Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: staj raporu
I-İTHALAT İŞLEMLERİ

1.1-İTHALAT BELGESİ


Bankaların, akreditif açtırmak isteyen ithalatçılardan 1/a sayılı Merkez Bankası Genelgesi’nin “ithalata ilişkin hükümler” bölümündeki ikinci madde gereğince ithalat belgesi, almaları gerekir. Alınacak bu belgede;
 Belgenin hangi banka şubesine verildiği
 Firmanın adı ve adresi
 Firmanın bağlı olduğu kambiyo mercii
 Firmanın bağlı olduğu vergi dairesi

İthal edilecek malın;

 Gümrük tarife ve istatistik No su
 Cinsi
 Döviz itibariyle kıymeti
 Faturanın tarih ve numarası
 Ödeme şekli
 Satıcı firmanın adı ve adresi
 Hariçte firmaya bağlı diğer bir firma, şube, fili al vb.
 Dahilde firmaya bağlı diğer bir firma, şube, fili al vb.
 İthal süresi
 Malın getirileceği ülke
Gösterilir ve bu malların ithal yönetmeliğinde tespit edilen süre içinde yurda fiilen ithal edileceği ve bu tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hesabın kapatılacağı ithalatçı tarafından beyan edilir.

İTHALAT MÜSAADESİ

İthal edilecek mal bedelinin transferini ve malların gümrükten çekilmesini sağlamak üzere kullanılacak olan bankada bulunan örnek ithal müsaadesi, bankanın döviz pozisyonu kullanılarak yapılacak ithalatta; ithalata aracılık eden ve döviz pozisyonu tutmaya yetkili bulunan bankalarca, Merkez Bankası aracılığı ile yapılacak ithalatta Merkez Bankası’nca düzenlenir.


TEŞVİK BELGESİNİN İNCELENMESİ

Global ihracatı Teşvik Belgelerinin ithal müsaadesine bağlanma süresi belgede belirtilen ihraç süresi (ek süreler dahil) sonuna kadardır.

1.2-AKREDİTİF MÜRACATININ İNCELENMESİ

Banka, satış sözleşmesini de görmek suretiyle gerekli bilgileri alır ve işlem yüzde yüz nakitle karşılanmayacaksa ithalatçının mali durumunu ve moralitesini, eski müşteri ise kredi durumunu inceler.İşlemin nakitle karşılanmayan kısmının,bankanın ithalatçıya tespit ettiği veya yeniden tesbit edeceği kredi ve bu yetmezse gösterilecek kefilin kredisi içinde kalması esastır.

İthal edilecek malların cinsine, sürüm, satış ve dayanma durumuna, fiyatının değişmezlik derecesine, müşterinin mali gücüne ve moralitesine, başkaca teminat gösterip gösterilmediğine göre belirlenecek bir marj tahsil edilir.Kalan kısım için, gerekli görülürse,maddi teminat veya kefalet de alınır.

1.3-AKREDİTİF AÇILIŞI

Müşteri bankaya başvurarak bankanın incelemesi için gerekli belgeler düzenlendikten ve provizyon alındıktan sonra akreditif açılır.

Banka müşterinin talimatına göre akreditifi ya mektupla, şifreli teleks, telgraf ya da swift ile açar. Akreditif lehdara genellikle bankanın muhabiri aracılığıyla ihbar edilir. Akreditif mektup, teleks ve telgrafında akreditifin vadesinin, miktarının, kullanma şartlarının, ihracatçıdan ne gibi belgeler alınacağının özellikle belirtilmesi ve amirin bildirdiği şartların tam olarak gösterilmiş olması gerekir. Teleks ve telgraf teyitleri aynı gün muhabire postalanmalı ve telgraf bütün aynı gün muhabire postalanmalı ve telgraf bütün ayrıntıları içermiyorsa teyit ayrıntılı bir mektupla yapılmalıdır. Akreditif mektubu bankalarda bulunan formüllerin ,ICC 500’de yer alan, akreditiflere ilişkin yeknesak kurallar gözönünde tutularak doldurulması suretiyle düzenlenir.

Akreditifin açıldığı, muhabire gönderilen akreditif mektup, tyeleks veya telgrafının bir kopyasının da bağlanacağı bir mektupla ithalatçıya bildirilir.
Akreditif mektubunda yer alacak hususlar:
 Lehdarın adı ve adresi,
 Amirin adı ve adresi,
 Amir bankanın adı,
 Akreditifin türü,
 Vesaikin ithalatçıya ödeme karşılığında mı, poliçe kabulü karşılığında mı teslim edileceği,
 Malın cinsi, birim fiyatı, miktarı,
 İstenen vesaik ve bu vesaikin kaç nüsha düzenleneceği,
 Yükleme ve varış yerleri,
 Aktarma yapılıp yapılamayacağı,
 Yükleme vadesi,
 Sevk vesikasının düzenlenme tarihinden sonra ödeme için vesaikin ibraz edileceği süre,

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey