Geri git   Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum > MEVZUAT > Mevzuat Ekleyin

Mevzuat Ekleyin Uygulamayı etkileyecek, önemli olduğunu düşündüğünüz mevzuatı, diğer kişileri de haberdar etmek için bu bölüm altında yayınlayabilirsiniz.

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama
Alt 03-03-2010, 23:02   #1 (permalink)
Genel Yönetici
 
ZAFER BULAM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jan 2009
Nerden: İstanbul
Mesajlar: 775
Teşekkür: 1
122 Mesajda 156 kere teşekkür edildi
ZAFER BULAM - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/9)


Aralık 2009 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27449 (2. Mükerrer)
Dış Ticaret Müsteşarlığından:


KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ İTHALAT : (2010/9)


Kapsam
MADDE1- (1) Bu Tebliğ EK: I A, EK: I B ve EK: II’deki listelerde gümrük tarife istatistik pozisyonları gösterilen eşyanın kullanılmış veya yenileştirilmiş olanlarına İthalat Rejimi Kararı’nın 7 nci maddesi çerçevesinde verilecek izne ilişkin usul ve esasları kapsar.
İzin Belgesi alınmayacak eşya
MADDE2- (1) EK: I A’da yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatına İthalat Rejimi Kararı’nın 7 nci maddesi çerçevesinde izin verilmiştir.
İlgili kurumlardan uygunluk yazısı alınacak eşya
MADDE3- (1) EK: I B’de yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatında listede belirtilen kurumdan alınan uygunluk yazısı aranır. Uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
(2) EK: I A veya EK: II’de yer alan eşya, EK: I B’de yer alması ve sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde bu maddenin 1 inci fıkrası hükümlerine tabi olup, söz konusu ürünler için ayrıca 4 üncü madde kapsamında Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) izni aranmaz.
İzin Belgesi alınacak eşya
MADDE4- (1) EK: II’de yer alan listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P) verilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın gümrük beyannamelerinin tescilinde Genel Müdürlük’ten alınan İzin Belgesi aranır. İzin Belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
(2) EK: II’de yer alan listede G.T.İ.P’leri verilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın karşısında gösterilen birim CIF kıymetinden daha fazla birim CIF kıymete (diğer yurt dışı giderler kalemi hariç) haiz olanları 2 nci madde hükmüne tabidir.
(3) EK: II’de yer alan listede G.T.İ.P’leriverilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya, bir beyannamede yer alan 12’li G.T.İ.P’ler bazında 10 adet ve 50 kg. (her iki şartı birden sağlayarak) veya daha az miktarda ithal edilmesi durumunda CIF kıymetine bakılmaksızın 2 nci madde hükmüne tabidir.
Diğer mevzuat
MADDE5- (1) Bu Tebliğ kapsamında verilen izinler ve uygunluk yazıları, Dış Ticarette Standardizasyon mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında alınması gereken belgelerin yerine geçmez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.
İzin Belgesi başvuruları
MADDE6- (1) EK: II’de yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyayı ithal etmek isteyen ithalatçılar, Untitled Document genel ağ adresinden ulaşılan elektronik başvuru formunu usulüne uygun olarak doldurduktan sonra formun yazıcıdan alınan bir çıktısını imzalı ve kaşeli olarak Genel Müdürlüğe göndererek İzin Belgesi başvurusunda bulunurlar. Untitled Document genel ağ adresinde belirtilen ilgili belgelerin başvuru formunun ekinde yer alması zorunludur.
(2) Başvuru formu, usulüne uygun olarak doldurulduğunda form üzerinde otomatik olarak beliren başvuru kayıt numarası ile geçerlidir. Üzerinde geçerli bir başvuru kayıt numarası olmayan form ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
(3) Genel ağ üzerinden doldurulan başvuru formuna ait Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) veri tabanında yer alan bilgiler ile Genel Müdürlüğe sunulan çıktısı arasında farklılık olması halinde veri tabanındaki kayıtlar dikkate alınır.
(4) Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belge isteyebilir.
Başvuruların sonuçlandırılması

MADDE7- (1) Usulüne uygun olarak yapılan başvurular Genel Müdürlükçe değerlendirilerek sonuçlandırılır. Değerlendirmede eşyanın iç piyasadan tedarik şartları, ekonomik ömrü, verimliliği gibi etkenler göz önüne alınır.
Beyanların ve ithal eşyanın denetlenmesi

MADDE8- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin ve ithal eşya ile ilgili inceleme ve denetimleri yapmaya veya yaptırmaya Müsteşarlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep sonuçlandırılmaz.
İzin Belgesinin süresi ve iadesi
MADDE9- (1)4 üncü madde çerçevesinde verilen İzin Belgesi 4 (dört) ay geçerlidir. İzin Belgesi üçüncü kişilere devredilemez.
(2) 4 üncü madde çerçevesinde verilen İzin Belgesi kapsamı eşyaya ilişkin belgelerin (İzin Belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ithal faturasının bir örneği veEk: III’te yer alan Belge) İzin Belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde belge sahibi tarafından Genel Müdürlüğe iletilmesi zorunludur.
(3) 2 nci fıkrada sözü edilen belgeleri, süresi içinde Genel Müdürlüğe teslim etmeyen ithalatçının yeni İzin Belgesi talepleri söz konusu eksik belgeler tamamlanana kadar değerlendirmeye alınmaz.
Gümrük kıymeti
MADDE10- (1)İzin Belgesi, Gümrük Kanununun “Eşyanın Gümrük Kıymetine” ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez.Bu Tebliğde belirtilen kıymetler, Gümrük Kanununun “Eşyanın Gümrük Kıymetine” ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 11 - (1) 31/12/2008 tarihli ve 27097 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin 2009/9 sayılı Tebliğ ve 18/12/2009 tarihli ve 27436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin 2009/23 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.

Yürürlük
MADDE12- (1) Bu Tebliğ 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE13- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK:1/A http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/12/20091231M2-12-2.doc
EK:1/B http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskil...231M2-12-1.doc
EK: II http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskil...231M2-12-3.xls
EK: III http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskil...231M2-12-4.doc
ZAFER BULAM isimli Üye şimdilik offline konumundadır    - E-Mail gönder
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiShare on Facebook
Alıntı ile Cevapla Facebook ile paylas
Alt 03-03-2010, 23:14   #2 (permalink)
Genel Yönetici
 
ZAFER BULAM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jan 2009
Nerden: İstanbul
Mesajlar: 775
Teşekkür: 1
122 Mesajda 156 kere teşekkür edildi
ZAFER BULAM - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart Kullanılmış Makina İthalatında CIF Birim Fiyat Hesaplamasında Net Ağırlığın Esas Alınması Hakkında


T.C.

BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.12.00.111-3308
Konu : Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal
Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat:2010/9)
15.02.2010/3308

GÜMRÜK ve MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE
Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan 10/2/2010 tarihli, 5766 sayılı yazıda Müsteşarlıklarına intikal eden talepler çerçevesinde;31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı 2.mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan ithalat: (2010/9) “Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ”in II sayılı ekinde GTİP’ leri verilen,kullanılmış ve yenileştirilmiş eşyanın karşısında gösterilen CIF birim kıymetinin hesaplanmasında eşyanın ağırlığının tespitine ilişkin tereddütler hasıl olduğunun anlaşıldığı ,söz konusu hesaplamalarda eşyanın net ağırlığının esas alınmasının gerektiği belirtilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.


Sevilay TÜRKŞEN

Müsteşar a.

Daire Başkanı
__________________
Zafer Bulam
Gümrük Müşaviri-Eğitmen
0(532) 446 62 44
zbulam@hotmail.com
ZAFER BULAM isimli Üye şimdilik offline konumundadır    - E-Mail gönder
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiShare on Facebook
Alıntı ile Cevapla Facebook ile paylas
Cevapla

Tag Ekle
bazı, edilebilecek, kullanılmış, maddelere, olarak, tebliğ, veya, yenileştirilmiş, İlişkin, İthal, İthalat

Seçenekler Arama


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
İthalat İle İlgili Bazı Sorular BursaBilgisayar İTHALAT - Soru - Cevap 3 11-01-2012 19:06
şirket olarak 150€ sınırını aşmak veya aşmamak mecburen İnternetten Satın Alınan Eşyaların Gümrük İşlemleri 3 19-09-2011 20:16
22.01.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2010-1 müşavir İTHALAT - Soru - Cevap 1 10-07-2011 21:55
ÖTV ORANLARI DEGİŞTİ (Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar) mtnckr Mevzuat Ekleyin 0 19-07-2009 17:01
Hediye olarak XBox 360 oyun konsolu gondermek veya sahsen goturmek sarikan Yolcu İşlemleri- Posta Yoluyla Gelen Eşya 3 21-04-2009 19:25

Şu Anki Saat: 13:18
© Copyright 2006-2012 GümrükForum
A vBSkinworks Design