Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart ŞAHSİ KULLANIMA MAHSUS İLAÇ İTHALİ

ŞAHSİ KULLANIMA MAHSUS YOLCU BERABERİ, POSTA VEYA KARGO YOLUYLA GELEN İLAÇLAR

1) Gümrük yönetmeliğinin 169 maddesinin 1. Fıkrasının f bendi uyarınca sözlü beyan yapılması mümkündür. Gümrüğün yazılı beyan isteme hakkı saklıdır.
2) 15481 sayılı BKK kararı eki KİŞİSEL KULLANIMA MAHSUS EŞYA LİSTESİ B- DİĞER EŞYALAR bölümünde yer aldığından yolcu beraberinde veya gelişlerinden 1 ay önce veya 1 ay sonra getirilmesi mümkündür. Bu şekilde 430-150 EURO limitleri dahilinde muafiyet uygulanmak suretiyle ithali yapılabilir.
3) 15481 sayılı BKK nın 61. Maddesi kapsamında değeri 1500 EURO yu geçmeyen eşyadan tek ve maktu vergi tahsil edilmek suretiyle ithali mümkündür.
4) 2009/20 sayılı SAĞLIK BAKANLIĞININ DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLERLE ilgili tebliğ eklerinde yer almasına karşın aynı tebliğin 9 maddesinde yer alan “Bu tebliğ şahsi eşya ve numunelere uygulanmaz” ve 11. Maddesinde yer alan “ Gümrük müdürlükleri 9. Madde kapsamında yer alan eşyanın ithaline doğrudan izin verir” hükmü gereğince herhangi bir izin, kontrol belgesi , reçete ve benzeri belgeye gerek olmadan ithali mümkündür.
5) 2009/60 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Dolayısıyla genelge ekinde bulunan zati eşya listesinin B-diğer eşya ­– Sağlık gereçleri altında yer alan ilaçlarla ilgili aşağıdaki düzenleme de yürürlükte değildir.


Şahsi tedavide kullanılan ilaçlar, (Ülkemize gelen yolcuların beraberlerinde getirdikleri ilaçları


seyahatleri süresince kullanmaları gerektiğine ilişkin gümrük idaresine belge (sağlık kuruluşundan


alınan rapor, doktor raporu veya reçete vb.) ibraz edilmesi halinde ülkemizde kalacağı gün sayısı

da göz önünde bulundurularak makul miktardaki ilaçların girişine izin verilecektir.)


2009 / 20 SAYILI DTS TEBLİĞ SAĞLIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE MAHSUS EŞYALAR

Muafiyet ve istisnalar
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ, şahsi eşya ve numunelere uygulanmaz.
a) Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder.
b) Numune; belli bir tür ve nitelikteki eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o eşya için sipariş vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder. Halk sağlığı alanında kullanılan pestisit ve pestisit benzeri maddeler için numune miktarı 10 kg/L ile sınırlıdır.


Gümrük idarelerince yapılacak işlemler
MADDE 11 – (1) İlgili gümrük idareleri tarafından, bu Tebliğ eki listelerde (Ek-1/A-B-C ve Ek-2) yer alan ürünlerin ithalatında Kontrol Belgesi; (Ek-3) sayılı listede yer alan ürünlerin ithalatında Uygunluk Yazısı aranır.
(2) Gümrük idarelerince, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen gerekçeli uygunsuzluk yazısı kapsamındaki ürünlerin ithalatına izin verilmez ve uygunsuzluk yazısı özet beyana ve taşıma belgesine iliştirilir.
(3) Bu Tebliğin 7 nci maddesi kapsamında yapılan ithalat işlemlerinde gümrük idarelerince Kontrol Belgesi ve Uygunluk Yazısı aranmaz.
(4) Bu Tebliğ eki listelerde (Ek-1/A-B-C) yer almayan ürünlerin ilgili mevzuatına uygun olmasından ithalatçı veya temsilcisi sorumludur. Söz konusu ürünlerle ilgili olarak gümrük idarelerince bu Tebliğe istinaden herhangi bir belge aranmaz.
(5) Gümrük idarelerince bu Tebliğin 9 uncu maddesi kapsamındaki ürünlerin ithalatına doğrudan izin verilir.
(6) Gümrük idareleri tarafından, bu Tebliğin 10 uncu maddesi kapsamında yapılan ithalat işlemlerinde Bakanlıkça düzenlenen Kapsam Dışı yazısı aranır.

YÖNETMELİK

Serbest dolaşıma girişte sözlü beyan edilecek eşya
MADDE 169 – (1) Ticari nitelikte olmayan aşağıda yazılı eşyanın serbest dolaşıma girişi sözlü beyana tabidir:
a) Hariçten gelen yolcu ve turistlerin ve nakil vasıtası hizmetlilerinin beraberlerinde getirdikleri veya sonradan gelen vergiden muaf kişisel eşya ile vergiye tabi ancak ticari nitelik ve miktarda bulunmadığına ve bu maksatla getirilmediğine gümrük idaresince kanaat getirilen eşyası,
b) Kanunun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) ve (6) ncı bentleri ile (10) uncu bendinin (b), (11) inci bendinin (b) alt bentleri ve (8) inci bendinin (d) alt bendinin (i) ve (ii) numaralı alt bentlerinde belirtilen eşya,
c) Sınır bölgesi halkının elde ve sırtta taşınabilecek miktarda kendi ihtiyaçlarına mahsus eşyası,
ç) Resmi daire ve müesseselerle özel müessese ve şahıslara ait işlem görmüş ticari değeri olmayan her türlü defter, evrak, belge,
d) Türkiye’de düzenlenecek milletlerarası kongrelere veya spor temas ve gösterilerine katılacak delege ve şahısların isimlerini muhtevi plaketler, bunların milli bayrakları veya kulüp flamaları ve bunları takmaya mahsus mamuller ve bu toplantı ve temaslara ait rozet, kupa ve broşürler ve bu kongre ve spor temas ve gösterilerine ait cihaz, alet ve malzeme,
e) Türkiye’de yapılan ve yapılacak olan milli ve milletlerarası her türlü yarışmalarda mükâfat olarak verilmek üzere bağış yoluyla gönderilen eşya,
f) Basın ile ilgili aktüalite filmleri ve resimleri, fonopost maddeleri (münhasıran mektup ve muhabere vasıtası olarak kullanılanları dolu ve birer adet) plak, tel ve bantlarla düzenlenmiş sesli ve yazılı süreli yayınlar, şahsi tedavide kullanılacak miktar ve mahiyette ilaçlar (yürürlükteki ilgili kanun hükümleri saklıdır.)


Arsenick
Gümrük Müşaviri