Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Alt 08-03-2009, 23:11   #1 (permalink)
siddharta
Üye
 
Üyelik tarihi: Mar 2009
Mesajlar: 51
Teşekkür: 0
1 Mesajda 1 kere teşekkür edildi
Standart geçici ihracat


Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici Çıkış-Geri Gelen Eşya) (Seri No: 2) (12.10.2001 t. 24551 s. R.G.)
Gümrük Müsteşarlığından:
Amaç ve kapsam
Madde 1- 4458 sayılı Gümrük Kanununun 142 nci ve 143 üncü maddelerinde tamir edilmek üzere hariçte işleme rejimi kapsamında geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına gönderilen eşyanın geri getirilmesi halinde vergilendirilmesine ilişkin esaslar düzenlenmiştir.
4458 sayılı Kanunun 168 inci ve 169 uncu maddelerinde ise serbest dolaşımda bulunan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edildikten sonra 3 yıl içerisinde değişmeksizin geri gelen eşyanın tekrar serbest dolaşıma sokulmak istenmesi halinde tabi olacağı işlemlere yer verilmiştir.
Sözü edilen kanun maddeleri doğrultusunda, stüdyo banyo ve post-prodüksiyon işlemleri için geçici olarak ihraç edilecek sinema-televizyon filmleri ve ses bantları dahil hariçte işleme rejimi kapsamında tamir edilmek üzere geçici ihracı yapılacak eşya ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 20.01.2000 tarihli ve 23939 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliği hükümlerine göre çeşitli nedenlerle geçici ihracı yapılacak eşyaya ilişkin gümrük işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde yürütülür.
Tamir amaçlı hariçte işleme
Madde 2- 4458 sayılı Gümrük Kanununun 142 nci ve 143 üncü maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi dışında tamir ettirilmek istenen eşyaya ilişkin hariçte işleme izni gümrük müdürlükleri tarafından verilir.
Tamir amaçlı hariçte işleme izninin verilebilmesi için, eşyanın bozuk olduğunun Sanayi Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınacak belge ile gümrük idaresine tevsik edilmesi gerekir. Ancak, Genel ve Katma Bütçeye dahil kamu kuruluşları, belediyeler, sermayesinin tamamı devlete ait olan kamu iktisadi kuruluşları ile sivil havacılık sektöründe üretim ve montaj gibi teknik alanda faaliyet gösteren kuruluşlara ait araç, gereç ve teçhizata ilişkin bu kuruluşların konuyla ilgili rapor düzenlemeye yetkili teknik personeli tarafından hazırlanan raporlar hariçte işleme izninin verilmesi için yeterlidir.
Tamir amaçlı hariçte işleme izninde; hariçte işleme rejiminin kullanımı için gerekli olan tüm bilgileri içeren gümrük beyannamesi ile gümrük müdürlüğüne müracaat edilir. Gümrük müdürlüğünce eşyanın ihracat rejimi hükümlerine göre işlemleri yapılarak beyannamenin 44 numaralı kutusuna; işleme faaliyetinin mahiyeti ve eşyanın marka, seri numarası, model yılı gibi ayırt edici özellikleri ile özel işaretleri kaydedilir.
Gümrük müdürlüğü tarafından onaylanan beyanname hariçte işleme izni hükmündedir. Ayrıca izin belgesi düzenlenmez.
Tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşya, tamiratın garanti nedeniyle sözleşmeye bağlı olarak veya kanunî bir yükümlülüğe dayanarak ya da bir imalat hatası nedeniyle, bedelsiz yapıldığının kanıtlanması halinde, serbest dolaşıma ithalat vergilerinden tam muaf olarak girer. Ancak, söz konusu eşyanın serbest dolaşıma ilk girişi sırasında kusurlu olduğunun dikkate alınarak işlem yapılmış olması halinde bu hüküm uygulanmaz.
Tam muafiyet uygulanabilmesi için söz konusu eşyayı imal veya ihraç eden imalatçı veya ihracatçı firma tarafından düzenlenen garanti belgesi veya sözleşmenin veya imalât hatasını gösterir imalatçı firma yazısının, noterlikçe veya yurtdışı temsilciliğimize onaylı tercümesinin gümrük müdürlüğüne ibrazı gerekir.
Tamiratın bedel karşılığında yapıldığı hallerde ithalat vergileri, gümrük kıymeti olarak tamir masraflarına eşit bir tutar dikkate alınarak, işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihte, bu ürünlere uygulanacak vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden belirlenir. Ancak, izin hak sahibinin tamir masrafları dışında başka bir ödeme yapmamış olması ve bu ödemenin izin hak sahibi ile faaliyeti yapan kişi arasındaki ilişkiden etkilenmemesi gerekir.
Standart değişim sistemine dayalı hariçte işleme
Madde 3- 4458 sayılı Gümrük Kanununun 144 üncü maddesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi dışında tamir edilmek istenen eşyanın yerine, tamir işlemi tamamlanarak gümrük bölgesine geri getirilinceye kadar geçen süre içerisinde kullanılmak üzere, geçici ihracat eşyası ile aynı niteliklere sahip (tarife pozisyonu, ticari nitelik ve teknik özellikleri bakımından) serbest dolaşımda olmayan eşyanın geçici olarak ithal edilerek kullanılmasına ilişkin hariçte işleme izni gümrük müdürlükleri tarafından verilir.
Standart değişim sistemi kapsamında tamir amacıyla geçici ihraç edilecek eşyanın, önceden ihraç edilmesinin üretimi durduracak, ekonomik kayba neden olacak ve sistemin işleyişini bozacak nitelikte olduğunun bir dilekçe ile gümrük müdürlüğüne bildirilmesi ve ithalat vergileri tutarını karşılayan teminat verilmesi halinde ikame eşyanın önceden ithaline izin verilir. Bu durumda, ikame ürünlere ait gümrük beyannamesinin onaylandığı tarihten itibaren 2 (iki) aylık süre içerisinde geçici ihraç eşyasının ihraç edilmesi gerekir.
Standart değişim sisteminin uygulanması halinde, geçici ihracat eşyası ile ikame eşyanın gümrük işlemleri aynı gümrük müdürlüğü tarafından yapılır.
Standart değişim sistemine dayalı hariçte işlemede 2 nci madde hükümleri uygulanır.
Sinema-televizyon filmleri ve ses bantları
Madde 4- Stüdyo banyo işlemleri veya post-prodüksiyon gibi işlemler için geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilecek sinema-televizyon filmleri ile ses bantlarının hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracına ilişkin başvurular doğrudan gümrük müdürlüklerine yapılır.
Gümrük müdürlüğü tarafından onaylanan beyanname hariçte işleme izni hükmündedir. Ayrıca izin belgesi düzenlenmez.
Sinema-televizyon filmleri ve ses bantlarının ithalat vergileri, gümrük kıymeti olarak beyan edilen işçilik veya işleme masraflarına eşit bir tutar dikkate alınarak, geri getirilen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarihte geçerli olan vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden belirlenir.
Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkarılacak taşıtlar
Madde 5- İkametgahı Türkiye’de bulunan Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin yabancı bir ülkeye geçici olarak çıkaracakları ve en geç üç yıl içerisinde geri getirecekleri Türkiye’de trafiğe kayıtlı bulunan kendilerine ait taşıtlar için “Triptik” veya “Gümrük Geçiş Karnesi” beyanname olarak kabul edilir.
Bu kişilerin Triptik veya Gümrük Geçiş karnesi ibraz etmemeleri halinde, Gümrük Yönetmeliğinin 61 numaralı ekinde yer alan “Yurtdışına Giden Taşıtlara İlişkin Geçici İhracat Beyannamesi ve Taahhütnamesi” doldurularak 3 nüsha olarak gümrük müdürlüğüne ibraz edilir.
Alınan bu beyanname ve taahhütnamelerin 1 inci ve 3 üncü nüshaları gümrük müdürlüğünde saklanır. 2 nci nüshaları tekrar girişte gümrük müdürlüğüne ibraz edilmek üzere yükümlüye verilir.
Taşıtın süresi içinde tekrar getirilmesi halinde, giriş işlemlerini yapan gümrük müdürlüğünce çıkış kaydı kapatılır. Taşıtın çıkış işlemini yapan gümrükten başka bir gümrük müdürlüğünden girişi yapıldığı durumda, kaydın kapatılması için 2 nci nüsha beyanname çıkış işlemini yapan gümrük müdürlüğüne gönderilir. Bilgisayar sistemine dahil olan gümrük müdürlükleri arasında bilgi transferi elektronik ortamda yapılarak, ayrıca beyannamenin ikinci nüshası istenilmez.
Türkiye’deki yabancı elçilikler ile konsolosluklara mensup olan diplomatik statüdeki memurlara ait Türkiye’de trafiğe kayıtlı taşıtların çıkışlarında, sadece plaka numaraları ve modelleri ayrı bir deftere veya bilgisayara kaydedilir. Bu taşıtlar başka bir gümrük işlemine tabi tutulmaz.
Geçici olarak Türkiye gümrük Bölgesi dışına çıkarılan taşıtların, kanuni süresi içerisinde yurtdışında ağır hasar görmesi, getirildiği ya da geçtiği ülkelerin adli makamlarınca el konulması, arızalanması, sürücünün tutuklanması veya hastalanması ya da doğal afet, getirildiği veya geçtiği ülkedeki iç karşılık gibi beklenmeyen haller veya mücbir sebeplerle Türkiye’ye geri getirilememesi halinde, ilgilinin talebi üzerine ilgili gümrük idaresince 3 yıllık süre uzatılabilir.
Süre uzatımına ilişkin dilekçeye;
-Kazaya uğramış ise kaza sonucu düzenlenmiş polis veya sigorta raporlarının,
-Sürücünün tutuklanması veya araca adli mercilerce el konulması durumunda, adli merci kararlarının,
-Aracın arızalanması halinde, tamir amacıyla bakıma alındığına ilişkin belgelerin,
-Sürücünün hastalanması halinde, hastane raporlarının,
-Yurtdışına öğrenim görmek amacıyla giden öğrencilerin, öğrenim gördüklerine ilişkin ilgili öğrenim kurumundan alınacak belgenin,
-Diğer hallerde ise mücbir sebep veya beklenmeyen hale ilişkin belgelerin,
(noter veya yurtdışı temsilciliklerimiz tarafından onaylı Türkçe tercümesinin) eklenmesi gerekir.
İbraz edilen belgelerin gümrük müdürlüğünce uygun bulunması halinde, müracaatın kanuni süre içinde yapılıp yapılmadığına ve mücbir sebep belgesinin tarihine bakılmaksızın yeteri kadar ek süre verilir.
Ayrıca, yurtdışındaki adresi açık olarak belirtilen ve ekinde mücbir sebep belgesi bulunan dilekçenin herhangi bir haberleşme aracı ile ilgili gümrük müdürlüğüne iletilmesi halinde, bu dilekçeye istinaden de süre uzatımı yapılır.
Yurtdışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanan devlet memurlarının yurtdışına götürdükleri taşıtları, kanuni süresinden sonra geri getirmeleri halinde, görev sürelerinin üç yıldan fazla olduğuna veya uzatıldığına ilişkin dışişleri Bakanlığı veya bağlı olduğu kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi halinde, ilgili gümrük müdürlüğünce gerekli süre değişimi yapılarak, taşıtın Türkiye’ye girmesine izin verilir.
Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkarılan taşıtın yurtdışında çalınması, yanması, kaza neticesinde ağır hasar görmesi gibi nedenlerle yurda geri getirilmesine imkan bulunmayan hallerde, durumu belgeleyen resmi rapor ya da belgenin noter veya yurtdışı temsilciliğimizce onaylı Türkçe tercümesinin müracaat dilekçesi ile birlikte gümrük müdürlüğüne ibrazı halinde, pasaport ve/veya diğer geçici çıkış belgeleri üzerindeki araç kaydının düşümü yapılarak, çıkış kayıtları kapatılır. Farklı gümrük müdürlüğünden çıkış işlemleri gerçekleştirilmiş ise, işlemi yapan gümrük müdürlüğü çıkış gümrüğüne bilgi verir. Bu şekilde geçici çıkış kayıtlarını tutan gümrük müdürlüğü, aracın trafik kayıtlarının silinmesi bakımından Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne bir yazı ile bilgi verir.
Geçici olarak çıkarılacak gayri ticari nitelikteki eşya
Madde 6- Üç yıllık süre içerisinde değiştirilmeksizin geri getirilmek kaydıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına gönderilecek gayri ticari nitelikteki eşya için Gümrük Yönetmeliğinin 62 numaralı ekinde yer alan, “Yabancı Memleketlere Gönderilen Gayri Ticari Eşyaya Ait Geçici İhracat Beyannamesi ve Taahhütnamesi”nin üç nüsha olarak ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekir.
Geçici olarak çıkarılacak eşyanın gümrük işlemleri yapılarak, alınan beyanname ve taahhütnamelerin 1 inci ve 3 üncü nüshaları gümrüğünde saklanır, 2 nci nüshası ise tekrar girişte gümrük müdürlüğüne ibraz edilmek üzere yükümlüye verilir.
Eşyanın süresi içinde tekrar getirilmesi halinde, giriş işlemlerini yapan gümrük müdürlüğünce çıkış kaydı kapatılır. Eşyanın çıkış işlemini yapan gümrükten başka bir gümrük müdürlüğünden girişinin yapıldığı durumda, kaydın kapatılması için 2 nci nüsha beyanname çıkış işlemini yapan gümrük müdürlüğüne gönderilir. Bilgisayar sistemine dahil olan gümrük müdürlükleri arasında bilgi transferi elektronik ortamda yapılarak, ayrıca beyannamenin ikinci nüshası istenilmez.
Geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılan gayri ticari nitelikteki eşyanın üç yıl içerisinde değiştirilmeksizin geri getirilmesi esastır. Ancak, doğal afet, getirildiği ya da geçiş ülkelerindeki iç karışıklık, abluka veya savaş hali, resmi makamlarınca getirilen yasaklar veya eşyanın alıkonulması gibi beklenmeyen haller veya mücbir sebeplerin varlığı halinde bu süre, ilgilinin süresi içerisinde yapacağı yazılı başvuru üzerine ilgili gümrük idaresince uzatılabilir.
Süre uzatımına ilişkin dilekçeye, beklenmeyen hal veya mücbir sebeplerin varlığını tevsik eden noter veya yurtdışı temsilciliklerimiz tarafından onaylı Türkçe tercümesinin eklenmesi gerekir.
Geri getirilmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılan ev eşyası süre kısıtlamasına tabi değildir. Bu eşyanın giriş işlemleri 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddenin 5/f bendi çerçevesinde sonuçlandırılır.
Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında geçici çıkışı yapılacak ticari eşya
Madde 7- Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından düzenlenen ve yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında, yurtdışında inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi teknik hizmet amacı ile Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkarılacak eşyaya ilişkin Tebliğler çerçevesinde, geçici çıkışı yapılacak eşya için gümrük beyannamesi düzenlenerek, gümrük işlemlerinin yapılması bakımından beyanda bulunulur.
Yurtdışında iş alındığını gösterir Dış Ticaret Müsteşarlığı yurtdışı teşkilatınca veya söz konusu teşkilatın bulunmadığı ülkelerde Türkiye konsolosluklarınca düzenlenen belgede belirtilen proje süresi mücbir sebep olarak kabul edilerek 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168 inci maddesi hükümlerine göre, eşyanın üç yıllık yurtdışında kalma süresi belgede belirtilen süreye paralel olarak uzatılır.
Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılan eşyanın belirtilen süre içerisinde değiştirilmeksizin geri getirilmesi esastır. Beklenmeyen hal veya mücbir sebepler nedeni ile işin süresinin uzatılması halinde veya bitimini müteakip başka bir iş alınması halinde, yurtdışı temsilciliklerimiz tarafından düzenlenecek, işin süresinin uzatıldığına veya yeni bir iş alındığına ilişkin belgenin ibrazı halinde yeni süreler gözönüne alınarak süre uzatımı ilgili gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır.
Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarılan eşyanın yurtdışında kalış süresi içerisinde kesin satışının yapılması halinde, satış bedelinin yurda getirildiğine ilişkin ilgili kambiyo merciinden alınacak belge gümrük müdürlüğüne ibraz edilir. Bu belgeye dayanarak geçici çıkış kayıtları kapatılır.
Sergi ve fuar eşyası
Madde 8- Yurtdışında düzenlenen sergi ve fuarlarda gösterilmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkarılacak eşya gümrüğe gümrük beyannamesi ile beyan edilerek, gümrük işlemleri tamamlanır.
Sergi ve fuarlarda sergilenmek üzere geçici çıkışı yapılacak eşyanın ayırt edici özellikleri, özel işaretleri ile eşyanın sergileneceği fuar veya serginin adı beyannameye kaydedilir. Bu eşyaya ilişkin kesin satış faturası aranmayarak proforma fatura veya sevk irsaliyesinin beyannameye eklenmesi sağlanır.
Sergi ve fuarlarda gösterilen eşyanın bir kısmının buralarda satılması nedeniyle yurda eksik getirilmesi durumunda, satılan kısma ilişkin kesin satış faturasının ibrazı halinde diğer eşyanın giriş işlemleri yapılır. Bu işlemler sırasında döviz alım belgesi aranmaz.
Diğer çıkış işlemleri
Madde 9- Bu Tebliğ içerisinde özel olarak zikredilmemekle birlikte Türkiye Gümrük Bölgesi dışına geçici olarak çıkarılacak eşya gümrüğe gümrük beyannamesi ile beyan edilir ve eşyanın marka, seri numarası, model yılı gibi ayırt edici özellikleri ile özel işaretleri beyannameye kaydedilerek çıkış işlemi gerçekleştirilir.
Türkiye Gümrük Bölgesinden kesin olarak ihraç edilen eşyanın geri gelmesi
Madde 10- Türkiye Gümrük Bölgesinden kesin olarak ihraç edilen eşyanın fiili ihraç tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesine geri getirilmesi halinde de ithalat vergilerinden muafiyet uygulanır. Bunun için eşyanın değişmemesi gerekir.
Ayrıca, ihraç edilen eşyanın;
a) Gönderildiği ülkedeki yürürlükte olan mevzuat nedeniyle serbest dolaşıma girememesi veya kullanıma arz edilememesi,
b) İhracatçının elinde olmayan sebeplerle amaçlanan kullanıma girememesi,
c) Gönderilen kişiye teslim edilmeden önce, eşyanın tabiatından ileri gelen veya nakliye sırasında meydana gelen hasar yüzünden Türkiye Gümrük Bölgesine geri gönderilmesi,
d) Tüketilmek veya satılmak amacıyla yurtdışındaki sergi ve fuarlara gönderilmesi ancak tüketilmeden veya satılmadan geri getirilmesi,
e) Alıcının fiziksel bir engeli veya yasal bir engel nedeniyle alıcısına teslim edilememesi,
f) Doğal afetler, siyasi ya da sosyal durumlarda meydana gelen ani ve beklenmeyen değişiklikler yüzünden alıcısına teslim edilememesi veya ihracına ilişkin sözleşmede belirtilen tarihten sonra teslim edilmesi,
g) Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülkelere gönderilen yaş sebze ve meyvelerin piyasa kuralları gereği gönderildiği ülkede satılamaması,
nedenleriyle geri gelmesi halinde, Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki alıcıdan veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki yetkili kurumlardan veya yükümlü tarafından düzenlenecek belgeler gümrük müdürlüğüne ibraz edilir.
Muafiyet uygulaması
Madde 11- Bu Tebliğ hükümlerine göre uygulanacak ithalat vergilerinden muafiyet, geri gelen eşyanın ihracı sırasındaki haliyle değişmeden yeniden ithali halinde tanınır. Bunun için yükümlü, ilgili gümrük müdürlüğüne eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden ihracına ilişkin gümrük beyannamesi ile eşyanın değişmediğine ilişkin belgeleri ve varsa INF bilgi formunu ibraz eder.
Ayniyeti değişerek geri getirilen eşya hakkında muafiyet uygulaması yapılmaz. Gümrük Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda eşyanın asli niteliğinin değişmediği fakat bir ameliye gördüğü veya asli niteliğinin değiştiği veya eşyaya asli bir kısım veya cihaz ilave olduğu anlaşılırsa duruma göre ithalat vergilerinin tahsili veya Hariçte İşleme Rejimi tatbiki suretiyle gümrük işlemleri tamamlanır. (Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildikten sonra sadece görünüşü ile ilgili bakımın sürdürülebilmesi için, gerekli işleme tabi tutulmuş eşya ile işleme tabi tutulduğu halde amaçlanan kullanıma uygun olmadığı ya da kusurlu olduğu tespit edilen eşya için bu tür bir bakım veya kontrolün sadece eşyayı iyi durumda tutmak veya tamir etmek için yapılmış olması veya amaçlanan kullanım için uygun olmadığının ancak bu tür bir bakım veya kontrol işleminden sonra ortaya çıkması halinde muafiyet uygulanması yapılır.)
Daha önce Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilen eşyaya ait olduğu anlaşılan parçaların geri gelmesi halinde de gümrük vergilerinden muafiyet uygulanır. Bu hüküm, Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilen makinelere, araçlara, aletlere veya diğer ürünlere ait olduğu uzman raporlarıyla kanıtlanan parça veya aksesuarları içeren eşya için de geçerlidir.
Süre ve uzatımı
Madde 12- Bu Tebliğ uyarınca yapılacak geçici çıkış işlemlerinde süre (yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında yapılacak geçici çıkış, konsinye satış suretiyle yapılacak ihracat ve ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat hariç) 3 (üç) yıldır.
Yükümlünün süresi içerisinde yapacağı yazılı başvuru üzerine ilgili gümrük müdürlüğü tarafından yeteri kadar ek süre verilir. Bunun için, zorlayıcı sebep veya beklenmeyen hali gösterir belgenin noter veya yurtdışı temsilciliğimizce onaylı Türkçe tercümesinin de dilekçeye eklenmesi gerekir.
Konsinye satış suretiyle yapılacak ihracat ve ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat işlemlerinde süre 1 (bir) yıldır. Yükümlü tarafından yapılacak başvuru ile ihracata müsaade eden merci tarafından verilen süre uzatım yazısının ibraz edilmesi halinde belgede belirtilen süre kadar süre uzatımı ilgili gümrük müdürlüğü tarafından yapılır.
Taahhütname
Madde 13- Geri getirilmek üzere çıkışı yapılacak eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin onaylanması sırasında yükümlüden bu tebliğ ekinde yer alan “Taahhütname” (EK 1) üç nüsha olarak alınır.
Taahhütname gümrük beyannamesi ile yapılan geçici çıkış işlemlerinde kullanılır.
Hariçte İşleme-Geçici Çıkış-Geri Gelen Eşya Takip Defteri
Madde 14- Bu Tebliğ uyarınca Türkiye Gümrük Bölgesinden yapılacak her türlü geçici çıkış işlemi "Hariçte İşleme-Geçici Çıkış-Geri Gelen Eşya Takip Defteri"ne (EK 2) veya bilgisayar ortamında oluşturulacak takip defterine kaydedilir.
Belirtilen sürenin (ek süreler dahil) bitmesine 1 ay kala gümrük müdürlüğü tarafından yükümlünün bilinen adresine bir yazı gönderilerek eşyayı süre sonuna kadar getirmesi veya süre uzatım talebinde bulunması gerektiği tebliğ edilir.
Süresini aşarak geri getirilen eşya ve geri getirilmeyen eşya
Madde 15- Eşyanın, süresi içinde mücbir sebep belgesi ibrazı ile süre uzatımı talebi olmaksızın Kanunun 168 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen üç yıllık süreyi veya üç yıllık sürenin üzerinde gümrükçe uzatılan süre varsa bu süreyi aşarak geri getirilmesi halinde, Kanunun 241 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (i) bendi hükmü uyarınca usulsüzlük cezası tatbiki ile gümrük vergileri tahsil edilerek serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri uygulanır.
Eşyanın, Kanunun 168 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen üç yıllık süre aşılmaksızın, ek süreler dahil verilen sürelerin aşılarak geri getirilmesi halinde Kanunun 241 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (ı) bendi hükümleri uygulanarak gümrük vergileri tahsil edilmeden serbest dolaşıma sokulur.
Geçici ihracat eşyasının, Kanunun 168 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen üç yıllık süre ile varsa gümrükçe verilen ek süreler bitiminde geri getirilmediğinin tespit edilmiş olması halinde; ihracat vergilerine tabi eşyadan bu vergiler tahsil edilir ve Gümrük Kanunun 241/1 inci maddesi hükmü uygulanır. Ayrıca, Kambiyo takibinin yapılması için ilgili mercilere bildirimde bulunulur. Ancak, eşyanın daha sonra serbest dolaşıma sokulmak istenmesi halinde, birinci fıkra hükümleri uygulanır.
Yetki
Madde 16- Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu tebliğ hükümlerine istinaden genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir. Bu konu ile ilgili görev ve yetkiler, Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından Başmüdürlükler eliyle kullanılabilir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 17- 10.08.1996 tarihli ve 22723 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 seri no’lu; 16.06.1998 tarihli ve 23374 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 seri no’lu; 04.12.1998 tarihli ve 23543 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3 seri no’lu; 22.07.1999 tarihli ve 23763 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 seri no’lu Gümrük Genel Tebliğleri (Geçici Çıkış-Geri Gelen Eşya) yürürlükten kaldırılmıştır.
Sonuçlandırılmamış işlemler
Madde 18- Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış ve henüz sonuçlandırılmamış işlemler için bu Tebliğin yükümlünün lehine olan hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 19- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 20- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.


EK I
TAAHHÜTNAME
..../..../........ gün ve ....................... sayılı gümrük beyannamesi ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun .... ..... maddesi uyarınca geçici ihraç edilen eşyayı, kanunî sürenin son günü olan ...../..../....... tarihine kadar geri getireceğimi, elimde olmayan zorlayıcı sebeplerden veya beklenmeyen haller nedeniyle belirtilen süre içerisinde getirememem halinde, süre sona ermeden zorlayıcı sebep veya beklenmeyen hali gösterir belgenin noter veya yurtdışı temsilciliğimizce onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ilgili gümrük idaresine süre uzatım talebinde bulunacağımı, bunlara uymadığım takdirde Gümrük Yönetmeliğinin 567 nci maddesi uyarınca serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri uyarınca işlem yapılmasını peşinen kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.
Adı ve Soyadı: ....................................

EK 2
HARİÇTE İŞLEME-GEÇİCİ ÇIKIŞ-GERİ GELEN EŞYA TAKİP DEFTERİ

Sıra No BEYANNAME
İhracatçı
Eşya Cinsi
Çıkış Amacı
Gideceği Ülke Süre
Getirilme Tarihi
Düşünceler
siddharta isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Facebook ile paylas
 
Şu Anki Saat: 21:03
© Copyright 2006-2017 GümrükForum
A vBSkinworks Design