Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: oyuncak ithalati-EN71'lerin sunumu

Alıntı:
sedac´isimli üyeden Alıntı
Merhabalar,
Biz Amerika'dan oyuncak ithalat ediyoruz. Oyuncaklarin ithalat icin gerekli tum evraklari tamam ve ufak bir parti ithalatini gerceklestirdik. Simdi tamamen ayni urunlerin ikinci ithalatini yapacagiz ama DTS EN71 raporlarinin aslini istiyor. Daha once bu raporlarin pdf formatinda kabul edildigini ogrenmistik ve ilk ithalatimiz boyle gerceklesmisti. Bunun dogrulugunu herhangi bir yasal web sitesinden veya yonetmelikle teyit edebilir miyiz? Yardimci olursaniz cok sevinirim. Tesekkurler
seda

Merhaba,
Aşağıdaki ilgili tebliğe göre raporların asılları veya ilgili kuruluşca onaylanmış kopyaları isteniyor. inceleyiniz

OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ
TEBLİĞ NO: (2008/10)

MADDE 1 - (1) İthal edilecek oyuncakların, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğe uygun ve güvenli olması zorunludur.
MADDE 2 - (1) 1 inci maddede belirtilen Yönetmelik kapsamına giren ürünlerden ekli listede (Ek 1) sayılanlar, Avrupa Birliği’nde serbest dolaşıma girmemiş olması ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenmesi halinde, ithalat aşamasında ürün güvenliği denetimine tabi tutulur.
(2) 1 inci maddede belirtilen Yönetmeliğe uygunluğun aranacağı söz konusu denetimler, Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca yapılır.
MADDE 3 - (1) Ekli listede (Ek 1) yer alan ürünlerin ithalatı için ithalatçı veya temsilcisi, başvuru formu (Ek 2) ve form ekinde sayılan belgelerle birlikte ekli listede (Ek 3) belirtilen yetkili Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığına başvurur.
MADDE 4 - (1) İthalat denetimleri, belge ve/veya işaret kontrolü ve/veya fiziki muayene şeklinde gerçekleştirilir; ürünün güvenliğinden veya mevzuatına uygunluğundan şüphe duyulması halinde ürün teste tabi tutulur.
(2) Yapılan denetimlerde ürüne ilişkin mevzuata herhangi bir aykırılığın tespit edilmemesi halinde, ithalatçıya veya temsilcisine, gümrüklere ibraz edilmek üzere, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı’nın uygunluk yazısı verilir. Gümrük idaresi, uygunluk yazısı ibraz edilmeyen ürünlerin ithaline izin vermez.
MADDE 5 - (1) Teknik düzenlemesine uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, yapılan denetimler sonucunda ürünün teknik mevzuatına aykırı ve/veya güvensiz olduğunun tespiti halinde, keyfiyet, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı’nın red sebeplerini içeren bir yazısıyla firmaya ve ilgili gümrük idaresine bildirilir; bu durumda gümrük idaresi söz konusu ürünün ithaline izin vermez.
MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ şahsi eşya ve numunelere uygulanmaz. Gümrük idaresi bu kapsamda gümrüğe sunulan ürünlerin ithalatına doğrudan izin verir.
(2) Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ile ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder.
(3) Numune; belli bir tür ve nitelikteki eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o eşya için sipariş vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder.
MADDE 7 - (1) İthalatçı, bu tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği 1 inci maddede belirtilen Yönetmelik kapsamındaki bütün ürünlerin her halükârda söz konusu Yönetmeliğe uygun ve güvenli olmasından, 11/7/2001 tarih ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uyarınca sorumludur.
MADDE 8 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya, Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
MADDE 9 - (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
MADDE 10 - (1) 29/12/2006 tarih ve 26391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/10 sayılı DTS Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2008 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 - (1) Bu Tebliğin hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.


Ek 1
Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik Kapsamında Olup
İthalatta Denetime Tabi Ürünlerin Listesi

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı
3407.00.00.90.12 Model yapmaya mahsus patlar (yalnız çocukların eğlenmesi için hazırlanan patlar)
3924.90.90.00.00 Diğerleri (yalnız diş kaşıyıcıları)
8505.11.00.00.00 Metalden olanlar (yalnız oyuncak mıknatıslar)
8505.19.10.00.00 Aglomere edilmiş ferritten daimi mıknatıslar (yalnız oyuncak mıknatıslar)
8505.19.90.00.00 Diğerleri (yalnız oyuncak mıknatıslar)
8712.00.10.00.00 Bilyalı rulmanları olmayanlar (sele yüksekliği 435 mm den az olanlar)
8712.00.30.00.00 İki tekerlekli bisikletler (sele yüksekliği 435 mm den az olanlar)
8712.00.80.00.00 Diğerleri (sele yüksekliği 435 mm den az olanlar)
9503.00.10.11.00 Oyuncak bebekler için arabalar
9503.00.10.12.00 Üç tekerlekli bisikletler
9503.00.10.19.00 Diğerleri
9503.00.21.00.00 Oyuncak bebekler
9503.00.29.00.00 Aksam, parça ve aksesuarlar
9503.00.30.00.00 Elektrikli trenler (rayları, işaretleri ve diğer aksesuarı dahil); birleştirilecek türden küçültülmüş modeller
9503.00.35.00.00 Plastik maddelerden olanlar
9503.00.39.00.00 Diğer maddelerden olanlar
9503.00.41.00.00 İçleri doldurulmuş olanlar
9503.00.49.00.00 Diğerleri
9503.00.55.00.00 Oyuncak müzik alet ve cihazları
9503.00.61.00.00 Ahşap olanlar
9503.00.69.00.00 Diğerleri
9503.00.70.00.00 Diğer oyuncaklar (takım veya set halinde olanlar)
9503.00.75.00.00 Plastik maddelerden olanlar
9503.00.79.00.00 Diğer maddelerden olanlar
9503.00.81.00.00 Oyuncak silahlar
9503.00.85.00.00 Kalıplanarak elde edilen minyatür metal modeller
9503.00.95.00.00 Plastik maddelerden olanlar
9503.00.99.00.00 Diğerleri
9504.90.10.00.00 Takım halinde elektrikli yarış arabaları (yarış oyunları özelliğine sahip olanlar)
9504.90.90.00.00 Diğerleri
9506.70.30.00.00 Tekerlekli patenler


Ek 2
Başvuru Formu


DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI ..... / ..... / .....
..................... Bölge Müdürlüğü
..................... DTS Denetmenleri Grup Başkanlığına

İthal etmek istediğimiz, ekli belgelerde tanımlanan ürünler için UYGUNLUK BELGESİ almak istiyoruz. Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.


İthalatçının İsmi/Ünvanı
Yetkili İmza
Tarih

Ekler:
- Tescil numarası almış gümrük beyannamesi,
- Faturanın veya proforma faturanın fotokopisi,
- Bilgi formu (Ek 4),
- İthalatçı firmanın imza sirküleri,
- Vekaletname sureti (Başvurunun vekaleten yapılması halinde),
-Uyumlaştırılmış ulusal standartlara uygun olarak üretilen oyuncaklar için; oyuncağın takip edilen standartlara uygunluğunu gösteren, akredite bir laboratuvardan alınmış test raporlarının aslı veya test raporlarının testi yapan laboratuvar tarafından onaylanmış kopyaları,
-Uyumlaştırılmış ulusal standartların tamamına veya bir kısmına uygun olmayan oyuncaklar için; onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen AT Tip İnceleme Belgesinin aslı veya bu belgeyi düzenleyen kuruluş tarafından onaylanmış kopyası,
-Sağlık Bakanlığı tarafından 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Oyuncak ve Çocuk Bakım Eşyalarındaki Phthalatlar Hakkında Tebliğ” ile 6/11/2007 tarihli ve 26692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Oyuncak ve Çocuk Bakım Eşyalarındaki Phthalatlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in hükümlerine uygunluğa ilişkin akredite bir laboratuvardan alınmış test raporlarının aslı veya test raporlarının testi yapan laboratuvar tarafından onaylanmış kopyaları (Bu raporlar 31/3/2008 tarihinden sonraki başvurularda aranacaktır)