belirgin olmasına özellikle dikkat edilir ve ilgilinin pasaportuna taşıtın tescil numarası ve kanuni yurtta kalma süresi sonu belirtilmek suretiyle kaydedilir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin "Gümrük İdaresince yapılacak çıkış işlemleri" başlıklı 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasının a bendi ile 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1)-a) Taşıt sahibinin görev, öğrenim ve incelemesinin bitmesi veya oturma izin süresinin sona ermesi veya iptal edilmesi nedeniyle çıkarılacak taşıtın, trafik idaresinden ilişiğinin kesilip kesilmediği kontrol edilir ve taşıtın belgedeki ayniyatına uygunluğu tespit edilerek çıkışına izin verilir. "Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi"nin çıkış parçası koparılarak ilgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne gönderilir.

(3) Herhangi bir karne ibraz edilmeksizin 1 Nolu Taşıt Takip Programına kaydedilerek giriş yapan taşıtların çıkışlarında, gümrük idarelerince taşıtın belgelerindeki ayniyetine uygun olup olmadığı ve kanuni yurtta kalma süresi içerisinde müracaat edilip edilmediği, Taşıt Takip Programından ve şahsın pasaportundan kontrol edilir, uygun bulunması halinde bilgisayar veri girişi kapatılır ve muayene memurunca veya görevli memur tarafından şahsın pasaportundan düşüm yapılarak taşıtın çıkışına izin verilir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin "Taşıtsız çıkacak kişiler" başlıklı 16 ncı maddesinin 1 ve 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Geçici ithalat rejimi kapsamında, turistik kolaylıklardan istifade edilerek 1 Nolu Taşıt Takip Programına kayden yurda getirilen taşıtların sahiplerinin taşıtsız olarak yurtdışına geçici olarak çıkmak istemeleri halinde, taşıtın herhangi bir gümrük idaresinin denetimine bırakılması gerekir. Ancak, gümrük idaresinin taşıtı muhafaza altına alacak yerinin bulunmaması halinde; aracın teslim edileceği tüzel kişiliğe sahip resmi veya özel kuruluşlardan taşıtın kendilerinde muhafaza edileceğine ve kullanılmayacağına ilişkin taahhütname alınmak suretiyle gümrük idaresinin denetim ve gözetimi altında uygun bulunacak yerlere konularak çıkışlarına izin verilir. İlgilinin pasaportuna gerekli meşruhat verilerek bilgisayar kayıtlarında taşıtın giriş kaydı kapatılır. Manuel işlem yapan gümrük idarelerince ise durum Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) bildirilir.

(2) Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ve Geçici Giriş Belgesi kapsamında taşıt getirenlerden;

a) Kamu veya özel sektörde çalışmak üzere gelen kişilerin, taşıtlarını gümrük idaresine teslim etmeden taşıtsız olarak yurtdışına çıkmak istemeleri halinde, çalıştıkları kuruluşlarca verilecek taşıtın kendilerinde muhafaza edildiğine ilişkin taahhütnameyi, taşıtın yurtta kalma süresi içerisinde olmak koşulu ile gümrük idaresine ibraz etmeleri gerekir.

b) Öğrenim görmek üzere gelenler ile Türkiye’de oturma iznine haiz emekli yabancıların taşıtsız olarak yurtdışına çıkmak istemeleri halinde gümrük idaresine teslim edilen taşıta ait Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesinin çıkış parçası koparılarak, taşıtın geçici ithalinin yapıldığı gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Başmüdürlüğe gönderilir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin " Kazaya uğrayan veya tamir edilecek taşıtlar" başlıklı 17 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2) Bu Tebliğ hükümleri uyarınca geçici ithali yapılan taşıtların yurtta kalma süresi içerisinde kaza veya herhangi bir nedenden dolayı hasar görmesi sonucu kullanılmayacak duruma gelmesi halinde taşıta ait vergiler aranmaz. Bu durumda gümrük idaresine başvurulması suretiyle taşıtın pasaport kayıtlarından düşümü istenir. Gümrük idaresince, ibraz edilen belgeler uygun bulunursa;

a) Taşıt, 1 Nolu Taşıt Takip Programına kayden girmiş ise şahsın pasaportundan gerekli düşüm işlemi yapılır ve anılan programdan veri giriş kaydı kapatılır.

b) Taşıt, Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ve Geçici Giriş Belgesi ile girmiş ise bu taşıtlara ait teminatların çözümü ve ilgili dosyalarının kapatılması için geçici ithalinin yapıldığı gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Başmüdürlüğe gönderilir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin "Çalınan taşıtlar" başlıklı 18 inci maddesinin 2 ve 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2) İlgili gümrük idaresince, çalınma olayına ilişkin belgeler uygun bulunursa pasaport kayıtlarından gerekli düşüm işlemi yapılır ve Taşıt Bilgi Formu (Ek: 6) doldurulmak suretiyle; taşıt, 1 Nolu Taşıt Takip Programına kayden girmiş ise bilgisayarda giriş kaydı çalındığı tarih itibariyle ve çalıntı kaydıyla kaydı kapatılır. Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ve Geçici Giriş Belgesi ile girmiş ise teminatın çözümü ve taşıt kaydının kapatılması için geçici ithal işlemini yapan gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Başmüdürlüğe bildirilir. Ayrıca gerekli takibatların yapılabilmesi bakımından tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine bildirimde bulunulur ve Taşıt Bilgi Formu ile çalınma olayına ilişkin belge örnekleri Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilir.

(3) Çalındıktan sonra bulunan taşıtlar gümrük denetimine alınarak sahibine tebligat yapılır. Taşıt sahibinin ya da usulüne uygun olarak yetkilendirilen vekilinin müracaatı halinde kalan süre verilerek yeni bir giriş işlemi yapılır ve durum taşıtın bulunmasına ve sahibine teslimine karar verilmesine ilişkin belgelerle birlikte Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) bildirilir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin "Şartların ihlali" başlıklı 19 uncu maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Turistik amaçla gelenler tarafından Triptik, Gümrüklerden Geçiş Karnesi ibraz edilerek ya da söz konusu belgeler ibraz edilmeksizin "1 Nolu Taşıt Takip Programı" na kayden getirilen taşıtlar ile belirli bir süredeki görevi yerine getirmek veya yüksek öğrenimde bulunmak üzere gelenlerle Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancılara ait olup Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi veya Geçici Giriş Belgesine kayden geçici ithaline izin verilen Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarının; bu Tebliğ hükümlerine aykırı olarak getiriliş amacı dışında kullanılması, bir başkasına kiralanması, ödünç verilmesi, kanuni yurtta kalma süreleri içerisinde yurtdışına çıkarılmaması veya herhangi bir gümrük idaresine teslim edilmemesi, başka bir şahsa devredilmesi, satılması, hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması, taşıtla birlikte giren ve belgelerinde kayıtlı olan parçalarının izinsiz olarak değiştirilmesi hallerinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükümleri uyarınca ceza uygulanır ve taşıt yurtdışı hükmünde gümrük idaresince teslim alınır. Taşıt, Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ve Geçici Giriş Belgesi ile girmiş ise karne çıkış parçası koparılarak giriş gümrük idaresine gönderilir, 1 Nolu Taşıt Takip Programına kayden girmiş ise bilgisayar veri giriş kaydı kapatılır. Manuel işlem yapan gümrük idareleri ise durumu konuya ilişkin belgelerle birlikte Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) bildirir. Taşıt sahibinin yurtdışına çıkmasına izin verilmekle birlikte gerekli yasal işlem devam ettirilir. Ancak, tahakkuk eden para cezasının tahsili halinde taşıtın çıkışına izin verilir. Şartların ihlalinden sonra kesin terk kaydıyla gümrüğe terk edilen taşıtlar için de aynı işlemler yapılmakla beraber ayrıca tasfiye hükümleri uygulanır.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin "Taşıt kayıtlarının kapatılması" başlıklı 22 nci maddesinin 1 ve 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından düzenlenen Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ile Türkiye’ye giren taşıtların yapılan araştırma sonucunda, bir gümrük idaresince teslim alındığının, gümrük idaresine terk edildiğinin ya da yurt dışı edildiğinin anlaşılması üzerine ilgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünce Kurum nezdinde giriş kayıtları kapatılır. Müsteşarlığımızca (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) yapılan araştırma sonucunda; Kurumun kefalet ettiği yabancı otomobil kulüplerince veya Gulf Otomobil Federasyonunca düzenlenen belgelere istinaden Türkiye’ye giren taşıtların kayıtları; taşıtın yurtdışında olduğuna ilişkin TTOK veya Arap Turizm Seyahat ve Ticaret Acentesi tarafından yabancı ülke resmi kuruluşlardan alınacak belgelere, taşıtın bir gümrük idaresince teslim alındığının ya da bir gümrük idaresine terk edildiğinin anlaşılması durumunda ise gümrük idarelerince Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilen belgelere dayanılarak kapatılır.

(2) 1 Nolu Taşıt Takip Programına kaydedilmek suretiyle yurda getirilen ve süresi içerisinde yurtdışına çıkarılmasına rağmen, pasaport kayıtlarından düşümü yapılmamış taşıt sahipleri, pasaporttaki taşıt kaydının düşümü için herhangi bir gümrük idaresine başvurur. Başvurunun yapıldığı gümrük idaresi; öncelikli olarak taşıtın çıkışının yapıldığı belirtilen gümrük ve gümrük muhafaza idaresi kayıtlarından durumu araştırır ve kayıtlarından çıkış yaptığının tespit edilmesi halinde ilgilinin pasaportundan düşüm işlemi yapılarak bilgisayardan veri giriş kaydı kapatılır. Çıkışının tespit edilememesi halinde ise, ilgili tarafından ibraz edilen taşıtın yurtdışında olduğunu tevsik eden yabancı memleketlerdeki gümrük, trafik, jandarma, belediyeler ve benzeri yetkili kuruluşlar tarafından düzenlenen belgelerin yeterli görülmesi durumunda, yine pasaport kayıtlarından gerekli düşüm yapılarak bilgisayardan veri giriş kaydı kapatılır. Ayrıca yapılan takibatların durdurulması için her iki durumda da işlem sonucundan Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) bilgi verilir.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bilgisayar programı bulunmayan (1 Nolu Taşıt Takip Programı) ve halen manuel olarak işlem yapılan kara ve liman sınır gümrük idarelerince; "1 Nolu Taşıt Takip Programı" uygulamaya konuluncaya kadar eskiden olduğu gibi giriş-çıkış işlemlerinde Taşıt Giriş-Çıkış Formu uygulamasına devam edilecektir. Ayrıca, bu gümrük idareleri tarafından 1/6/2006 tarihinden itibaren bilgisayar ortamında giriş işlemi yapılan taşıtlara ilişkin çıkış işlemlerinde, taşıtın süresi içerisinde çıkıp çıkmadığına ilişkin kontrolü pasaportta kayıtlı bilgiler üzerinden, tereddüt edilmesi halinde ise giriş işlemini yapan gümrük idaresi ile irtibat kurularak, şahsa ve taşıta ait bilgiler için ayrıca Taşıt Giriş-Çıkış Formu düzenlenecek ve bu forma, ilgili giriş gümrük idaresine verilen ve pasaporta kaydedilen "Taşıt Seri/Sıra No-Tescil No" yazılarak bilgisayar veri giriş kaydının kapatılması bakımından Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) faks ile iletilerek sonuçlandırılacaktır.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin Geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin yayım tarihinden önce 1 Nolu Taşıt Takip Programı bulunmayan gümrük idarelerince manuel olarak giriş-çıkış işlemi yapılan taşıtlar için tanzim edilen Taşıt Giriş-Çıkış Formlarının yeşil renkli giriş nüshası ile kırmızı renkli çıkış nüshası, işlemlerin bitim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde bordroya kayden çakıştırılmak ve yıl itibariyle seri numarasına göre muhafaza edilmek üzere önceki uygulamada olduğu gibi Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne (Bilgi İşlem Şubesi), Tebliğin yayım tarihinden sonra giriş işlemi yapılan taşıtlara ait formların giriş ve çıkış nüshaları ise Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilecektir.

MADDE 12 – Bu Tebliğin 1 inci maddesi 15/4/2008 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
imza isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Facebook ile paylas
 
Şu Anki Saat: 14:34
© Copyright 2006-2017 GümrükForum
A vBSkinworks Design