Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart İhracat Şekillerinde Değişiklikler
İHRACAT YÖNETMELİĞİ VE İHRACAT TEBLİĞLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLER :

İHRACAT YÖNETMELİĞİ :

DEĞİŞİKLİKLER :

1. İHRACAT YÖNETMELİĞİNDE İKİNCİ BÖLÜM İHRACAT ŞEKİLLERİ VE ESASLARINA ÖN İZNE BAĞLI İHRACAT UYGULAMA ESASLARI EKLENMİŞTİR

2. KAYDA BAĞLI İHRACATTA BİRLİK ONAYI YAPILDIKTAN SONRA GÜMRÜĞE İBRAZ SÜRESİ 90 GÜNDEN 30 GÜNE İNDİRİLMİŞTİR.

3. KREDİLİ İHRACATTA BİRLİK ONAYI YAPILDIKTAN SONRA GÜMRÜĞE İBRAZ SÜRESİ 30 GÜN OLARAK EKLENMİŞTİR

4. KONSİNYE İHRACATTA BİRLİK ONAYI YAPILDIKTAN SONRA GÜMRÜĞE İBRAZ SÜRESİ 90 GÜNDEN 30 GÜNE İNDİRİLMİŞ.FİRMALARIN KESİN SATIŞI YAPTIKTAN SONRA İHRACATÇI BİRLİKLERİNE BİLDİRİMİ SONUCUNDA BİRLİK TARAFINDAN ARACI BANKAYA SATIŞIN BİLDİRİLMESİ 30 GÜNDEN 5 GÜNE İNDİRİLMİŞTİR.

5. YURT DIŞI FUAR VE SERGİLERE KATILIM VE İHRACATTA EK MADDE DE FUARDA YAPILAN KESİN SATIŞLARIN USUL VE ESASLARI EKLENMİŞTİR.(BİRLİK TARAFINDAN ONAYLANAN BEYANNAMENİN GÜMRÜK İDARESİNCE SONUÇLANDIRILMASI )

6. ALICISI TARAFINDAN KABUL EDİLMEYEN MALLAR İLE İLGİLİ BAŞKA BİR ALICIYA YAPILAN SATIŞTA UYGULANACAK USUSL VE ESASLAR EKLENMİŞTİR. (ALICI DEĞİŞİKLİĞİNDE ONAYLI FATURANIN BİRLİĞE İBRAZI VE GÜMRÜK İDARESİNCE SONUÇLANMASI )

7. İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ MADDESİ EKLENMİŞTİR.BEDELSİZ İHRACATA İLİŞKİN TEBLİĞ

DEĞİŞİKLİKLER :

1. UYGULAMAYA EKLENEN MADDELER

yeniden kullanıma veya geri dönüşüme konu ithal edilmiş mal ve ambalaj malzemeleri,

d) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve üniversitelerin; görevleri veya anlaşmalar gereği gönderecekleri mal ve taşıtlar,

e) Savaş, deprem, sel, salgın hastalık, kıtlık ve benzeri afet durumlarında; kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, Kızılay ile kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların gönderecekleri insani yardım malzemeleri

2. GÜMRÜK İDARELERİNE BEDELSİZ İHRACAT TALEPLERİ 10.000 USD DEN 100.000 USD YE ÇIKARAILMIŞTIR.

3.İHRACAT BİRLİKLERİNE BEDELSİZ İHRACAT TALEPLERİ 10.000 USD-25.000 USD DEN 100.000 USD-250.000 USD YE ÇIKARILMIŞTIR

4. MÜŞTEŞARLIĞA BEDELSİZ İHRACAT TALEPLERİ 25.000 USD ÜZERİ TUTARI 250.000 USD ÜZERİNE ÇIKARILMIŞTIR.

5. BEDELSİZ İHRACAT İZİNLERİNİ GEÇERLİLİK SÜRELERİ 1 YILDAN 90 GÜNE İNDİRİLMİŞTİR.TRANSİT TİCARETE İLİŞKİN TEBLİĞ

DEĞİŞİKLİKLER :

1. UYGULAMAYA EKLENEN MADDELER

(3) Ancak, alış ve satış bedelleri arasında aleyhte farkın söz konusu olması halinde, transit ticaret formunun düzenlenmesine ilişkin talepler;

a) Aleyhte farkın, kambiyo mevzuatında belirlenen genel terkin limitini aşmaması ya da genel terkin limitini aşmakla birlikte kambiyo mevzuatında belirlenen mücbir sebep hallerine dayandığının tevsiki halinde ilgili bankalarca,

b) Aleyhte farkın, genel terkin limitini aşmakla birlikte, mücbir sebep halleri dışında kalan haklı durumlara dayanması halinde Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İhracat Genel Müdürlüğü),

sonuçlandırılır.

Böylece daha önceki alış ve satış bedelleri arasında lehte fark olması zorunluluğuna esneklik getirilerek Bankaların veya DTM’nin uygun görmesi durumunda alış ve satış bedelleri arasında aleyhte fark bulunması halinde de transit ticaretin gerçekleştirilebilmesine olanak sağlanmıştır.

2. Transit Ticaret Formunun formatına alıcı ve satıcı firma bilgilerinin yazılması için yeni alanlar eklenmiştir.TAKAS VEYA BAĞLI MUAMELE YOLUYLA YAPILACAK İHRACATA İLİŞKİN TEBLİĞ

DEĞİŞİKLİKLER:

1. TAKAS VEYA BAĞLI MUAMELE YOLUYLA YAPILACAK İHRACATA BİRLİK ONAYI YAPILDIKTAN SONRA GÜMRÜĞE İBRAZ SÜRESİ 30 GÜN OLARAK EKLENMİŞTİR

EK SÜRE 2 YILDAN 3 YILA ÇIKARILMIŞTIR.TİCARİ KİRALAMA YOLUYLA YAPILACAK İHRACATA İLİŞKİN TEBLİĞ

DEĞİŞİKLİKLER :

1. İZİN SÜRESİ 3 YIL BİTTİKTEN SONRADA ZORUNLU HALLERİN İBRAZI EDİLDİĞİNDE EK SÜRE MÜRACAATINDA BULUNULACAĞI EKLENMİŞTİR.İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ

DEĞİŞİKLİKLER ;

1. EKLENEN MALLAR LİSTESİ

17-Bakır ve çinko hurda ve döküntüleri,

18-Blok mermer

LİSTEDEN ÇIKARILANLAR ;

14) Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (FTKR) kapsamındaki malların ihracı,

17) Ozon tabakasının korunmasına dair Viyana Sözleşmesi ile bu sözleşmeye ait Protokoller ve değişiklikler kapsamındaki malların sadece söz konusu düzenlemelere taraf ülkelere yönelik ihracatı,

18) 3504.00.00.00.00 Peptonlar ve bunların türevleri, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer proteinli maddeler ve türevleri, deri tozu (kromla işlenmiş olsun olmasın)

19) Kimyasal maddelere ilişkin liste, İhracat 2000/3 sayılı Tebliğ kapsamına alınmıştır,İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞDE (İHRACAT 96/31) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

YASAK MALLAR LİSTESİNDE 9.MADDEDE ODUN VE ODUN KÖMÜRÜNDE MEYVE KABUKLARINDAN ÜRETİLEN MANGAL KÖMÜRÜ HARİÇ TUTULMUŞTUR.

MADDE 2 - Aynı Tebliğ eki (EK:2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi’nin sonuna aşağıdaki madde ilave edilmiştir.Madde
İzni Veren Kurum
Yasal Dayanak

22- Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (FTKR) kapsamındaki mallar
Milli Savunma Bakanlığı
29/06/2004 tarih ve 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun ile bu kanuna dayalı olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğler


TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)MADDE 1 – (1) 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı'nın 3 üncü maddesinin © bendine istinaden, ihracı kayda bağlı mallar, bu Tebliğin ekinde yer alan listede sıralanmıştır.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin ekinde yer alan listede sıralanmış bulunan malların ihracı, İhracat Yönetmeliğinin 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.EKİHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİ1- Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisine tabi maddelerin ihracı,

2- Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödeme yapılan maddelerin ihracı,

3- Ülkemizde kredi karşılığı kurulan tesislerin bedelinin malla geri ödenmesine ilişkin özel hesaplar çerçevesinde ihracat,

4-Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasındaki doğalgaz anlaşması çerçevesinde ihracat,

5- Ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan kısıtlama kapsamındaki maddelerin ihracı,

6- Birleşmiş Milletler Kararları uyarınca ekonomik yaptırım uygulanan ülkelere ihracat,

7-18/12/1994 tarihli ve 22145 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metotlarla Üretilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında sertifikayı haiz mallar,

8-İşlem görmemiş zeytinyağı ve işlem görmüş dökme veya varilli zeytinyağı,

9-Meyan kökü,

10-Ham lületaşı ve taslak pipo,

11-Ozon tabakasının korunmasına dair Viyana Sözleşmesi ile bu sözleşmeye ait Protokoller ve değişiklikler kapsamındaki malların sadece söz konusu düzenlemelere taraf ülkelere yönelik ihracatı,

12-Torba, çuval ve kutulu halde işlem görmemiş zeytin,

13-Orijinal bağırsak,

14-Canlı koyun, kıl keçisi, büyükbaş hayvan,

15-Dökme halde kapya cinsi kırmızı biber (konik biber),

16-Ham zeytin (fermantasyonu tamamlanmamış),

17-Bakır ve çinko hurda ve döküntüleri,

18-Blok mermer.

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

BEDELSİZ İHRACATA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/5)Dayanak ve tanım

MADDE l – (1) 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararının 3’üncü maddesinin (e) bendine istinaden; bedeli, yürürlükteki Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekli olmaksızın, yurt dışına mal çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Uygulama

MADDE 2 – (1) Bedelsiz olarak ihraç edilebilecek mallar aşağıda belirtilmiştir.

a) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından götürülen veya gönderilen hediyeler, miktarı ticari teamüllere uygun numuneler ile reklam ve tanıtım malları, yeniden kullanıma veya geri dönüşüme konu ithal edilmiş mal ve ambalaj malzemeleri,

b) Daha önce usulüne uygun olarak ihraç edilmiş malların bedelsiz gönderilmesi ticari örf ve adetlere uygun parçaları, fireleri ile garantili olarak ihraç edilen malların garanti süresi içinde yenilenmesi gereken parçaları,

c) Yabancı misyon mensuplarının, Türkiye'de çalışan yabancıların, yurt dışına hane nakli suretiyle gidecek Türk vatandaşlarının, daimi veya geçici görevle yurt dışına giden kamu görevlilerinin, bu durumlarının ilgili mercilerce belgelenmesi şartıyla, beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderilecek mal ve taşıtlar,

ç) Yurt dışında yerleşik tüzel kişiler, yabancı turistler ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderilecek mal ve taşıtlar,

d) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve üniversitelerin; görevleri veya anlaşmalar gereği gönderecekleri mal ve taşıtlar,

e) Savaş, deprem, sel, salgın hastalık, kıtlık ve benzeri afet durumlarında; kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, Kızılay ile kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların gönderecekleri insani yardım malzemeleri.

(2) Yukarıda belirtilenler dışında kalan hususlar, Dış Ticaret Müsteşarlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) görüşü alınarak, ilgili gümrük idaresi veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğince sonuçlandırılır.

İzin mercii ve uygulama usulleri

MADDE 3 – (1) İkinci maddenin (a) ve (b) bendlerinde yer alan mallardan, değeri l00.000 (yüzbin) ABD dolarına kadar olanlar ile değer ve miktarına bakılmaksızın (d) ve (e) bendlerinde belirtilen malların bedelsiz ihracat izni başvuruları doğrudan ilgili gümrük idaresine yapılır.

(2) İkinci maddenin (a) ve (b) bendlerinde yer alan mallardan, değeri l00.000 (yüzbin) ABD doları ve üzeri olanların bedelsiz ihracat izni başvuruları ise, ekteki Bedelsiz İhracat Formu doldurularak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yapılır. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, değeri 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Dolarına kadar olan bedelsiz ihraç taleplerini kendileri sonuçlandırır, 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Doları ve üzerindeki talepleri görüşleriyle birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) intikal ettirirler.

(3) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü), verdikleri bedelsiz ihraç izinlerinin bir örneğini talep sahibine, bir örneğini de ilgili gümrük idaresine intikal ettirirler.

(4) Bedelsiz ihraç izinlerinin geçerlilik süresi 90 gündür.

(5) İkinci maddenin © ve (ç) bendleri çerçevesinde yapılacak bedelsiz ihracata, doğrudan gümrük idaresince izin verilir. Ancak (ç) bendi uyarınca bedelsiz ihracı yapılacak malların yolcu beraberinde götürülmeyip, önce veya sonra gönderilmesi halinde, Türkiye'de satın alındığının belgelenmesi, taşıt götürülmesi halinde ise taşıtın trafik tescil kuruluşlarınca ve vergi dairelerince kayıtlarının kapatıldığının belgelenmesi gerekir.

(6) İkinci maddenin (ç) bendi kapsamında, yurt dışında yerleşik tüzel kişiler, yabancı turistler ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11/1-b maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanarak yurt dışına götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderilecek mal ve taşıtların bedelsiz ihracına, satıcı tarafından verilen satış faturası nüshası/veya satıcı onaylı örneklerine istinaden, ilgili gümrük idarelerince izin verilir.

(7) Söz konusu satış faturasının bir nüshası veya satıcı onaylı bir örneği, Türkiye İstatistik Kurumuna gönderilmesini teminen, ilgili gümrük idaresince Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir.

Yasak ve ihracı ön izne bağlı mallar

MADDE 4 – (1) Kanun, Kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış malların bedelsiz ihracatına izin verilmez. İhracı ön izne bağlı malların bedelsiz olarak ihraç edilmesi de, ancak ilgili merciin ön iznine istinaden mümkündür.

İhracında fon kesintisi aranan mallar

MADDE 5 – (1) İhracında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na prim kesintisi yapılan malların bedelsiz olarak ihraç edilebilmesi için, söz konusu primin ödendiğine dair banka dekontunun ibrazı gerekir. Ancak FOB değeri l.000 ABD Dolarını geçmeyen malların bedelsiz ihracı DFİF kesintisine tabi değildir.

(2) İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ eki listedeki mallardan, değeri FOB l.000 ABD Dolarını geçenlerin bedelsiz olarak ihracında kayıt şartı aranır.

İhracat destekleri

MADDE 6 – (1) Bedelsiz ihracata konu mal, ihracatta uygulanan desteklerden yararlandırılmaz.

Standart ve teknik uygulamalar

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak bedelsiz ihracat, standartlar ve ürünlere ilişkin teknik mevzuat hükümlerine tabi değildir.

İhracatçı Birliğine üyelik

MADDE 8 – (1) İkinci maddenin (a), ©, (ç), (d) ve (e) bendleri kapsamında yapılacak bedelsiz ihracatta, İhracatçı Birliğine üye olma şartı aranmaz.

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ

MADDE 9 – (1) 6/1/l996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 96/10), ek ve değişiklikleriyle birlikte, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EKBEDELSİZ İHRACAT FORMU

1- Talep Sahibinin;a) Adı veya Unvanı :

b) Adresi :

c) Telefon No :

d) Telefaks No :

e) Vergi No :

f) Bağlı Olduğu İhracatçı Birliği :2- Malın Gideceği Firma veya Kuruluşun;a) Adı veya Unvanı :

b) Adresi :

c) Telefon No :

d) Telefaks No :

e) Ülkesi :3- Malın;a) Cinsi :

b) G.T.İ.P. :

c) Tipi :

d) Üretim Yılı ve Menşei :

e) Ambalaj Şekli :

f) Miktarı :

g) Değeri :4- Malın İhraç Gümrüğü :Talep Sahibi

(Kaşe ve İmza)


TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

TRANSİT TİCARETE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/6)Dayanak, kapsam ve uygulama

MADDE 1 – (1) 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3 üncü maddesinin (e) bendine istinaden, yurtdışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da antrepodan satın alınan malların, ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya yurtdışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoya satılmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

(2) Transit ticarette alış ve satış bedelleri arasında lehte fark olması esastır.

(3) Ancak, alış ve satış bedelleri arasında aleyhte farkın söz konusu olması halinde, transit ticaret formunun düzenlenmesine ilişkin talepler;

a) Aleyhte farkın, kambiyo mevzuatında belirlenen genel terkin limitini aşmaması ya da genel terkin limitini aşmakla birlikte kambiyo mevzuatında belirlenen mücbir sebep hallerine dayandığının tevsiki halinde ilgili bankalarca,

b) Aleyhte farkın, genel terkin limitini aşmakla birlikte, mücbir sebep halleri dışında kalan haklı durumlara dayanması halinde Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İhracat Genel Müdürlüğü),

sonuçlandırılır.

Başvuru

MADDE 2 – (1) Transit ticaret talepleri, bu Tebliğin ekinde yer alan "Transit Ticaret Formu" düzenlenmek suretiyle bankalara yapılır.

Müteferrik hükümler

MADDE 3 – (1) Transit ticarete konu olan mallarla ilgili olarak, ithalata ve ihracata ilişkin vergi, resim, harç ve fon tahsil edilmez.

(2) Gümrük idarelerince verilebilecek izne istinaden, malların Türkiye Gümrük Bölgesi'ne gelerek işçilik görmek üzere geçici depolama yeri veya antrepolara alınması "ithalat" hükmünde değildir.

İzin verilmeyen haller

MADDE 4 – (1) Uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanmış mallar ile Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın madde politikası itibariyle transit ticaretinin yapılmasını uygun görmediği mallar transit ticarete konu olamaz.

(2) İthalat ve ihracat yapılması yasaklanmış ülkelerle transit ticaret yapılamaz.

Banka uygulamaları

MADDE 5 – (1) Transit ticarete ilişkin bankacılık uygulamaları Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenecek esaslara göre yapılır.

Yetki

MADDE 6 – (1) Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) bu Tebliğ hükümlerine istinaden transit ticaret işlemlerinin usul ve esaslarını belirlemeye, talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak sorunları çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ

MADDE 7 – (1) 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İhracat 96/8 sayılı Transit Ticarete İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.EKTRANSİT TİCARET FORMU

1- Talep Sahibi Firmanın;

a) Unvanı :

b) Adresi :

c) Vergi No :2- Transit Ticarete Konu Malın;

a) Cinsi :

b) G.T.İ.P. :

c) Değeri (CIF, CF, FOB, vb.)

- Alış bedeli :

- Satış bedeli :

- Transit ticarete yurt dışındaki

bir bankaca aracılık edildiği

durumlarda beyan edilen kâr :

d) Miktarı (Adet, kg, ton, vb.) :

e) Satın alındığı ülke :

f) Satıldığı ülke :

g) Satıcı firma :

h) Alıcı firma :3- Transit ticaret konusu malın geçici depolama yerlerinde ve antrepolarda ambalajlanması veya işleme tabi tutulması halinde kullanılacak olan malzemenin;Adı Miktarı, (Adet, kg, vb.) G.T.İ.P. Birim Değeri Toplam Değeri

TOPLAM :

Tarih

Talep Sahibi Firma

(Kaşe ve İmza)Yukarıda detayları belirtilen ve işlemleri Bankamızca yürütülecek olan transit ticaret talebi İhracat Yönetmeliği ve Transit Ticarete İlişkin 2006/........... sayılı Tebliğ uyarınca uygun görülmüştür.Tarih

...................... Bankası

..................... Şubesi

(Kaşe ve Yetkili İmzalar)


TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

TİCARİ KİRALAMA YOLUYLA YAPILACAK İHRACATA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/ 3)Dayanak

MADDE 1 – (1) 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejim Kararı’nın 3 üncü maddesinin (e) bendine istinaden, ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracatın usul ve esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Uygulama

MADDE 2 – (1) Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat talepleri, kiracı firma veya kuruluşla yapılan sözleşme (Türkçe tercümesi ile birlikte) ve ekteki ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracata ilişkin başvuru formu ile üyesi olunan veya bulunulan bölgedeki ihracatçı birliğine yapılır.

(2) Ticari kiralama sözleşmesinin; malın cinsi, birim fiyatı, miktarı, toplam değeri, kira süresi, döviz veya YTL olarak nakdi kira bedeline dair bilgileri içermesi gereklidir.

(3) İhracatçı birlikleri, başvuruları bu Tebliğ hükümlerine göre değerlendirerek uygun görülenlerin ticari kiralama yoluyla ihracına izin verir.

Özel haller

MADDE 3 – (1) Hacizli, ihtiyati tedbirli veya mülkiyeti muhafazalı olan malın ticari kiralama yoluyla ihracına, bu kısıtlamaların kaldırıldığının tevsiki halinde izin verilir.

(2) Mülkiyeti birden fazla kişiye ait olan malın, ticari kiralama yoluyla ihracata konu olması halinde, hissedarların veya ortakların noter onaylı izni aranır.

İzin süresi

MADDE 4 – (1) Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracatta süre, ihracatçı birliği tarafından kira sözleşmesine uygun olarak verilen süredir. Bu süre; fiili ihraç tarihinden itibaren toplam üç yılı aşamaz. Ancak, bu süre haklı ve zorunlu nedenlere istinaden Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İhracat Genel Müdürlüğü) uzatılabilir. Bu durumda müracaat mercii, ilk iznin verildiği ihracatçı birliğidir. Süre uzatım taleplerinin iznin bitim tarihinden önce yapılması esastır. Ancak, süresi içerisinde yapılamayan talepler haklı ve zorunlu hallerin tevsiki kaydıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından incelenip sonuçlandırılır.

İzin bildirimi

MADDE 5 – (1) İhracatçı birliğince verilen izinler, ilgili çıkış gümrüğüne, kambiyo müdürlüğüne ve talep sahibi firmaya bildirilir.

Malın satışı

MADDE 6 – (1) Ticari kiralamaya konu malın yurt dışında satılması halinde satış bedelinin yurda getirilmesi kambiyo mevzuatı hükümlerine tabidir.

Yetki

MADDE 7 – (1) Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü), bu Tebliğ hükümlerine istinaden kiralama yoluyla yapılacak ihracat işlemlerinin usul ve esaslarını belirlemeye, talimat vermeye özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak sorunları çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 2003/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

EKTİCARİ KİRALAMA YOLUYLA YAPILACAK İHRACATA İLİŞKİN

BAŞVURU FORMU1- İhracatçının,

a) Ünvanı :

b) Adresi :

c) Telefon No :

d) Telefaks No :

e) Vergi No :

2- Kiracı Firmanın,

a) Unvanı :

b) Adresi :

c) Telefon No :

d) Telefaks No :

3- Kiralanacak Malın,

a) Cinsi :

b) G.T.İ.P. :

c) Miktarı :

d) Birim Değeri :

e) FOB Değeri :

f) CIF Değeri :

4- Malın Gideceği Ülke :

5-Kambiyo Müdürlüğü :

6- İhraç Gümrüğü :

7- Kira Bedeli :

8- Ödeme Şekli :

9- Kira Süresi :

10- Ödemenin yapıldığı Para Birimi :

Kiralayan Firma

(Kaşe ve İmza)TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

TAKAS VEYA BAĞLI MUAMELE YOLUYLA YAPILACAK

İHRACATA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/4)Dayanak

MADDE 1 – (1) 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı'nın 3 üncü maddesinin (d) bendine istinaden, takas veya bağlı muamele yoluyla yapılacak ihracatın usul ve esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Uygulama

MADDE 2 – (1) Takas veya bağlı muamele taleplerine ilişkin başvurular, ithalatçı ile yapılan sözleşmenin aslı ve yeminli tercüman tarafından yapılan Türkçe çevirisi ve ekteki "Takas veya Bağlı Muamele Başvuru Formu" ile birlikte İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır.

(2) Takas veya bağlı muamele sözleşmesinin; ithal ve ihraç edilecek malın cinsi, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P), miktarı, birim fiyatı, toplam değeri ve sözleşme süresini içermesi gereklidir.

(3) Takas veya bağlı muamele yoluyla ihracat izni verilmiş ihracat işlemlerine ilişkin izin yazısının 30 (otuz) gün içinde gümrük idarelerine sunulması gerekmektedir.

Uygulanan mevzuat ve vergiler

MADDE 3 – (1) Takas veya bağlı muamele iznini müteakiben işlemler, yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimleri çerçevesinde yürütülür.

(2) İhracat ve ithalat işlemleri, ihracat ve ithalatta alınan her türlü gümrük, vergi, resim ve harçlar ile fonlara tabi olarak yapılır. İhracatın desteklenmesine ilişkin mevzuat ile takas veya bağlı muamele konusu mal ve nakit ödemelerine ilişkin diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

Ödeme şekilleri ve banka işlemleri

MADDE 4 – (1) İhraç veya ithal edilen mal veya hizmet bedelinin, kısmen veya tamamen mal, hizmet veya döviz ile ödenmesi mümkündür.

(2) Takas veya bağlı muamele konusu ihracat ve ithalat bedellerinin mahsup ve transfer işlemleri, Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde işleme aracılık eden bankalarca sonuçlandırılır. Ancak, takas veya bağlı muameleye konu karşılıklı ödeme yükümlülüklerinin eşit olması esastır.

(3) Takas veya bağlı muamele konusu işlemlerin tek bir aracı banka tarafından yapılması esastır. Ancak, takas veya bağlı muamele izni verildikten sonra ihracat ve ithalat işlemleri başlamamış ise, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine bildirilmek suretiyle aracı banka değişikliği yapılabilir.

İzin süreleri

MADDE 5 – (1) Takas veya bağlı muamele izinlerinin süresi, 6 (altı) ayı aşmamak kaydıyla firmanın ibraz ettiği sözleşmede yer alan süre kadardır. Süre bitiminden önce başvurmak kaydıyla İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından toplam 3 (üç) yıla kadar ek süre verilebilir. 3 (üç) yılı aşan süre uzatım talepleri, ithalat taahhüdünde noksanlık bulunması halinde Gümrük Müsteşarlığı'nın (Gümrükler Genel Müdürlüğü) görüşü alınarak Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca (İhracat Genel Müdürlüğü), ihracat taahhüdünde ise Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın (İhracat Genel Müdürlüğü) görüşü alınarak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince sonuçlandırılır.

Değişiklik talepleri ve yetkili mercii

MADDE 6 – (1) Sözleşmede yer alan hususlardaki değişiklik talepleri, akit tarafların yazılı mutabakatı olması şartıyla, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından sonuçlandırılır.

Yetki

MADDE 7 – (1) Yukarıda belirtilenler dışında kalan hususlar, Dış Ticaret Müsteşarlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun görüşü alınmak suretiyle, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından sonuçlandırılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bağlı Muamele veya Takas Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin (İhracat 96/3 sayılı) Tebliğ, ek ve değişiklikleriyle birlikte, bu Tebliğ'in yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Lehe hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce başlamış işlemlere, lehte olmaları kaydıyla yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.EK

TAKAS VEYA BAĞLI MUAMELE BAŞVURU FORMU1- İhracatçı Firmanın;

a) Unvanı :

b) Adresi :

c) Telefon No :

d) Telefaks No :

e) Vergi No :2- İthalatçı Firmanın;

a) Unvanı :

b) Adresi :

c) Telefon No :

d) Telefaks No :3- İhraç Edilecek Malın;

a) Cinsi :

b) G.T.İ.P. :

c) Miktarı :

d) Birim Değeri :

e) FOB Değeri :

f) ClF Değeri :4- İthal Edilecek Malın;

a) Cinsi :

b) G.T.İ.P. :

c) Miktarı :

d) Birim Değeri :

e) FOB Değeri :

f) ClF Değeri :5- İhraç ve İthal Edilecek Malın Değerlerinin Farklı Olması Halinde Aradaki Farkın Ne Şekilde Ödeneceğia) Hizmet ( )

b) Döviz ( )6- Sözleşme Süresi :

7- Aracı Banka :

8- Giriş Gümrüğü :

9- Çıkış Gümrüğü :

10- Kambiyo Müdürlüğü :Firma

(Kaşe ve İmza)

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey