Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Belki verilmiş olabilir ama Posta yolu ile gelen ürünler için son noktaT.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.10.00-010.06-02
Konu : Posta yoluyla gelen eşya

21/5/2009 GENELGE
(2009/72)
4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin son fıkrasına istinaden çıkartılan 05.02.2000 tarih ve 23955 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 13.01.2000 gün ve 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararın 4, 32 ila 34 ve 39 ila 41 nci maddelerinde posta yoluyla gelen eşyanın hangi koşullar altında gümrük vergilerinden muaf olacağı belirlenmiştir.

2006/10733 sayılı BKK ile yukarıda bahsi geçen hükümlerde yapılan değişiklik ile alkol ve alkollü ürünler ile tütün ve tütün ürünlerinin posta yoluyla yurda gelmesi mümkün bulunmamaktadır.

Posta yoluyla gelen eşyaya muafiyet uygulanabilmesi için; 4 üncü maddede belirtilen eşyanın kıymetinin 100 AVRO'yu geçmemesi, 32 ila 34 nci maddede belirtilen hediye edilmek suretiyle gönderilen eşyanın kıymetinin ise 300 AVRO'yu aşmaması gerekir. Kıymeti 300 AVRO'yu aşan 1500 AVRO'yu aşmayan eşyadan ise, gerçek kıymetin %10'u oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecektir. 1500 AVRO'yu aşan eşya İthalat Rejimi Hükümleri çerçevesinde değerlendirilecektir .

2000/53 sayılı BKK'nın 4 üncü madde kapsamında getirilecek olan eşyaya muafiyet uygulanmasında zaman açısından herhangi bir kısıtlama bulunmazken, aynı BKK'nın 32 ila 34 üncü maddeleri kapsamındaki eşyaya muafiyet uygulanabilmesi için Ramazan ve Kurban bayramları ile yılbaşı ve noel'den bir ay önce veya bir ay sonraki süreler içinde gönderilmiş veya Türkiye Gümrük Bölgesine girmiş olması şartı aranmaktadır.

Yine 32 ila 34 üncü maddelerde söz konusu eşyanın karşılığında alıcısı tarafından ödeme yapılmamış olma şartı getirilmiş ancak 2008/13676 sayılı BKK ile 2000/53 BKK'nin 40 ıncı maddesinin (e) bendi yürürlükten kaldırılarak, vergileri ödenmek suretiyle posta yoluyla gönderilecek olan eşyada karşılığında alıcısı tarafından ödeme yapılmamış olma şartı aranmamaktadır.

Dolayısıyla, 2000/53 sayılı BKK'nın 4 üncü maddesinde belirtilen kıymeti 100 AVRO’yu aşan ancak 1500 AVRO’yu aşmayan internet yoluyla satın alınan eşya için eşyanın gerçek kıymeti üzerinden %10 oranında tek ve maktu vergi alınacaktır. Söz konusu eşyanın gerçek kıymetinin belirlenmesinde ise aynı Kararın 3/m maddesine istinaden kargo ücreti dahil edilmeyecektir. Ayrıca, posta yoluyla gelen eşyanın kullanılmış olması veya fatura ibraz edilememesi halinde eşya için yapılan ödeme kıymete esas teşkil edecektir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.
S. Umman HAMİDOĞULLARI
Müsteşar a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM
Tüm Merkez ve Taşra Teşkilatına

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey