Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Alt 06-08-2008, 23:30   #6 (permalink)
KGMYK
Üye
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
Mesajlar: 89
Teşekkür: 0
1 Mesajda 1 kere teşekkür edildi
Standart RE: Hurda Araç İthalatı


Araçları eğer hurda olarak getireceksen ve burda hurda olarak kullanacaksan , Aşağıdaki tebliğ güzelce oku ve araçları , parçalattır veya presle külçe haline getirtip aşağıdaki G.T.İ.P.'larından , yine aşağıdaki tebliğe istinaden Kontrol Belgesi için Çevre ve Orman bakanlığına başvur.VE UNUTMA Kİ BU ÖNLEMLER ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN ALINMIŞ OLUP , HİÇ BİR KURULUŞ , ZÜMRE YADA TOPLUMA ayırımcılık tanınmamıştır. VE YİNE UNUTMAKİ KULLANILMIŞ HER TÜRLÜ EŞYANIN İTHALİ YASAK OLUP , İTHALAT REJİMİN 7.MADDESİNE İSTİNADEN DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞININ İZNİNE TABİDİR.

7204.49.10.00.00 - - - Parçalanmış olanlar
7204.49.30.00.00 - - - - Paket halinde

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/3)

Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında beyannamenin tescili sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.

MADDE 2 - (1) Ek-1/A, B, C sayılı listelerde yer alan atık ve metal hurdaların ithalatında Kontrol Belgesi alınabilmesi için;

a) Firma dilekçesi (tarih, sayı, firma kaşesi ve yetkili imza yer almalıdır),

b) Kontrol Belgesi formu (Ek-3) (2 nüsha; firmanın ıslak kaşesi bulunmalı ve atığın kullanım amacı açık olarak belirtilmelidir),

c) Proforma fatura (1 asıl, 1 suret ve 2 adet noter tasdikli Türkçe tercümesi; proforma faturada ithal edilecek maddenin G.T.İ.P. numarası, menşe ülkesi, ithalatçı firmanın adı, adresi ve ticari unvanı, ihracatçı firmanın ıslak kaşesi veya soğuk mührü, yetkilinin imzası, tarih ve sayı yer almalıdır),

ç) Sanayiciye ait kapasite raporu, imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi, ithalatçı firmanın imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi (bir defaya mahsus olmak üzere, ilk başvuruda noter tasdikli suretleri verilir),

d) Ek-1/A, B, C sayılı listelerde yer alan atıkların ithalatında; menşe ülkenin resmi kurumu veya uluslararası kabul görmüş bir akreditasyon konseyi tarafından akredite edilmiş uluslararası gözetim şirketi veya akredite laboratuvar tarafından onaylanmış, bu atıkların çevre ve insan sağlığı açısından zararsız olduğuna ve tehlikeli madde ve atıklarla karıştırılmadığına dair analiz belgesi ve noter tasdikli Türkçe tercümesi,

e) Ek-1/A sayılı listede yer alan 39.01-39.14 G.T.İ.P.’li (39.03 hariç) ikincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapakların ithalatı için ayrıca, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış D1 Kodlu Dahilde İşleme İzin Belgesi,

f) Ek-1/B sayılı listede yer alan metal hurdaların ithalatında, hurda muhteviyatı oranlarının (% olarak) belirtildiği analiz sertifikası (analiz sertifikası üzerinde proforma faturanın tarih ve sayısı, madde adı ve miktarı, ölçümün yapıldığı yer ve tarih, ithalatçı ve ihracatçı firmaların isimleri ile menşe ülke belirtilecektir),

g) Ek-1/B sayılı listede yer alan metal hurdaların ithalatında, menşei veya ihracatçı ülkede analizi yapan resmi kurum veya uluslararası kabul görmüş bir akreditasyon konseyi tarafından akredite edilmiş uluslararası gözetim şirketi veya laboratuvar tarafından onaylı radyasyon belgesinin aslı ve noter tasdikli Türkçe tercümesi (radyasyon belgesi üzerinde proforma faturanın tarih ve sayısı, madde adı ve miktarı, ölçümün yapıldığı yer ve tarih ile uluslararası kabul görmüş limitler belirtilecektir.)

ile birlikte malların ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce Çevre ve Orman Bakanlığı’na başvurulur.

(2) Ek-1/B sayılı listede yer alan hurda metallerin ithalatında, sadece metal hurdayı ergiterek işlem yapan sanayi tesislerine Kontrol Belgesi düzenlenir.

(3) Ek-1/C sayılı listede yer alan 2618.00.00.00.00, 2620.30.00.00.00, 2620.99.10.00.00, 2621.90.00.90.00 GTİP’li maddelerin inşaat işlerinde ve gemi raspalama işlemlerinde kullanılması durumunda kapasite raporu şartı aranmaz. Yine bu maddelerin gemi raspalama işlemi haricinde kullanılacağının belgelenmesi halinde, yıllık 100 tonu aşmamak kaydı ile Kontrol Belgesi alınabilir.

MADDE 3 - (1) Ek-1/A sayılı listede yer alan 39.01–39.14, 3915.20.00.00.00, 3915.90.90.00.00 ve 7001.00.10.00.00 GTİP numaralı atıkları ithal etmek isteyen sanayicilere; Ek-1/B sayılı listede yer alan metal hurdaların ithalatında sadece metal hurdayı ergiterek işlem yapan sanayicilere ve Ek-1/C sayılı listede yer alan atıkları ithal etmek isteyen sanayicilere Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından (Ek 4)’te yer alan formata uygun olarak Uygunluk Belgesi düzenlenir.

(2) Uygunluk Belgesi alınabilmesi için;

a) Firma dilekçesi (tarih, sayı, firma kaşesi ve yetkili imza yer almalıdır),

b) Sanayiciye ait kapasite raporu, imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesinin noter tasdikli suretleri,

c) Ek-1/A sayılı listede yer alan 39.01-39.14 G.T.İ.P.’li (39.03 hariç) ikincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapakların ithalatı için ayrıca, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış D1 Kodlu Dahilde İşleme İzin Belgesi,

ç) Metal hurdayı ergiterek üretim yapan sanayi kuruluşlarının, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yerinde yapılacak tespit çerçevesinde radyasyon ölçüm sistemine (bu iş için uygun ve kalibre edilmiş sabit ve portatif radyasyon ölçüm cihazları) sahip olduğunu gösteren belge ile radyasyon güvenliği konusunda personele verilen eğitim sertifikalarının aslı veya noter tasdikli suretleri,

d) Ek-1/C sayılı listede yer alan 2620.11.00.00.00 G.T.İ.P. numaralı atıkları alan tesisler için lisans veya geçici çalışma izni,

e) Ek-1/C sayılı listede yer alan 2618.00.00.00.00, 2620.30.00.00.00, 2620.99.10.00.00, 2621.90.00.90.00 GTİP numaralı atıkların gemi ve yüzey raspalama amacıyla getirilmesi durumunda, bakiye atık bertarafına ilişkin Çevre ve Orman Bakanlığı’nın uygun gördüğü kurum ve kuruluşlarla yapılacak sözleşmenin noter tasdikli sureti

ile birlikte malların ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce Çevre ve Orman Bakanlığı’na başvurulur.

MADDE 4 - (1) Ek-1/A sayılı listede yer alan 4012.20.00.90.00 GTİP’li maddenin ithaline sadece Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) kapsamında gümrük idarelerince müsaade edilir. Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan uygun görüş almış işletmeler tarafından ithal edilebilecek olan 4012.20.00.90.00 GTİP’li maddenin ithalatında ayrıca, menşe veya ihracatçı ülkede analizi yapan resmi kurum veya uluslararası kabul görmüş bir akreditasyon konseyi tarafından akredite edilmiş gözetim şirketinin ürünün karkas olduğuna dair belgesi ve noter tasdikli Türkçe tercümesinin bulunması gerekir.

MADDE 5 - (1) Çevre ve Orman Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde, gümrük beyannamesinin tescili öncesinde uluslararası gözetim şirketi veya resmi kuruluşlardan denetim isteyebilir.

MADDE 6 - (1) Ek 2 sayılı listede yer alan atıkların serbest bölgeler dahil Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişi yasaktır. Ancak, serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan, Ek 1 ve Ek 2 sayılı listelerde yer alan atıklar da dahil olmak üzere, tüm atıkların geri kazanılması ve/veya bertarafı amacıyla serbest bölgede uygun tesis bulunmaması durumunda atık üreticisi firmanın talebi üzerine, Serbest Bölge Müdürlüğü başkanlığında İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Gümrük Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü, serbest bölge kurucu veya işleticisi ve atık üreticisi firma temsilcilerinden oluşan bir komisyonun uygun görüşünü müteakip Serbest Bölge Müdürlüğünce bu atıklar bölgeden çıkarılır. Komisyona aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler sunulacaktır:

a) Atıkların serbest bölge içindeki bir üretim ve/veya tüketim faaliyeti sonucu ortaya çıktığına ilişkin belge,

b) Atığı oluşturan faaliyetin türü, atık tür ve miktarı,

c) Atığın özelliğine göre Çevre ve Orman Bakanlığı’nca ilgili yönetmelikler gereğince verilmiş olan toplama, ayırma, geri dönüşüm, geri kazanım, ara depolama, bertaraf tesisi lisansı veya geçici çalışma izin belgesi,

ç) Atıkların (c) bendinde belirtilen tesislere gönderileceğine dair sözleşme,

d) Hurda metaller için metal hurdayı ergiterek işlem yapan sanayi tesisleri olduğuna dair veya hurdaların bu tür tesislere gönderileceğine dair sözleşme.

(2) Serbest bölgeden atık ithalatında yukarıda geçen şartları sağlayanlardan Kontrol Belgesi veya Uygunluk Belgesi aranmaz. Serbest Bölge Müdürlüklerince bölgeden çıkartılan atıklara ilişkin bilgiler 6 aylık raporlar halinde düzenli olarak Çevre ve Orman Bakanlığı’na gönderilir. Eğer bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmamış ise, buna ilişkin yazı gönderilir.

MADDE 7 - (1) “Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL-73 Sözleşmesi)” ile bu Sözleşmeyi tadil eden diğer Protokol (MARPOL-78 Protokolu) ve değişiklikler kapsamında yer alan yabancı bayraklı gemilerin seferleri sırasında normal operasyonlarından kaynaklanan atıklardan evsel nitelikli çöpler, sintine, balast, tank yıkama sularının ithalatı bu Tebliğ hükümlerine tabi değildir.

MADDE 8 - (1) Ek-1/A sayılı listede yer alan 2708.10.00.00.00 GTİP’li madde ile Ek-1/C sayılı listede yer alan atıkların analiz amaçlı numune olarak ithalatı, yıllık 200 kg’ı aşmaması ve Çevre ve Orman Bakanlığı’nın uygun görüşünün alınması halinde bu Tebliğ hükümlerine tabi değildir.

MADDE 9 - (1) (Ek-1/B) sayılı listede yer alan hurda metallerin ithalatı için; bu hurdaların en az % 85 veya üzerinde metal ihtiva etmeleri gerekmektedir. Eğer metal hurdası alaşım ise, alaşımı meydana getiren metallerin toplamı, en az % 85 veya üzerinde olmalıdır. İthal edilecek metal hurdaların dağılmayan katı formda bulunmaları, ithali yasaklanmış tehlikeli madde ve atıklarla karıştırılmamaları ve kontamine olmamaları gerekmektedir.

MADDE 10 - (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenlerin Kontrol Belgesi ve Uygunluk Belgesi iptal edilir. Uygun olmayan atıklar firma tarafından menşe ülkeye iade edilir. Kontrol veya Uygunluk Belgesi iptal edilen firmaların gerekli koşulları sağladıklarını belgelemeleri halinde, Çevre ve Orman Bakanlığı’nca söz konusu belgeler yenilenir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, gerekli gördüğü zamanlarda firma tesislerinde radyasyon güvenliği açısından sistemin işleyişinin denetlemesini yapar. Denetim sonuçları Çevre ve Orman Bakanlığı’na bildirilir.

MADDE 11 - (1) Kontrol Belgesinin süresi 6 ay, Uygunluk Belgesinin süresi ise 1 yıldır ve bu süreler değiştirilemez.

(2) Kontrol Belgesi ve Uygunluk Belgesi alınması durumunda, ithalatçı veya temsilcisi aşağıdaki belgeleri belirtilen süre içerisinde Çevre ve Orman Bakanlığı’na iletmekle yükümlüdür.

a) Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi sonunda; ithalatçı veya temsilcisi, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen Kontrol Belgesini (ilgili gümrük idaresince onaylanan Kontrol Belgesi), onaylı proforma faturayı, ihracatçı tarafından verilen faturanın onaylı bir örneğini ve gümrük beyannamelerinin onaylanmış örneklerini anılan Bakanlığa en geç 30 gün içerisinde iletmekle yükümlüdür. Kontrol Belgelerinin kapatma işlemlerinin belirlenen zaman içerisinde yapılmaması durumunda, kapatma işlemi yapılana kadar yeni Kontrol Belgesi düzenlenmez.

b) Uygunluk Belgesinin verildiği tarihten itibaren her ay; ithalatçı veya temsilcisi, gerçekleştirilen ithalata ilişkin gümrük beyannamelerinin onaylı örneklerini, her parti ithalat için düzenlenmiş analiz belgesinin asılları ile birlikte Ek 5’de verilen tabloyu doldurarak Çevre ve Orman Bakanlığı’na iletmekle yükümlüdür. Uygunluk Belgelerinin kapatma işlemlerinin belirlenen zaman içerisinde yapılmaması durumunda, kapatma işlemi yapılana kadar yeni Uygunluk Belgesi düzenlenmez.

(3) Bu maddenin 2 nci fıkrasının (b) bendine göre her ay yapılacak Uygunluk Belgesi kapatma işlemleri sırasında, 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili İle Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda çevre katkı payının ödendiğini gösterir belge Çevre ve Orman Bakanlığı’na ibraz edilir.

MADDE 12 - (1) Ek-1/B sayılı listede yer alan metal hurdaların içerisinde top, havan, roket mermileri ile diğer patlayıcı askeri mühimmat bulunması yasaktır. Bunların neden olacağı can, mal ve çevre kirliliğinden ilgili ithalatçı firma sorumludur.

MADDE 13 - (1) Sanayici ve sanayici adına ithalat yapan firmalar, bu Tebliğ hükümlerine aykırı fiillerden müteselsilen sorumludurlar. Ayrıca, yasal olmayan atık trafiği söz konusu ise, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun atık ithalatına ilişkin 20 nci maddesinde belirtilen idari nitelikteki para cezaları uygulanır.

MADDE 14 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

MADDE 15 - (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 16 - (1) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıklara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2007/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Dış Ticarette Standardizasyon: (2007/3) sayılı Tebliğ kapsamında alınmış bulunan Kontrol Belgeleri ve Uygunluk Yazıları, alındıkları tarihten itibaren, mezkûr Tebliğde belirlenen süre kadar geçerlidir. 01/06/2007 tarihinden önce alınan Kontrol Belgelerinin süresi dolduğundan, gümrük idarelerince bu belgelere istinaden işlem yapılmaz.

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan atıkların ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün süreyle Dış Ticarette Standardizasyon: (2007/3) sayılı Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

MADDE 17 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
KGMYK isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Facebook ile paylas
 
Şu Anki Saat: 11:43
© Copyright 2006-2017 GümrükForum
A vBSkinworks Design