Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Alt 23-05-2008, 10:46   #3 (permalink)
cgdms
V.I.P ÜYE
 
Üyelik tarihi: Sep 2007
Mesajlar: 677
Teşekkür: 1
18 Mesajda 19 kere teşekkür edildi
Standart RE: yardımcı gümrük müşaviri olma şartı nedir?


biraz arama yapsaydınız bulurdunuz
ancak gene cvp yasıyorum .
bu ilk ve son
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları
Konu ile ilgili olarak bakınız:
4458 sayılı Gümrük Kanunu - Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri (Madde 225)

Aynı/benzer konuları işleyen diğer mevzuatı aşağıdaki anahtar kelimelere tıklayarak bulabilirsiniz::
Gümrük Müşavir Yardımcıları
Gümrük MüşavirleriGümrük müşavirinin tanımı
Madde 693 - Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemlerini, dolaylı temsil yoluyla takip eden ve sonuçlandıran ve kendilerine Müsteşarlıkça gümrük müşavirliği izin belgesi verilen serbest meslek sahiplerine ‘Gümrük Müşaviri’ denilir.
Konu ile ilgili olarak bakınız:
4458 sayılı Gümrük Kanunu - Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri (Madde 226)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 60) (19.01.2008 tarihli R.G.)Gümrük müşavirinin görevleri


Madde 694 - Gümrük müşavirleri her türlü gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırabilir. Ekonomik etkili gümrük rejimleri, nihai kullanım, basitleştirilmiş usul uygulamaları ve diğer gümrük işlemlerinin doğru olarak uygulanmasını sağlamak için Müsteşarlık; gerekli gördüğü tespit işlemlerini belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde gümrük müşavirleri eliyle yaptırılmasına yetkilidir.

Gümrük müşavirleri, vekaletnameleri bulunmadıkça, mal sahipleri adına beyanda bulunamayacakları gibi, diğer gümrük işlemlerini de takip edemezler.

Gümrük Kanununun 227 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (g) bendinde belirtilen stajyerler, sadece gümrük müşavirliği bürosunda yürütülen işlemleri izler. Bu stajyerlerin gümrüklerde ve gümrüklü alanlarda iş takibine izin verilmez.
Konu ile ilgili olarak bakınız:
4458 sayılı Gümrük Kanunu - Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri (Madde 226)
Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Gümrük Müşavirleri ile ilgili 07.05.2008 tarihli 011738 sayılı tasarruflu yazısı (07.05.2008 tarihli R.G.)Gümrük müşavir yardımcılarının görevleri
Madde 695 - Gümrük müşavir yardımcıları bir gümrük müşavirinin yanında çalışır ve onun adına gümrükte iş takip edebilir.

Mal sahipleri veya 696 ncı maddede belirtilen kişiler tarafından imzalanan beyannameler ile bu beyannameler kapsamı eşya ve söz konusu eşyanın beyan edildiği gümrük rejimine ilişkin hükümlerin uygulanması için gerekli olan belgeler gümrük müşavir yardımcıları tarafından da verilebilir.

Bu kişiler gümrüklerde tek başlarına iş takibinde bulunamaz, fatura düzenleyemez.

Gümrük müşavir yardımcıları, beyanda bulunmak üzere muayenelerde gümrük müşaviri yerine hazır bulunabilir ancak, mal sahiplerine yapılacak tebliğleri kabul edemez ve onların adına sözlü veya yazılı istek veya itirazda bulunamaz. Vekaletnameleri olmak kaydıyla gümrük işlemleri bitirilmiş eşyayı geçici depolama yeri veya antrepodan çıkarabilir, eşyanın incelenmesine yönelik her türlü işlemlerde hazır bulunabilir.

Gümrük müşavir yardımcılarının fiil veya hareketlerinden doğacak mali sorumluluk gümrük müşavirlerine aittir.
Konu ile ilgili olarak bakınız:
4458 sayılı Gümrük Kanunu - Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri (Madde 226)
Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Gümrük Müşavirleri ile ilgili 07.05.2008 tarihli 011738 sayılı tasarruflu yazısı (07.05.2008 tarihli R.G.)

Aynı/benzer konuları işleyen diğer mevzuatı aşağıdaki anahtar kelimelere tıklayarak bulabilirsiniz::
Gümrük Müşavir Yardımcıları
Gümrük Müşavirleri
gümrükte iş takibi
iş takibiGümrükte iş takibi
Madde 696- Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri bizzat kendileri takip edebilecekleri gibi bu tasarruf ve işlemleri gerçekleştirmek üzere bir temsilci tayin edebilir. Temsilci, temsil edilen kişi namına hareket ettiğini beyan etmek, temsilin doğrudan veya dolaylı olduğunu belirtmek ve sahip olduğu temsilnameyi gümrük idaresine ibraz etmek zorundadır.

Gümrük idarelerinde dolaylı temsil yoluyla iş takibini sadece eşya sahibince verilmiş noter tasdikli vekaletnameyi haiz gümrük müşavirleri yapabilir. Vekaletnamelerde en az aşağıdaki hususlara yer verilir;

1- Tarafların açık adresleri, vergi daireleri ve vergi daireleri sicil numaraları.

2- Yapılacak işlerin amacı, kapsamı.

3- Tarafların 4458 sayılı Gümrük Kanununda yer alanlara ilaveten belirlemeleri gereken karşılıklı sorumluluk ve yükümlülükleri.

4 - Vekaletname yeri, tarihi ve varsa süresi.

5- Temsilin türü.

Gümrük idarelerinde doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapılmasında aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Beyannamelerin imzalanması, tahakkukun tebellüğü ve itiraz gibi hukuki sonuç doğuran tasarruf ve işlemler dışındaki gümrük işlemlerini yürütecek personelin gümrükte iş takibi yapabilmesi için kişinin o şirketin çalışanı olduğunun tespiti açısından aşağıdaki belgeler aranır.

1) Çalıştığı şirket tarafından sigorta ettirildiğine ilişkin her dört ayda bir ibraz edilecek S.S.K. 4 aylık sigorta primleri bordrosu.

2) Şirket muhasebesi tarafından düzenlenmiş ve tasdik edilmiş maaş bordrosu.

3) Vekaleti haiz olan kişinin maaşından yapılan gelir vergisi kesintilerinin vergi dairelerine yatırıldığını gösterir belge.

Söz konusu belgeleri haiz olan kişiler şirketleri adına beyannamelerin imzalanması, tahakkukun tebellüğü ve itiraz gibi hukuki sonuç doğuran tasarruf ve işlemler dışındaki gümrük işlemlerini yürütebilir.

b) Gümrük idarelerinde doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapabilecek olan bu kişilerin beyanname imzalayabilmesi, tahakkukun tebellüğü ve itiraz gibi hukuki sonuç doğuran tasarruf ve işlemlerde bulunabilmeleri için (a) bendine ek olarak şirketi temsil etmeye yetkili olduğunu gösterir temsil belgesini haiz olması ve temsil belgesinin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanması ve konuya ilişkin Ticaret Sicil Tüzüğünün 104 üncü maddesi uyarınca düzenlenen Ticaret Sicil Tasdiknamesinin ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

Doğrudan temsil yolu ile iş takibi yapabilecek kişilerin gümrük işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla şifre taleplerinde yukardaki belgeler ilgili gümrük idaresi tarafından aranacak ve belirtilen sürelerde istenilen belgelerin ibraz edilip edilmediği kontrol edilerek belgelerin ibraz edilmemesi veya eksik ibraz edilmesi halinde derhal şifrelere bloke konulacaktır.

c) Devlet, belediye ve özel idarelerle, diğer kamu tüzel kişilerinin memurları idare ve müesseselerine ait eşyanın gümrük işlemlerini takibe yetkilidir.

Bu kurumlarda çalışan memurların durumu, gümrüğe resmi bir belge ile ispat olunur. Gümrük işlemlerini takibe yetkili memurların değiştirilmesi halinde bu durum gümrük idarelerine bildirilir. Bu memurların gerek gümrük beyannamelerinde ve gerekse diğer belgeler üzerinde imzalarının yanına kuruluş unvanını eklemeleri gerekir.

d) Kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeci kuruluş temsilcileri, taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilir.

Bu maddede belirtilen vekaletname ve temsilnamelerin gümrük idaresine verilmesi ve bunların düzenli bir şekilde saklanması gerekir. Söz konusu vekaletname ve temsilnameleri ibraz etmeyen kişilerin iş takip etmeleri yasaktır.
Konu ile ilgili olarak bakınız:
4458 sayılı Gümrük Kanunu - Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri (Madde 226)

Aynı/benzer konuları işleyen diğer mevzuatı aşağıdaki anahtar kelimelere tıklayarak bulabilirsiniz::
Gümrük Müşavir Yardımcıları
Gümrük MüşavirleriBağımsız çalışmayan gümrük müşavirleri
Madde 697 - Gümrük müşavirleri, gümrük müşavirliği şirketi dışında bir tüzel kişilik bünyesinde çalışmaları halinde sadece çalıştıkları şirketlere ait eşyanın gümrük işlemlerini takip edebilir. Bu durumda söz konusu kişilere 696 ncı maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bendi hükümleri uygulanır.
Konu ile ilgili olarak bakınız:
4458 sayılı Gümrük Kanunu - Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri (Madde 230)
Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Gümrük Müşavirleri ile ilgili 28.07.2006 tarihli 19312 sayılı tasarruflu yazısı (28.07.2006 tarihli R.G.)
Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Gümrük Müşavirleri ile ilgili 06.03.2007 tarihli 007013 sayılı tasarruflu yazısı (06.03.2007 tarihli R.G.)
Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Gümrük Müşavirleri ile ilgili 09.10.2007 tarihli 29017 sayılı tasarruflu yazısı (09.10.2007 tarihli R.G.)

Aynı/benzer konuları işleyen diğer mevzuatı aşağıdaki anahtar kelimelere tıklayarak bulabilirsiniz::
Gümrük Müşavir Yardımcıları
Gümrük Müşavirleri
gümrük müşavirinin yükümlülükleriGümrük müşavirinin yükümlülükleri

Madde 698 – Gümrük müşavirleri imzaladıkları beyanname ile ilgili cezai hükümlerin uygulanması açısından beyannamede belirtilen bilgiler ile beyannameye ekli belgelerin doğruluğu ve ilgili rejimin gerektirdiği bütün yükümlülüklere uyulmasından sorumludur.

Gümrük müşavirleri, Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanununun emrettiği defterleri tutmakla yükümlüdür. Bu deftere her günkü işin mahiyeti, takip edilen beyannameye ait bilgiler ve komisyon ücretleri kaydedilir.

Bu kişiler, kanunlara göre tutmaya mecbur oldukları ticari ve kanuni defterlerini vekaletname ve sözleşmelerini; işlerine dair yazdıkları ve aldıkları mektup, faks, telgraf ve benzeri belgeler ile düzenledikleri fatura, makbuz ve masraflarına ilişkin belgelerin asıllarını ve örneklerini özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla 5 yıl muhafaza etmeye; bunları Müsteşarlık merkez denetim elemanları ile yetkili gümrük amir ve memurlarına göstermeye; bunların incelenmesine, denetlenmesine izin vermeye ve gerektiğinde yazılı istek üzerine bunları yukarıda belirtilen görevlilere ibraz etmeye mecburdur.

Gümrük müşavirleri talep halinde, Müsteşarlık merkez denetim elemanları ile gümrük idare amirlerinin yapacakları muayenelerde bulunmakla veya eşya sahiplerini hazır bulundurmakla ya da onunla birlikte hazır bulunmakla yükümlüdür.

Gümrük müşavirleri; şahıslarına ve/veya şirketlerine ait ibrazı zorunlu izin belge numarası, şirket adı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi vb. bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde bunları bir hafta içinde bağlı bulundukları Başmüdürlüğe bildirirler. Değişiklik olmayan hallerde durum her yılın ikinci ayı içerisinde bir yazı ile bağlı bulunulan Başmüdürlüğe bildirilir. Bu fıkra hükmüne aykırı hareket halinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ceza uygulanır.

Gümrük müşavirleri, yanlarında çalışan müşavir yardımcıları ile stajyerlerin görevden ayrılmaları halinde, bunlar için ilişik kesme belgesi düzenler ve yanlarında çalışmaya başlayacaklardan da bu belgeyi arar. İlk defa göreve başlayacak gümrük müşavir yardımcıları ile stajyerlerden ilişik kesme belgesi aranmaz. Müşavir yardımcılarının ve stajyerlerin göreve başlama ve ayrılmaları, yanında çalışılan gümrük müşaviri tarafından ilgili gümrük müşavirleri derneğine ve başmüdürlüğe üç iş günü içinde yazı ile bildirilir.

Herhangi bir gümrük müşavirliği şirketine bağlı olmaksızın müstakil olarak dolaylı temsilci sıfatıyla gümrük işlemlerini takip eden gümrük müşavirleri, gördükleri hizmet karşılığında elde edecekleri her tür gelir için hesabına beyanda bulundukları kişi veya kuruluş ya da taşımacılara serbest meslek makbuzu düzenlemek zorundadır. Bu kişilerin yaptıkları hizmet karşılığında başka bir şirket veya kişi fatura, makbuz veya benzeri belge düzenleyemez.

Gümrük müşavirliğinin bir tüzel kişilik oluşturularak yürütülmesi halinde, tüzel kişilik ortaklarının gümrük müşaviri olması zorunludur. Bu durumda, gümrük beyannamesi veya beyanname kabul edilen diğer belgeler üzerine imzasını atmış olanların vergi kaybına neden olan durumu bildiği veya bilmesi gerektiği hallerde, bunlar, gümrük idaresine karşı bağlı bulundukları tüzel kişilikle birlikte müteselsilen sorumlu olur. Bu hallerde, ilgili gümrük müşavirinin kişisel cezai sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, işlemi yapan kişi ile birlikte şirket de gümrük idaresince alınan vergiler ve para cezaları yönünden müteselsilen sorumludur.

Söz konusu şirketler gördükleri hizmet karşılığında elde edecekleri gelirleri için gümrük beyannamesinde hesabına beyanda bulundukları kişi veya kuruluşlara şirketleri adına fatura kesmek ve bunu muhasebe kayıtlarında göstermek zorundadır.
Konu ile ilgili olarak bakınız:
Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Gümrük Müşavirleri ile ilgili 07.12.2007 tarihli 34745 sayılı tasarruflu yazısı (07.12.2007 tarihli R.G.)
Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Gümrük Müşavirleri ile ilgili 28.04.2008 tarihli 010843 sayılı tasarruflu yazısı (28.04.2008 tarihli R.G.)

Aynı/benzer konuları işleyen diğer mevzuatı aşağıdaki anahtar kelimelere tıklayarak bulabilirsiniz::
Gümrük Müşavir Yardımcıları
Gümrük Müşavirleri
gümrük müşavirinin yükümlülükleriBirden fazla şirkette ortaklık
Madde 699 – Tüzel kişilik şeklindeki gümrük müşavirliği şirketlerinde, şirket ortakları aynı şekilde kurulmuş ikinci bir gümrük müşavirliği şirketine ortak olamazlar. Tüzel kişilik ortağı olan gümrük müşavirleri ayrıca serbest meslek mensubu olarak gümrük müşavirliği faaliyetinde bulunamazlar. Bu kişilerin gümrük müşavirliği faaliyetleri dışında çalışan şirketlere ortak olmaları mümkündür.
Konu ile ilgili olarak bakınız:
4458 sayılı Gümrük Kanunu - Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri (Madde 229)
Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Gümrük Müşavirleri ile ilgili 15.08.2006 tarihli 020848 sayılı tasarruflu yazısı (15.08.2006 tarihli R.G.)
Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Gümrük Müşavirleri ile ilgili 20.12.2006 tarihli 33140 sayılı tasarruflu yazısı (20.12.2006 tarihli R.G.)
Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Gümrük Müşavirleri ile ilgili 27.02.2007 tarihli 006295 sayılı tasarruflu yazısı (27.02.2007 tarihli R.G.)
Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Gümrük Müşavirleri ile ilgili 24.04.2007 tarihli 12221 sayılı tasarruflu yazısı (24.04.2007 tarihli R.G.)
Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Gümrük Müşavirleri ile ilgili 13.07.2007 tarihli 020601 sayılı tasarruflu yazısı (13.07.2007 tarihli R.G.)

Aynı/benzer konuları işleyen diğer mevzuatı aşağıdaki anahtar kelimelere tıklayarak bulabilirsiniz::
Gümrük Müşavir Yardımcıları
Gümrük Müşavirleri
gümrük müşavirinin yükümlülükleriÇalışma yeri

Madde 700 – Gümrük müşavirleri tebligat adresleri ve çalışma yerlerini o yerin bağlı olduğu gümrük başmüdürlüğüne yazı ile bildirir. Birden fazla gümrük müşaviri bir tüzel kişilik oluşturarak çalıştıkları takdirde de, durumları hakkında aynı şekilde ilgili başmüdürlüğe bilgi verilir.

Gümrük müşavirlerinin çalışma yeri, gümrük işleri nedeniyle kendilerine yapılacak tebligat için kanuni ikametgah ve bu merkezin bulunduğu gümrüğün bağlı olduğu başmüdürlük veya başmüdürlük bulunmayan yerlerde müdürlük bölgesi için devamlı iş çevresi sayılır.

Serbest olarak çalışan gümrük müşavirleri veya tüzel kişilik şeklindeki gümrük müşavirliği şirketleri, yalnızca bağlı bulundukları derneklerin faaliyet alanlarında kayıtlı vergi mükellefiyeti bulunan kişiler hesabına tüm gümrük idarelerinde iş takibi yapabilirler. (Bu fıkranın, Danıştay 10.Daire Başkanlığı’nın 24.01.2007 tarihli, E.2006/5390 sayılı kararı ile yürürlüğü durdurulmuştur. İlgili olarak bakınız: 27.02.2007 tarihli 006295 sayılı tasarruflu yazı)

Tüzel kişilik şeklindeki gümrük müşavirliği şirketleri üçüncü fıkradaki hükmün dışında diğer gümrük idarelerinde iş takibinde bulunmaları halinde şube açmak zorundadırlar. Şubede, şubenin bulunduğu derneğe kayıtlı, o mahalde ikamet eden ve faaliyet gösteren bir ortak sıfatıyla en az bir gümrük müşaviri bulundurulması zorunludur. Bu şekilde ortaklığı olan gümrük müşavirinin temsil ve ilzama yetkili olması ve ikamet belgesini her altı ayda bir bağlı bulunduğu derneğe ve başmüdürlüğe ibraz etmesi gerekmektedir. (Bu fıkranın, Danıştay 10.Daire Başkanlığı’nın 24.01.2007 tarihli, E.2006/5390 sayılı kararı ile yürürlüğü durdurulmuştur. İlgili olarak bakınız: 27.02.2007 tarihli 006295 sayılı tasarruflu yazı)

Tüzel kişilik şeklindeki gümrük müşavirliği şirketlerine ait bilgi ve belgelerin, hem şirketin hem de şirket şubelerinin bulunduğu yerdeki başmüdürlüğe ve gümrük müşavirleri derneğine ibraz edilmesi zorunludur.

Çalışma yerinin değiştirilmesi, Müsteşarlıkça verilen Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi/Gümrük Müşavir Yardımcılığı İzin Belgesi’nin değiştirilmesi ile mümkündür.

Herhangi bir çalışma yeri veya iş çevresinde en az 20 gümrük müşaviri bulunduğu takdirde, tüzükleri Gümrük Müsteşarlığınca onaylanmak suretiyle bütün müşavirlerin üye olmaya mecbur oldukları bir Gümrük Müşavirleri Derneği kurulur. (Bu fıkranın, Danıştay 10.Daire Başkanlığı’nın 17.04.2007 tarihli, E.2006/6171 sayılı kararı ile yürürlüğü durdurulmuştur. İlgili olarak bakınız: 13.07.2007 tarihli 020601 sayılı tasarruflu yazı)

Bu derneklere gümrük müşavir yardımcıları da kayıt olunur.(Bu fıkranın, Danıştay 10.Daire Başkanlığı’nın 17.04.2007 tarihli, E.2006/6171 sayılı kararı ile yürürlüğü durdurulmuştur. İlgili olarak bakınız: 13.07.2007 tarihli 020601 sayılı tasarruflu yazı)

Konu ile ilgili olarak bakınız:
4458 sayılı Gümrük Kanunu - Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri (Madde 227)

Aynı/benzer konuları işleyen diğer mevzuatı aşağıdaki anahtar kelimelere tıklayarak bulabilirsiniz::
Gümrük Müşavir Yardımcıları
Gümrük Müşavirleri
gümrük müşavirinin yükümlülükleri
gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesiGümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesinin kaybedilmesi
Madde 701 - Gümrük müşavirleri veya gümrük müşavir yardımcıları, izin belgelerini kaybetmeleri halinde, buna ilişkin olarak kayıp ilanını içeren gazete ve gerekli belgelerle birlikte bağlı bulunulan başmüdürlüğe dilekçe ile bildirirler. Yeniden İzin Belgesi düzenlenmesi ile ilgili işlemler Gümrük Müşavirleri Dernekleri aracılığıyla yürütülür.
Konu ile ilgili olarak bakınız:
4458 sayılı Gümrük Kanunu - Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri (Madde 228)

Aynı/benzer konuları işleyen diğer mevzuatı aşağıdaki anahtar kelimelere tıklayarak bulabilirsiniz::
Gümrük Müşavir Yardımcıları
Gümrük Müşavirleri
gümrük müşavir ve yardımcısı olunabilme şartları
gümrük müşavirinin yükümlülükleriGümrük müşaviri olabilme şartları
Madde 702 - Gümrük müşaviri olabilecek kişilerin aşağıda belirtilen koşullara sahip olmaları gerekir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık. Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçları nedeniyle hüküm giymiş bulunmamak,

e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak,

f) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlardan en az lisans seviyesinde mezun olmak,

g) Üç yıl süre ile gümrük müşavir yardımcılığı yapmak,

h) Yapılan sınavda başarılı olmak.

Gümrük idaresinde 10 yıl çalışmış olup, bunun 3 yılını şube müdürü, gümrük müdürü, gümrük muhafaza müdürü, gümrük başmüdür yardımcısı ve gümrük muhafaza başmüdür yardımcısı görevlerinde geçirenlerden, görevlerinden istifa eden veya emekliye ayrılanlar yukarıda belirtilen koşulları taşımaları halinde, staj koşuluna tabi tutulmaksızın gümrük müşavirliği sınavına girebilir.
cgdms isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Facebook ile paylas
 
Şu Anki Saat: 15:17
© Copyright 2006-2017 GümrükForum
A vBSkinworks Design