Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Amerika'dan eşya getirme


Alıntı:
coffeemist´isimli üyeden Alıntı
Burada oturma izniyle yaşamaya gelecek. Ne kadar kalacağı belli değil ama getireceği şeyler 2 tane şahsına ait bilgisayar, piano gibi elektronik ev aletleri.
Kanuni ikametgahını TR ye nakledecekse naklihane yapma hakkı vardır.
yanlız piano için şartlar var. O konudaki yazı aşağıdadır.

T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRUK MUSTEŞARLLGI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
SAY1: B.02.1 .Güm.0.06.00.26-761-6736
KONU:

09.05.2002 / 09993

GÜMRÜKLER BAŞMUDÜRLÜĞÜNE


Müsteşarlığımıza intikal eden yazılardan, kanuni ikametgahlarını Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişiler tarafından getirilen piyanonun ev eşyası kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır.
Bilindiği üzere; 05.02.2000 tarih ve 23922 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve istisna Tanınacak Haller Hakkında Karar’ın 5 inci maddesi “Yolcuların beraberlerinde ya da yolcudan iki ay önce veya altı ay sonraki süreler içerisinde gelen, kendi kullanım!arına mahsus, gayri ticari nitelikteki kullanılmış veya kullanılmamış zati eşya gümrük vergilerinden muaftır.
Zati eşya olarak ithal edilecek eşyanın nitelik ve özellikleri ile miktar ve kıymetlerini belirlemeye, özel ve zaruri durumları inceleme ve sonuçlandırmaya Müsteşarlık yetkilidir. hükmünü amirdir.
Bu Karar maddesi uyarınca Müsteşarlığımıza verilen yetkiye istinaden hazırlanan Zati Eşya Muafiyet listesinin Müzik Aletleri bölümünde Piyano yer almamaktadır.
Diğer taraftan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167/5-b maddesi uyarınca; Kanuni ikametgahlarını Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait her türlü kullanılmış ev eşyası gümrük vergisinden muaftır.
Anılan Kararın 3/b maddesinde; ev eşyası deyiminin, ilgili kişilerin şahsi kullanım veya ev ihtiyaçlarını karşılama amacına mahsus eşya, mobilyalar ve benzeri malzemeleri ifade ettiği belirtilmektedir.
18.02.2000 tarih ve 23968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 seri no’lu Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler) nin Eşyaya İlişkin Şartlar başlıklı 3 üncü maddesinde ise ‘Evde kullanılabilen oturma, yemek, yatak odaları ve salon eşyası, mutfak takımları ile kişisel bilgisayar ve aksesuarları ve çanak çapları 120 cm. kadar olan (120 cm dahil) olan uydu (çanak) antenler ev eşyası kabul edilir.
Muafiyet uygulanabilmesi için eşya;
a) Ev eşyası olmalıdır,
b) Kullanılmış olmalıdır,
c) İthal edene ait olmalıdır,
d) Naklihane suretiyle getirilmelidir,
e) Kişinin beraberinde veya gelişinden 2 ay önce ya da 6 ay sonraki süreler içerisinde getirilip serbest dolaşıma giriş beyanında bulunulmalıdır.” hükmü yer almıştır.
Anılan Kararın 127’nci maddesi uyarınca, bu Kararda yer alan hususlarda tebliğ çıkarmaya, gerekli görülecek her türlü tedbiri almaya, özel ve zaruri durumları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık yetkili bulunmaktadır.
Söz konusu Tebliğ’de belirtilen ev eşyası tanımı ile zati eşya muafiyet listesi içinde ismen yer almayan ev tıpı piyanonun ev eşyası kapsamında değerlendirilmesi, daha çok profesyonel kullanıma özgü kuyruklu piyanonun ise, ithali gerçekleştirecek kişi tarafından kullanıldığının belgelendirilmesi veya anlaşılması halinde ev eşyası kapsamında muafen ithal edilmesi anılan Kararın 127’nci maddesinin verdiği yetki uyarınca Müsteşarlık Makamının 06.05.2002 tarih ve 2002/105 sayılı Onayı ile uygun bulunmuştur.
Bilgi ve gereğini rica ederim.