Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Tekstil Ithalati Belirsizlikleri Hk.
Merhaba,

Çin'den þal ve eþarp ithalatý yapmak istiyorum. GRIP kodu 611710000011. Ürünlerin Türkiye'ye gönderilmesi aþamasýna kadar her hangi bir sýkýntým yoktur. Bundan sonrasý için kafam çok karýþýk. Bir çok kaynaktan araþtýrma yaptým ve baþka ürün gruplarýnda ithalat yapan kiþilerle görüþtüm. Görüþtüðüm kiþiler 2 yönde farklý tavsiye verdiler. Görüþtüðüm kiþilerin bi kýsmý, bu iþin bireysel olarak yapýlamayacaðý ve kesinlikle bir gümrük müþavirine gitmem gerektiði oldu. Diðerleri ise, sadece gümrük ve KDV vergilerini ödeyerek ürünleri gümrükten alabileceðimi söylüyor.

Ýthalatý þahýs üzerine kayýtlý bi iþyeri adýna yapmak istiyorum. Getireceðim ürünler hava kargo ile gelecek.

Araþtýrmalarýmdam çýkardýðým sonuçlar þunlar.

- Ýthalat izin bengesi artýk gerekmiyor fakat tekstil ürünleri için Ýthalat Kaydý gerekiyor. 50 kg altýndaki gönderimler için kayýt gerekmediði söyleniyor. Tutar olarak sýnýr varmý bilemiyorum.

- Ürünlerin kimyasal boyalarý ile ilgili bir sýkýntý olabileceðini öðrendim. Sanýrým yasaklý maddeler konusunda testler uygulanýyor. Bu konuda da net bir bilgiye ulaþamadým.

- Tekstil ürünlerinde etiketle ilgili bazý standartlarýn olmasý gerektiðiyle ilgili birþeyler okudum ama bu konuylada ilgili net bir bilgi bulamadým.

- 10.000 TL lik bir ithalat yapmayý düþünüyorum. Ne kadar maliyeti olacaðý ve ne kadar vergi ödemem gerektiði konusunda da kesin rakamlara ulaþamadým.


Konuyla ilgili yardýmlarýnýzý bekliyorum.
Saygýlarýmla...

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey