Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Onaylanmış kişi statü belgesi alınma koşullarında yapılan değişiklik hakkaında
01.09.2006 tarihli ve 26276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile “Onaylanmış Kişi Statü Belgesi” almak için aranan koşulları belirleyen Gümrük Yönetmeliğinin 136. maddesinin 1. fıkrasının (b), © ve (e) bentlerinde değişiklikler yapılmış, (k) bendinde geçen “mali yapının sağlamlığının” ifadesi kaldırılmıştır.

Konuya ilişkin olarak 23.01.2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31 Seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)’nde 52 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği ile aynı yönde değişiklikler yapılmıştır. Değişikliklerin eski ve yeni halleri aşağıda yer almaktadır.

Gümrük Yönetmeliğinin 136. maddesinin (b) fıkrası ile 31 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinin 3. maddesinin (b) fıkrasında yapılan değişiklik;

Eski hali:

b) Bir önceki ve başvuru yılı içinde, takvim yılı itibariyle işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin beyanname toplam sayısının %1’ini aşan ve aynı zamanda 5 (beş)’den fazla sayıda vergi kaybına neden olan Gümrük Mevzuatı ihlali nedeniyle haklarında Gümrük Kanununun 234 ve 236 ncı maddeleri uyarınca ceza uygulanmaması,

Yeni hali:

b) Bir önceki ve başvuru yılı içinde, takvim yılı itibariyle işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin beyanname toplam sayısının %1’ini aşan ve aynı zamanda 5’den fazla sayıda vergi kaybına neden olan Gümrük Mevzuatı ihlali nedeniyle haklarında Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ceza tutarını aşan miktarda bu Kanunun 234 ila 238 inci maddeleri uyarınca ceza uygulanmaması,

Buna göre, eğer Gümrük Kanununun 234 ila 238 inci maddeleri uyarınca alınan cezalar Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ceza tutarını aşmıyorsa yapılacak değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

Gümrük Yönetmeliğinin 136. maddesinin © fıkrası ile 31 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinin 3. maddesinin © fıkrasında yapılan değişiklik;

Eski hali:

c) Bir önceki ve başvuru yılı içinde, takvim yılı itibariyle işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin beyanname toplam sayısının %1’ini aşan sayıda Gümrük Mevzuatı ihlali nedeniyle haklarında Gümrük Kanununun 235 ve 238 inci maddeleri uyarınca ceza uygulanmaması,

Yeni hali:

c) Bir önceki ve başvuru yılı içinde takvim yılı itibariyle Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen ceza tutarının 25 katını aşan birden fazla sayıda vergi kaybına neden olan Gümrük Mevzuatı ihlali nedeniyle Gümrük Kanununun 234 ila 238 inci maddeleri uyarınca ceza uygulanmaması,

Buna göre, Gümrük Kanununun 235 ila 238 inci maddeleri uyarınca alınan cezaların değerlendirme kriteri değiştirilmiştir. Daha önce ithalat ve ihracata ilişkin toplam beyanname sayısının %1’ini aşan sayıda ceza alınması durumunda belge verilmezken, artık söz konusu maddeler uyarınca alınan ceza Kanunun 241. maddesinin 1. fıkrasında belirlenen cezanın 25 katını birden fazla aşması durumunda Onaylanmış Kişi Statü belgesi verilmeyecektir.

Gümrük Yönetmeliğinin 136. maddesinin (e) fıkrası ile 31 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinin 3. maddesinin (e) fıkrasında yapılan değişiklik;

Eski hali:

e) Başvuru tarihinde asgari ödenmiş sermaye tutarları;
(1) A Sınıfı Onaylanmış Kişi için 1 Trilyon Türk Lirası ,
(2) B Sınıfı Onaylanmış Kişi için 500 Milyar Türk Lirası,
(3) C Sınıfı Onaylanmış Kişi için 100 Milyar Türk Lirası,

Yeni hali:

e) Başvuru tarihinde asgari ödenmiş sermaye tutarları;
(1) A Sınıfı Onaylanmış Kişi için 5 Milyon YTL,
(2) B Sınıfı Onaylanmış Kişi için 2,5 Milyon YTL,
(3) C Sınıfı Onaylanmış Kişi için 500 Bin YTL,

Yapılan bu değişiklik ile “Onaylanmış Kişi Statü” belgesi almak için gerekli olan asgari ödenmiş sermaye tutarları artırılmıştır. Yönetmelik değişikliğinden önce yapılan başvurularda asgari ödenmiş sermaye tutarı olarak Yönetmeliğin önceki halindeki miktarlar dikkate alınacaktır.


Resmi Gazete:
Tarihi: 01.09.2006
Sayısı: 26276

Gümrük Müsteşarlığından:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/5/2002 tarihli ve 24771 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 136 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), © ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (k) bendinde geçen "mali yapının sağlamlığının" ifadesi çıkarılmıştır.

"b) Bir önceki ve başvuru yılı içinde, takvim yılı itibariyle işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin beyanname toplam sayısının %1’ini aşan ve aynı zamanda 5’den fazla sayıda vergi kaybına neden olan Gümrük Mevzuatı ihlali nedeniyle haklarında Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ceza tutarını aşan miktarda bu Kanunun 234 ila 238 inci maddeleri uyarınca ceza uygulanmaması,

c) Bir önceki ve başvuru yılı içinde takvim yılı itibariyle Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen ceza tutarının 25 katını aşan birden fazla sayıda vergi kaybına neden olan Gümrük Mevzuatı ihlali nedeniyle Gümrük Kanununun 234 ila 238 inci maddeleri uyarınca ceza uygulanmaması,

e) Başvuru tarihinde asgari ödenmiş sermaye tutarları;
(1) A Sınıfı Onaylanmış Kişi için 5 Milyon YTL,
(2) B Sınıfı Onaylanmış Kişi için 2,5 Milyon YTL,
(3) C Sınıfı Onaylanmış Kişi için 500 Bin YTL,

olması,"

GEÇİCİ MADDE – Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce; adlarına Onaylanmış Kişi Statü Belgesi düzenlenmiş olanlar için belge geçerlilik süresi sonuna kadar Gümrük Yönetmeliğinin 136 ncı maddesinin beşinci fıkrasının uygulanmasında ve yine bu tarihten önce Onaylanmış Kişi Statü Belgesi müracaatında bulunanların belge müracaatlarının değerlendirilmesinde bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile değiştirilmeden önceki Gümrük Yönetmeliğinin 136 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan asgari ödenmiş sermaye tutarları esas alınır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.


Resmi Gazete:
Tarihi: 01.09.2006
Sayısı: 26276

Gümrük Müsteşarlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO:52)

MADDE 1–23/1/2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), © ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (k) bendinde geçen “mali yapının sağlamlığının” ifadesi çıkarılmıştır.

“b) Bir önceki ve başvuru yılı içinde, takvim yılı itibariyle işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin beyanname toplam sayısının %1’ini aşan ve aynı zamanda 5’den fazla sayıda vergi kaybına neden olan Gümrük Mevzuatı ihlali nedeniyle haklarında Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ceza tutarını aşan miktarda bu Kanunun 234 ila 238 inci maddeleri uyarınca ceza uygulanmaması,

c) Bir önceki ve başvuru yılı içinde takvim yılı itibariyle Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen ceza tutarının 25 katını aşan birden fazla sayıda vergi kaybına neden olan Gümrük Mevzuatı ihlali nedeniyle Gümrük Kanununun 234 ila 238 inci maddeleri uyarınca ceza uygulanmaması,

e) Başvuru tarihinde asgari ödenmiş sermaye tutarları;

(1) A Sınıfı Onaylanmış Kişi için 5 Milyon YTL,
(2) B Sınıfı Onaylanmış Kişi için 2,5 Milyon YTL,
(3) C Sınıfı Onaylanmış Kişi için 500 Bin YTL,

olması.”
MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Onaylanmış Kişi Statü Belgesi almak için bu Tebliğin I no.lu ekinde yer alan müracaat formu ve VII no.lu ekinde yer alan değerlendirme formu ile Gümrük Müsteşarlığı’na (Gümrükler Genel Müdürlüğü) müracaat edilir.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) İmalatçı olduğuna dair kayıtlı olduğu Sanayi ve/veya Ticaret Odasından alınan onaylı belge (kapasite raporu) veya ticari hava taşımacılığı faaliyeti yürüten firmalar için Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce verilen tamir, bakım, onarım faaliyetine ilişkin belge aslı veya noterce onaylı örneği,”

MADDE 4- Aynı Tebliğe ekteki VII no.lu ek eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE- Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce; adlarına Onaylanmış Kişi Statü Belgesi düzenlenmiş olanlar için belge geçerlilik süresi sonuna kadar 31 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)’nin 8 inci maddesinin uygulanmasında ve yine bu tarihten önce Onaylanmış Kişi Statü Belgesi müracaatında bulunanların belge müracaatlarının değerlendirilmesinde, bu Tebliğin 1 inci maddesi ile değiştirilmeden önceki 31 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan asgari ödenmiş sermaye tutarları esas alınır.

MADDE 5- Bu Tebliğin 2 nci maddesi yayımından 2 (iki) ay sonra, diğer maddeleri yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Kaynak: Solmaz Gümrük Müşavirliği-Sirküler

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
__________________
**Lütfen Forum Kurallarını dikkatlice okuyunuz.
**Forum\'da konu açmadan önce MUTLAKA arama yapınız.
**Rahatsız olduğunuz iletileri \"bildir\" tuşunu kullanarak ilgili moderatöre aktarabilirsiniz.
** Bize ulaşmak için: yoneticiler@gumrukforum.com