Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Alt 01-07-2008, 11:16   #1 (permalink)
custom_33
V.I.P ÜYE
 
Üyelik tarihi: Jun 2008
Mesajlar: 237
Teşekkür: 0
3 Mesajda 3 kere teşekkür edildi
3298 Sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanun


3298 Sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanun
Kanun Numarası ve Kabul Tarihi: 3298 - 3/6/1986
Yayımlandığı R.G Sayısı ve Tarihi:19139 - 1 9/6/1986


Afyon ve Uyuşturucu Maddelerle ilgili Genel Esaslar
Madde 1-
Çizilmiş veya çizilmemiş haşhaş kapsülleri ile, ham afyon, tıbbi afyon ve morfin evsafını haiz afyon alkaloitleri, tuzları, esterleri ve eterleri; koka yaprağı ve bunun alkaloitleri, tuzları, esterleri ve eterleri ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tayin olu¬nacak diğer uyuşturucu maddelerin alımı, satımı, imali, ithali ve ihracı ile ilgili hususlar Bakanlar Kurulunun tespit edeceği esaslara göre yürütülür.
Bahis konusu maddelerin elde edildiği bitkilerin yurt içinde ekimi ve araştırması izne tabidir.
Kullanılması zararlı olduğu ve ®Toxicommanie/yaptığı Sağlık ve Sosyal Yardım Ba¬kanlığıca tespit edilen diğer tabii ve sentetik maddeler de yine bu Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Kanun kapsamına alınabilir.
Haşhaş Ekilecek Yerlerin Tespiti, İzin Belgesi Alma Zorunluluğu
Madde 2-
Haşhaş ekilecek, afyon ve kapsül üretilecek yerler memleketin tarımsal ve ekonomik durumu, yurt içi ihtiyacı, ihraç imkanları ve mevcut stok durumuna göre her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilir ve kararname en geç 1 Temmuza kadar yayımlanır. Bu konuda yeni bir karar alınmaması halinde, önceki kararname hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca bilimsel araştırmalar için yapılacak ekilişler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.
Tespit ve ilan edilen yerlerde haşhaş ekimi yapacaklar ilgili kuruluştan izin belgesi almakla yükümlüdür. İzin belgeleri bir üretim yılı için geçerli olup, başkasına devir edilemez.
İzin belgeleri herhangi bir sebeple iptal olunanların ekilmiş haşhaş tarlaları masrafı üreticiye ait olmak kaydıyla ilgili kuruluş adına herhangi bir bedel ödenmeksizin toplatılır veya imha ettirilir.
4 üncü madde hükümlerine göre veya kaçakçılık suçlarının herhangi birisinden veya Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre kesinleşmiş mahkümiyeti bulu¬nanlara, bu mahkümiyetleri afla ortadan kalkmış olsa bile, izin belgesi verilemez; ve¬rilmiş ise iptal edilir.
İzin belgesi verilmesinden sonra yukarıdaki fıkrada yazılı suçlardan biri ile mahkum olanların bu mahkumiyetleri kesinleştiğinde izin belgeleri iptal edilir.

Madde 3-
Haşhaş ekimi, kontrolü, toplanması, değerlendirilmesi, imhası, satın alınma¬sı veya satılması ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar bir yönetmelikle dü¬zenlenir.
Cezai Hükümler
MADDE 4-(
08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı R.G. – 5728 s.k. ile değişik) Ham afyon, hazırlanmış afyon, tıbbî afyon ve bunların müstahzarları Türk Ceza Kanununun uygulanmasında uyuşturucu maddelerden sayılır.
İzinsiz olarak haşhaş ekimi yapan kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu madde kapsamında ekim yapma ibaresinden, tohumun toprağa ekilmesinden ürünün hasadına kadarki süreç anlaşılır.
İzin almış olmakla birlikte, bilerek belgesinde belirtilen alandan fazla yerde veya izin belgesinde kayıtlı yerden başka yerde haşhaş ekimi yapan kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır
İzinsiz ham afyon üretenler, Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır.
İzin belgesinde tespit edilen miktardan az ham afyon veya kapsül teslim eden üreticilere, fiil suç oluşturmadığı takdirde, mahallî mülkî amir tarafından eksik teslim edilen miktarların teslim anındaki baş alım fiyatının iki misli kadar idarî para cezası verilir.
Kontrol ve denetim görevini yerine getirmeyen muhtarlar ve kolluk görevlileri, Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır.
Bu maddede tanımlanan suçların ekim bölgesi içinde işlenmesi halinde, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanmaz.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 5-
3 Temmuz 1932 tarihli ve 2061 sayılı Türkiye Afyon Yetiştiricileri Satış Birliği Hakkındaki Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 6- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 7- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
custom_33 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Facebook ile paylas
 
Şu Anki Saat: 08:31
© Copyright 2006-2017 GümrükForum
A vBSkinworks Design