Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: gtip no belli istenen evraklar nedir
Anladigim kadariyla alacaginiz belge ihracatci Hans diyecekki benim urunum su maddelerle calismiyor' bunuda onaylatacak. o maddelerle calisiyorsa ithali yasak

Ýthalat 2013-14 Tebliðin 11'Ýnci maddesi gereðince; Tebliðin IV-b ekinde mevcut olup, aþaðýdaki maddelerden herhangi biri ile ÇALIÞAN ürünlerin ithalatý YASAKTIR.
Dahilde Ýþleme Rejim 2006/12 Tebliðin 31/2-a/7 bendinde; Ýthalat rejiminde ithali belli kurum veya kuruluþlarýn müsaadesine býrakýlmýþ eþya için, ithalat esnasýnda bu kurum veya kuruluþlarýn müsaadesinin aranmasý, kaydýyla ithalatýna izin verilir. Denilmektedir.
DTM Ýthalat Genel Müdürlüðünün 08.09.1999 / 200651 yazýlarýnda ‘söz konusu eþyanýn ihracatçýsý ya da üreticisi tarafýndan düzenlenmiþ ve yetkili mercilerce onaylanmýþ bulunan belge/belgelerin ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde, müþahhas mesele konusu muayenenin yapýlmasýna gerek olmadýðý düþünülmekle birlikte, lüzum görülmesi halinde söz konusu muayenenin, ilgili mevzuat çerçevesinde, fiili ithalden önce gümrük laboratuarlarýnda veya buralarda yapýlamadýðý hallerde resmi laboratuarlarda yapýlmasý gerektiðinin mütalaa edildiði’ belirtilmektedir.
2903.14.00.00.00, Karbon tetraklorür
2903.19.10.00.00, 1,1,1,-Trikloroetan (metilkloroform)
2903.73.00.00.00, Diklorofloroetanlar
2903.74.00.00.00, Klorodifloroetanlar
2903.76.10.00.00, Bromoklorodiflorometan
2903.76.20.00.00, Bromotriflorometan
2903.76.90.00.00, Dibromotetrafloroetanlar
2903.77.10.00.00, Trikloroflorometan
2903.77.20.00.00, Diklorodiflorometan
2903.77.30.00.00, Triklorotrifloroetanlar
2903.77.40.00.00, Diklorotetrafloroetanlar
2903.77.50.00.00, Kloropentafloroetan
3808.91.90.00.11, Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3824.71.00.00.11, R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karýþýmý
3824.74.00.00.12, 142B[(Klorodifloroetan),R-22 (klorodiflorometan)] karýþýmý
------------
2903.71.00.00.00, Klorodiflorometan
2903.72.00.00.00, Diklorotrifloroetanlar
2903.75.00.00.00, Dikloropentafloropropanlar
2903.79.11.00.11, Flordiklormetan
2903.79.11.00.13, Klorflormetan
2903.79.11.00.14, Flortetrakloretan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.15, Diflortrikloretan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.17, Klortetrafloretan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.18, Flortrikloretan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.21, Diklordifloretan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.22, Klortrifloretan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.25, Klorfloretan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.26, Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.27, Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.28, Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.31, Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.33, Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.34, Florpentaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.35, Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.36, Triklortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.37, Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.38, Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.41, Flortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.42, Diflortriklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.43, Diklortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.44, Klortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.45, Flortriklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.46, Diflordiklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.47, Klortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.48, Flordiklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.51, Klordiflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.52, Klorflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.59, Diðerleri
2903.79.19.00.00, Diðerleri
2903.79.21.00.00, Flordibrom metan, Bromdiflor metan, Florbrom metan, Flortetrabrom metan, Diflortribrom metan (tüm izomerleri), Dibromtriflor etan (tüm izomerleri)…
2903.79.29.00.00, Diðerleri
2903.79.90.00.00, Diðerleri
3824.79.00.00.00, Diðerleri customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax