Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: 9503007000 ile ilgili


Sn ilkd


Oyuncaklar şekline göre degişiklik gösterir. Numunesi var ise alıp DTS kurumundaki yetkilerden bilgi alabilirsiniz.31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 27097 (4. Mükerrer)
TEBLİĞ
Dış Ticaret Müsteşarlığından:
OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR
DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ
TEBLİĞ NO: (2009/10)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) İthal edilecek oyuncakların, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğe uygun ve güvenli olması zorunludur.
MADDE 2 - (1) 1’inci maddede belirtilen Yönetmelik kapsamına giren ürünlerden ekli listede (Ek 1) sayılanlar, A.TR Belgesini haiz Avrupa Birliği üyesi ülkeler menşeliolanlar hariç olmak üzere, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenmesi halinde ithalat aşamasında ürün güvenliği denetimine tabi tutulur.
Denetim

MADDE 3 - (1) 1’inci maddede belirtilen Yönetmeliğe uygunluğun aranacağı söz konusu denetimler, Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca yapılır.
(2) Ekli listede (Ek 1) yer alan ürünlerin ithalatı için ithalatçı veya temsilcisi, başvuru formu (Ek 2) ve form ekinde sayılan belgelerle birlikte ekli listede (Ek 3) belirtilen yetkili Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığına başvurur.
MADDE 4 - (1) İthalat denetimleri, belge ve/veya işaret kontrolü ve/veya fiziki muayene şeklinde gerçekleştirilir; ürünün güvenliğinden veya mevzuatına uygunluğundan şüphe duyulması halinde ürün teste tabi tutulur.
(2) Yapılan denetimlerde ürüne ilişkin mevzuata herhangi bir aykırılığın tespit edilmemesi halinde, ithalatçıya veya temsilcisine, gümrüklere ibraz edilmek üzere, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığının uygunluk yazısı verilir.
MADDE 5 - (1) Teknik düzenlemesine uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, yapılan denetimler sonucunda ürünün teknik mevzuatına aykırı ve/veya güvensiz olduğunun tespiti halinde, keyfiyet, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığının red sebeplerini içeren uygunsuzluk yazısıyla firmaya ve ilgili gümrük idaresine bildirilir.
Numune ve şahsi eşyalar

MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ şahsi eşya ve numunelere uygulanmaz.
(2) Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ile ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder.
(3) Numune; belli bir tür ve nitelikteki eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o eşya için sipariş vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder.
Gümrük idarelerince yapılacak işlemler

MADDE 7 – (1) Gümrük idaresi, bu Tebliğ’in 6’ncı maddesinde sayılan numune ve şahsi eşyaların ithaline doğrudan izin verir.
(2) Gümrük idaresi, uygunluk yazısı veya kapsam dışı yazısı ibraz edilen ürünlerin ithaline izin verir, uygunsuzluk yazısı düzenlenen ürünlerin ithaline izin vermez.
(3) Gümrük idaresi, ithalatçının Avrupa Birliği üyesi ülkeler menşeli olarak beyan ettiği A.TR Belgesini haiz ürünler için uygunluk yazısı veya kapsam dışı yazısı aramaz.
İthalatçının sorumluluğu

MADDE 8 - (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği 1’inci maddede belirtilen Yönetmelik kapsamındaki bütün ürünlerin her halükârda söz konusu Yönetmeliğe uygun ve güvenli olmasından, 11/7/2001 tarih ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerince sorumludur.
Yetki

MADDE 9 - (1) Bu Tebliğ’de yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya, Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
Diğer hususlar

MADDE 10 - (1) Bu Tebliğ’de yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 11 - (1) 31/12/2007 tarih ve 26743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (2008/10) sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük

MADDE 12 - (1) Bu Tebliğ 01/01/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 - (1) Bu Tebliğ’in hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
__________________
ISTANBUL
Bilgi için degil, ithalat ve ihracat için varız.
Contact Mail & Msn: basarigumruk@hotmail.com