Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: yurtdışından araba getirme
T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
: B.02.1.GÜM.0.06.10.00-010.06.02

: İthalat Tebliğleri


GENELGE
(2009/74)
21/5/2009Mer'i İthalat Tebliğlerinin gümrük işlemleri itibariyle uygulanmasında aşağıda belirtilen hususlar
çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.

İstisna ve Muafiyetler

Bilindiği üzere 05.02.2000 tarih ve 23955 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 13.01.2000 tarihli ve
2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak
Haller Hakkında Kararın 125 inci maddesi "Bu Karar kapsamında gümrük vergilerinden muaf tutulan
veya istisna edilen ticari mahiyette bulunmayan eşya için ayrıca kambiyo ve ithalat rejimi tahdit ve
takyitleri aranmaz" hükmünü amirdir.

Bu kapsamda, Kararda belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, Karar kapsamında gümrük
vergilerinden muaf tutulan veya istisna edilen ticari mahiyette bulunmayan ve İthalat Tebliğleri
kapsamına giren eşya için ayrıca kambiyo ve ithalat rejimi tahdit ve takyitleri aranmayacaktır.

Eski, Kullanılmış ve Yenileştirilmiş Eşya

1. İthalat Rejimi Kararı'nın 7’nci maddesi ve Meri Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal
Edilebilecek Maddelere İlişkin İthalat Tebliği çerçevesinde, 10 yaşına kadar, eski, kullanılmış veya
yenileştirilmiş olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan izin alınmaksızın ithal edilebilecek mallar
gümrük tarife istatistik pozisyonları itibariyle belirlenmiş bulunmaktadır. Belirtilen Karar ve Tebliğ
hükümleri kapsamında eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, yatık ve kusurlu olarak ithal edilebilecek
eşyanın yaşına ve modeline yönelik değerlendirmelerin, gümrük beyannamesinin tescil tarihi
itibariyle yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla, gümrük beyannamesinin tescil tarihi itibariyle
eşyanın eski, kullanılmış, yenileştirilmiş olup olmadığına ve ithale konu eşyanın yaşına ve modeline
ilişkin tespit, değerlendirme ve belgelendirmelerin tamamlanması icap etmektedir.

Gümrük beyannamesinin tescil işlemi sonrasında ve muayene ve tespit aşamasında ilgili gümrük
idaresince eşyanın eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, yatık veya kusurlu olduğuna ilişkin
değerlendirilmesi halinde, tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi tutulacak eşyaya ilişkin
işlemler ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun cezai
hükümleri saklı kalmak üzere, yükümlünün Dış Ticaret Müsteşarlığı(DTM)na yönlendirilmesi
gerekir. İthalat Rejim Kararı'nın 7 nci maddesine ilişkin değerlendirmeler, eşyanın yatırım malı
vasfında olup olmadığı, özel niteliklerinin bulunup bulunmadığı ve yerli üretiminin durumu ile ilgili
sektörün ihtiyaçları da dikkate alınarak Dış Ticaret Müsteşarlığınca yapılacaktır.

2. Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ
kapsamında ithal işlemlerinin yapılacağı 'gümrük idareleri' itibariyle aşağıdaki hususların gözönünde
bulundurulması gerekmektedir.


Hükümet Meydanı Ulus 06100 ANKARA
Tel: (0312) 3068889


Ayrıntılı bilgi için: İthalat Dairesi
Faks: (0312) 3068965-95


T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
a) GTİP itibariyle Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin
Tebliğ kapsamında yer alan ve ithal talebinde bulunulan yıla nazaran imal/üretim yılı itibariyle eski
ve/veya kullanılmış olan eşyanın ithal işlemleri, 1 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği(Serbest Dolaşıma
Giriş) (Seri No:1)nin 3’üncü maddesinde belirtilen yetkili gümrük idarelerinden yapılacaktır.

b) (a) fıkrası kapsamında olsa bile, söz konusu Tebliğin anılan maddesinin son fıkrasında da
belirtildiği üzere, Yatırım Teşvik Belgesi veya İzin ve Teşvik Belgesi kapsamında ithal edilecek eşya
ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168’inci maddesi hükmü kapsamında geri gelen eşyaya ilişkin
gümrük işlemleri geldiği gümrük idaresinde yapılabilecektir.

c) GTİP itibariyle Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin
Tebliğ kapsamında yer almayan ancak yürürlükteki İthalat Rejimi Kararının 7’nci maddesi
çerçevesinde ithaline izin verilen, üretim yılı itibariyle eski ve/veya kullanılmış eşya ile GTİP
itibariyle söz konusu Tebliğ kapsamında yer almakla birlikte 10 yaşından büyük ve yine anılan Rejim
Kararı maddesi çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca ithaline izin verilen eşyanın ithal işlemleri
geldiği veya bulunduğu gümrük idaresinden yapılabilecektir.

3. Dış Ticaret Müsteşarlığı ile yapılan yazışmalar neticesinde, Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş
Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ ile ilgili olarak gümrük idarelerince aşağıda yer
alan hususlar çerçevesinde hareket edilmesi gerekmektedir.

a) İthalat Rejimi Kararı’nın 7’nci maddesinde belirtilen “eski” tavsifine yönelik değerlendirme
kapsamında;

- Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan serbest bölgelerde üretim veya montaj faaliyet ruhsatı alan
firmalarca, serbest bölgeye getirildiği tarihte yeni ve kullanılmamış (orijinal ambalajında) olan
aksam ve parçalardan üretilen mamul eşyanın,

- 8429.51; 8429.52, 8429.59; 87.01; 87.02; 87.03; 87.04, 87.05 ve 87.11 gümrük tarife pozisyonları
dışında yer alan eşyanın (zikredilen tarife pozisyonları hariç),

- İçinde bulunulan takvim yılında bir sonraki yıl modeli olarak üretilen otomotiv ana sanayi
ürünlerinin (87.01; 87.02; 87.03; 87.04; 87.05 ve 87.11 gümrük tarife pozisyonlarında yer alanlar),

ithaline mezkur maddelerin kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla
dayanıklılığını yitirmiş) olmamaları, ayrıca, dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde
varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilmesi
kaydıyla gümrük müdürlüklerince izin verilmesi mer’i İthalat Rejimi Kararı’nın 2 ve 7’nci maddeleri
uyarınca uygun görülmektedir.

b) Otomotiv ana sanayi ürünleri olarak kabul edilen 87.01; 87.02; 87.03; 87.04: 87.05: ve 87.11
gümrük tarife pozisyonlarında yer alan eşyaların; ancak bir önceki takvim yılında, içinde bulunulan
takvim yılı modeli olarak üretilmesi ve içinde bulunulan takvim yılı içerisinde ithal edilmek
istenilmesi halinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan anılan Karar'ın 7’nci maddesi kapsamında ayrıca
izin alınmasına ihtiyaç bulunmamakta, örneğin 2009 yılında, sadece 2008 yılında 2009 model olarak
üretilen ve 2009 yılında ithal edilmek istenen yukarıda zikredilen otomotiv ana sanayi ürünlerinin
"eski" olarak ithali yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde mümkün iken; 2009 yılında 2008 model
olanlar için Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın izninin aranması gerekmektedir.


Hükümet Meydanı Ulus 06100 ANKARA
Tel: (0312) 3068889


Ayrıntılı bilgi için: İthalat Dairesi
Faks: (0312) 3068965-95


T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
8429.51; 8429.52; 8429.59 pozisyonlarında sınıflandırılan eşya için "model yılı" söz konusu
olmadığından ancak içinde bulunulan takvim yılında imal edilenlerin Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın
izni olmaksızın ithali mümkün olup; bu eşyaların bunun dışındaki ithal talepleri ise ancak Dış Ticaret
Müsteşarlığı’ndan izin alınması halinde söz konusu olabilecektir. Bununla birlikte, 8429.51; 8429.52;
8429.59 pozisyonlarında tanımlı eşyanın 30/06/2009 tarihine kadar (bu tarih de dahil olmak üzere)
ithaline, mezkur maddelerin kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla
dayanıklılığını yitirmiş) olmamaları, üretim yıllarının 2008 yılı olması, ayrıca dış ticaret mevzuatı ve
diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa ele alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı
tarafından ilgili mercilerden temin edilmesi kaydıyla izin verilmesi mer’i İthalat Rejim Kararı’nın 2
ve 7’nci maddeleri çerçevesinde uygun görülmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.
S. Umman HAMİDOĞULLARI
Müsteşar a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM
Tüm Merkez ve Taşra Teşkilatına


Hükümet Meydanı Ulus 06100 ANKARA
Tel: (0312) 3068889

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey