Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Gümrükte Veri Fiyat Uygulaması
Özellikle Çin Halk Cumhuriyeti ve Uzakdoğu’dan yapılan ithalatlarda gerek şimdiye kadar karşılaşılandan çok düşük fiyatlarla karşılaşılması, gerekse de bu tür ülkelerden yapılan ithalatlarda çifte ve sahte fatura kullanıldığının bir çok defa tespit edilmesi neticesinde, Gümrük İdaresi’nin, özellikle söz konusu ülkelerden yapılan ithalatlarda beyan edilen kıymetin gerçeklik ve doğruluğundan emin olamadığı ve şüphe duyduğu durumlar ortaya çıkmaktadır.

Bilindiği üzere Gümrük Kanunu’nun ve Gümrük Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde eşyanın gümrük kıymetinin nasıl tespit edileceği belirtilmektedir. Gümrük Kanunu’nun 24. maddesine göre ithal eşyasının gümrük kıymeti satış bedelidir.Satış bedeli, Türkiye’ye ihraç amacıyla yapılan satışta 27. ve 28. maddelere göre gerekli düzeltmelerin yapıldığı fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır. Gümrük Kanunu’nun 25. maddesi’nde ise “24. madde hükümlerine göre belirlenemeyen gümrük kıymeti, bu maddenin 2. fıkrasının (a)(b)© ve (d) bentlerinin sıra halinde uygulanmasıyla belirlenir. Eşyanın gümrük kıymeti bir üst bent hükümlerine göre belirlenebildiği sürece bir alt bent hükümleri uygulanmaz.” denilmektedir.

Anılan hükümlerden de anlaşılacağı üzere İthal eşyasının gümrük kıymetinin belirlenmesinde esas olan satış bedeli yöntemi olup , bu yöntem keyfi olarak terk edilememektedir. Ancak bu durum gümrük idaresinin her beyanı gerçek ve doğru kabul edip buna göre işlem yapması gerektiği anlamına da gelmemektedir. Gümrük İdaresi’nin beyanı kontrol hakkı her zaman bulunduğu gibi, beyan edilen kıymetin gerçekliği veya doğruluğu hakkında makul şüphelenme sebepleri bulunuyorsa “satış bedeli yönteminin” kıymet tespit yöntemi olarak kullanılması için bu şüphelerinin giderilmesi gerekmektedir. Bu husus DTÖ kıymet komitesinin 6.1 sayılı kararında da belirtilmektedir.

Söz konusu karar göre Gümrük idaresi beyan edilen eşya kıymetinin gerçeklik veya doğruluğundan makul olarak şüphelenmeyi sürdürdüğü takdirde 11. maddeleri göz önünde bulundurularak, ithal edilen eşyanın gümrük kıymetinin 1. madde hükümleri çerçevesinde (satış bedeli yöntemi) tespit edilememektedir.

İşte bu aşamada veri kıymetler(fiyatlar) devreye girmektedir. Söz konusu fiyat bilgileri, genel olarak kamu kurumlarından alınmakla birlikte ihtiyaç duyulan bilgileri temin edebilecek durumda olan dernek/kuruluşlardan da istifade edilebilmektedir.Elde edilen bu fiyatlar gümrük idarelerine bildirilmektedir.

Bu noktada bir hususa değinmekte fayda görüyorum. Genel olarak gümrük camiasında veri fiyat ve referans fiyat aynı şey olarak algılanmakta ve veri fiyatların referans fiyat olarak adlandırılması yaygın olmaktadır. Temel olarak aynı işlevi görmeleri ile birlikte referans fiyat sadece dokuma-örme kumaş ve iplik ve elyaf cinsi eşyada uygulanmakta olup prosedürü farklılık arz etmektedir. Bu konuya bir sonraki sayıdaki yazıda değineceğim.

Sistem söyle işlemektedir. İlgili kuruluşlardan Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne intikal eden veriler gümrük idarelerine intikal ettirilmektedir. Söz konusu verilerin ilgili eşyanın en düşük üretim maliyetini yansıttığı kabul edildiğinden ithalata konu eşyaya ilişkin yapılan beyanın kontrolünde mihenk taşı gibi görev görmekte olup, daha düşük kıymetli yapılan beyanlarda gümrük idaresinin beyan edilen kıymetin gerçekliği ve doğruluğu hususunda şüphelenmesi için haklı ve makul sebep oluşmaktadır. Bu aşamada durum yazı ile beyan sahibine bildirilmekte ve beyan sahibinden beyanının gerçekliği ve doğruluğunu kanıtlaması beklenmektedir.Buradan da anlaşılabileceği gibi bunlar bağlayıcı kıymetler değil, beyanın ayrıntılı incelenmesine gerek olup olmadığı yönünde yol gösterici mahiyettedir.

Beyan edilen kıymetin söz konusu eşyaya ilişkin bildirilen veri fiyatın altında kalması durumunda, beyanın gerçeklik ve doğruluğunun ispatlanması için ilave bilgi ve belge istenir. Beyanın kabul edilip edilmeyeceği, yükümlünün bu bilgi/belgeleri sunması/sunmamasına ve bu bilgi/belgelerin içeriğine bağlı olacaktır. Dolayısıyla alınacak cevaba göre beyanın kabul edilmesi veya reddedilmesi mümkündür. Bu işlemler Gümrük Kanunu’nu madde 11 ve 65. maddelerine göre ve 2006/6 sayılı Genelge çerçevesinde yürütülmektedir.

Bu uygulama ile ilgili sık sık karşılaşılan durumlardan biri, gümrük idarelerinin beyan edilen fiyatın veri fiyatın altında kalması nedeniyle beyanın doğruluğu hakkında şüphe duyması halinde bu sebebi belirterek ek bilgi/belge istediği durumda veya söz konusu eşya için kullanılan bir veri fiyat varsa ve bu bir şekilde ithalatçı tarafından öğrenildiği takdirde beyanın bu seviyeye çekilmek istenmesidir.

İthalatçıların bu şekilde davranmaları suç teşkil etmemekle birlikte, bu uygulama ile bu tür davranışlar amaçlanmamıştır. İthal edilen eşya, ticari hayatın değişen koşulları içinde ve rekabetin üst seviyeye çıktığı piyasalarda, veri fiyattan daha düşük fiyata satın alınmış olabilir. Bu durumda gümrük idaresine beyan edilecek olan fiyat, gerçekte ödenen fiyat olan fatura bedelidir. Uygulamanın temel amacı beyanın doğruluğunun ve gerçekliğinin kontrolü olup, doğru bilgi ve belgenin kullanılması durumunda beyan kabul edilecektir. Şu gayet net ve açıktır ki veri fiyat, kıymet belirleme yöntemlerinden biri değildir ve söz konusu fiyata dayanarak son yöntem aşamasına geçildiği durumlar haricinde kıymet tespiti yapılamaz.

Son olarak; beyan edilen kıymetin referans kıymetlere göre düşük bulunduğu ve yükümlüsünün Gümrük Yönetmeliği’nin 746. maddesi uyarınca eşyasını ithal etmek istediği durumlarda, mezkur yönetmelik maddesi uyarınca teminata bağlanacak gümrük vergilerinin hesaplanmasında aynı veya benzer eşya kıymetlerinin kullanılması esas olmakla birlikte, eğer gümrük idaresinin elinde böyle bir kıymet bulunmamakta ise veri fiyatların kullanılmasında bir sakınca bulunmamaktadır.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey