Geri git   Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum > MEVZUAT > Mevzuat Ekleyin

Mevzuat Ekleyin Uygulamayı etkileyecek, önemli olduğunu düşündüğünüz mevzuatı, diğer kişileri de haberdar etmek için bu bölüm altında yayınlayabilirsiniz.

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama
Alt 18-03-2009, 11:19   #1 (permalink)
Genel Yönetici
 
ZAFER BULAM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jan 2009
Nerden: İstanbul
Mesajlar: 775
Teşekkür: 1
122 Mesajda 156 kere teşekkür edildi
ZAFER BULAM - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR


TOBB -A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan A.TR Dolaşım Belgesi Satış ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar (23 Mart 2009)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Esaslarının amacı; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından bastırılan A.TR Dolaşım Belgesinin satış ve onayına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Esaslar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile yetki verilen ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları ile deniz ticaret odalarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Esaslar 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 23.08.2006 tarih ve 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karara istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Esaslarda geçen;

Kanun : 18.05.2004 tarih ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununu,

Bakanlar Kurulu Kararı : 23.08.2006 tarih ve 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararı,

Müsteşarlık : Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığını,

Birlik : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

Oda : Ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası ve deniz ticaret odasını,

Yönetim Kurulu : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulunu, Belge : A.TR Dolaşım Belgesini, ifade eder.

Birliğin görev ve yetkileri

MADDE 5- (1) A.TR Dolaşım Belgelerinin satış ve onay işlemlerinde Müsteşarlığın olumlu görüşü alınmak suretiyle ortak uygulama yapılmasını sağlamaya yönelik kararlar almaya Birlik görevli ve yetkilidir.
(2) A.TR Dolaşım Belgelerinin dağıtım, satış ve onayının kayıt ve takibini sağlamak üzere bir otomasyon programı oluşturulmasına Birlik yetkilidir. Odalar, A.TR Dolaşım Belgelerinin kayıt ve takibini sağlamak üzere, 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen esaslar doğrultusunda gerekli verilerin girişini yapmaya zorunludur.
(3) A.TR Dolaşım Belgelerinin satış ve onay yetkisi, Birlik tarafından Müsteşarlığa bilgi verilmek suretiyle bu otomasyon programı için gerekli altyapıyı ve donanımı sağlayan ve kullanan odalara verilir. Birlik, yetkilendirdiği odaların otomasyon programının usulüne uygun olarak kullanılmadığının ve belge satış ve onayının bu Esaslara aykırı olarak yapıldığının tespiti halinde odanın bu yetkisini kaldırmaya karar verebilir.
(4) A.TR Dolaşım Belgelerinin satış ve onay işlemlerinden alınacak belge bedelleri, Müsteşarlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Belgelerin basımı

MADDE 6- (1) A.TR Dolaşım Belgeleri Birlik tarafından her bir belgeye ayrı bir seri numarası verilmek suretiyle bastırılır. Basılı belgeler, bu Esaslar kapsamındaki odaların talepleri halinde ve bedelinin Birlik tarafından belirlenen banka hesabına yatırılması üzerine Birlik tarafından kargo yoluyla gönderilir.

Belge satışı

MADDE 7- (1) A.TR Dolaşım Belgelerinin satışı yetkilendirilmiş odalar tarafından yapılır. Odalar belgeleri üyesi olma koşulunu aramadan talep eden tüm firmalara satmaya yetkilidirler. Satışı yapan odanın üyesi olmayan firmalardan, üye oldukları odalar tarafından düzenlenmiş ve düzenleme tarihi üç ayı geçmeyen oda sicil sureti talep edilir. Şüphe halinde doğrudan ilgili odayla temasa geçilir.
(2) Belgenin satışı sırasında; Oda tarafından, belgeyi teslim alan kişinin adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası, belgeyi hangi firma adına satın aldığı bilgisi ve firmanın vergi numarası kayda alınır. Kimlik bilgisinin doğruluğu geçerli bir kimlik belgesinin görülmesi suretiyle tespit edilir. Firmanın satın aldığı belgelerin seri numaraları kaydedilir. Gümrük müşavirleri temsil ettikleri firmalar için kullanmak üzere toplu belge alımı yapabilirler.

(3) Odalar tarafından satışı yapılan A.TR Dolaşım Belgelerinin, satışından itibaren bir yıllık süre sonunda satışı yapan odaya onay için ibraz edilmemesi halinde, bu belgeler iptal edilir. İptal edilen belgeler için odalar tarafından onay işlemi yapılamaz. Yapılması halinde doğacak her türlü sorumluluk odaya aittir. İptal edilen belgelerin odaya teslim edilmesi zorunludur, teslim edilmeyenler hakkında zayi işlemi uygulanır. İptal edilen belgelerin bedelleri iade edilmez.

Belge bedeli

MADDE 8- (1) Odaların belge satış ve onay bedelleri her yıl için Müsteşarlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Birlik Yönetim Kurulu tarafından bir önceki yılın Ekim ayında belirlenir ve odalara duyurulur. Belirlenen belge satış ve onay bedelleri, belgenin firmalara satışı esnasında tahsil edilir ve onay hizmetlerini de kapsar.
(2) A ve B sınıfı gümrükçe onaylanmış kişi ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’na (TESK) yapılan belge satışları ile Gümrük Müsteşarlığınca onay işleminin başka şekilde yapılmasının öngörülmesi halindeki satışlarda, sadece belge satış bedeli tahsil edilir.

Belge onayı

MADDE 9- (1) Odalar tarafından A.TR Dolaşım Belgelerinin, “Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkındaki Karar’ın ilgili maddelerinde öngörülen kurallara uygun olarak ve belgelerde kayıtlı eşyanın serbest dolaşımda bulunduğuna dair tevsik edici gerekli bilgi ve belgeler incelenerek onay işlemleri sonuçlandırılır.
(2) Odalar, sadece kendileri tarafından satışı yapılan belgeleri onaylamaya yetkilidirler. İhracatçı firma adına satılan belgeler bu firmalar adına düzenlenir ve Oda tarafından onaylanır. Gümrük müşavirlerinin temsil ettikleri firmalar için kullanmak üzere satın aldıkları belgeler, düzenlendiği firma adına onaylanır ve Oda tarafından otomasyon programı kapsamında bu firmalar adına kaydedilir.
(3) A.TR Dolaşım Belgesinde kayıtlı eşyanın serbest dolaşımda olup olmadığına ilişkin haklı sebebe dayanan herhangi bir tereddüt olması halinde;
a) Söz konusu eşyanın teminine ilişkin müstahsil makbuzu, borsa tescil beyannamesi, satış faturaları,
b) İthalat beyannameleri, alış faturaları, A.TR Dolaşım Belgeleri veya EUR.1 Dolaşım Sertifikaları,
c) “Dâhilde İşleme İzin Belgesi”, telafi edici verginin ödendiğine dair makbuz örnekleri veya telafi edici vergilerin ilgili eşyanın ihracat beyannamelerinin kapatılması esnasında ödeneceğine dair taahhütname,
d) Üretici firmaya ilişkin kapasite raporu,
e) Onay talebinde bulunan firma, belgenin satışını yapan odanın üyesi değilse ve bu Esasların 7 nci maddesinin (1) inci fıkrasında belirtilen süre geçmiş ise düzenleme tarihi üç ayı geçmeyen yeni oda sicil sureti, gibi belgelerden bir veya birkaçı ya da varsa gerekli görülen başka belgeler olay bazında yapılacak değerlendirmeye göre talep edilebilir. Söz konusu belgeler A.TR Dolaşım Belgesi nüshası ekinde muhafaza edilir.

Belge takip otomasyonu

MADDE 10-(1) A.TR Dolaşım Belgelerinin dağıtım, satış ve onayının kayıt ve takibini sağlamak üzere Birlik tarafından bir otomasyon programı oluşturulur. Odalar bu programı kullanmaya ve bu programa gerekli verilerin girişini yapmaya zorunludur. Ancak, bu program yerine kendi otomasyon sistemini kullanmasına Birlik tarafından izin verilen odalar, Birlik tarafından talep edilen tüm bilgileri Birlik tarafından belirlenen standart ve formatta ve yine Birlik tarafından hazırlanan web servisine bağlanmak sureti ile anlık olarak göndermeleri halinde, bu programı kullanmak zorunda değildir.

(2) Odalar, onay işlemine müstenit belgeleri taramak suretiyle otomasyon programında muhafaza edebilirler. Ancak sözkonusu belgelerin ilgili mevzuatta belirlenen belge saklama süresi boyunca ayrıca dosyasında muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 11-(1) Bu Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, Birliğin ve Müsteşarlığın görüşleri doğrultusunda işlem yapılır.
MADDE 12-(1) 02.02.2009’da yürürlüğe giren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan A.TR Dolaşım Belgesi Satış ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar, yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 02.02.2009 tarihinden önce satışı yapılan barkodsuz belgelerin onay işlemleri bu Esaslara tabi değildir.
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Esasların 10 uncu maddesinde düzenlenen zorunluluk, 02.02.2009 tarihinden itibaren uygulanacaktır. Odalar, Birlik tarafından hazırlanan otomasyon programı için gerekli donanım ve altyapıyı 02.02.2009 tarihine kadar sağlamak zorundadır. Bu donanım ve altyapıyı süresinde sağlayamayan odaların belge satış ve onay yetkileri, donanım ve altyapı sağlanıncaya kadar Birlik tarafından dondurulur.
GEÇİCİ MADDE 3- Odaların, satışını yaptıkları belgelerin, 02.02.2009 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Esaslar uyarınca, Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Odalara duyurulmuş bulunan bedellerinin uygulanmasına devam edilir.

Yürürlük

MADDE 13-(1) Bu Esaslar, Birlik Yönetim Kurulu’nun onayı ile 23.03.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Esasları Birlik Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.[hr]
__________________
Zafer Bulam
Gümrük Müşaviri-Eğitmen
0(532) 446 62 44
zbulam@hotmail.com
ZAFER BULAM isimli Üye şimdilik offline konumundadır    - E-Mail gönder
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiShare on Facebook
Alıntı ile Cevapla Facebook ile paylas
Alt 18-03-2009, 11:36   #2 (permalink)
Üye
 
Üyelik tarihi: Jun 2008
Mesajlar: 79
Teşekkür: 0
2 Mesajda 2 kere teşekkür edildi
Standart RE: A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR


barkodsuz eski tip a.tr ler bir ibare göremeyince aradım tic. odasını 02,08,2009 a kadar geçerliymiş hala.
cyrus isimli Üye şimdilik offline konumundadır    - E-Mail gönder
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiShare on Facebook
Alıntı ile Cevapla Facebook ile paylas
Alt 18-03-2009, 16:11   #3 (permalink)
Genel Yönetici
 
ZAFER BULAM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jan 2009
Nerden: İstanbul
Mesajlar: 775
Teşekkür: 1
122 Mesajda 156 kere teşekkür edildi
ZAFER BULAM - MSN üzeri Mesaj gönder
A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞI VE ONAYI KOLAYLAŞTIRILDI


İSTANBUL TİCARET ODASI.........A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞI VE ONAYI KOLAYLAŞTIRILDI........ ( Kaynak :www.ito.org.tr )

Odamızca Gümrük Müsteşarlığı ve T.O.B.B. yetkilileri ile yapılan toplantı ve girişimler sonucunda A.TR Dolaşım Belgelerinin Satış ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar özetle aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Satış sırasında; Gümrük Müşavirlerimizin firmalarına A.TR satın alması mümkün kılınmıştır.

A.TR satın almak üzere Odamıza başvuran (ihracatçı firma ya da Gümrük Müşavirliği) Vergi Dairesi ve Vergi no.su ile Odamıza kayıtlı firma olduğunda ticaret sicil no.sunu da belirterek belge satın alabilecektir. Ayrıca satın alınacak belgeyi teslim alacak şahsın da T.C. kimlik no.su ve adı soyadı (kimlik aslı görülmek suretiyle) kaydedilecektir.

Eskisi gibi vekaletname, imza sirküleri, kaşeli imzalı kağıda dilekçe istenmesi gibi hususlar kaldırılmıştır. Ancak Ek:1’de yer alan nottaki sırayla bilgilerin yazılı gönderilmesi satış kayıtlarının hatasız tutulması için firmalarınız lehine kolaylık sağlanacaktır.

Onay sırasında; Usul ve Esaslar’dan A.TR onayı esnasında istenen belgelerden “Kapasite Raporu” ibrazı gerekli görüldüğü hallerde talep edilecektir. Bundan böyle serbest dolaşıma giriş koşullarını belgeleyen, eşyanın serbest dolaşımda olduğu kanaatini hasıl eden tüm bilgi ve belgelerin ibrazı istenecektir.

Gümrük Müşavirlerimizin satın aldığı belgenin ihracatçı firma adına doldurulması halinde (otomasyon sistemi bunu kabul etmeyeceği için) belgenin onayı aşamasında ihracatçı firmanın vergi no.su, vergi dairesi, ve unvanının kayda alınması gerekecektir. Bu kayıt için Müşavirlerimizden listeler, vekaletnameler almak yerine EK:2’ de yer aldığı üzere A.TR ekine eklenmesini zorunlu kıldığımız taahhütnameye bu bilgilerin yazılmasının kolaylık olacağı düşünülmüştür. Zorunlu olarak net okunacak şekilde doldurulmasının temini sağlanmalıdır.

Ayrıca “6 ay içinde kullanılmayan belge iptali olur” ifadesindeki süre 1 yıla çıkartılmıştır.

Uygulamaya Odamızca 23.03.2009 tarihinden itibaren geçilecektir.
__________________
Zafer Bulam
Gümrük Müşaviri-Eğitmen
0(532) 446 62 44
zbulam@hotmail.com
ZAFER BULAM isimli Üye şimdilik offline konumundadır    - E-Mail gönder
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiShare on Facebook
Alıntı ile Cevapla Facebook ile paylas
Cevapla

Tag Ekle
atr, belgesİ, dolaŞim, esaslar, onayina, satiŞ, usul, İlİŞkİn

Seçenekler Arama


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
YURT DIŞINDAKİ İNTERNET SATIŞ SİTESİ ÜZERİNDEN MAĞAZAMA MÜCEVHER İTHALATI GERÇEKLEŞTİRMEK cemcenk68 İTHALAT - Soru - Cevap 1 03-09-2010 11:23
Basit usul ATR hk. elifb İHRACAT Soru - Cevap 1 29-07-2010 15:42
SATIŞ SÖZLEŞMESİ imza SERBEST KÜRSÜ 2 17-07-2009 09:39
basitleştirilmiş usül cgdms Mevzuat Ekleyin 0 12-07-2008 17:53
DOĞAL AFETLER NEDENİYLE YURT DIŞINDAN YAPILACAK BAĞIŞLARA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR coolman Gümrük Mevzuatı 0 01-07-2008 11:38

Şu Anki Saat: 14:51
© Copyright 2006-2012 GümrükForum
A vBSkinworks Design