Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: BULGARİSTAN'DAN GEÇİCİ ARAÇ GETİRME


Alıntı:
ravages´isimli üyeden Alıntı
Merhabalar,ben Almanya oturumlu T.C. vatandaşıyım,Bulgaristan'daki bir arkadaşımın üzerine kayıtlı bir aracı vekaletname ile Türkiye'de kullanmak istiyorum(6 ay müddetle).Sorum şu;
Vekaletname mutlaka Bulgaristandaki Türk Konsolosluğundan mı çıkarılacak?
Vekaleti alan kişinin T.C. vatandaşı eşi de bu aracı Türkiye'de kullanabilir mi?
Aracın 3 yaşından büyük olması sorun teşkil eder mi?
Diyelim ki bana Bulgaristan'da vekaletname verildi,ben Türkiye'ye girerken bu araç benim pasaportuma mı kaydedilecek?
Yardımlarınız ve ilginiz için şimdiden çok teşekkür ederim...

Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına ilişkin Gümrük genel tebliğinden
sorularınızla ilgili maddeler aşağıdadırGeçici İthalat Rejimi Kapsamında Turistik Amaçla Getirilen Özel Kullanıma
Mahsus Kara Taşıtlarına Uygulanacak İşlemler

MADDE 7 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki yerleşik kişiler tarafından Gümrük Geçiş Karnesi, Triptik Karnesi ya da söz konusu belgeler ibraz edilmeden ikamet yerlerinde üzerlerine kayıtlı bulunan ya da başkasına ait olup vekaleten veya kiralama yoluyla yurda getirilen özel kullanıma mahsus kara taşıtlarının giriş işlemleri 1 Nolu Taşıt Takip Programına kaydedilerek yapılır.
(2) Taşıtın mülkiyet sahibi dışında başka bir şahıs tarafından vekaleten getirilmesi durumunda elçilik, konsolosluk veya noterlikçe onaylı vekaletnamelerin yanı sıra ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet ve mahkeme gibi resmi makamlarınca onaylanmış olan gerçek kişilerin kendi aralarında düzenledikleri, Uluslararası Tur İttifakı ( AIT ) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu ( FIA ) üyesi ülkelerin otomobil kuruluşlarınca düzenlenen, otomobil firmaları ve diğer tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekaletnameler ile kiralanmak suretiyle ( Rent a car ) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi gibi belgelerin Türkçe tercümeli örnekleri kabul edilerek taşıtın girişine izin verilir ve söz konusu belge örnekleri alınarak ilgili gümrük idaresinde muhafaza edilir.
Süre
MADDE 8 – (1) Bu kapsamda getirilen özel kullanıma mahsus kara taşıtına herhangi bir 12 aylık dönem içerisinde 180 gün süre verilir.
(2) Yurt dışında yaşayıp emekli olanların (malulen emekli olanlar ile ön emeklilik hakkı kazananlar dahil) emekli olduklarını gösterir ilgili ülke sosyal güvenlik kuruluşlarınca verilen belgenin Türkçe tercümesinin elçilik, konsolosluk veya noterlikçe onaylı bir örneğinin ibrazı halinde, taşıtları için 1 yıl süre verilir.
(3) Yurda taşıt sokmak istedikleri tarih itibariyle son altı ayını kesintisiz olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışında geçirmediği anlaşılan kişinin ve taşıtın Türkiye’de kaldığı süreler düşüldükten sonra arta kalan süre verilir.
(4) 1, 2 ve 3 üncü fıkralarda belirtilen sürelerin hesaplanması sonucu kişi ve taşıt için farklı sürelerin tespiti halinde bunlardan daha kısa olan süre dikkate alınır.
(5) Bu maddenin 1 ve 2 nci fıkralarında belirtilen sürelerin tamamının kullanılmasından sonra taşıtları ile birlikte yurtdışına çıkış yapan kişilerin çıkış tarihinden itibaren en az 6 ay süreyle fiilen yurtdışında bulunmaları halinde aynı kapsamda yeniden taşıt getirmelerine izin verilir.
(6) Taşıtların girişi sırasında kişi ve taşıtla ilgili süre kısıtlamasını gerektirir bir husus bulunmasa dahi taşıtın " Sigorta Poliçesi " nin süresinin yeterli olmaması halinde en çok sigorta poliçesi süresi kadar süre verilerek taşıtın girişine izin verilir.
(7) Yabancı ülke çıkışlı Türkiye varışlı yada yabancı ülke varışlı olan ve ülkemizde transit halinde bulunan geçici ( ZOLL ) plakalı taşıtlara en çok 15 gün süre verilir.

Hak sahibi dışında taşıt kullanabilecek kişiler
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında geçici ithal edilen taşıtlar, taşıt sahiplerinin eşi veya usul ya da füruu olan ve ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan kişilerce,
(2) Belirli bir süredeki görevi yerine getirmek üzere Türkiye’ye gelen kişi tarafından özel bir hizmet akdi ile taşıt sürücüsü olarak istihdam edilen Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişi tarafından,
(3) Yukarıda belirtilen kişiler dışında taşıt sahiplerinin de araçta bulunması koşuluyla seyahat süresince üçüncü şahıslarca,
kullanılabilir.
(4) Ayrıca, belirli bir süredeki görevi yerine getirmek veya öğrenimde bulunmak üzere gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancılara ait taşıtlar için düzenlenen Geçici Trafik Tescil Belgelerine "satılamaz" kaydının yanı sıra, "Ruhsatta adı kayıtlı kişi, eşi veya usul ya da füruu olan ve ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan kişiler dışında başka kişilerce kullanılamaz" ibaresi konulur. Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kişilere ait taşıtın özel bir hizmet akdi ile istihdam edilen kişi tarafından kullanılmasına gümrük idaresince izin verilmesi halinde, bu durumda Geçici Trafik Tescil Belgesi"nde belirtilir.3) Triptik ya da Gümrük Geçiş Karnesi düzenlenmek suretiyle giriş yapacak taşıtlara uygulanacak işlemler:
a) Triptik ya da Gümrük Geçiş Karnesiyle Türkiye’ye taşıt getiren kişiler tarafından giriş gümrüğüne ibraz edilen belgeler (sigorta poliçesi ve mülkiyet belgesi dahil), yetkili kurumların imza ve mührünü taşıyıp taşımadığı, geçerlilik süresinin bulunup bulunmadığı, Türkiye'de geçerli olup olmadığı ve eksiksiz olarak doldurulup doldurulmadığı yönünden kontrol edilir.
b) Yapılan incelemenin olumlu sonuçlanması durumunda belgeler kabul edilerek 1 Nolu Taşıt Takip Programına giriş kaydı yapılır. Kayıt işleminden sonra Türkiye’ye özgü olan giriş-çıkış parçalarıyla karne dipkoçanındaki girişe ilişkin bölümler taşıtın kanuni yurtta kalma süresi de belirtilmek suretiyle eksiksiz olarak doldurulur ve muayene memurunca mühür ve imza uygulanır. Mühürlerin okunaklı ve belirgin olmasına özellikle dikkat edilir ve ilgilinin pasaportuna taşıtın tescil numarası ve kanuni yurtta kalma süresi sonu belirtilmek suretiyle kaydedilir.
c) Sözü edilen belgelerle yurda giren taşıtlar, manuel işlem yapılan bilgisayarsız gümrük idarelerinde tutulmakta olan ilgili defterine numaralandırılmak suretiyle kaydedilir.
d) Bu deftere şahsın adı, soyadı, taşıtın plaka ve şase numarası ile taşıtın giriş işleminin yapıldığı belge numarası yazılır.
e) Geçici ithali yapılan taşıtlara ait giriş belgelerinin kopartılan giriş parçaları bilgisayarlı gümrük idarelerinde günlük olarak tanzim edilen bordrolar ekinde gümrüğünce muhafaza edilir. Bilgisayarsız manuel işlem yapılan gümrük idareleri tarafından ise söz konusu belgelerin giriş parçaları 1 Nolu Taşıt Takip Programına kaydedilmek üzere en geç 3 gün içinde bordroya kayden Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilir.