Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Bedelsiz ithalatta CIF degerleri ve 3 yas konusu


Bedelsiz ithalat; bedeli için döviz transferi yapılmadan yurt dışında elde edilen ve yurda getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan Otomobillerin yurda ithalidir. Bu ithalatta bedelsiz vergi ödenmeyecek anlamını taşımaz. Mutlak surette ödenmesi gereken bazı vergiler vardır. Bu vergiler ithal anında gümrük idarelerince peşin olarak tahsil edilir. Genelde karıştırılan bir konu olan bu konu tekrar etmekte fayda görüyoruz “Türkiye ye Kesin dönüşte Bedelsiz ithalat ile yapılan arac ithalatlarında gümrük vergisi olmamasına rağmen belli vergiler vardır ancak yurt dışına araç bedeli ödemesi yapılması zorunluluğu yoktur.”

Türkiye’de bir takvim yılında 6 aydan fazla kalmamış olmaları kaydıyla Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay (Türkiye’de bir takvim yılında 45 güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılır) ikamet ettikten sonra kanuni ikametgâhlarını kesin olarak Türkiye'ye nakledenler ve Kararname ile yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri (Bunlar için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay ikamet şartı aranmaz), İkametgâhlarını naklettikleri son giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden beri yurt dışında bulundukları ülkede adlarına kayıtlı ve adlarına kaydının yapıldığı yıl itibariyle (kayıt ve model yılı dâhil) 3 yıldan eski olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları bedelsiz ithalat kapsamında ithal edebilirler. Evlilik nedeniyle ikametgâhlarını Türkiye’ye nakledenler, Çifte vatandaşlık statüsüne haiz vatandaşlar( pembe /mavi kartta sahip olsa dahi ) arac ithal edemez.

Aynı zamanda Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle ikametgahlarını Türkiye'ye nakledenler kişiler Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle kanuni ikametgahını yabancı bir ülkeden Türkiye gümrük bölgesine kesin olarak nakleden kişilerin (evlilik suretiyle Türk vatandaşlığına geçenler hariç) ikametgahlarının naklinden önceki Türkiye'ye son giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden beri yurt dışında bulundukları ülkede adlarına kayıtlı ve adlarına kaydının yapıldığı yıl itibariyle (kayıt ve model yılı dahil) 3 yıldan eski olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarının ithalinde gümrük vergileri aranmaz. Bunların Türkiye gümrük bölgesi dışında 24 ay ikamet etmeleri şart değildir.

· İkametgâhın Nakli: Kişinin şahsına ve işine ait bağlarını keserek Türkiye Gümrük Bölgesine yerleşmek amacıyla kesin olarak gelmesi demektir.

Veraset yoluyla ithalat

Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü ile Türkiye’de ikamet eden veya Türkiye’ye kesin olarak dönen Türk uyruklu mirasçılarına intikal eden kullanılmış bir adet motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtası ithalinde gümrük vergileri ancak dieğr vergiler ödenir.

Muafiyet, mücbir sebepler saklı kalmak kaydıyla, ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici resmi belgelerle ispatı şartıyla, veraset ilamı tarihinden itibaren 12 ay içinde getirilen motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtası için tanınır.

Bedelsiz Otomobil Hakkında Önemli Bilgi

Muafen ithal edilmiş olan motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları, serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren 12 ay geçmedikçe, gümrük idaresine bildirilmeden belli bir para karşılığı veya karşılıksız olarak ödünç verilemez, teminat olarak gösterilemez, kiralanamaz, devredilemez veya satılamaz. Muafen ithalinden itibaren geçmesi gereken 12 aylık sürenin bitiminden önce ödünç verilen, teminat olarak gösterilen, kiralanan, devredilen veya satılan motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarına ait gümrük vergileri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 181 ila 194 üncü maddelerindeki esaslara göre tahsil olunur. Bu durumda yükümlüler hakkında ayrıca cezai takibat yapılır.Bu sebeble bu işin Ticaretine yönelik bir düşünce sahip olunmaması gerekmektedir.

Yapım türü ve malzemeleri itibariyle bedeli mukabili yahut bedelsiz olarak eşya veya sürücüsüyle birlikte 10 ya da daha fazla kişi taşıyacak şekilde imal edilmiş, römorklu veya römorksuz çekici de dahil olmak üzere, her çeşit motorlu kara yolu aracı ve esas olarak insan veya insan taşımaktan başka basit amaçlara yönelik olan her türlü vasıtanın yukarıdakiler kapsamında muafen ithali mümkün değildir.( otobüs, kamyon vs )

TÜRKİYEYE KESİN DÖNÜŞTE OTOMOBİLİN İŞLEMLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ GÜMRÜKLER

Bedelsiz ithalatta yetkili gümrük idareleri; Ankara Bedelsiz ve Naklihane Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük Müdürlüğü ve Gebze Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü'dür.BAŞKA HİÇ BİR GÜMRÜK OTOMOBİLİN GÜMRÜKLEME İŞLEMLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ DEĞİLDİR VE YAPAMAZ. Türkiye’ye girişte şayet aracın yurt dışı plakaları kapatıldı ise ( Abmeldung )ve geçici plaka( zoll plaka ) ile Türkiye’ye giriş yapılıyorsa ilk giriş yapılan sınır gümrüklerinden Transit işlem yapılmadan Aracın Gümrük işlemlerinin yapılacağı yukarıda saymış olduğumuz Gümrüklere kadar gelemez.İlk giriş gümrüklerinde Transit işlem yapılması zorunludur.

BEDELSİZ İTHALAT MÜRACAAT SÜRELERİ NE KADARDIR?

Yurt dışında 24 ay ikamet eden Türk vatandaşları ; ikametlerini naklettikleri son giriş tarihinden; kamu görevlileri , görev sürelerinin bitiminden sonraki giriş tarihinden; Türk vatandaşlığına geçenler , vatandaşlık kararından sonra adlarına nüfus kağıdının düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde; Miras yoluyla ithalatta veraset ilamı tarihinden itibaren 12 ay içerisinde ARACLARINI İTHAL işlemlerini yapmak zorundadırlar.

ARAC İTHALİNDE GÜMRÜK İDARELERİNCE İSTENEN BELGELER…

· Müracaat formu (Gümrük idaresinden temin edilir.),

· Pasaport veya pasaport yerine geçen belgeler (göçte pasaport ibrazı zorunlu değildir.),

· İrsaliye veya taşıt giriş formu,( Gümrük verecek )

· Teslim-Tesellüm Belgesi (işlemleri aynı gün tamamlananlar için bu belge aranmaz.),

· Vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ünitesi uygulanan hallerde bağlı olunan Nüfus Müdürlüğünden alınıyor )

· İkamet ettikleri ülkede; işverenden ilişiklerinin kesildiğine dair belge ile İş ve İşçi Bulma Kurumundan işsizlik parası veya yardımı almadıklarını, keza ilgili makamlardan mevcut ikamet kaydını sildirdiklerini belgelemeleri, ayrıca ihtiyarlık sigorta pirimi kesintilerini durdurduklarına dair belgeyi, eğer okuyorlarsa okulla ilişiklerinin kesildiğini gösterir belgeyi Konsolosluklarımıza ibraz etmeleri üzerine ikametgahın nakledildiğine dair Konsolosluklarımızca düzenlenecek belge (işyeri nakli dahil),

· Taşıt araçları için (motosikletler dahil) hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet ve trafik belgeleri ( Brief )

· İthalat talebinde bulunmayan eşin 5 yıl geçmedikçe yeniden ithal izni verilmesi için müracaat etmeyeceğine dair tasdikli beyanname taahhütname,( Türkiye’de noterde yaptırılacak )

· Veraset yoluyla yapılacak ithalatta veraset ilamı,

· Göç suretiyle yapılacak ithalatta vukuatlı nüfus kayıt örneğine ilave olarak Türk vatandaşlığına geçişi gösterir belgeler,

· Kamu görevlilerince yapılacak ithalatta görev belgesi.
BEDELSİZ İTHALAT KAPSAMINDA KESİN DÖNÜŞTE TÜRKİYEYE GETİRİLECEK OLAN OTOMOBİLLER İÇİN ÖDENECEK VERGİLER VE ORANLARI

Ödenecek Vergiler

ÖTV+ KDV dir. Oranlar aşağıda sunulmuştur.

Amortisman indirimi sonunda bulunan ve vergiye esas kıymetin tespitinde aracın model yılındaki FOB kıymetiyle çarpılıp düşülecek oranları aşağıda sunulmuştur:Aracın model yılındaki FOB fiyatı aracın Türkiye’de bulunan Distribütörü verilen fiyattır.Bu fiyat araç Gümrüğe geldikten sonra İşlem yapılan Gümrük idaresi tarafından Aracın Distribütöründen yazılı olarak istenir.Örneğin araç BMW ise Türkiye’de Borusan AŞ den yazılı olarak Gümrük tarafından talep edilir. Bu yüzden aracın yurt dışında değeri çok düşük olsa dahi vergi hesaplanmasında bu yurt dışı değeri emsal alınmaz.

Amortisman Oranları

Yaş Oran Yaş Oran

0- %100 5- %41.76

1- %80 6- %35.49

2- %68 7- %30.17

3- %57.8 8- %25.64

4- %49.13 9- %21.79

10- %20

Navlun ve Sigorta Oranları :

Otomobilin Ağırlığı
AB ve EFTA Üyesi Ülkelerden Gelen Otolar İçin
ABD ve Uzakdoğu Ülkelerinden Doğrudan Gelen Otolar İçin
AB ve EFTA Üyesi Ülkelerden Gelen Uzakdoğu Ülkeleri Menşeli Otolar İçin

1200 kg'a kadar
150 EURO
650$
300$ + 150 EURO

1201-1600kg'a kadar
200 EURO
700$
400$ + 200 EURO

1600 kg'dan fazla
230 EURO
800$
500$ + 230 EURO


ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ( ÖTV )

Aracın CIF değeri üstünden hesaplanır.

Silindir Hacmi 1600 cc’yi geçmeyenler için % 37

“ “ 1600 cc’yi geçen fakat 2000 cc’yi geçmeyenler için % 60

“ “ 2000 cc’yi geçenler için % 84

oranlarında tahsil edilir.

KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV ) :

CIF Değeri ve Özel Tüketim Vergisi Toplamının % 18’i oranında KDV tahsil edilir.

ÖRNEK HESAPLAMA :

Türkiye distiribitörü Mercedes AŞ vermiş olduğu fiyatı 20.000 eur 2006 model A170 model otomobil olan ve motor hacmi 1600 cc’yi geçen ancak 2000 cc’yi geçmeyen bu araç için ödenmesi gereken vergilerin hesaplanması aşağıda gösterilmiştir:

FOB KIYMET……..20.000.- EUR

CIF KIYMET……….20.150.- EUR

Özel Tüketim Vergisi=CIF Bedeli x Özel Tüketim Vergisi Oranı

= 20.150.-x 60 = 12.090.- EUR=ÖTV

Katma Değer Vergisi =(CIF Bedeli + Özel Tüketim Vergisi) x KDV Oranı

=(20.150. + 12.090.) x % 18

= 32.240. x % 18 = 5803,- EUR=KDV

GÜMRÜKTE ÖDENECEK VERGİLER TOPLAMI = ÖTV+KDV

= 12.090+5803=17.893.-EUR TOPLAM VERGİ

İlgili örnek araç standart donanımlı bir araç olarak örneklenmiştir. Şayet aracta ekstra Aksesuarlar var ise ( Navigasyon,televizyon, sunroof, deri koltuk vs )amortisman indirimleri yapılarak ayrıca vergiye tabidir.Yukarıda verilen örnek arac fiyatı tarafımızca örneklendirilmiş bir değerdir.Ne böyle bir arac nede böyle bir FOB kıymet değeri vardır!!!