Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Geçici ithalatta (ambalaj malzemeleri) süre aşımı


T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
SAYI : B.02.1.GÜM.0.06.00.27.796-2252
KONU :
16.01.2002 * 1212
GÜMRÜKLER BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE
İLGİ: a) 06.04.2000 tarih ve 10298 sayılı dağıtımlı yazımız.
b) İzmir Gümrükleri Başmüdürlüğünün 11.07.2001 tarih ve 30264 sayılı yazısı.
Bilindiği üzere; ilgi (a)’da kayıtlı dağıtımlı yazımızda da belirtildiği üzere; 20.01.2000 tarih ve 23939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4458 sayılı Gümrük Kanunun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliğinin 530’uncu maddesi;
“Mülkiyeti Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait olan ve Gümrük Kanununun 131 inci maddesi uyarınca yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararında konulmuş hükümlere tabi olmayan veya söz konusu hükümlere tabi olmakla birlikte, tam muafiyet suretiyle geçici ithalat iznine ilişkin hükümlerde öngörülen koşulları taşımayan eşya için kısmi muafiyet uygulanması suretiyle geçici ithalat rejiminin uygulanması mümkündür.”
Aynı Yönetmeliğin 546’ncı maddesi ise; “Gümrük Kanununun 131 inci maddesi uyarınca yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen koşulları taşımayan yerli ürünler ile serbest dolaşıma girmiş eşyanın yeniden ihracında, aynen ambalaj olarak veya ambalaj imalinde kullanılmak üzere, gerek bedelsiz ve gerekse bedelli olarak getirilip geçici ithalat rejiminden yararlanacak ambalaj maddeleri ile bunların hangi eşyanın çıkışında kullanılacağı bu Yönetmeliğin 51 no’lu ekinde yer alan cetvelde gösterilmiştir.” Hükmünü amirdir.
Diğer taraftan, 4458 sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 05.02.2000 tarih ve 23955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 07.01.2000 tarih ve 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın “Ambalajlar” başlıklı 8/1’inci fıkrasında; “İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi, ambalaj malzemeleri için tanınır.”
Söz konusu Kararın 8/2 ve 3 üncü fıkralarında ise;
2- “Ambalaj deyimi;
a) Eşyanın dış ya da iç paketlenmesi ve ithal edildiği durumda kullanılması için gerekli olan ya da kullanılan kanaviçe ve jüt çuval
hariç kaplar,
b) Eşyanın sarılması, katlanması veya tespiti için kullanılan ve kullanılmaya yarayan mesnetler,
anlamına gelir.
3- Ambalajlar için ithalat vergilerinden tam muafiyet uygulaması için;
a) İthal edilen ambalaj dolu ise yeniden ihraç edilmek amacıyla boşaltılması ya da doldurulacağının beyan edilmesi,
b) ithal edilen ambalajlar boş ise yeniden ihraç sırasında doldurulacağının beyan edilmesi gerekir.”
Denilmektedir.
Ayrıca, 10.04.1965 tarih ve 11976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 570 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan
Ambalajların Muvakkat İthaline Müteallik Gümrük Sözleşmesi’nin 2 nci ve 5 inci maddelerinde;
2-“Muvakkat kabul, ambalajlara, ancak tekrar ihraç anında teşhis edilebildiği ahvalde uygulanır ve:
a) Dolu ithal edilmişse yeniden boş veya dolu olarak ihraç edileceği beyan olunur;
b) Boş ithal edilmişse, dolu olarak tekrar ihraç edileceği beyan olunur.
Her iki halde de tekrar ihracın, muvakkat kabulden faydalanan kimse tarafından yapılmış olması gerekir.
5- Muvakkat kabul yoluyla ithal edilen ambalajların tekrar ihracı dolu ithal edilen ambalajlar için ithal tarihini takip eden
altı ay, boş ithal edilen ambalajlar için bu tarihi takip eden üç ay zarfında yapılacaktır. Makbul sebeplerin mevcudiyeti halinde bu
süreler, ithalatçı memleketin gümrük makamları tarafından, mevzuatlarının tayin ettiği hudutlar dahilinde uzatılabilir.”
Hükmüne amirdir.
Anılan Kararın 33 üncü maddesinde ise; “... 2/4/1965 tarihli ve 570 sayılı Ambalajların Muvakkat İthaline Müteallik Gümrük
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun... hükümleri saklıdır.”
Hükmü yer almaktadır.
Konuyla ilgili olarak Hukuk Müşavirliğinden alınan 28.11.2001 tarih ve 1805 sayılı yazıda; anılan Sözleşmenin 1 inci
maddesinde yer alan “ambalaj” tarifinde;
“...ithal edildiği haliyle ambalaj olarak kullanılan veya kullanılmaya yarayan bilcümle maddeleri ve hususiyle;
i) Emtianın iç ve dış ambalajı için kullanılan veya kullanılmaya yarayan zarfları,
ii) Emtianın sarılması, katlanması veya tespiti için kullanılan ve kullanılmaya yarayan mesnetleri” ifade ettiğinin belirtilmiş;
saman, kağıt, cam elyafı, talaş vs. gibi dökme halindeki ambalaj malzemesi, keza nakil vasıtaları ve 18.05.1956 tarihli Cenevre
Sözleşmesinin birinci maddesinin (b) fıkrasında ifade edilen Container’leri kapsamayacağı ifade edilmiştir.
Sözleşmenin 1 nci maddesinin (c) bendinde “Muvakkat kabul” tabiri, tekrar ihraç edilmek şartıyla, hiçbir memnuiyet ve tahdit olmaksızın ithalatta alınan vergilerden muaf olarak muvakkat ithali” olarak tanımlanmıştır. Bu hükümler uyarınca Sözleşmenin ambalaj tanımı içinde yer alan ambalaj malzemesi vergiden muaf olarak geçici ithalat rejiminden yararlanabilecektir.
Anayasamızın 90 ncı maddesinin son fıkrası uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanun ile uygun bulduğu sözleşmeler kanun hükmünde bulunduğundan ve sözleşme tarafı ülkeler yönünden Bakanlar Kurulu Kararının üzerinde bir düzenleme söz konusu olduğundan konu hakkında milletlerarası sözleşme hükümlerinin uygulanması gerekecektir.”
Denilmektedir.
Bu itibarla, geçici olarak ithal edilmek istenilen (Kanaviçe ve jüt çuvallar dahil) ambalaj maddelerinin “Ambalajların Muvakkat İthaline Müteallik Gümrük Sözleşmesi” koşullarını taşıdığının anlaşılması halinde sözleşme hükümlerinin uygulanmasına bir engel bulunmamaktadır. Diğer taraftan; söz konusu ambalaj malzemelerinin geçici ithalat rejimi altında kalabileceği sürelerinin uzatılması taleplerinin karşılanmasında; 4458 sayılı Gümrük Kanunun 130 ve 131 inci maddeleri ile anılan Bakanlar Kurulu Kararı’nın 8 inci maddesi hükümleri göz önüne alındığında, 6 ay olarak öngörülen sürenin 20.02.2000 tarihli 23970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Geçici İthalat) 8 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde 24 aya kadar uzatılabilecektir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Müsteşar a.
DAĞITIM :
Tüm Gümrükler Başmüdürlüklerine.