Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: Yurtdışından araç getirmek...


GÜMRÜK KANUNU

Muafiyetin kapsamı
MADDE 46- (1) Asağıda belirtilen kisilerin kullanılmıs motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarını
gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolasıma sokmalarına izin verilir:
a) Türkiye Gümrük Bölgesi dısında en az yirmidört ay ikamet ettikten sonra, yerlesim yerini Türkiye
Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kisiler.
b) Yurt dısındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri.
c) Türk vatandasğına geçmek suretiyle yerlesim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine
kesin olarak nakleden kisiler.
(2) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kisiler için, Türkiye Gümrük Bölgesi dısında en az
yirmidört ay ikamet etme sartı aranmaz.
(3) Evlilik yoluyla Türk vatandasğına geçen kisiler için bu madde hükümleri uygulanmaz.
(4) Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken, yine sürekli görevle baska bir yabancı ülkeye
atanması nedeniyle yerlesim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakledemeyen kamu görevlileri için
birinci fıkra kapsamı muafiyet uygulanmaz.
Muafiyet kosulları
MADDE 47- (1) Bu kisilerin muafiyetten istifade edebilmeleri için, motorlu veya motorsuz özel nakil
vasıtalarının, kisilerin Türkiye'ye son giris tarihinden en az altı ay öncesinde yurt dısında bulundukları ülkede adlarına
kayıtlı olması, adlarına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil, üç yıldan eski olmaması sarttır.
(2) Motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtası muafiyeti, aile ünitesine tanınır.
(3) Muafiyet sadece, yerlesim yeri naklinde kisinin yerlesim yerini nakletmek amacıyla Türkiye'ye son giris
tarihinden, kamu görevlileri için ise görev sürelerinin bitimini müteakip Türkiye’ye giris tarihinden itibaren altı ay
içerisinde getirip serbest dolasıma giris beyanında bulunduğu esya için tanınır.
(4) Motorlu ticari araçlar ve diğer ticari nakil vasıtalarının 46 ncı madde kapsamında muafen serbest
dolasıma girisine izin verilmez.
(5) Bu Ayırım kapsamında belirtilen sartlar sağlanmıs ve yabancı bir ülkede yeniden ikamet tesis edilmis
olsa dahi, serbest dolasıma giris tarihinden itibaren bes yıl geçmedikçe, aynı kisilerin motorlu veya motorsuz özel
nakil vasıtalarının muafen serbest dolasıma girisine iliskin talepleri kabul edilmez.
ĐKĐNCĐAYIRIM
Yerlesim Yerini Türkiye Gümrük Bölgesine Nakleden Gerçek Kisilere Ait Kullanılmıs Ev Esyası
Muafiyetin kapsamı
MADDE 48- (1) Asağıda belirtilen kisilerin kendilerine ait kullanılmıs ev esyasını gümrük vergilerinden
muaf olarak serbest dolasıma sokmalarına izin verilir:
a) Türkiye Gümrük Bölgesi dısında devamlı olarak en az yirmidört ay ikamet ettikten sonra, yerlesim yerini
Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kisiler.
b) Yurt dısındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri.
c) Türk vatandasğına geçmek suretiyle yerlesim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine
kesin olarak nakleden kisiler.
(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen kisiler için, Türkiye Gümrük Bölgesinde bir yıl içinde altı aydan
az süre ile geçici olarak bulunmak devamlılık halini bozmaz. Ancak, bu süreler Türkiye Gümrük Bölgesi dısındaki
yerlesim yerinde aranan yirmidört ay kalma süresine dahil edilmez.
(3) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kisiler için, Türkiye Gümrük Bölgesi dısında en az
yirmidört ay ikamet etme sartı aranmaz.
(4) Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken yine sürekli görevle baska bir yabancı ülkeye atanan
memurların, yeni tayin edildikleri ülkenin özelliği veya uzaklığı sebebiyle esyasını beraberlerinde götürmelerinin
külfetli ve masraflı bulunması veya Türkiye Gümrük Bölgesine getirmelerinde veya göndermelerinde zorunluluk
bulunması hallerinde, durumlarının tevsik edilmesi kaydıyla, yurt dısındaki ev esyası için muafiyet uygulanır.
Muafiyet kosulları
MADDE 49- (1) Kullanılmıs ev esyası muafiyeti, aile ünitesine tanınır.
(2) Đlgilinin bu tür esyayı Türkiye Gümrük Bölgesindeki yerlesim yerinde de aynı amaçla kullanması sarttır.
(3) Ev esyasının kisilerin beraberinde veya gelislerinden önce veya altı ay sonraki süre içerisinde getirilip
serbest dolasıma giris beyanında bulunulması gerekir.
(4) Tasınabilir alet ve cihazlar hariç olmak üzere, bir ticaret veya meslek icabı kullanılacak malzemelerin bu
Ayırımdaki hükümler kapsamında muaf olarak serbest dolasıma girisine izin