Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: Amerikadan Geciktirici ve Kondom ithalatiMetehan bey İlgi ve cevabınız için teşekkürler fakat belki de ubb ve dts ile hiç işim olmadığındandır ki şu kısmı anlayamadım :
CE (TİBBİ CİHAZ)
[I] GTS HARİCİ(40) -ÇİN
[I] GTS HARİCİ -B.RUSYA / MYANMAR(40)
DTS için

Ürün CE işareti taşıması gerekiyor, ve test raporu isteniyor ve başvuru için tahminimce ilgili tebliği de şu :

CE” İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği
Tebliğ No: (2004/9)

Madde 1- 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik’in 17 nci maddesi ile 8/1/1996 tarihli ve 96/7794 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Kararı’nın 2 nci maddesi uyarınca, ekli tabloda (Ek-1) belirtilen Yönetmelikler kapsamına girdiği ilgili yetkili kuruluş tarafından tespit edilen ürünlerin, serbest dolaşımagiriş rejimine tabi tutulması halinde, tabi bulundukları Yönetmelik hükümlerine uygun olması zorunludur.
Yönetmelikler kapsamına girdiği ilgili yetkili kuruluş tarafından tespit edilen ürünler, Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) tarafından Gümrük Müsteşarlığına bildirilir.
Madde 2 – Ürünlerin ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu ekli tabloda (Ek-1) yer alan yetkili kuruluş tarafından verilecek uygunluk yazısıyla belirlenir.
Madde 3 – Ürünler için ithalatçı veya temsilcisi ekli başvuru formunu (Ek-2) tanzim ederek, ürüne ilişkin uygunluk beyanı ile birlikte yetkili kuruluşa başvurur.
Madde 4 – Yetkili kuruluş tarafından ürünlere iliştirilen CE İşareti’nin, ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak iliştirilip iliştirilmediğine göre yapılacak değerlendirmenin olumlu olması halinde, ithalatçıya veya temsilcisine gümrük idarelerine ibraz edilmek üzere uygunluk yazısı verilir.
Ancak, ithalatçı veya temsilcisi tarafından gümrük idarelerine beyan edilen ilgili Yönetmelik kapsamına giren ürünlerin Yönetmelikte belirtilen asgari güvenlik şartları açısından ciddi risk ve tehlike oluşturacağı yönünde şüpheli özellikler göstermesi durumunda, yetkili kuruluş tarafından ithalatçıdan ürüne dair teknik dosya istenir ve/veya ürün ilgili Yönetmelik hükümlerine göre kontrole tabi tutulur.
Yapılan değerlendirme/kontrolün olumsuz olması halinde keyfiyet, red sebeplerini içeren bir yazıyla ilgili firmaya, gümrük idaresine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) bildirilir ve bu ürünlerin ithalatına gümrük idarelerince izin verilmez. Değerlendirme/kontrolün yetkili kuruluş adına başka bir kuruluş tarafından yapıldığı durumlarda keyfiyet, red sebeplerini içeren yazıyla yetkili kuruluşa da iletilir.
Madde 5- Avrupa Birliğinde serbest dolaşıma girmiş olan ekli tabloda (Ek-1) belirtilen Yönetmelikler kapsamı ürünlerde 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü madde hükümleri aranmaz ve ilgili gümrük idarelerince bu ürünlerin ithalatına doğrudan izin verilir. Ancak gümrük idarelerince bu ürünlerin ilgili Yönetmelikte belirtilen asgari güvenlik şartları açısından ciddi risk ve tehlike oluşturacağı yönünde şüpheli özellikler gösterdiğinin tespit edilmesi halinde 3 üncü ve 4 üncü madde hükümleri uygulanır.
Madde 6- 5 inci madde kapsamında ithal edilen ürünlere münhasıran, ilgili gümrük idareleri, ekli aylık değerlendirme cetvelini (Ek-3) düzenleyerek, her ayın ilk on günü içerisinde yetkili kuruluşa ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) gönderir.
Madde 7- Yetkili kuruluş ekli (Ek-4) aylık değerlendirme cetvelini düzenleyerek, her ayın ilk on günü içerisinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) gönderir. Değerlendirme/kontrolün yetkili kuruluş adına başka bir kuruluş tarafından yapıldığı durumlarda, bu kuruluş tarafından düzenlenen aylık değerlendirme cetveli yetkili kuruluşa iletilir.
Madde 8- Bu Tebliğ’de yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
Madde 9 - Bu Tebliğ’de yer almayan hususlarda diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Madde 10- 05/12/2003 tarihli ve 25307 sayılıResmî Gazete’de yayımlanan Oyuncaklara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No. 2003/30) yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 11- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 12- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ek 1

ÜRÜN GRUBU
YETKİLİ KURULUŞ
İLGİLİ YÖNETMELİK
Oyuncaklar
Sağlık Bakanlığı

(2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddelerde belirtilen işlemler Sağlık Bakanlığı adına Türk Standardları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilir.)
Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik
(Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 17.5.2002/ 24758)
Tıbbi Cihazlar
Sağlık Bakanlığı

(2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddelerde belirtilen işlemler Sağlık Bakanlığı adına Türk Standardları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilir.)

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
(Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 13.3.2002/24694 ve 06.09.2003/25221)
Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar
Sağlık Bakanlığı

(2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddelerde belirtilen işlemler Sağlık Bakanlığı adına Türk Standardları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilir.)

Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
(Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 12.3.2002/ 24693 ve 06.09.2003/25221)


Ek 2

Başvuru Formu................................................
(İlgili yetkili kuruluşun adı yazılacaktır)


...... / ...... / ........
[I]İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için UYGUNLUK YAZISIalmak istiyoruz. Konu ile ilgili mevzuat çerçevesindebütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.Firma Unvanı
Yetkili İmza

Ekleri:
- Fatura veya proforma fatura fotokopisi
- İmza sirküleri veya vekaletname sureti
- Aşağıdaki belgelerden biri
- Tescil edilen Gümrük Beyannamesi
- Antrepo Beyannamesi
- Özet Beyan
- Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb)
İTHALATÇININ
- Unvanı ve adresi,
- Telefon, telefaks
- Bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı
- Vergi Sicil Numarası
İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN:
- Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
- Madde ismi (*)
- Menşei ve markası
- Üreticisinin unvanı ve adresi
- Cinsi, sınıfı, modeli
- Miktarı
İthalatın yapılacağı Gümrük İdaresi:

(* ) Proforma faturada tek isim altında birden fazla madde söz konusu olduğunda, bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir.


Ankara da yatırım teşvik belgesi,gözetim ve ithal lisansı gibi DTM den alınan evraklar üzerine çalışıyoruz,Sağlık sektörüne ait bir ürün ithal etmedik,firmanın bir kaç ürünü daha var sağlık üzerine ithal etmek istediği,ve sıkışmış durumdayız, DTS VE UBB ile ilgili yapacaklarımız hakkında yada sağlık ürünlerine ait ithalat için bir açıklama yapabilirseniz çok sevinirim,teşekkürler ilginiz için...

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey