Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: üniversite  bölüm
Merhaba sayın üyemiz,

Gümrük Müşavirleri ve yardımcıları ile ilgili olarak Gümrük Yönetmeliği maddelerini ekliyorum. İnceleyiniz.

Bu arada sadece bizim belirlediğimiz avatarları kullanabilirsiniz.Kontrol panelinizden avatar belirleyebilirsiniz.

İyi çalışmalarGümrük müşaviri olabilme şartları
Madde 702 - Gümrük müşaviri olabilecek kişilerin aşağıda belirtilen koşullara sahip olmaları gerekir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık. Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçları nedeniyle hüküm giymiş bulunmamak,

e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak,

f) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlardan en az lisans seviyesinde mezun olmak,

g) Üç yıl süre ile gümrük müşavir yardımcılığı yapmak,

h) Yapılan sınavda başarılı olmak.

Gümrük idaresinde 10 yıl çalışmış olup, bunun 3 yılını şube müdürü, gümrük müdürü, gümrük muhafaza müdürü, gümrük başmüdür yardımcısı ve gümrük muhafaza başmüdür yardımcısı görevlerinde geçirenlerden, görevlerinden istifa eden veya emekliye ayrılanlar yukarıda belirtilen koşulları taşımaları halinde, staj koşuluna tabi tutulmaksızın gümrük müşavirliği sınavına girebilir.
Konu ile ilgili olarak bakınız:
4458 sayılı Gümrük Kanunu - Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri (Madde 227)

Aynı/benzer konuları işleyen diğer mevzuatı aşağıdaki anahtar kelimelere tıklayarak bulabilirsiniz::
Gümrük Müşavir Yardımcıları
Gümrük Müşavirleri
gümrük müşavir ve yardımcısı olunabilme şartları
gümrük müşavirinin yükümlülükleriGümrük müşavir yardımcısı olabilme şartları
Madde 703 - Gümrük müşavir yardımcısı olabilecek kişilerin aşağıda belirtilen koşullara sahip olmaları gerekir:

a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçları nedeniyle hüküm giymiş bulunmamak,

e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak,

f) 1) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlardan en az lisans seviyesinde mezun olmak,

2) Diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olduktan sonra 1 inci alt bentte belirtilen bilim dallarından lisans üstü seviyede diploma almış olmak ya da ön lisans eğitimi veren gümrük, dış ticaret ve Avrupa Topluluğu konularında uzmanlık programı olan meslek yüksek okullarından mezun olmak,

g) Staj amacıyla bir gümrük müşavirinin yanında üç yıl çalışmış olmak,

h) Yapılan sınavda başarılı olmak.

Gümrük idaresinde en az 15 yıl çalışıp da görevlerinden istifa ederek veya emekli olarak ayrılan memurlardan bu maddedeki koşulları taşıyanlar, staj koşulu aranmaksızın gümrük müşavir yardımcısı sınavına girebilirler.
Konu ile ilgili olarak bakınız:
4458 sayılı Gümrük Kanunu - Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri (Madde 228)

Aynı/benzer konuları işleyen diğer mevzuatı aşağıdaki anahtar kelimelere tıklayarak bulabilirsiniz::
Gümrük Müşavir Yardımcıları
Gümrük MüşavirleriSınavsız gümrük müşaviri olabilecekler
Madde 704 - Gümrük idaresinde gümrük başmüdürü, gümrük muhafaza başmüdürü, gümrük uzmanı, kontrolör, gümrük müfettişi, daire başkanı ve daha üst görevlerde en az 10 yıl çalışmış olanlardan, görevlerinden istifa eden veya emekliye ayrılanlar 702 nci maddede belirtilen koşulları taşımaları halinde, sınav ve staj koşuluna bağlı olmaksızın gümrük müşaviri olmaya hak kazanırlar. Yardımcılık ve stajyerlikte geçirilen süreler 10 yıllık sürenin hesaplanmasında göz önünde bulundurulur.

Bu madde hükmü uyarınca Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi almak isteyenlerin İzin Belgesi müracaatları, faaliyette bulunmak istedikleri bölgedeki Gümrük Müşavirleri Derneği vasıtasıyla yapılır ve adına düzenlenen İzin Belgesi aynı dernek aracılığıyla kendisine teslim edilir.
Konu ile ilgili olarak bakınız:
4458 sayılı Gümrük Kanunu - Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri (Madde 227)Sınavsız gümrük müşavir yardımcısı olabilecekler
Madde 705 - Gümrük idaresinde en az 15 yıl çalışıp da bunun 3 yılını gümrük muayene memuru, gümrük başmemuru ve gümrük müdür yardımcısı görevlerinde geçirenlerden, görevlerinden istifa eden veya emekliye ayrılan ve 703 üncü maddedeki koşulları taşıyanlar sınav ve staj koşulu aranmaksızın gümrük müşavir yardımcısı olabilirler.

Gümrük Kanununun 228 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinde bahsi geçen kişilerin Müşavir Yardımcılığı izin Belgesi almak istemeleri halinde İzin Belgesi müracaatları faaliyette bulunmak istedikleri bölgedeki Gümrük Müşavirleri Derneği vasıtasıyla yapılır ve adına düzenlenen İzin Belgesi aynı dernek aracılığıyla kendisine teslim edilir.
Konu ile ilgili olarak bakınız:
4458 sayılı Gümrük Kanunu - Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri (Madde 227)

Aynı/benzer konuları işleyen diğer mevzuatı aşağıdaki anahtar kelimelere tıklayarak bulabilirsiniz::
Gümrük Müşavir Yardımcıları
Gümrük Müşavir Yardımcıları
Gümrük MüşavirleriGümrük müşaviri ve gümrük müşavir yardımcılığı giriş sınavı
Madde 706 - Gümrük müşaviri ve gümrük müşavir yardımcılığı giriş sınavı yılda bir kez yapılır. 702 ve 703 üncü maddelerde belirtilen koşulları sınavın açıldığı yıl başında sağlamış olanlar, o yıl açılan gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına müracaat edebilir.

Sınavların zamanı ve başvuru koşulları en az bir ay evvelinden ilan edilir.

Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına en fazla üçer kez girilebilir. Bu sınavlara üç kez girip de kazanamamış olanlar daha sonra açılacak olan sınavlara giremez.

Sınavın şekli

Madde 707 - Gümrük müşavirliği sınavı ön eleme ve mesleki yetenek sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.

Ön eleme sınavı Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi veya sınav yapan diğer resmi kuruluşlar tarafından yapılır. Testlerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi işlemleri sınavı yapan kuruluşlar tarafından, Müsteşarlık ile yapılacak protokol çerçevesinde yürütülür.

Gümrük müşavirliği ön eleme sınavını kazananlar, Müsteşarlıkça tayin edilecek yer ve zamanda mesleki yetenek sınavına tabi tutulur.

Gümrük müşavir yardımcılığı için yalnız yazılı sınav yapılır.

Sınav konuları

Madde 708 - Gümrük müşavirliği ön eleme sınavı aşağıdaki konulardan yapılır;

a) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği,

b) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun,

c) Gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konular,

d) Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve ilgili karar ve tebliğlerin gümrüğe ilişkin hükümleri,

e) Dış Ticaret Rejimi,

f) Ticaret ve ödeme anlaşmaları,

g) Uluslararası anlaşmaların gümrüğe ilişkin hükümleri.

Gümrük müşavir yardımcılığı yazılı sınavında ise, soruların % 40’ı Türkçe, matematik, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi ile vatandaşlık bilgisi konularını içeren genel yetenek ve genel kültür sorularından, % 60’ı ise Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair Kanun ile ilgili konuları içeren sorulardan oluşur.

Değerlendirme

Madde 709 - Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sınavı yapan kuruluş tarafından 100 tam puan üzerinden yapılır.

Bu değerlendirme sonucunda gümrük müşavirliği sınavında 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

Gümrük müşavir yardımcılığı sınavında 60 ve üzerinde puan alanlar gümrük müşavir yardımcısı olmaya hak kazanır.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
__________________
**Lütfen Forum Kurallarını dikkatlice okuyunuz.
**Forum\'da konu açmadan önce MUTLAKA arama yapınız.
**Rahatsız olduğunuz iletileri \"bildir\" tuşunu kullanarak ilgili moderatöre aktarabilirsiniz.
** Bize ulaşmak için: yoneticiler@gumrukforum.com