Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Alt 25-07-2008, 15:54   #1 (permalink)
custom_33
V.I.P ÜYE
 
Üyelik tarihi: Jun 2008
Mesajlar: 237
Teşekkür: 0
3 Mesajda 3 kere teşekkür edildi
Bombus Arısı Yönetmeliği


Bombus Arısı Yönetmeliği
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 01.10.2004 tarihli, 25600 sayılı R.G.
İthalat İzni – Madde 06
İhracat İzni – Madde 07BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı; yerli gen kaynaklarımızdan olan bombus arısının doğadan toplanmasını ve yurt dışına kaçırılmasını önlemek, denetimli koşullarda yetiştirilmesini teşvik etmek, sağlıklı ve kaliteli bitkisel ürünler üretimi için seralarda kullanımını yaygınlaştırmak ile ilgili esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 —Bu Yönetmelik, bombus arılarında; üretim izni, damızlık materyal elde etme ve korunması için her türlü tedbirin alınması, polinasyon, ihracat, ithalat ve projelendirme ile ilgili işlemleri, örtü altı tarımında bombus arısı kullanımını artırıcı tedbirlerin alınması konularını kapsamaktadır.
Hukuki Dayanak
Madde 3 —Bu Yönetmelik; 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (f) ve (g) bentleri, 3046 sayılı Kanunun 37 nci maddesi, 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununun 1inci maddesi, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 2 nci maddesinin (b) ve (c) bentleri ile 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
Bombus Arısı: Örtü altı tarımında polinasyon hizmetinde kullanılmak üzere denetimli koşullarda yetiştirilebilen, doğal koşullarda genellikle toprak altında yaptığı yuvada koloni halinde yaşayan bir yaban arısı cinsini,
Ana Arı (Kraliçe): Yuva kurmamış, denetimli olarak çiftleştirilmiş ana arıyı,
Polinasyon: Çiçeğin döllenmesini,
Firma: Laboratuvar şartlarında bombus arısı üretimi için Bakanlıktan izin almış tüzel kişiyi,
Koloni: Canlı döller üretebilen bir ana arı ve bunun dölleri olan işçi arılardan oluşan birimi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Üretim İzni
Madde 5 —Firma, kapasite durumu, üretim aşamaları ve yatırımın terminini içeren proje hazırlar. Bombus arısı üretiminde kullanacağı materyali ve üretim teknolojisini nereden temin edeceğini belirtir. Teknolojisini yurt dışı firmadan alacak ise, ilgili bombus firması ile yapacağı üretim sözleşmesi ile Bakanlığa başvurur.
Bakanlıkça oluşturulan teknik inceleme ve ruhsat komisyonu (Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Üniversite) işletmeyi inceler. Üretim laboratuvarı alt yapısı ve materyal temini konularında yapılacak değerlendirme sonucu olumlu bulunan firmaya, içeriği ve uygulanma dönemi Bakanlıkça belirlenecek noter tasdikli taahhütnamenin firmaca imzalanmasını takiben üretim izni verilir. Üretim izni her yılın Nisan, Mayıs ve Haziran ayları içerisinde verilir.
Bombus arısı üreten firmalar, denetimli olarak çiftleştirilmiş ana arı kullanarak koloni üretimine geçmek zorundadır. Bu firmaların doğaya bağımlı kalmadan ülkemiz laboratuvar şartlarında üretime geçmeleri esastır.
Doğadan ana arı toplayarak üretim materyali temin edilmesi yasaktır.
Yönetmelik yayımlanmadan önce kurulmuş ve faaliyetlerini halen sürdürmekte olan firmalar, içeriği ve uygulanma dönemi Bakanlıkça belirlenecek taahhütnameyi Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 1 ay içerisinde imzalamak ve hükümlerine uymak zorundadırlar.
İthalat İzni
Madde 6 —Bombus arısı ithalatı Bakanlar Kurulunca o yıl için yayımlanan İthalat ve Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararları ile Bakanlıkça yapılan düzenlemelerde yer aldığı şekle uygun olarak gerçekleştirilir.
İhracat İzni (019.ihr)
Madde 7 —Firma, bombus arısının laboratuvarda üretildiğine ilişkin Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüğünde görevli o konuda uzman Ziraat Mühendisi veya Veteriner Hekim raporuna istinaden bombus arısı ihracatı yapabilir.
Doğadan Toplanması
Madde 8 —Tüm bombus arısı türlerinin doğadan toplanması yasaktır.
Örtü Altı Tarımı
Madde 9 —Örtü altı tarımını ve polinasyonda bombus arısı kullanımını geliştirici ve özendirici tedbirler Bakanlıkça alınır.
Hastalık Tedbirleri
Madde 10 —Bombus arısı üretim işletmesinde herhangi bir salgın arı hastalığının görülmesi durumunda, mutlaka en yakın Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüğüne hastalık ihbarı yapılır. Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüğü tarafından söz konusu hastalık ihbarının değerlendirilip ihbarı mecburi bir hastalık tespit edilmesi durumunda; hastalıkla mücadelede 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
Denetim
Madde 11 —Bakanlık İl veya İlçe Müdürlükleri; gerek gördüğü tarihlerde üretilen bombus arısı, kovan ve her türlü malzemenin kontrol ettirilmesine ve rapor tanzimine yetkilidir.
Koloni Satışı
Madde 12 —Üretilen bombus kolonisi kutusunun üzerinde firma ismi, adresi, telefonu, uygun taşıma ve kullanım koşulları ayrıca belirtilecektir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 13 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14 —Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

EK-1

BOMBUS ARISI TAAHHÜTNAMESİ

Örtü altı tarımında polinasyon amacına yönelik kullanılan bombus (Bombus terrestris) türü arıları ülkemizde de kullanılmaya başlanılmasından itibaren bu arı türünü gerek demonstrasyon amacı ile gerekse ülkemiz ihtiyacını karşılamak için laboratuvar şartlarında üretmek istiyoruz.
Bu amaçla;
1- Firma olarak polinasyon amacıyla kullanılan bombus (Bombus terrestris) türü arı ve bu türün alt türlerine ait ana arı ve kolonileri doğadan toplamayacağımızı, toplatan gerçek ve tüzel kişilerden satın almayacağımızı ve toplama işlemi yapan kişilerle ilgili bilgi edinildiğinde bu bilgileri yetkili mercilere bildireceğimizi,
2- Gerçekleştirmek istediğimiz yatırımların gerek kuruluş ve üretim aşamasında gerekse daha sonraki dönemde kontrolü amacı ile Bakanlık görevlileri dışında üniversitelerden gelen görevlilerin masraflarını karşılayacağımızı,
3- Bombus arısı ile ilgili her ay üretim, ithalat ve ihracat rakamları hakkında Tarım ve Köyişleri Bakanlığına hiç aksatmadan bilgi vereceğimizi,
4 - Bombus terrestris türü arıyı laboratuvar şartlarında üretmek amacıyla faaliyetini sürdürmekte olan Firma olarak, içinde bulunduğumuz üretim sezonu için; bir önceki dönemde örtü altında kullanılan toplam bombus terrestris kolonisi miktarının en fazla %5 i kadar hazır koloni ithalatı yapabileceğimizi,
5- Herhangi bir nedenle üretimimize bir süre ara verdiğimiz ve üretimimizi tamamen durdurduğumuzda Tarım ve Köyişleri Bakanlığına onbeş gün içinde bilgi vereceğimizi,
6- Bu taahhütname ile belirtilen şartlara uymadığımız takdirde Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca üretim, ithalat ve ihracat iznimizin iptal edileceği hususunu kabul ettiğimizi,
taahhüt ederiz.
custom_33 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Facebook ile paylas
 
Şu Anki Saat: 15:23
© Copyright 2006-2017 GümrükForum
A vBSkinworks Design