Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Antrepo İşletmecilerinin Uyması Gereken kurallar
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 10.07.2006 tarihli 17480 sayılı tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine talimatlı yazıları ile, antrepo işleticilerinin uyuması gereken kurallar belirtilmiştir.

Açılmış ve işletilmekte olan bazı antrepolarla ilgili olarak, 4458 sayılı Gümrük Kanununun uygulanmasına dair Gümrük Yönetmeliğinin 286 ncı maddesi uyarınca antrepolarda bulunması gereken şartlar ve niteliklerin bir kısmının bulunmadığı, antrepo sahalarında gümrükle ilgisi olmayan tesislerin bulunduğu, bazı antrepo sahalarında ise serbest dolaşımda bulunan eşyaların konulduğu tankların yer aldığı,

Yine 4458 sayılı Gümrük Kanununun uygulanmasına dair Gümrük Yönetmeliğinin antrepolarda aranacak şart ve nitelikler başlıklı 286 ncı maddesinde, genel ve özel antrepo olarak kullanılacak bina, yapı ve eklentilerinde bulunması gereken nitelik ve şartlar (d) ve (p/3) maddelerinde belirlenerek,

d) Antrepo binası ve eklentilerinin, Hazine haklarının korunmasını sağlamak üzere yetkili gümrük memurlarınca içerden ve dışarıdan kontrolün kolaylıkla yapılmasına elverişli olacağı,
(p/3) Antrepo ve eklentilerinin etrafının bir duvarla veya içerden dışarıya bir şey çıkarılmasına imkan vermeyecek suretle kalın demir parmaklıkla kapatılmış olacağı ve bu yer içinde gümrükle ilgisi olmayan tesisatın bulunmayacağı,

Hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan; 02.03.2000 tarih ve 23981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2000/186 sayılı Gümrük Antrepoları Açılması ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “İznin geri alınması” başlıklı 12 nci maddesinde; Gümrük İdaresinin, taahhütlerine uymayan ve Gümrük Yönetmeliği ile bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen antrepo sahiplerine duyuru yaparak tayin edeceği uygun bir süre içinde bu ödevlerini yerine getirmelerini, aksi halde verilen süre sonunda iznin geri alınacağını bildireceği,

Antrepo sahiplerinin bu yükümlülüklerini belirlenen sürede yerine getirmedikleri takdirde, konunun Gümrükler Başmüdürlüğü kanalıyla Müsteşarlığa intikal ettirileceği ve Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından verilmiş izin geri alınacağı,

Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sahiplerinin isteği ile kapatılma hali hariç, antrepo açma izni iptal edilen gerçek ve tüzel kişilere, iznin iptal edildiği tarihten itibaren 5 yıl süre ile yeniden antrepo açma izninin verilmeyeceği,

Hükmünü amirdir.

Buna göre;
Akaryakıt antrepoları dahil her türlü antrepo ve eklentilerinin etrafına bir duvarla veya içerden dışarıya veya dışarıdan içeriye bir şey çıkarılmasına imkan vermeyecek suretle kalın demir parmaklıkla kapatılmış olması ve serbest dolaşıma girmiş eşyaların konulduğu tanklar dahil olmak üzere antrepo sahası içinde antrepo ile ilgisi olmayan tesisatın bulunmaması,

Belirtilen şartları taşımayan antrepo sahiplerine duyuru yapılarak uygun bir süre içinde bu yükümlülüklerini yerine getirmeleri, aksi halde verilen süre sonunda iznin geri alınacağının bildirilmesi, antrepo sahiplerinin belirtilen yükümlülüklerini belirlenen sürede yerine getirmediklerinin anlaşılması halinde, verilmiş iznin iptal edilmesini teminen konunun Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlü) intikal ettirilmesi,

konularında tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri talimatlandırılmıştır.


Kaynak: Solmaz Gümrük Müşavirliği-Sirkülerler

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
__________________
**Lütfen Forum Kurallarını dikkatlice okuyunuz.
**Forum\'da konu açmadan önce MUTLAKA arama yapınız.
**Rahatsız olduğunuz iletileri \"bildir\" tuşunu kullanarak ilgili moderatöre aktarabilirsiniz.
** Bize ulaşmak için: yoneticiler@gumrukforum.com