Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: ithalat - aktarma


T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
SAYI : B.02.1.GÜM.0.06.00.44.1417-1/ 2194
KONU : TELEFAKS
13.11.02 * 25739
GÜMRÜKLER BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE
Bilindiği gibi, 31.05.2002 tarih ve 24771 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nin 249 uncu
maddesinin birinci fıkrasında “Kara, deniz veya hava yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek geçici depolama yeri, antrepo
veya gümrükçe izin verilen yerlere konulduktan sonra yabancı veya bir Türk limanına transit edilecek eşya, transiti yapacak deniz
aracına veya eşyayı o araca götürecek diğer bir araca yüklenmeden önce, acente veya taşıyıcı ya da mal sahibi tarafından
gümrüğe transit beyannamesi verilir.” beşinci fıkrasında “Demiryolları dışındaki kara taşıtlarıyla transit rejimi kapsamında Türkiye
Gümrük Bölgesinde taşınan eşya, sahipleri, taşıyıcıları veya mümessilleri tarafından tanzim edilecek transit beyannamesi ile beyan
edilir.” şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.
Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan, bilgisayar sistemi bulunan gümrük idarelerinde transit rejimi beyanında bulunmak
için düzenlenecek transit beyannamelerinin BİLGE programının hangi modülü kullanılarak tescil edileceği hususunda tereddüt
oluştuğu, bazı gümrük idarelerinde, acente, taşıyıcı ya da mal sahiplerinden, transit beyannamelerini detaylı beyan modülünü
(TCGB) kullanarak düzenlemelerinin istendiği öğrenilmiştir.
BİLGE programında hem detaylı beyan modülü (TRIM / TREX) hem de özet beyan modülü (ÖZBY TRNSİT) kullanılarak
transit beyannamesi düzenlenmesi mümkündür. Her iki halde de tescil edilen transit beyannamelerinin dökümü tek idari belge
üzerine alınmaktadır.
Uygulamada yeknesaklığın sağlanması için bilgisayar sistemi bulunan gümrük idarelerinde transit işlemlerinin ekteki
“Açıklama”ya göre yapılması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesi ve bağlantınız idareler ile ticaret erbabına duyurulması hususunda gereğini rica ederim.
Müsteşar a.
EKLER:
EK 1- 1 adet Açıklama
DAĞITIM
Tüm Gümrükler Başmüdürlüklerine
EK -1
BİLGİSAYAR SİSTEMİ BULUNAN GÜMRÜK İDARELERİNDE TRANSİT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMA
I. İhracat eşyasının transit işlemleri
a) İhracat eşyasının bir gümrük idaresinden bir veya birden fazla araç ile gönderilerek, bir sınır gümrüğünden
karayolu ile ihraç edilmesi:
1) Hareket Gümrük İdaresi:
Yükümlü ihracatın gerçekleştirileceği gümrük idaresinde ilgili rejim kodu ile ihracat beyannamesi tescil eder. Gümrük onayı ve
muayene memuru işlemleri ilgili memurlar tarafından yerine getirilir. Muayene memuru tarafından blokaj kaldırılır ve eşya
“çıkabilir” statüsüne getirilir.
Eşyanın kara taşıtlarına yüklenmesinden sonra taşıyıcı veya temsilcisi tarafından her bir araç için Özet Beyan Modülünden
“Transit” (TRNSİT) özet beyanı, eşya TIR karnesi kapsamında gönderiliyorsa Özet Beyan Modülünden “TIR İhracat” (TIRİHR)
özet beyanı düzenlenir. Ayrıca TIR Karnesine ilişkin bilgiler BİLGE sistemi dışı ayrı bir yazılım olan “TIR/TRANSİT Takip
Programı”na girilir. “Transit” (TRNSİT) özet beyanının “Rejim” kutucuğuna “E” kodu yazılır ve “Taşıma senetleri” bölümünün
“İhracat için ilgili beyanname” kısmına ilgili ihracat beyannameleri kaydolunur. İhracatın birden çok araç ile gerçekleşmesi
durumunda, “Parçalı” bölümüne en son araca kadar “EVET” girilir; son araçta ise “HAYIR” ibaresi seçilir. Tek araç söz konusu
ise “Parçalı” bölümüne “HAYIR” girilir.
Yükleme sonrasında beyana göre herhangi bir farklılık tespit olunması halinde, ilgili muayene memuru tarafından beyanname “çıkabilir” statüsünden “onaylanmış” statüye getirilir ve redrese ile gerekli değişiklikler yapılarak beyanname tekrar
“çıkabilir” konumuna getirilir.
2) Varış Gümrük İdaresi:
Eşya sınır kapısı gümrüğüne geldiğinde, taşıyıcı veya temsilcisi hareket gümrük idaresinde düzenlenen transit
beyannamesinin kağıt nüshasını veya TIR karnesini gümrüğe ibraz eder. TIR Karnesi ve Transit beyannamesi bilgileri gümrük
memuru tarafından “TIR/TRANSİT Takip Programı”na girilir. Bu programın verdiği tescil numarası ile atadığı muayene
memurunun ismi bu belgeler üzerine kaydedilir. Eşyanın muayene tespit ve yurtdışı işlemleri bu belgeler üzerinden yapılır.
b) İhracat eşyasının bir gümrük idaresinden bir veya birden fazla araç ile başka bir gümrük idaresine sevk edilip
burada araç değiştirerek yurtdışı edilmesi:
1)Hareket Gümrük İdaresi:
Yükümlü ihracatın gerçekleştirileceği gümrük idaresinde ilgili rejim kodu ile ihracat beyannamesi tescil eder. Gümrük
onayı ve muayene işlemleri ilgili memurlar tarafından yerine getirilir. Daha sonra muayene memuru blokajı kaldırır ve beyannameyi
“çıkabilir” statüye getirir.
Eşyanın taşıtlara yüklenmesinden sonra taşıyıcı veya temsilcisi tarafından her bir araç için Özet Beyan Modülünden “Transit”
(TRNSİT) özet beyanı düzenlenir. Bu özet beyanların “Rejim” kutucuğuna “E” kodu yazılır ve “Taşıma senetleri” bölümünün
“İhracat için ilgili beyanname” kısmına ilgili ihracat beyannamesi kaydolunur. Taşımanın birden çok araç ile yapılması halinde,
yükümlü, “Parçalı” bölümüne en son araca kadar “EVET”; son araçta ise “HAYIR” girer. Tek araç söz konusu ise “Parçalı”
bölümüne “HAYIR” girilir.
Yükleme sonrasında beyana göre herhangi bir farklılık tespit olunması halinde, ilgili muayene memuru tarafından
beyanname “çıkabilir” statüsünden “onaylanmış” statüye getirilir ve redrese ile gerekli değişiklikler yapılarak beyanname tekrar
“çıkabilir” konumuna getirilir.
2) Varış Gümrük İdaresi:
Eşya, yurtdışı edileceği gümrük idaresine geldiğinde hareket gümrük idaresinde düzenlenen transit beyannamesi gümrük
idaresine ibraz edilir. İlgili gümrük memuru bu belge üzerindeki bilgileri “TIR/TRANSİT Takip Programı”na girer. Bu programın
verdiği tescil numarası ile atadığı muayene memurunun ismi transit beyannamesi üzerine kaydedilir. Eşyanın muayene tespit ve
yurtdışı işlemleri hareket gümrük idaresinde düzenlenen transit beyannamesi nüshası üzerinden yapılır.
Eşyanın yurtdışı edileceği taşıta yüklenmesinden sonra taşıyıcı veya temsilcisi tarafından Özet Beyan Modülünden taşıt
cinsine göre ilgili olan özet beyan düzenlenir ve bu özet beyanın “Taşıma senetleri” bölümünün “İhracat için ilgili beyanname”
kısmına “Tipi” olarak “Diğer” seçilerek TIR/TRANSİT Takip Programından alınan tescil numarası kaydolunur.
Eşya bir havaalanı gümrük idaresinden başka bir havaalanı gümrük idaresine uçak ile sevk olunarak buradan yurtdışı
edilecekse, hareket gümrük idaresinde ayrıca transit özet beyanı düzenlenmez. İhracat beyannamesi bilgileri beyannamenin 4, 5
ve 7 no.lu nüshalarına da bastırılır ve transit işleminde bunlar kullanılır. Varış gümrüğünde yukarıda belirtildiği gibi işlem yapılır.
II. Serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın transit işlemleri
a) Yurtdışından deniz limanı veya havaalanı gümrük idaresi ile bir iç kara gümrük idaresine gelen serbest
dolaşımda olmayan eşyanın, tek araç ile başka bir sınır kapısı gümrüğünden yurtdışı edilmek veya işlemi başka bir
gümrük idaresinde yapılmak üzere sevk edilmesi:
1) Hareket Gümrük İdaresi:
Gümrük idaresine gelen eşya için burada yükümlü tarafından taşıt cinsine göre ilgili özet beyan düzenlenir.
Daha sonra yükümlü, transit göndereceği eşya için Özet Beyan Modülünden “Transit” (TRNSİT) özet beyanı düzenler.
“Rejim” kutucuğuna “I” yazar ve Teminat ekranına teminatla ilgili hususları kaydeder. Muayene memurunca gerekli işlemler yerine
getirilir ve gümrük onayından sonra bu beyannameye dayanılarak araç yüklenir ve eşya sınır kapısı gümrüğüne veya işlemi
yapılmak üzere başka bir gümrük idaresine sevk edilir. Taşıma TIR karnesi himayesinde yapılıyorsa, eşyaya ilişkin bilgiler
“TIR/TRANSİT Takip Programı”na girilir ve ayrıca transit beyannamesi düzenlenmez.
2) Varış Gümrük İdaresi:
Eşya sınır kapısı gümrüğünden yurtdışı edilecekse, taşıyıcı veya temsilcisi hareket gümrük idaresinde düzenlenen transit
beyannamesinin kağıt nüshasını veya TIR karnesini gümrüğe ibraz eder. TIR Karnesi ve Transit beyannamesi bilgileri gümrük
memuru tarafından “TIR/TRANSİT Takip Programı”na girilir. Bu programın verdiği tescil numarası ile atadığı muayene
memurunun ismi bu belgeler üzerine kaydedilir. Eşyanın muayene tespit ve yurtdışı işlemleri bu belgeler üzerinden yapılır.
Eşya, işlemi yapılmak üzere başka bir gümrük idaresine sevk edilmiş ise, varış gümrüğünde taşıyıcı veya temsilcisi
tarafından taşımanın TIR Karnesi kapsamında olması halinde Özet Beyan Modülünden “TIR İthalat” (TIRİTH), diğer hallerde
ise “Teslim Alma” ( TESLİM) özet beyanı verilir ve işlemlere devam edilir.
Yurtdışından bir gümrük idaresine gelen ve Detaylı Beyan Modülünden düzenlenen antrepo beyannamesi ile antrepoya alınan
eşyanın daha sonra başka bir gümrük idaresine sevk edilmesi veya yurtdışı edilmek istenmesi halinde, Detaylı beyan Modülünden,
“Rejim Kodu” olarak, yurtdışı edilecekse “TREX”, diğer durumlarda “TRIM” seçilerek transit beyannamesi düzenlenir. Söz
konusu eşyanın TIR karnesi himayesinde başka bir gümrük idaresine sevk edilmesi veya yurtdışı edilmek istenmesi halinde,
eşyaya ilişkin bilgiler “TIR/TRANSİT Takip Programı”na girilir, ayrıca transit beyannamesi düzenlenmez ve antrepo
beyannamesine ilişkin kayıtlar “TCGB” modülü kullanılarak düzenlenecek “Antrepo ve Diğer Ekonomik Etkili Rejimler Tutanağı”
düzenlenerek kapatılır. Tutanağın “Açıklama” alanına “TIR/TRANSİT Takip Programı” tarafından verilen tescil numarası
kaydedilir.b) Yurtdışından deniz limanı veya havaalanı gümrük idaresi ile bir iç kara gümrük idaresine gelen serbest dolaşımda olmayan
eşyanın birden fazla araç ve karayolu ile bir kapı gümrüğünden yurtdışı edilmek veya işlemi başka bir gümrükte yapılmak üzere
gönderilmesi:
1) Hareket Gümrük İdaresi:
Gümrük idaresine gelen eşya için burada yükümlü tarafından taşıt cinsine göre ilgili özet beyan düzenlenir.
Daha sonra yükümlü, bütün eşya için Detaylı Beyan Modülünden, “Rejim Kodu” olarak eşya yurtdışı edilecekse
“TREX”, başka bir gümrüğe işlemi orada yapılmak üzere sevk olunacaksa “TRIM” seçerek bir ana transit beyannamesi
düzenler. Muayene memuru tarafından bilgisayar ortamında gerekli işlemler yerine getirilir.
Bu ana transit beyannamesine dayanılarak yükleme yapılır ve taşıyıcı firma tarafından her bir araç için Özet Beyan
Modülünden “Transit” (TRANSİT) özet beyanı düzenlenir; “Rejim” kutucuğundan “E” seçilir. Taşıma senedi bölümünün “İhracat
için ilgili beyanname” kısmına “Tipi” alanına “Diğer” yazılarak Detaylı Beyan Modülünde oluşturulan transit beyannamesinin tescil
numarası kaydedilir. İşlemin birden fazla araçla gerçekleşmesi nedeniyle ekranın “PARÇALI” bölümüne son araca kadar
“EVET”; son araç için ise “HAYIR” ibaresi seçilerek işlem tamamlanır.
2) Varış Gümrük İdaresi:
Eşya sınır kapısı gümrüğüne geldiğinde, taşıyıcı veya temsilcisi hareket gümrük idaresinde düzenlenen transit
beyannamelerinin kağıt nüshasını gümrüğe ibraz eder. Beyanname bilgileri gümrük memuru tarafından “TIR/TRANSİT Takip
Programı”na girilir. Bu programın verdiği tescil numarası ile atadığı muayene memurunun ismi transit beyannameleri üzerine
kaydedilir. Eşyanın muayene tespit ve yurtdışı işlemleri bu belgeler üzerinden yapılır.
Eşya, işlemi yapılmak üzere başka bir gümrük idaresine sevk edilmiş ise, varış gümrüğünde taşıyıcı veya temsilcisi
tarafından her araç için Özet Beyan Modülünden “Teslim Alma” (TESLİM) özet beyanı verilir ve işlemlere devam edilir.
c- TIR karnesi himayesinde taşınmayan ve serbest dolaşımda olmayan eşyanın bir sınır kapısı gümrüğünden transit
beyannamesi ile deniz veya hava gümrük idaresine veya diğer bir sınır kapısına buradan yurtdışı edilmek üzere sevk
edilmesi:
1) Hareket Gümrük İdaresi:
TIR karnesi himayesinde taşınmayan eşya sınır kapısı gümrüğüne geldiğinde özet beyan modülünden “Transit” (TRNSİT)
özet beyanı düzenlenir ve “Rejim” kutucuğundan “I” seçilir.
2) Varış Gümrük İdaresi:
Eşya, yurtdışı edileceği gümrük idaresine geldiğinde hareket gümrük idaresinde düzenlenen transit beyannamesi gümrük
idaresine ibraz edilir. İlgili gümrük memuru bu belge üzerindeki bilgileri “TIR/TRANSİT Takip Programı”na girer. Bu programın
verdiği tescil numarası ile atadığı muayene memurunun ismi transit beyannamesi üzerine kaydedilir. Eşyanın muayene tespit ve
yurtdışı işlemleri hareket gümrük idaresinde düzenlenen transit beyannamesi nüshası üzerinden yapılır.
Eşyanın yurtdışı edileceği taşıta yüklenmesinden sonra taşıyıcı veya temsilcisi tarafından Özet Beyan Modülünden taşıt
cinsine göre ilgili olan özet beyan düzenlenir ve bu özet beyanın “Taşıma senetleri” bölümünün “İhracat için ilgili beyanname”
kısmına “Tipi” olarak “Diğer” seçilerek TIR/TRANSİT Takip Programından alınan tescil numarası kaydolunur.
Eşya sınır kapısı gümrüğünden yurtdışı edilecek ise, taşıyıcı veya temsilcisi hareket gümrük idaresinde düzenlenen transit
beyannamesinin kağıt nüshasını gümrüğe ibraz eder. Transit beyannamesi bilgileri gümrük memuru tarafından “TIR/TRANSİT
Takip Programı”na girilir. Bu programın verdiği tescil numarası ile atadığı muayene memurunun ismi transit beyannamesi üzerine
kaydedilir. Eşyanın muayene tespit ve yurtdışı işlemleri bu belge üzerinden yapılır.
d) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın TIR Karnesi himayesinde bir sınır kapısı gümrüğünden deniz veya hava
gümrük idaresine veya diğer bir sınır kapısı gümrüğüne yurtdışı edilmek üzere sevk edilmesi:
1) Hareket Gümrük İdaresi:
Sınır kapısı gümrüğünde BİLGE sistemi dışında ayrı bir yazılım olan “TIR/TRANSİT Takip Programı” ndan aracın yurda
girişine ilişkin bilgiler kaydedilir.
2) Varış Gümrük İdaresi:
Eşya, yurtdışı edileceği gümrük idaresine geldiğinde TIR Karnesi gümrük idaresine ibraz edilir. İlgili gümrük memuru bu
belge üzerindeki bilgileri “TIR/TRANSİT Takip Programı”na girer. Bu programın verdiği tescil numarası ile atadığı muayene
memurunun ismi TIR Karnesi üzerine kaydedilir. Eşyanın muayene tespit ve yurtdışı işlemleri TIR Karnesi üzerinden yapılır.
Eşya deniz ve hava limanı gümrük idaresinden yurtdışı edilecek ise, eşyanın yurtdışı edileceği taşıta yüklenmesinden sonra
taşıyıcı veya temsilcisi tarafından düzenlenecek özet beyanın “Taşıma senetleri” bölümünün “İhracat için ilgili beyanname” kısmına
“Tipi” olarak “Diğer” seçilerek TIR/TRANSİT Takip Programından alınan tescil numarası kaydolunur.
Eşya sınır kapısı gümrüğünden yurtdışı edilecek ise, TIR Karnesi gümrük idaresine ibraz edilir. İlgili gümrük memuru bu
belge üzerindeki bilgileri “TIR/TRANSİT Takip Programı”na girer. Bu programın verdiği tescil numarası ile atadığı muayene
memurunun ismi TIR Karnesi üzerine kaydedilir. Eşyanın muayene tespit ve yurtdışı işlemleri TIR Karnesi üzerinden yapılır.
e) Yabancı Bir Ülkeden Havayolu İle Gelen Serbest Dolaşımda Olmayan Eşyanın Geçici Depolama Yeri ya da
Antrepoya Alınmaksızın Aprondaki Bir Hava Taşıtına Yüklenmek Suretiyle Yabancı Bir Ülkeye Gönderilmesi:
Yabancı bir ülkeden havayolu ile gelen serbest dolaşımda olmayan eşyanın geçici depolama yeri ya da antrepoya
alınmaksızın 24 saat içerisinde aprondaki bir hava taşıtına yüklenmek suretiyle yabancı bir ülkeye gönderilmesinde, Gümrük
Yönetmeliği’nin 236 ncı maddesi çerçevesinde gümrük idaresinden izin almak şartıyla, BİLGE programı kullanılarak herhangi bir
beyanname ya da özet beyan düzenlenmez.
f) Mahrecine İade İşlemleri:Geçici depolama yerindeki eşyanın giriş beyannamesi tescil edilmeden önce ya da giriş beyannamesi tescil edilmekle beraber
işlemler tamamlanmadan mahrecine iade edilmek istenmesi ve talebin mevzuat çerçevesinde gümrük idaresince uygun bulunması
halinde, yükümlü tarafından Detaylı Beyan Modülünden TREX rejim kodlu transit beyannamesi düzenlenerek işlem yapılır.
Mahrecine iade edilecek eşya TIR karnesi himayesinde taşınacaksa, mahrecine iade talebinin mevzuat çerçevesinde gümrük
idaresince uygun bulunması halinde, eşyaya ilişkin bilgiler “TIR/TRANSİT Takip Programı”na girilir, ayrıca transit beyannamesi
düzenlenmez ve özet beyan kayıtları “Kapatma Tutanağı” düzenlenerek kapatılır. Tutanağın “Açıklama” alanına “TIR/TRANSİT
Takip Programı” tarafından verilen tescil numarası kaydedilir.
Antrepo rejimi hükümlerine göre beyannamesi tescil edilmiş ve detaylı beyan modülünden antrepo beyannamesi düzenlenerek
antrepoya alınmış eşyanın mahrece iadesinde, mahrecine iade talebinin mevzuat çerçevesinde gümrük idaresince uygun bulunması
halinde, yükümlü tarafından Detaylı Beyan Modülünden TREX rejim kodlu transit beyannamesi düzenlenerek işlem yapılır.
Mahrecine iade edilecek eşya TIR karnesi himayesinde taşınacaksa, mahrecine iade talebinin mevzuat çerçevesinde gümrük
idaresince uygun bulunması halinde, eşyaya ilişkin bilgiler “TIR/TRANSİT Takip Programı”na girilir, ayrıca transit beyannamesi
düzenlenmez ve antrepo beyannamesine ilişkin kayıtlar “TCGB” modülü kullanılarak düzenlenecek “Antrepo ve Diğer Ekonomik
Etkili Rejimler Tutanağı” düzenlenerek kapatılır. Tutanağın “Açıklama” alanına “TIR/TRANSİT Takip Programı” tarafından
verilen tescil numarası kaydedilir.
III. Transit işlemlerinin sonuçlandırılması:
Yukarıdaki maddelerde belirtilen şekilde işlem görerek, yurtdışı edileceği deniz limanı, havaalanı veya sınır kapısı gümrük
idaresine getirilen eşya yurtdışına sevk edildikten sonra, BİLGE’de üretilen transit beyannamesinin veya “TIR/TRANSİT Takip
Programı”nda üretilen TIR karnesinin onaylanmasından sonra “Gümrük Geniş Alan Ağı”na bağlı hareket gümrüğüne elektronik
ortamda teyit gönderilir. Hareket gümrük idaresi, onaylanmış kağıt nüsha transit beyannamesini veya TIR karnesi voletini
beklemeksizin transit işlemlerini sonuçlandırır.
Manuel işlem yapan veya “Gümrük Geniş Alan Ağı”na bağlı olmayan gümrük idarelerinde, transit işlemleri onaylanmış
kağıt nüsha transit beyannameleri veya TIR karnesi voletleri ile tamamlanır.


--------------------------------


T.C.

BAŞBAKANLIK

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.23.691/1151
Konu :Transit rejimde teminat

13.05.2005 / 12028

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na bağlı Gümrük Yönetmeliği'nin 267 nci maddesi; "Transit rejimi kapsamında taşınan eşyanın gümrük vergilerinin ödenmesini garanti altına almak amacıyla, eşyaya ilişkin tahakkuk edebilecek gümrük vergileri için teminat verilmesi zorunludur...";

Anılan Yönetmeliğin 651 inci maddesi "...Götürü teminat sisteminden, A ve B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsüne sahip olan yükümlüler ile Müsteşarlıkça belirlenen şartları taşıyan antrepo işleticileri yararlanabilir. Götürü teminat, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (1) sayılı listede yer alan eşyanın ithaliyle ilgili Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, gümrük rejimlerine ilişkin tüm kamu alacakları için geçerlidir. Götürü teminat sisteminden yararlanabilme koşulları ve sistemin işleyişine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir." hükmünü amirdir.

Diğer taraftan, mezkur Yönetmeliğin yurtdışından deniz veya havalimanı gümrük idaresi ile bir iç kara gümrük idaresine gelen serbest dolaşımda olmayan eşyanın birden fazla araç ile bir sınır kapısı gümrük idaresinden yurtdışı edilmek veya işlemi başka bir gümrükte yapılmak üzere gönderilmesi işlemlerini düzenleyen 239 uncu maddesinde ise "...Taşıyıcı veya temsilcisi, transit edilecek eşya için transit beyannamesi düzenler. Yükleme bu transit beyannamesine dayanılarak yapılır ve taşıyıcı firma tarafından her bir araç için transit beyannamesi düzenlenir..." hususu yer almıştır.

Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan götürü teminat sahibi firmalar adına asıl sorumlu olarak ana transit beyannameleri düzenlendiği ve bu firmaların götürü teminatlarının kullandırıldığı, ancak mezkur ana transit beyannamesine bağlı olarak araç başına ve taşımacı firmalar adına transit beyannamesi tescil edilmesine rağmen bu götürü teminatın kullanıldığı anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, götürü teminat siteminden sadece götürü teminattan yararlanma hakkı bulunan ve vergi numaraları ile sisteme tanıtılan firmaların yararlanması gerektiğinden bir firmaya ait götürü teminatın başka firmalara kullandırılmasını engellemek amacıyla,


"....Transit beyannamesinin 50 nolu asıl sorumlu kutusunda yer alan ve taşımayı yapacak olan firmanın götürü teminat sistemi kapsamındaki firmalardan olması halinde bu teminatın kullanılmasına izin verilmesi eşya sahibinin götürü teminatı olsa bile bu teminatın taşımacı firma tarafından kullanılmasına izin verilmemesi,

- Birden fazla araçla yapılacak eşya transitinde ana beyannamede asıl sorumlu olarak yer alan firmanın götürü teminatı olsa dahi bu beyannameye bağlı olarak araç başına düzenlenen transit beyannameleri için taşımacı firmalardan teminat istenmesi;

Diğer taraftan karayolu ile özellikle petrol ve petrol ürünleri, çay, muz, sigara, içki gibi kaçakçılık riski yüksek olan eşyanın transitinde teminat türü ne olursa olsun teminat transit beyannamesinin 50 nolu asıl sorumlu kutusunda yer alan ve taşımayı yapacak olan firma tarafından verilmesi.

Suretiyle işlem yapılması..." Müsteşarlık Makamı'ndan alınan 06.05.2005 tarihli 2005/110 sayılı Onay ile uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Nilgün ALTINDAĞ
Müsteşar a.
Genel Müdür Yardımcısı

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

--------------------------

Gümrükler Genel Müdürlüğü nün TIR-Transit ile ilgili 18.07.2007 tarihli 20874 sayılı tasarruflu yazısı
T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.23.674/373
Konu: DAC Teminatı
18.07.2007 / 20874
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi: 17.04.2007 tarihli ve 11550 sayılı yazımız.
İlgide kayıtlı yazımızın 3 üncü maddesinde, “R2 Yetki Belgesi sahibi Oda üyesi firmalardan Global Teminat Sisteminden faydalanacak olanlar için BİLGE Sisteminde DACR2 teminatı oluşturulmuştur. R2 Yetki Belgesi sahibi söz konusu Oda üyesi firmalardan anılan Sistemden faydalanacak olanların;
a) Eşyayı deniz yoluyla Türkiye’ye getiren veya Türkiye’den gönderen, ana veya ara konşimentolarını düzenleyen ve transit beyannamesinin 50 nolu Asıl Sorumlu hazinesini imzalayan firma olması,
b) Taşımanın varsa kendi R2 yetki belgesinde kayıtlı araçlarla yapılması ya da taşıma yaptıracağı firmaların listesini ve bu firmalara ait C2 veya L2 Yetki Belgelerinin birer örneğini önceden Gümrük İdarelerine iletmeleri,
Halinde anılan sistemden yararlandırılmaları; Gümrük İdarelerine bildiren C2 ve L2 belgelerinde kayıtlı araçlar dışında başka araçlarla Global Teminat Sistemi kapsamında taşıma yapmalarına izin verilmemesi gerekmektedir.” Hususları düzenlenmiştir.
Ancak İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’nden alınan 04.07.2007 tarihli ve 61903 sayılı yazıda, deniz yolu ile liman gümrük idarelerine getirilen, henüz trafiğe kaydedilmediği için yetki belgesi olmayan ve geçici plaka ile seyreden, kendi motoru ile ve tekerlekleri üzerinde sürülerek götürülecek olan çekici, şasi kamyon ve otobüs gibi araçların Global Teminat Sistemi Kapsamında DAC teminatı kullanılarak iç gümrüklere sevk edilip edilmeyeceği hususunda Başmüdürlüklerinin talimatlandırılması istenilmektedir.
Bu itibarla, söz konusu taşımaların Global Teminat sistemine dahil olmuş R2 yetki belgesi sahibi firmalar tarafından, 29.03.2007 tarihinde Müsteşarlığımız ile İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası arasında imzalanan Global Teminat Sisteminin uygulanmasına ilişkin Protokol ile söz konusu Protokolün uygulanmasına ilişkin ilgide kayıtlı yazımızın 3/a maddesinde belirlenen hükümler yerine getirilmek kaydı ile DAC teminatı ile yapılması mümkün bulunmaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
M.Umman HAMİDOĞULLARI
Genel Müdür V.
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri

------------------------------------------------------
Gümrükler Genel Müdürlüğü nün TIR-Transit ile ilgili 17.04.2007 tarihli 11550 sayılı tasarruflu yazısı
İlgili olarak bakınız:
• 18.07.2007 tarihli 20874 sayılı tasarruflu yazı
T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.23.674/373
Konu : DAC Teminatı
17.04.2007 / 11550
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE
Müsteşarlığımız ile İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası arasında Global Teminat Sisteminin uygulanmasına ilişkin 23.12.2000 tarihli Protokol günümüz şartlarına göre gözden geçirilmiş ve yeni Protokol 29.03.2007 tarihinde imzalanmıştır. Bir örneği yazımız ekinde yer alan yeni Protokolde, eski Protokolde yer almayan yetki belgesi ile ilgili düzenlemelere yer verilmiş; ayrıca, Protokol kapsamında taşınamayacak eşya listesi genişletilmiştir.
Anılan Protokol’ün 1 inci maddesinde “Bu Protokol hükümleri, bir uluslar arası taşıma kapsamında liman gümrüğüne gelen eşyanın karayolu ile varış gümrüğüne taşınması veya yine uluslar arası taşıma kapsamında deniz yolu ile yurt dışı edilmek üzere bir kara gümrüğünden liman gümrüğüne karayolu ile sevk edilen eşyanın 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Transit Rejimi hükümleri çerçevesinde taşınmasını kapsamaktadır.
Söz konusu taşıma işlemi, İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası üyesi C2, L2 ve R2 yetki belgesi sahibi firmalar tarafından yapılacaktır. C2, L2 ve R2 yetki belgeli firmaların bu sistemden yararlanma şartları Müsteşarlıkça belirlenir.” hususu yer almaktadır.
Bu itibarla,
1- Mezkur Protokol’ün 6 ncı maddesi uyarınca, Global Teminat Sistemi’nden yararlanacak firmaların Yetki Belgelerinin bir örneği ile teminat mektupları İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası tarafından Müsteşarlığa iletilecektir. Yetki belgelerinin bir örneği anılan Oda tarafından ilgili gümrük idaresine de verilecektir.
2- C2 ve L2 Yetki Belgesi sahibi mezkur Oda üyesi firmalardan Global Teminat Sistemi’nden faydalanacak olanların, transit beyannamesinin 50 nolu Asıl Sorumlu hanesini imzalayan firma olması ve taşıma yapılan aracın bahsi geçen yetki belgelerinde kayıtlı olması halinde anılan sistemden yararlandırılmaları gerekmektedir.
3- R2 Yetki Belgesi sahibi Oda üyesi firmalardan Global Teminat Sisteminden faydalanacak olanlar için BİLGE Sisteminde DACR2 teminatı oluşturulmuştur. R2 Yetki Belgesi sahibi söz konusu Oda üyesi firmalardan anılan Sistemden faydalanacak olanların;
a) Eşyayı deniz yoluyla Türkiye’ye getiren veya Türkiye’den gönderen, ana veya ara konşimentolarını düzenleyen ve transit beyannamesinin 50 nolu Asıl Sorumlu hanesini imzalayan firma olması,
b) Taşımanın varsa kendi R2 yetki belgesinde kayıtlı araçlarla yapılması ya da taşıma yaptıracağı firmaların listesini ve bu firmalara ait C2 veya L2 Yetki Belgelerinin birer örneğini önceden Gümrük İdarelerine iletmeleri,
Halinde anılan sistemden yararlandırılmaları; Gümrük İdarelerine bildirilen C2 ve L2 belgelerinde kayıtlı araçlar dışında başka araçlarla Global Teminat Sistemi kapsamında taşıma yapmalarına izin verilmemesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Müsteşar a.
S.Umman HAMİDOĞULLARI
Gümrükler Genel Müdür V.
EKLER :
1-Protokol fotk.