Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK

Daha Önce hazırladığım 56 soruluk bir test.
5911 sayılı kanun ile yapılan değişiklikleri içeriyor.

Osman KILIÇKIRAN

bU TEST SINAVA GİRECEK HERKES PAYLAŞBİLİR.

CEVAPLARI SONRA VERECEĞİM.

SORULARI KARIŞIK VERDİM.

1
4458 sayılı Gümrük Kanununun amacı nedir?
a
Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir.
b
Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir.
c
Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir.
d
Türkiye Cumhuriyeti Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir.
6
4458 sayılı Gümrük Kanununda geçen GİRİŞ GÜMRÜK İDARESİ deyimi neyi ifade eder?
a
Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiği ve risk analizine dayalı giriş kontrolüne tabi tutularak geciktirilmeksizin sevk işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresini
b
Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiği ve risk analizine dayalı çıkış kontrolüne tabi tutularak geciktirilmeksizin sevk işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresini
c
Eşyanın Türkiye Serbest Bölgesine getirildiği ve risk analizine dayalı giriş kontrolüne tabi tutularak geciktirilmeksizin sevk işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresini
d
Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiği ve giriş kontrolüne tabi tutularak geciktirilmeksizin sevk işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresini
11
4458 sayılı Gümrük Kanununda geçen TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜMRÜK BÖLGESİNDE YERLEŞİK KİŞİ deyimi neyi ifade eder?
a
Bu bölgede yerleşim yeri olan bütün gerçek kişileri
b
Bu bölgede yerleşim yeri olan bütün gerçek kişileri; ve bu bölgede kayıtlı işyeri, kanuni iş merkezi veya şubesi bulunan bütün tüzel kişi veya kişiler ortaklığını
c
Bu bölgede yerleşim yeri olan bütün gerçek kişileri; ve bu bölgede kayıtlı işyeri, kanuni iş merkezi veya şubesi bulunan bütün tüzel kişileri
d
Bu bölgede yerleşim yeri olan bütün tüzel kişileri
16
İilgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü aşağıdakilerden hangisi İfade eder?
a
Gümrük Vergisi
b
Gümrük Vergileri
c
Kota
d
Mali yükümlülük
21
gümrük mevzuatına ve gereken hallerde gümrük Gözetimi altındaki eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyulmasını sağlamak üzere gümrük idareleri tarafından genel olarak uygulanan işlemlerin, hangi deyim ifade eder?
a
Gümrük denetimi
b
Gümrük gözetimi
c
Gümrük muayenesi
d
Hiçbiri
26
Aşağıdakilerden hangisi gümrük rejimi deyimi değildir?
a
Serbest dolaşıma giriş rejimi
b
Transit Rejimi
c
Antrepo Rejimi
d
Dahilde İşleme Rajimi
31
kendi adına ve hesabına Gümrük beyanını yapan veya hesabına gümrük beyanı yapılan kişi veya bu kişilere ait bir gümrük rejimi ile ilgili hakların ve yükümlülüklerin devredildiği kişiyi; hangi deyim ifade eder?
a
Rejim hak sahibi
b
Gümrük Müşaviri
c
Nakliyeci
d
Kişi
36
Türkiye Gümrük Bölgesi ve diğer ülkeler arasında taşınan eşyanın giriş, çıkış, transit, nakil ve nihai kullanımına ve serbest dolaşımda bulunmayan eşyaya ilişkin olarak,<br>
a)Ulusal ya da uluslararası düzeyde alınmış önlemlerin doğru bir şekilde uygulanm

a
Risk
b
Risk Açılımı
c
Risk Yönetimi
d
Hepsi
41
Temsil, ………………………………….. olabilir.<br> Yukarıdaki boşluğa hangi ifade konulmalıdır.?
a
doğrudan
b
doğrudan veya dolaylı
c
dolaylı
d
arızi
46
Aşağıdaki hususlara ilişkin usul ve esaslar ……………. düzenlenir: <br>
a) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün verilmesi,<br>
b) Basitleştirmelerden faydalanma izninin verilmesi,<br>
c) Bu statü ve izinlerin hangi gümrük idarelerince verileceğinin belirlenmes

a
bakanlar kurulu kararıyla
b
yönetmelikle
c
Gümrük Genel Tebliğleriyle
d
genelgeyle
51
I) Karara esas teşkil eden bir veya birden fazla koşulun gerçekleşmemiş veya gerçekleşemez olması,<br>
II) Lehine olan bir kararda öngörülen bir yükümlülüğe ilgilinin uymaması halinde.<br>ilgilinin lehine olan kararda nasıl bir uygulama yapılır?

a
karar aynen uyhulanır
b
karar değiştirilir
c
karar değiştirilir veya iptal edilebilir
d
karar iptal edilebilir
2
Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi hangilerini kapsamaktadır?, I- Türkiye Cumhuriyeti topraklarını II- Türkiye kara suları, III- iç suları IV- hava sahası
a
yalnız I
b
yalnız I-III
c
yalnız I-II ve IV
d
Hepsi
7
4458 sayılı Gümrük Kanununda geçen İTHALAT GÜMRÜK İDARESİ deyimi neyi ifade eder?
a
Gümrük Birliği Bölgesine getirilen eşyanın risk analizine dayalı kontrolleri de dâhil olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin yerine getirildiği gümrük idaresini
b
Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın risk analizine dayalı kontrolleri de dâhil olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin yerine getirildiği gümrük idaresini
c
Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın risk analizine dayalı kontrolleri de hariç olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin yerine getirildiği gümrük idaresini
d
Türkiye Serbest Bölgesine getirilen eşyanın risk analizine dayalı kontrolleri de dâhil olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin yerine getirildiği gümrük idaresini
12
4458 sayılı Gümrük Kanununda geçen KARAR deyimi neyi ifade eder?
a
Bağlayıcı tarife ve menşe bilgileri de dahil olmak üzere, gümrük idaresinin, gümrük mevzuatı ile ilgili olarak belirli bir konuda bir veya daha fazla kişi üzerinde hukuki sonuç doğuracak idari tasarrufunu;
b
Bağlayıcı tarife ve menşe bilgileri de dahil olmak üzere, müsteşarlığın, gümrük mevzuatı ile ilgili olarak belirli bir konuda bir veya daha fazla kişi üzerinde hukuki sonuç doğuracak idari tasarrufunu;
c
Bağlayıcı tarife ve menşe bilgileri hariç olmak üzere, gümrük idaresinin, gümrük mevzuatı ile ilgili olarak belirli bir konuda bir veya daha fazla kişi üzerinde hukuki sonuç doğuracak idari tasarrufunu;
d
Gümrük idaresinin, gümrük mevzuatı ile ilgili olarak belirli bir konuda bir veya daha fazla kişi üzerinde hukuki sonuç doğuracak idari tasarrufunu;
17
Yükümlünün gümrük vergilerini ödemesi zorunluluğuna ne denir?
a
Gümrük yükümlülüğü
b
Vatandaşlık Görevi
c
Gümrük Gözetimi
d
Gümrük Sorumluluğu
22
Türkiye Gümrük Bölgesi ile diğer ülkeler arasında taşınan eşyanın giriş, çıkış, transit, nakil ve nihai kullanımını ve serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın durumunu düzenleyen gümrük mevzuatı ve diğer mevzuatın doğru uygulanmasını sağlamak için gümrük ida
a
Gümrük denetimi
b
Gümrük gözetimi
c
Gümrük kontrolü
d
Gümrük muayenesi
27
Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması talebinde bulunulmasını hangi deyim ifade eder?
a
Gümrük beyanı
b
Gümrük denetimi
c
Küşat İşlemi
d
Gümrük muayenesi
32
Transit rejiminde rejim hak sahibini hangi deyim ifade eder?
a
Rejim Hak Sahibi
b
İzin hak sahibi
c
Asıl sorumlu
d
Hiçbiri
37
Riskin sistematik olarak tanımlanması ve riskin en aza indirilmesi için gerekli olan tüm önlemlerin uygulanması amacıyla ulusal ve uluslararası kaynak ve stratejilere dayanılarak veri ve bilgi toplanmasını, risk analizi ve değerlendirilmesini, alınacak ön
a
Risk
b
Risk Açılımı
c
Risk yönetimi
d
Hepsi
42
Temsilci, doğrudan temsil durumunda ………………..adına ve hesabına hareket eder. Dolaylı temsil durumunda ise …………..adına, ancak ………………. hesabına hareket eder.<br> Yukarıdaki boşluğa hangi ifade konulmalıdır.?
a
kendi -başkasının-kendi
b
başkasının -kendi -kendi
c
başkasının -kendi -başkasının
d
kendi -başkasının-başkasının
47
Karar alınması talebinin yazılı olarak yapılması gerekir. Gümrük idareleri, söz konusu talebe ilişkin başvurunun kendilerine ulaştığı tarihten itibaren kaç gün içinde karar alırlar?
a
7 gün
b
15 gün
c
30 gün
d
60 gün
52
Kararın iptali, kime tebliğ edilir?
a
Sözlü Başvuruda bulunan kişiye
b
muhatabına
c
Gümrük müdürüne
d
yükümlüye
3
Türkiye Gümrük Bölgesi ve Gümrük Bölgesi kavramları neyi ifade eder?
a
Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesini
b
Türkiye Cumhuriyeti Serbest Bölgesini
c
Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Birliği Bölgesini
d
Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi dışındaki yerleri
8
4458 sayılı Gümrük Kanununda geçen İHRACAT GÜMRÜK İDARESİ deyimi neyi ifade eder?
a
Türkiye Gümrük Bölgesine girecek eşyanın risk analizine dayalı kontrolleri de dâhil olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin yerine getirildiği gümrük idaresini
b
Türkiye Serbest Bölgesini terk edecek eşyanın risk analizine dayalı kontrolleri de dâhil olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin yerine getirildiği gümrük idaresini
c
Türkiye Gümrük Bölgesini terk edecek eşyanın risk analizine dayalı kontrolleri de dâhil olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin yerine getirildiği gümrük idaresini
d
Türkiye Gümrük Bölgesini terk edecek eşyanın risk analizine dayalı kontrolleri de dâhil olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin yerine getirilmediği gümrük idaresini
13
4458 sayılı Gümrük Kanunu 18 inci madde hükümlerine göre tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilen ve bünyesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan ithal edilen girdileri bulundurmayan veya şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tut
a
Serbest Bölgede bulunan eşya
b
Serbest dolaşımda bulunan eşya
c
Serbest dolaşımda bulunmayan eşya
d
Serbest Bölgede Bulunmayan eşya
18
I-Eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri II- Tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde Ithalatta alınacak vergileri ve diğer
a
İhracat Vergisi
b
KDV
c
İthalat vergileri
d
Gümrük Vergisi
23
Aşağıdakilerden Hangisi Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması deyimi değildir?
a
Bir gümrük rejimine tabi tutulması
b
Bir serbest dolaşıma girmesi
c
Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı
d
İmhası
28
Kendi adına beyanda bulunan kişiyi veya adına beyanda bulunulan kişiyi hangi deyim ifade eder?
a
Kişi
b
Beyan sahibi
c
Gerçek Kişi
d
Tüzel Kişi
33
İzin hak sahibi deyimi neyi ifade eder?
a
kendisine bir izin verilen kişiyi
b
kendisine bir izin verilmeyen kişiyi
c
kendisine bir izin verilen tüzel kişiyi
d
kendisine bir izin verilen gerçek kişiyi
38
Gümrük idareleriyle muhatap olan kişiler bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerine uymak; gümrük idarelerinin gerek bu Kanunda gerek diğer kanun, tüzük ve kararnamelerde yazılı hükümlere göre yapacağı gözetim v
a
yükümlüdürler.
b
sorumludurlar.
c
görevlidirler.
d
Hiçbiri
43
Aşağıdakilerden hangisi yalnıştır?
a
Temsilci, temsil edilen kişi namına hareket ettiğini beyan etmek, temsilin doğrudan veya dolaylı olduğunu belirtmek ve sahip olduğu temsil yetki belgesini gümrük idarelerine ibraz etmek zorundadır.
b
Bir başka kişi adına veya hesabına hareket ettiğini beyan etmeyen ya da bir temsil yetkisine sahip olmadığı halde, başka bir kişi adına ya da hesabına hareket ettiğini beyan eden kişi, kendi adına ve kendi hesabına hareket ediyor sayılır.
c
226 inci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen kişiler gümrük idarelerinde dolaylı temsilci olarak iş takip edebilirler.
d
Temsil, doğrudan veya dolaylı olabilir. Temsilci, doğrudan temsil durumunda başkasının adına ve hesabına hareket eder. Dolaylı temsil durumunda ise kendi adına, ancak başkasının hesabına hareket eder.
48
Aşağıdakilerden Hangisi yalnıştır?
a
Gümrük idarelerinin gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin bir karar vermesini talep eden her kişi, kararın verilebilmesi için gerekli bütün bilgi ve belgeleri söz konusu idarelere ibraz etmek zorundadır.
b
Karar alınması talebinin yazılı olarak yapılması gerekir. Gümrük idareleri, söz konusu talebe ilişkin başvurunun kendilerine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde karar alırlar. Verilen kararlar başvuru sahibine yazılı olarak tebliğ edilir.
c
Gümrük idareleri tarafından gerek başvuruların reddine ve gerekse muhatabı kişinin aleyhine olarak verilen yazılı kararlar, On ikinci Kısımda belirtilen şekilde itiraz yolu açık olmak üzere gerekçeli olarak alınır ve bu hususlar kararda belirtilir.
d
Alınan kararlar gümrük idareleri tarafından derhal uygulanmaz.
53
Gümrük idaresinin ilgilinin lehine olan kararları aşağıdaki hallerin bir arada bulunması durumunda iptal edilir.<br>
a) Kararın yanlış veya eksik bilgilere dayanılarak verilmesi halinde,<br>
b) Başvuru sahibinin bu yanlışlık veya eksikliği bilmesi veya b

a
iptal kararının verildiği tarihten itibaren
b
iptal kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren
c
yazılı başvuru yapıldığı tarihten itibaren
d
sözlü karar alındığı tarihten itibaren
4
4458 sayılı Gümrük Kanununda geçen MÜSTEŞARLIK deyimi neyi ifade eder?
a
Dış Ticaret Müsteşarlığını
b
Gümrük Müsteşarlığını
c
Hazine Müsteşarlığını
d
Hiçbiri
9
4458 sayılı Gümrük Kanununda geçen ÇIKIŞ GÜMRÜK İDARESİ deyimi neyi ifade eder?
a
Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmeden önce çıkış işlemlerinin tamamlanması ile ilgili gümrük kontrolleri ve risk analizine dayalı kontrollere tabi tutulduğu gümrük idaresini
b
Eşyanın Türkiye Serbest Bölgesini terk etmeden önce sunulmasının gerekli olduğu ve çıkış işlemlerinin tamamlanması ile ilgili gümrük kontrolleri ve risk analizine dayalı kontrollere tabi tutulduğu gümrük idaresini
c
Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmeden önce sunulmasının gerekli olduğu ve çıkış işlemlerinin tamamlanması ile ilgili gümrük kontrolleri ve risk analizine dayalı kontrollere tabi tutulduğu gümrük idaresini
d
Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmeden önce sunulmasının gerekli olduğu ve giriş işlemlerinin tamamlanması ile ilgili gümrük kontrolleri ve risk analizine dayalı kontrollere tabi tutulduğu gümrük idaresini
14
4458 sayılı Gümrük Kanununda geçen SERBEST DOLAŞIMDA BULUNMAYAN EŞYA deyimi neyi ifade eder?
a
Serbest dolaşımda bulunan eşya ile transit hükümleri saklı kalmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesini fiilen terk eden eşyayı
b
Serbest bölgede bulunan eşya dışında kalan eşya ile transit hükümleri saklı kalmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesini fiilen terk eden eşyayı
c
Serbest dolaşımda bulunan eşya dışında kalan eşya ile transit hükümleri saklı kalmak üzere Türkiye Serbest Bölgesini fiilen terk eden eşyayı
d
Serbest dolaşımda bulunan eşya dışında kalan eşya ile transit hükümleri saklı kalmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesini fiilen terk eden eşyayı
19
I- Eşyanın ihracatında ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri II- Tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ihracatta alınacak vergileri ve diğ
a
İhracat Vergileri
b
KDV
c
İthalat Vergileri
d
Gümrük Vergisi
24
Aşağıdakilerden Hangisi Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması deyimi değildir?
a
Bir gümrük rejimine tabi tutulması
b
Bir serbest bölgeye girmesi
c
Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı
d
Tasfiyeye Tabi Tutulması
29
Eşyanın gümrük idaresine ya da gümrükçe tayin edilen veya uygun görülen herhangi bir yere getirilmesi üzerine, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, gümrük idarelerine yapılan bildirimi hangi deyim ifade eder?
a
Eşyanın gümrüğe sunulması
b
Gümrük Beyanı
c
Küşat İşlemi
d
Hiçbiri
34
Gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri hang
a
Kalburlama
b
Elleçleme
c
Yer Değiştirme
d
İstifleme
39
Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri gerçekleştirmek üzere gümrük idarelerindeki işleri için ………….. tayin edebilirler.<br> Yukarıdaki boşluğa hangi ifade konulmalıdır.?
a
bir temsilci
b
vekil
c
görevli
d
Hepsi
44
…………………., gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini de almak suretiyle Türkiye Gümrük Bölgesinde ekonomik faaliyette bulunan yerleşik kişilere ikinci fıkrada yer alan şartları taşımaları halinde yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanır. Yetkilen
a
Gümrük Başmüdürlüğü
b
Müsteşarlık
c
Gümrükler Genel Müdürlüğü
d
Bakanlık
49
Karar alınması talebinin yazılı olarak yapılması gerekir. Gümrük idareleri, söz konusu talebe ilişkin başvurunun kendilerine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde karar alırlar. Verilen kararlar başvuru sahibine yazılı olarak tebliğ edilir.
Ancak, gü

a
önce - verirler
b
sonra - isterler
c
önce - isterler
d
sonra - verirler
54
Aşağıdaki hallerde ise ilgilinin lehine olan karar değiştirilir veya iptal edilebilir.<br>
a) Karara esas teşkil eden bir veya birden fazla koşulun gerçekleşmemiş veya gerçekleşemez olması,<br>
b) Lehine olan bir kararda öngörülen bir yükümlülüğe ilgilin

a
iptal kararının verildiği tarihten itibaren
b
iptal veya değiştirme kararı tebliğ tarihinden itibaren
c
iptal veya değiştirme kararı verildiği tarihinden itibaren
d
Hiçbiri
5
4458 sayılı Gümrük Kanununda geçen GÜMRÜK İDARESİ VEYA İDARELERİ deyimi neyi ifade eder?
a
Gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirildiği merkez teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamını;
b
Gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin tamamen yerine getirildiği merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamını;
c
Gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirildiği taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamını;
d
Gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirildiği merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamını;
10
4458 sayılı Gümrük Kanununda geçen KİŞİ deyimi neyi ifade eder?
a
Gerçek ve tüzel kişileri
b
Gerçek ve tüzel kişiler ile hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmakla birlikte yürürlükteki mevzuat uyarınca hukuki tasarruflar yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklığını
c
Gerçek ve tüzel kişiler ile hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat uyarınca hukuki tasarruflar yapma yetkisi olmayan kişiler ortaklığını
d
Gerçek ve tüzel kişiler ile hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat uyarınca hukuki tasarruflar yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklığını
15
4458 sayılı Gümrük Kanununda geçen GÜMRÜK STATÜSÜ deyimi neyi ifade eder?
a
Eşyanın Türkiye Serbest Bölgesinde serbest dolaşıma girmiş olup olmadığı yönünden durumunu
b
Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest bölgeye girmiş olup olmadığı yönünden durumunu
c
Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girmiş olup olmadığı yönünden durumunu
d
Eşyanın Gümrük Birliği Bölgesinde serbest dolaşıma girmiş olup olmadığı yönünden durumunu
20
4458 sayılı Gümrük Kanununda geçen YÜKÜMLÜ deyimi neyi ifade eder?
a
Gümrük gözetimini yerine getirmekle sorumlu bütün kişileri;
b
Gümrük muayenesini yerine getirmekle sorumlu bütün kişileri;
c
Gümrük denetimini yerine getirmekle sorumlu bütün kişileri;
d
Gümrük yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu bütün kişileri;
25
Aşağıdakilerden Hangisi Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması deyimi değildir?
a
Bir gümrük rejimine tabi tutulmasını
b
Bir geçici depolama yerine alınması
c
Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracını
d
Gümrüğe Terk Edilmesi
30
Eşyanın tabi tutulduğu gümrük rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda gümrük idareleri tarafından ilgilisine teslimini hangi deyim ifade eder?
a
Eşyanın gümrüğe teslimi
b
Küşat İşlemini
c
Eşyanın teslimi
d
Hiçbiri
35
Her türlü madde, ürün ve değeri hangi deyim ifade eder?
a
Kıymet
b
Eşya
c
Tarife Cetveli
d
Vergi
40
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a
Transit taşımacılık yapan kişiler hariç olmak üzere, temsilci Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bulunan kişilerdir.
b
Transit taşımacılık yapan veya arızi olarak beyanda bulunan kişilerde dahil olmak üzere, temsilci Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bulunan kişilerdir.
c
Transit taşımacılık yapan veya arazi olarak beyanda bulunan kişiler hariç olmak üzere, temsilci Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bulunan kişilerdir.
d
Transit taşımacılık yapan veya arızi olarak beyanda bulunan kişiler hariç olmak üzere, temsilci Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bulunan kişilerdir.
45
Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün tanınması için gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir.<br>
I) 4 üncü maddede belirtilen sorumlulukların yerine getirilmesinde ciddi ihlallerde bulunmamak,<br>
II) Gümrük kontrollerinin doğru biçimde yapılabilmesine imkâ

a
Yalnız I
b
Yalnız I-II-IV
c
Yalnız II-III-IV
d
Hepsi
50
Gümrük idaresinin ilgilinin lehine olan kararları aşağıdaki hallerin bir arada bulunması durumunda iptal edilmez?
a
Kararın yanlış veya eksik bilgilere dayanılarak verilmesi halinde
b
Başvuru sahibinin bu yanlışlık veya eksikliği bilmesi veya bilmesi gerektiği hallerde
c
Kararın doğru veya tam bilgilere dayanılarak verilmesinin mümkün olmamasının tespiti halinde
d
Kararın doğru ve eksiksiz bilgilere dayanılarak verilmesi halinde
55
Karar muhatabının yasal çıkarlarının gerektirdiği istisnai hallerde, kararın iptalinin veya değiştirilmesinin yürürlük tarihi …………… belirlenen koşullar altında ertelenebilir.<br> Yukarıdaki boşluğa hangi ifade konulmalıdır.?
a
başvuru dilekçesindeki
b
idarenin aldığı kararla
c
yönetmelikle
d
bakanlar kurulu kararıyla