Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart BEDELSİZ OTOMOBİL İTHALATINDA KIYMET TESBİTİ ve AMORTİSMAN NİSBETLERİ
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.11.354/11
Konu : Bedelsiz İthalatta Kıymet Tespiti
ve Amortisman Nispetleri hk.


GENELGE
2000/16

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167 nci maddesine istinaden bedeli için döviz transferi yapılmadan yurda getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınarak yurda ithal edilmek istenilen eşyanın ve kara nakil vasıtalarının kıymetleri aşağıdaki şekilde tespit edilecektir.
1- A) İthalat konusu nakil vasıtalarının kıymeti için öncelikle Müsteşarlıkça tespit edilerek yayımlanmış Genelgeler veya mevcudiyeti halinde ilgili gümrük idaresine muhatap yazılı bildirimler dikkate alınacaktır.
B) Genelgeler ile kıymeti yayımlanmamış nakil vasıtalarının ithal edilmek istenilmesi halinde; kıymeti Türkiye’ deki mümessilinden sorulacaktır.
C) Model yılındaki kıymeti tespit edilemeyen standart dışı aksesuarlar için öncelikle yeni modellerine ait Genelgelerdeki kıymeti esas alınacaktır.
Bu şekilde tespit edilemeyen aksesuar kıymeti için 2 nci maddenin B bendi uyarınca işlem yapılacaktır.
D) Yurtdışı edilmek veya gümrüğe terk edilmek kaydıyla sadece arzuya tabi ve sökülebilir standart dışı aksesuarların sökülmesi için yazılı müracaat halinde; taleplerin ithalatı yapacak gümrük idaresince kabulü suretiyle sökülen aksesuar kıymeti vasıtanın FOB kıymetinden düşülecektir.
2- A) İthalat konusu diğer eşyanın; faturasında tanzim yerinin, fatura tarih ve sayısının, satıcının ad ve adresinin, alıcının ad ve adresinin, satış bedelinin, eşyanın cins ve nev’i ile satış birimine ( kilo,metre,adet,düzine gibi) göre miktarının, eşyanın birim fiyatının ( 1 metre, 1 kilo, 1 adedinin fiyatı gibi) yer alması gerekmekte keza bu bilgileri taşıyan faturanın, tek tip Gümrük Beyannamesinin tescil tarihinden geriye doğru 6 ay içerisinde düzenlenmiş olması şarttır.
Öncelikle fatura fiyatının esas alınması gerekmekle birlikte Gümrük İdaresince bu fiyatın düşük bulunması halinde dikkate alınmayacaktır.
B) İthal edilmek istenilen bu kabil eşyaya ait fatura ibraz edilmemesi, ibraz edilmekle birlikte faturanın yukarıda yazılı şartların tamamını taşımaması veya faturada yazılı fiyatın gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hususunda ilgili gümrük idaresince tereddüte düşülmesi halinde, eşyaların kıymeti ilgili mümessilinden sorulacak, cevap alınamaması halinde, ilgili Gümrük Müdürünün veya görevlendireceği bir Müdür Muavinin başkanlığında Gümrük Muayene memuru ve muayene tahakkuk servisi şefinden veya memurdan oluşan üç kişilik bir komisyon tarafından, eşyanın piyasa fiyatı ve daha önce ithali yapılan aynı veya benzeri eşya için tespit edilen fiyatlar da dikkate alınmak suretiyle eşya kıymeti tespit edilecektir. Bu arada tespit edilecek kıymetten amortisman düşülmeyecektir.
3- 1 inci ve 2 nci maddelere göre model yılındaki kıymeti tespit edilemeyip de daha yüksek modeline ait kıymet tespit edilmesi halinde, bu kıymetten azalan bakiyeler usulüne göre her yıl için (içinde bulunduğu model yılı hariç) %3 indirim yapılmak suretiyle bulunan fiyat eşyanın model yılındaki fiyatı olarak kabul edilecektir.
4- İthal eşyasının amortisman indirimi aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
Eski model eşya ve otomobillerin yukarıda belirtilen esaslara göre tespit edilen model yılındaki fiyatından Gümrük Vergilerine esas alınacak fiyatını tespit etmek amacı ile ilk yıl için %20, müteakip yıllar için de azalan bakiyeler usulüne göre %15 nispetinde 9 yaşa kadar (9 yaş dahil), amortisman düşülecektir. 9 yaşından daha eski modeller için ise model yılındaki kıymetinin %20’si Gümrük Vergilerine esas kıymet olarak alınacaktır.
İçinde bulunulan model yılı için amortisman indirimi yapılmayacaktır.
5- Mülga 1615 sayılı Gümrük Kanunu’nun 65. maddesine istinaden çıkarılan ve teşkilata duyurulan otomobil kıymetleri, model yılı tespiti ile Navlun ve Sigorta ücretlerini belirten genelgeler yürürlüktedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.


D A Ğ I T I M :
Merkez ve Taşra Teşkilatına.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey