Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: ithal makineyi ihraç etmek


Alıntı:
canefe´isimli üyeden Alıntı
merhaba,
çinden ithal ettiğimiz makineleri ihraç ederken nelere dikkat etmeliyiz?
örneğin azerbaycan'a. ithalatta ödediğim kdv ve g.v. sinden oluşan masrafımızı hangi yolu kullanarak en aza indirebiliriz? stokta olmayan bir makineyi sipariş sonrası ithal edip; ihracını gerçekleştirdiğimizde gümrük işlemlerinde makineyi kdv ödemeden transfer edebiliyor muyuz?
Merhaba sayın üyemiz eğer ithal ettiğinizi ürünü tekar ihraç etmek istiyorsanız geçici ithalatı kullanmanız sizi vergi ödememeniz anlamına gelir.

Alltta geçici ithal için gerekli bilgiler mevcuttur.

Geçici ithalat rejimi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında, herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejimdir.
Bu rejim kapsamına tamir edilmek, az da olsa işçilik görmek, başka bir eşya ile birleştirilmek amacıyla getirilen eşya girmemektedir .
Bu rejimin esasları Gümrük Kanunu’nun 128 ila 134 üncü maddelerinde düzenlenmiştir. Rejim ihlalinde ise 238 inci madde tatbik edilmektedir ve Kanunun en ağır cezası da bu maddede düzenlenmiştir.
Geçici ithalat izni, eşyayı kullanan veya kullandıran kişinin talebi üzerine gümrük idarelerince verilmektedir. Gümrük Yönetmeliğinin 419 uncu maddesinde aranan belgelerin gümrük idaresine ibrazı ile izin alınabilmektedir.
İthal vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminin uygulanabileceği durumlar ve özel şartlar Kanunun 131 . maddesi gereğince hazırlanan, 05.02.2000 tarih ve 23955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2000/69 sayılı Kararnamenin 1 ila 33. maddelerinde belirtilmiştir.
Söz konusu Kararnamede belirtilen eşyalar ile Geçici İthalat Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) kapsamındaki eşya ile aynıdır.
Kararname’nin 36 ncı maddesinde Kanunun 202. maddesi gereğince, geçici ithalinde teminat alınmayacağı belirtilen eşya dışında kalan tam muafiyet eşyasının vergilerinin tümü Kanunun 81. maddesi gereğince teminata bağlanmaktadır.
Aynı Kararname ile Kanunun 131 inci maddesinden hareketle kısmi muafiyet tanınmayacak eşya da belirlenmiştir. (Anılan Kararname eki EK-9)
Kısmi muafiyet ise, mülkiyeti, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait olan ve tam muafiyet hükümlerine tabi olmayan veya söz konusu hükümlere tabi olmakla birlikte, tam muafiyet suretiyle geçici ithalat iznine ilişkin hükümlerde öngörülen koşulları taşımayan eşyaya uygulanmaktadır.
İthal eşyası ile ilgili ayniyet tespitinin mümkün olmadığı hallerde, geçici ithalat rejiminin kullanılmasına izin verilmez. Ancak, eşyanın veya yapılacak işin niteliği itibariyle, ayniyet tespiti ile ilgili önlemlerin alınmamasının rejimin kötüye kullanılmasına sebep olmayacağı hallerde, gümrük idareleri vergilerin tümünü teminata bağlamak suretiyle, geçici ithalat rejiminin kullanılmasına izin verebilirler.
Kanunun bu maddesinden hareketle Bakanlık Makamından alınmış bir onay ve buna istinaden yazılan dağıtımlı yazıya göre ülkemize çalışmak ve ev satın alarak oturmak üzere gelenlerin ev eşyalarına geçici ithalat izni verilmektedir.
İthal eşyasının yeniden ihraç edilmesi veya gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması için verilecek azami süre 24 aydır . Eşyanın geçici ithali aşamasında daha fazla süre verilmesi mümkün bulunmamakla birlikte eşya mülkiyetinin devredilememesi veya uzun süreli yatırımlarda kullanılması halinde 24 ayı aşan süre uzatımı da yapılabilmektedir.
Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyadan her ay için alınacak ithalat vergileri, geçici ithalat rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihinde, söz konusu eşyanın serbest dolaşıma girmiş olması halinde alınacak vergiler tutarının %3’ü olarak tespit edilmekte ve eşyanın yurtta kaldığı her ay tahsil edilmektedir.
Bu verginin peşin ödenmesi mümkün olduğu gibi aylık, 3 aylık ve 6 aylık dönemler halinde de ödenmesi mümkündür.
Alınacak ithalat vergileri tutarı, eşyanın serbest dolaşıma girmesi halinde Gümrük Yönetmeliği’nin 445 inci maddesi gereğince uygulanacak faizler hariç olmak üzere, serbest dolaşıma girmesi halinde alınacak vergileri aşamaz.
Geçici ithalat rejiminden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin Kanunun 83 üncü madde uyarınca devri halinde, yeni hak sahibi rejime ilişkin kalan süreyi kullanabilmektedir.
Kısmi muafiyet kapsamındaki geçici ithal eşyası için gümrük yükümlülüğü Kanunun 181. maddesi gereğince kısmi muafiyet beyanında bulunulduğu tarihte doğduğundan ve %3 den vergilerin bir kısmı ödendiğinden , söz konusu eşyanın serbest dolaşıma girmesi halinde ödenmiş vergiler mahsup edilerek işlem yapılmakta ve kısmi muafiyet beyannamesi üzerinde işlemler tamamlanmaktadır. Eşyanın yurt dışı edilmesi halinde bu vergi iade edilmemektedir.Geriye kalan vergi yine Kanunun 81. maddesi gereğince teminata bağlanmaktadır.
Ancak, tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşya ile ilgili olarak gümrük yükümlülüğü doğması halinde,193 üncü maddede belirtilen tarihte söz konusu eşyaya ilişkin vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurları esas alınmaktadır.
Tam muafiyet eşyasının serbest dolaşıma sokulmak istenmesi halinde geçici ithalat beyannamesi kapatılmakta ve serbest dolaşıma giriş beyanı ile ilgili beyanname tescil edilerek işlem yapılmaktadır.
Tam muafiyet kapsamındaki eşyanın (taşıt araçları hariç) ATA karnesi ile ithal edilmesi de mümkündür, bu durumda karne beyanname yerine geçtiğinden ve teminat hükmünde olduğundan karne kapsamı eşyadan teminat alınmadan işlem yapılmaktadır.
Taşıt araçları için CPD karnesi kabul edilmektedir.Karayolu taşıt araçları ile ilgili işlemler Kontrol Genel Müdürlüğünce düzenlenmektedir. Söz konusu taşıtlara uygulanan işlemler özel kara yolu taşıtları ve ticari karayolu taşıtları olmak üzere iki tebliğ bulunmaktadır.CPD karnesi ibrazı zorunlu değildir bu taşıt takip formları kullanılmaktadır.
Bu hususlar, 26.01.2001 tarih ve 24299 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özel Kullanıma Mahsusu Kara Taşıtları” na ilişkin 2 Seri nolu, 02.03.2001 tarih ve 24334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Seri nolu ve 05.03.2002 tarih ve 24686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Seri nolu Tebliğler kapsamında düzenlenmiştir. Ticari karayolu taşıtları ise 18.09.2002 tarih ve 24880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ticari Kullanıma Mahsusu Kara Taşıtları” Seri no:1 ile düzenlenmiştir.

1972 Konteynerlerin Geçici İthaline Dair Sözleşme kapsamında bulunan konteylerin geçici ithali, geçici çıkışı 1972 Konteynerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik esasları çerçevesinde yürütülmektedir.Sözleşme şartlarını taşımayan Konteylere kısmi muafiyet kapsamında izin verilmektedir.

Tam Muafiyet Eşyası :
1-Mesleki Teçhizat
2-Sergi Fuar Benzeri Etkinlikte gösterime ya da Kullanıma sunulan eşya.
3-Pedagojik materyal ve bilimsel malzeme
4-Doğal afetlerde gönderilen yardım malzemesi
5-Ambalajlar
6-Özel nitelikte eşya ve numuneler
7-Sanat eşyası ,antika eşya ve mücevherat
8-Ticari nitelikte olmayan sinema filmleri
9-Sportif amaçlarla ithal edilen kişisel eşya ve spor malzemesi
10-Turistik tanıtım materyali
11-Canlı hayvanlar ve bunlara ait teçhizat
12-Deniz ihtiyaç malzemesi
13-Sınır bölgelerinin alt yapı ihtiyacında kullanılan teçhizat
14-Ekonomik etkisi olmayan özel bir durumda getirilen eşya
15-Konteynerler
16-Paletler
17-Kara, hava, deniz ve demiryolu taşıtları.