Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: gümrük rejimleri


GÜMRÜK KANUNU
İKİNCİ BÖLÜM
Gümrük Rejimleri
BİRİNCİ AYIRIM
Eşyanın Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulması

Madde 58-1.Bir gümrük rejimine tabi tutulmak istenen eşya, bu rejime
uygun şekilde yetkili gümrük idaresine beyan edilir.
2.İhracat, hariçte işleme, transit veya antrepo rejimi için beyan
edilen serbest dolaşımda bulunan eşya, gümrüğe verilen beyannamenin tescilin-
den itibaren Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkıncaya veya imha edilinceye ya da
gümrük beyannamesi iptal edilinceye kadar gümrük gözetimi altında kalır.

Madde 59-1.Gümrük beyanı;
a)Yazılı olarak,
b)Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla,
c)Sözlü olarak,
d)Eşya sahibinin bu eşyayı bir gümrük rejimine tabi tutma isteğini ifade
ettiği herhangi bir tasarruf yoluyla,
Yapılabilir
2. 1 inci fıkranın (b),(c) ve (d) bendlerinde belirtilen şekilde yapılan
beyanlara ilişkin usuller 60 ila 71 inci madde hükümlerine aykırı olmayacak
şekilde yönetmelikle belirlenir.
A.Yazılı Beyanlar
I.Normal Usul

Madde 60-1.Yazılı beyan, 4 üncü fıkrada belirtilen beyanname ile yapılır.
Bu beyannamenin eşyanın beyan edildiği gümrük rejimini düzenleyen hükümlerin
uygulanması için gerekli bütün bilgileri ihtiva etmesi ve imzalanması gere-
kir.
2.Eşyanın beyan edildiği gümrük rejimini düzenleyen hükümlerin uygulan-
ması için gerekli bütün belgeler beyannameye eklenir.
3.Kazıntılı ve silintili beyannameler gümrük idarelerince kabul edilmez.
Ancak, beyannameler hatalı yazının üzeri okunacak şekilde çizilerek yanına
doğrusu yazılıp beyan sahibi tarafından imzalanarak ve tescil sırasında res-
mi mühürle mühürlenerek düzeltilir.
4.Gümrük işlemleri, şekil ve içeriği yönetmelikle belirlenen beyanname
ve diğer belgelerle yapılmak zorundadır. Bu belgelerin basımı ve dağıtımına
ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir. Bilgisayar ortamında ha-
zırlanan söz konusu belgelerin kabulüne Müsteşarlık yetkilidir.

Madde 61-1. 60 ıncı maddede belirtilen şartlara uygun beyannameler,
ait oldukları eşyanın gümrüğe sunulmuş olması halinde gümrük idareleri
tarafından tescil edilir.
Tescil, beyanname veya beyanname hükmündeki belgenin üzerine mühür
vurularak, sıra numarası ve tarih konulması ile bu beyannamaye ait bilgi-
lerin tescil defterine yazılması veya tescil defteri yerine geçen bilgisa-
yar kaydına alınmasıyla tamamlanır.
2.Aksine hüküm bulunmadıkça, eşyanın beyan edildiği gümrük rejimine
ilişkin tüm hükümlerin uygulanmasında esas alınacak tarih, beyannamenin
gümrük idareleri tarafından tescil edildiği tarihtir.
3.Gümrük idaresince tescil edilmiş olan beyanname, ait olduğu eşyanın
vergileri ve para cezalarından dolayı taahhüt niteliğinde beyan sahibini
bağlar ve gümrük vergileri tahakkukuna esas tutulur.

Madde 62-1. 5 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere; gümrük beyan-
namesi, ilgili eşyayı ve eşyanın beyan edildiği gümrük rejimine ilişkin
hükümlerin uygulanması için gerekli belgeleri yetkili gümrük idarelerine
verme yetkisine sahip olan veya verilmesini sağlayabilen kişiler tarafından
verilebilir.
2.Ancak, bir beyannamenin tescilinin belirli bir kişi için özel yüküm-
lülükler getirmesi halinde, bu beyanın söz konusu kişi tarafından ya da bu
kişi hesabına yapılması ve beyan sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesinde yer-
leşik olması gerekir.
Bununla birlikte, yerleşik olma koşulu, transit ya da geçici ithalat
beyanında bulunan veya gümrük idarelerinin uygun bulması koşuluyla arızi
olarak beyanda bulunan kişilere uygulanmaz.

Madde 63-Beyannameler tescilden sonra düzeltilemezler. Ancak, beyan
sahibinin talebi üzerine, tescilden sonra eşyanın cins, nevi ve niteliği
ile marka ve numaraları dışında beyannamede yer alan ağırlık, adet, ölçü
yahut kıymet yönlerinden bir veya daha fazla bilginin düzeltilmesine
gümrük idarelerince izin verilir.
Bu düzeltmeler, idare amirinin izni ile yapılır ve beyanda bulunan
ile birlikte imzalanarak resmi mühürle mühürlenir.
Ancak;
a)Beyan sahibine eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesinden,
b)Söz konusu bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden,
c)73 üncü madde hükümleri saklı kalmak üzere, eşyanın teslim edilme-
sinden,
Sonra beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilmez.

Madde 64-1. Gümrük idareleri, beyan sahibinin talebi üzerine ve eş-
yanın yanlışlıkla beyanname konusu gümrük rejimine tabi tutulmasına veya
beyan edildiği rejime tabi tutulmasının özel nedenlerle artık mümkün ol-
madığına ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ibraz etmesi halinde, tescil
edilmiş bir beyannameyi iptal ederek, gerektiğinde yeni bir rejim beyanın-
da bulunulmasına izin verebilirler.
Ancak, gümrük idarelerince beyan sahibine eşyanın muayene edileceği-
nin bildirilmiş olduğu hallerde, muayenenin sonucu alınmadan beyannamenin
iptaline ilişkin talep kabul edilmez.
2.Hiçbir şekilde kullanılamaz hale gelmiş eşyanın, talep halinde imha-
sına veya Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmasına izin verilir.
3.Beyannamenin tescilinden sonra eşyanın niteliklerinde meydana gelen
değişiklikler veya bozulmalar nedeniyle ithalat vergilerinden indirim yapılmaz.
Ancak;
a)Özellikle ilk madde olarak kullanılması mümkün hale gelen eşyanın ilk
madde olarak beyan edilmesine gümrük idarelerince izin verilir. Gerekli gö-
rülmesi halinde, gümrük idareleri bu eşyanın ilk madde şeklinden başka bir
şekilde kullanılmasını önleyici tedbirleri alır.
b)Kısmen hasara uğrayan eşyanın ayrılması mümkün ise hasara uğramış kıs-
mı için (a) bendi hükümlerine göre işlem yapılır. Eşyanın hasarlı ve hasarsız
şekilde ayrılmasının mümkün olmadığı hallerde beyan sahibinin talebi doğrultu-
sunda (a) bendi hükmü uygulanabileceği gibi, bu eşyanın Gümrük Bölgesi dışına
çıkarılmasına veya imhasına da izin verilir.
4.Yönetmelikle belirlenen haller dışında, eşyanın tesliminden sonra be-
yannameler iptal edilemez.
5.Beyannamenin iptali, yürürlükteki cezai hükümlerin uygulanmasına engel
oluşturmaz.

Madde 65-1.Gümrük idareleri, beyanın doğruluğunu araştırmak üzere;
a)Beyanname ile ilgili ve beyannameye ekli belgeleri kontrol edebilir ve
beyannamenin içerdiği bilgilerin doğruluğunu araştırmak amacı ile beyan sa-
hibinden diğer belgeleri de vermesini isteyebilir,
b)Eşyayı muayene edebilir ve ayrıntılı muayene veya tahlil amacıyla
numune alabilirler.
2.Beyanname kapsamı eşyanın muayene edilmesi halinde, muayene sonuçları,
muayene edilmemesi halinde ise beyannamede yer alan bilgiler, eşyanın tabi
olduğu gümrük rejimi hükümlerinin uygulanmasında esas alınır.
3.Kontrol amacıyla gümrük müfettişleri, gümrük müfettiş yardımcıları,
gümrük kontrolörleri ve gümrük idare amirleri muayenesi yapılmış ve işlemleri
tamamlanmış eşyanın ikinci muayenesini her zaman yapabilirler. Keza, sözü
edilenler gümrük işlemlerini her aşamada denetlemeye yetkilidirler.
4.Beyannameyi kontrol edenler ile muayeneyi ve ikinci muayeneyi yapanlar,
yaptıkları kontrolden veya muayeneden, gümrük vergilerinin hesaplanmasından
ya da muafiyet hükümlerinin uygulanmasından, duruma göre tek başlarına veya
müteselsilen sorumludurlar.

Madde 66-1.Eşyanın muayenesi, bunların gümrük idarelerince konulmasına
izin verilen yerlerde veya antrepolarda yapılır. Bu yerler dışında da eşya
muayenesi yapılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Kurye çantalarının gümrük işlemleri, Milli Savunma ve Dışişleri Bakan-
lıkları ile Gümrük Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir.
2.Eşyanın muayene edileceği ve numunelerin alınacağı yerlere taşınması
ile bu muayene ve numune alma işlemleri için gerekli tüm elleçleme giderleri
beyan sahibi tarafından karşılanır.
3.Beyan sahibi eşyanın muayenesi ve numune alınması sırasında hazır
bulunabilir. Gümrük idareleri, uygun gördükleri takdirde muayene ve numume
alma işlemini kolaylaştırmak için gerekli yardımı sağlamak üzere, beyan
sahibinin söz konusu muayenede veya numune alımında hazır bulunmasını veya
temsil edilmesini zorunlu tutabilirler.
4.Numunelerin yürürlükteki hükümlere uygun olarak alınması şartıyla,
gümrük idareleri, numuneler karşılığında herhangi bir tazminat ödemekle yü-
kümlü değildir. Gümrük idareleri, kendi yaptıkları tahlil veya inceleme
masraflarını üstlenir. Ancak, gümrük laboratuvarlarının yetersiz kalması
nedeniyle, hariçte yaptırılacak tahlil veya inceleme masrafı beyan sahibi
tarafından karşılanır.
5.Tahlilden arta kalan numuneler, tahlil sonuçlarının ilgilisine bildiril-
mesinden sonra bir ay içinde alınmadığı takdirde gümrüğe terk edilmiş sayılır.
6.Laboratuvar tahlillerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belir-
lenir.

Madde 67-1.Bir beyanname kapsamı eşyanın tek kalemden oluşması ve kıs-
men muayene edilmesi halinde, muayene sonuçları söz konusu beyanname kapsamı
eşyanın tümüne uygulanır.
Bununla birlikte, beyan sahibi, kısmi muayene sonuçlarının beyan edilen
eşyanın kalan kısmı için geçerli olmadığı düşüncesinde ise eşyanın tamamının
muayenesini talep edebilir.
2.Bir beyannamenin iki veya daha fazla kalemi kapsaması halinde, her ka-
leme ilişkin bilgiler ayrı bir beyan sayılır. Bir kalemin eksik veya fazlası
diğer kalemin fazla veya eksiğine mahsup edilemez.
Türk Gümrük Tarife Cetvelinde aynı tarife pozisyonunun alt açılımında
bulunan ve aynı kanuni veya tercihli vergi oranına tabi olan eşya bir kalem
sayılır.

Madde 68-1. Gümrük idareleri, eşyanın beyan edildiği gümrük rejimi şart-
larına uyulmasını sağlamak üzere zorunlu olan hallerde, eşyanın ayniyetini
tespite yönelik önlemleri alırlar.
2.Eşyaya veya taşıtlara ayniyet tespitine yönelik olarak tatbik edilen
etiket, mühür ve benzeri araçlar, beklenmeyen hal veya mücbir sebep nedeniyle,
eşyanın veya taşıtların korunmasını sağlamak için sökülmeleri veya imhaları
zorunlu olmadıkça, yalnız gümrük idareleri tarafından veya bu idarelerin izni
ile sökülebilir ya da imha edilebilir.

Madde 69-1.Eşyanın ilgili rejime tabi tutulma şartlarının yerine getiril-
mesi ve eşyanın yasaklayıcı veya kısıtlayıcı önlemlere tabi olmaması kaydıyla,
gümrük idareleri, tescilden sonra beyannamedeki bilgileri kontrol ederek ve-
ya belli hallerde kontrol etmeksizin, eşyayı teslim ederler. Ancak, beyanname-
nin incelenmesinin makul bir süre içinde tamamlanamadığı ve bu inceleme sırasın-
da eşyanın hazır bulundurulmasına gerek olmadığı hallerde de eşya teslim edi-
lir.
Yasaklama veya kısıtlamaya tabi olması nedeniyle teslimine imkan bulunma-
yan eşyanın tabi olacağı işlemlere ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle be-
lirlenir.
2.Aynı beyanname kapsamı eşyanın tümünün aynı anda teslimi esastır.
Bu fıkranın uygulamasında, bir beyannamenin iki veya daha fazla kalemi
kapsaması halinde, her kaleme ilişkin bilgiler ayrı bir beyanname konusu
eşya gibi değerlendirilir.
3.Beyannamenin tescilinin bir yükümlülüğü doğurması halinde, gümrük ver-
gileri ödenmedikçe veya teminata bağlanmadıkça beyanname kapsamı eşya teslim
edilemez. Ancak, bu hüküm kısmi muafiyete tabi geçici ithalat rejimine uygu-
lanamaz.
4.Beyan edilen gümrük rejimi hükümlerine göre teminat istenmesi halinde,
söz konusu teminat alınmadan eşya teslim edilemez.

Madde 70-1.Beyan sahibinden kaynaklanan sebeplerle 46 ncı maddede belir-
tilen süreler içerisinde, tescil edilmiş beyanname kapsamı eşyanın;
a)Muayenesine başlanamaması veya devam edilememesi,
b)Beyan edildiği gümrük rejimine tabi tutulması için verilmesi gereken
belgelerin verilmemiş olması,
c)Ödenmesi veya teminat altına alınması gereken ithalat veya ihracat
vergilerinin ödenmemesi veya teminatın verilmemesi,
Hallerinde, eşya muayene edilir. Muayene sonucunda gümrük idarelerince
alınacak para cezasını veya diğer takipleri gerektiren veya gerektirmeyen
durumlar bir tutanağa bağlanır ve daha sonra eşya 177 ile 180 inci madde
hükümlerine göre tasfiye edilir.
2.Gümrük antrepolarında bulunan eşya için, serbest dolaşıma giriş re-
jimine ilişkin beyanneme verilmesi halinde, gümrük işlemlerinin beyannamenin
tescil tarihinden itibaren otuz gün içinde bitirilmesi gerekir. Bu süre içinde
işlemleri bitirilemeyen eşya ile ilgili olarak 1 inci fıkra hükümleri uygu-
lanır.