Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Cevap: Destek verecek gümrükçü şahıs-firma arıyorum..
BEDELSİZ ARAÇ İTHALATI Bedelsiz ithalat nedir? Bedelsiz ithalat; bedeli için döviz transferi
yapılmadan yurt dışında elde edilen ve yurda
getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve
tasarruflarla satın alınan bazı şahsi ve ticari
mahiyette eşyanın yurda ithalidir. Bedelsiz ithalat yoluyla getirilen şahsi mahiyette eşyanın kapsamı nedir? Motorlu ve motorsuz özel nakil vasıtaları,
kullanılmış ev eşyası, işyeri nakli suretiyle
getirilen sermaye malları, teknik malzemeler ile
büro ve dükkan malzemeleri Bedelsiz ithalat kapsamında yurda getirilebilen motorlu ve motorsuz özel nakil vasıtaları nelerdir? Motorlu özel nakil vasıtaları: Otomobil ile
bunlarla birlikte getirilen römorklar ve
karavanlar, motosikletler, özel uçaklar ile diğer
eğlence ve spor amaçlı vasıtalar Motorsuz özel nakil vasıtaları: Her türlü bisiklet
ile kürekli kayıklar ve kanolar Ticari araçların bu muafiyetten faydalanarak getirilmesi mümkün müdür? Hayır. Motorlu ticari araçlar ve diğer ticari nakil
vasıtalarının bu muafiyet kapsamında
getirilmesi mümkün değildir. Bedelsiz araç ithalatında vergi muafiyetinin kapsamı nedir? Bedelsiz araç ithalinde yalnızca gümrük vergisi
muafiyeti söz konusudur. Aracın motor
hacmine göre değişen oranda Özel Tüketim
Vergisi (ÖTV) ve KDV serbest dolaşıma girişi
sırasında gümrük idarelerince tahsil edilir.
Bununla birlikte, veraset yoluyla intikal eden araçların ithalinde gümrük vergisinin yanı sıra
ÖTV ve KDV muafiyeti de söz konusudur. Kimler bedelsiz araç ithali yapabilir? a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 24 ay
ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye
Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden
gerçek kişiler. Bu kişilerin, Türkiye’ye son giriş tarihinden
geriye doğru bakıldığında yurtta bir takvim
yılında altı aydan fazla kalmamış olmaları
gerekir. Türkiye’de 45 güne kadar olan kalışlar
yurt dışında kalış süresinden sayılır. Türkiye
Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim
yerine ilişkin bu süre şartı aranmaz. b) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası
kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu
görevlerinden dönen kamu görevlileri (Bu
kişiler için Türkiye gümrük bölgesi dışında en
az 24 ay ikamet şartı aranmaz) c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle
yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye
Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden
gerçek kişiler. (Bu kişiler için Türkiye gümrük
bölgesi dışında en az 24 ay ikamet şartı
aranmaz) d) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik
kişilerin vefatı halinde, Türkiye’de ikamet eden
gerçek kişi mirasçıları. Murisin, Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye
doğru bakıldığında yurtta altı aydan fazla
kalmamış olması gerekir. Türkiye’de 45 güne
kadar olan kalışlar yurt dışında kalış
süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi
dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet etmiş olan gerçek kişiler için yerleşim yerine
ilişkin bu süre şartı aranmaz. Yerleşim yeri, yerleşim yeri nakli ne demektir? Yerleşim yeri; Türkiye Gümrük Bölgesi dışında
en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler hariç
olmak üzere, kişisel veya mesleki bağlar
nedeniyle bir kişinin Türkiye’ye son giriş
tarihinden geriye doğru bir yılda en az
yüzseksenbeş gün yaşadığı yeri ifade etmektedir. Yerleşim yerinin nakli; Kişinin yabancı bir
ülkedeki yerleşim yeri ve işine ait bağlarını
keserek Türkiye Gümrük Bölgesine yerleşmek
amacıyla kesin olarak gelmesini ifade eder. Kimler bedelsiz ithalat kapsamında yurda araç getiremez? a) Yirmi dört ayı aşmayan süreyle Türkiye
Gümrük Bölgesi dışında geçici olarak
görevlendirilen kamu görevlileri, b) Evlilik suretiyle Türk vatandaşlığına
geçenler, c) Çifte vatandaşlık statüsünü haiz Türk
vatandaşları, d) Sürekli görevle yabancı bir ülkede
bulunmakta iken, yine sürekli görevle başka
bir yabancı ülkeye atanması nedeniyle yerleşim
yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak
nakledemeyen kamu görevlileri, Bedelsiz araç ithal edemezler. Bedelsiz ithalatı yapılacak araca ilişkin şartlar nelerdir? a) Aracın; bedelsiz ithalattan yararlanacak
kişilerin Türkiye’ye, ikamet nakil belgesindeki
tarihten sonraki ilk giriş tarihinden; veraset
intikali neticesinde yapılan bedelsiz ithalatlarda
ise murisin vefat tarihinden geriye dönük
olarak en az 6 ay boyunca, yurt dışında yerleşik bulunulan ülkede adlarına kayıtlı
olması, b) Aracın, kişilerin adlarına kaydının yapıldığı
yıl itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil, üç yıldan
eski olmaması, gerekmektedir. Aracın ilk ediniminde kayıt ve
model yılının farklı olması durumunda, en
yakın tarih esas alınır. Model yılının tespit
edilemediği durumlarda üretim yılı esas alınır. Motorlu veya motorsuz vasıtalarından her birinden kaç adet getirilmesi mümkündür? Muafiyet şartlarının sağlanması halinde;
motorlu ve motorsuz nakil vasıtalarından her
birinden birer adet getirilmesi mümkündür. Örneğin, Kişi, bir adet otomobil, bir adet
motosiklet ile bir adet bisikleti bedelsiz ithalat
kapsamında bir defada yurda getirebilir. Bedelsiz ithalat kapsamında yurda aracını
getiren ve daha sonra yurt dışına tekrar
yerleşen bir kişi yurda dönüşünde bir kez daha
araç getirme hakkı var mıdır? Bedelsiz araç ithalatından yararlanma hakkı 5
yılda bir verilmiştir. İlk aracın fiili ithalat tarihi
üzerinden beş yıl geçmiş olması ve diğer
şartların sağlanmış olması halinde tekrar bu
kapsamda araç ithal edilmesi mümkündür. Eşler bu kapsamda ayrı ayrı araç getirebilirler mi? Hayır. Veraset yoluyla yapılan araç ithali hariç
bedelsiz araç ithalinde “aile ünitesi” esas alınır.
Aile ünitesi, karı-koca ve 18 yaşından küçük
çocuklardan oluşmaktadır. Muafiyet hakkı aile
ünitesine tanınmaktadır. Haktan yararlanmayan eşin, 5 yıl geçmedikçe
yeniden ithal izni için gümrük idaresine
müracaat etmeyeceğine dair aşağıda bir örneği
yer alan taahhütnamenin gümrük idaresine
ibrazı zorunludur. TAAHHÜTNAME Gümrük Müsteşarlığınca
eşim .........................................adına bedelsiz ithal
izninin tanzimi tarihinden itibaren 5 (beş) yıl
geçmedikçe bedelsiz ithal talebinde
bulunmayacağımı beyan ve taahhüt
ederim. ..../..../20.. Adı ve Soyadı İmza Eşi adına kayıtlı aracın bedelsiz ithalatını kişi kendisi yapabilir mi? Hayır. Verilen hak şahsın taşıması gereken
şartlara bağlı olduğundan, eşlerden biri, diğeri
adına kayıtlı aracı ithal edemez. Ancak, ithalat
işlemleri eşlerden herhangi birisi tarafından
gümrük idaresine müracaat edilip
sonuçlandırılır. Bedelsiz ithalat yoluyla getirilen aracın satışı veya devri için bir süre şartı var mıdır? Bu kapsamda getirilen araçlar 12 ay
geçmedikçe, gümrük idaresine izin
alınmaksızın belli bir para karşılığı veya
karşılıksız olarak ödünç verilemez, teminat
olarak gösterilemez, kiralanamaz,
devredilemez veya satılamaz. Muafen ithalinden itibaren geçmesi gereken 12
aylık sürenin bitiminden önce ödünç verilen,
teminat olarak gösterilen, kiralanan, devredilen
veya satılan motorlu veya motorsuz özel kara
nakil vasıtalarına ait gümrük vergileri, 4458
sayılı Gümrük Kanunu’nun 181 ila 194 üncü maddelerindeki esaslara göre tahsil olunur. Bu
durumda yükümlüler hakkında ayrıca cezai
takibat yapılır. Başvurular hangi gümrük idarelerine yapılmaktadır? Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük
Müdürlüğü (0312-397 75 47) İstanbul Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük
Müdürlüğü (0212-465 80 16) İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü
(0232-463 12 96) Gebze Gümrük Müdürlüğü (0262-754 24 01) Başvuru için bir süre kısıtı nedir? a) Yurt dışında 24 ay ikamet eden Türk
vatandaşlarının; ikamet nakil belgesindeki
tarihten sonraki ilk giriş tarihinden itibaren 6
ay. b) Kamu görevlilerinin; görev sürelerinin
bitiminden sonraki ilk giriş tarihinden itibaren
6 ay. c) Türk vatandaşlığına geçenlerin; vatandaşlık
kararından sonra adlarına nüfus kağıdının
düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay. ç) Muafiyetten yararlanacak olan varisin;
murise aidiyetinin ve namlarına gelenlere
intikalinin kanaat verici resmi belgelerle ispatı
şartıyla, veraset ilamı tarihinden itibaren 24 ay içerisinde yetkili gümrük idarelerine
başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında aranacak belgeler nelerdir? a) Türk vatandaşlığına geçiş hali hariç olmak
üzere, pasaport veya NATO Seyahat Emri,
Lasse-Passe vb. pasaport yerine geçen
belgeler. b) Teslim-Tesellüm Belgesi. c) Aile ünitesi uygulanan hallerde vukuatlı
nüfus kayıt örneği.Formun Üstü ç) Yerleşim yeri olan ülkede, işverenden
ilişiklerinin kesildiğine dair belge ile İş ve İşçi
Bulma Kurumundan işsizlik parası veya yardımı
almadıklarını, keza ilgili makamlardan mevcut
ikamet kaydını sildirdiklerini belgelemeleri;
ayrıca ihtiyarlık sigorta primi kesintilerini durdurduklarına dair belge ve öğrenci iseler
okulla ilişiklerinin kesildiğini gösteren belgeyi
dış temsilciliklerimize ibraz etmeleri üzerine,
yerleşim yerlerinin nakledildiğine dair ilgili
temsilciliklerce düzenlenecek ikamet nakil
belgesi. d) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl
içinde en az beş yıl ikamet etme süresinin
tespitine yönelik kişinin yurda giriş-çıkış
kayıtları. e) Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri
adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgeleri aslı;
yurtdışında bulunduğu ülke makamlarınca
aslının alıkonulması sonucu ibraz
edilemediğine ilişkin belgenin dış
temsilciliklerimizce onaylı örneği. Trafik veya mülkiyet belgesinin herhangi bir nedenle
yenilenmesi halinde, aracın önceden de aynı
kişi/kişilerden biri adına kayıtlı olduğunun
belgelendirilmesi şartıyla önceki trafik veya
mülkiyet belgelerindeki tarih esas alınır. f) İthal talebinde bulunmayan eşin 5 yıl
geçmedikçe yeniden ithal izni verilmesi için
müracaat etmeyeceğine dair taahhütname g) Kamu görevlilerince yapılacak serbest
dolaşıma giriş işlemlerinde atama kararı ve
görevin sona erdiğini gösteren bağlı
bulundukları kamu kurum veya kuruluşu
tarafından verilecek belge. ğ) Türk vatandaşlığına geçişi gösteren belge. h) Veraset yoluyla yapılacak serbest dolaşıma
giriş işlemlerinde veraset ilam ı) Veraset yoluyla yapılacak serbest dolaşıma
giriş işlemlerinde, miras bırakacak kişinin
Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik
olduğunun ispatı için yurda giriş-çıkış kayıtları. i) Veraset yoluyla yapılacak serbest dolaşıma
giriş işlemlerinde muafiyetten yararlanacak
kişinin Türkiye’de yerleşik olduğunun ispatı
için vukuatlı nüfus kayıt örneği. j) Veraset yoluyla yapılacak serbest dolaşıma
giriş işlemlerinde, birden fazla varis bulunması
halinde, Türkiye’de bulunan diğer mirasçılar
için noter tasdikli “feragat mukavelesi”. Konuyla ilgili mevzuata nasıl ulaşabilirim? 07/10/2009 tarih ve 27369 (1. Mükerrer)
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı
Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” 06/07/2011 tarih ve 27986 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Gümrük Muafiyeti Tebliği’nden ulaşmak mümkündür. Bedelsiz ithalat yoluyla galen araçlarda mali yükümlükler ve oranları nelerdir? Aracın motor hacmine göre değişen oranda
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve aracın CIF Değeri
(Navlun ve sigorta bedeli dahil kıymeti) ve ÖTV
Toplamının % 18’i oranında Katma Değer
Vergisi (KDV) aracın serbest dolaşıma girişi
sırasında gümrük idarelerince tahsil edilir. ARACIN MOTOR HACMİ ÖTV ORANI (%) 1600 cc’yi geçmeyenler için 37 1600 cc’yi geçen fakat
2000 cc’yi geçmeyenler için 80 2000 cc’yi geçenler için 130 Amortisman indirimi sonunda bulunan ve
vergiye esas kıymetin tesbitinde aracın model
yılındaki FOB kıymetiyle çarpılacak oranlar: ARACIN YAŞI ORAN (%) 0 100 1 80 2 68 3 57.8 4 49.13 5 41.76 6 35.49 7 30.17 8 25.64 9 21.79 10
20 Navlun ve Sigorta : Araçların ağırlığı AB ve EFTA Üyesi Ülkelerden Gelen Araçlar İçin ABD ve Uzakdoğu Ülkelerinden Doğrudan Gelen Araçlar İçin AB ve EFTA Üyesi Ülkelerden Gelen Uzakdoğu Ülkeleri Menşeli Araçlar İçin 1200 kg’ya kadar 150 AVRO 650 $ 300 $ + 150 AVRO 1201-1600kg'a kadar 200 AVRO 700$ 400$ + 200 AVRO 1600 kg'dan fazla 230 AVRO 800$ 500$ + 230 AVRO ÖRNEK: CIF bedeli 10.000 Avro olan ve motor hacmi
1600 cc’yi geçen ancak 2000 cc’yi geçmeyen
bir araç için ödenmesi gereken vergilerin
hesaplanması aşağıda gösterilmiştir: CIF Bedeli =10.000 EURO Motor hacmi =1600cc üzeri (1800 cc) Özel Tüketim Vergisi=CIF Bedeli x Özel Tüketim
Vergisi Oranı = 10.0000 x % 80 = 6.000 Avro =ÖTV Katma Değer Vergisi =(CIF Bedeli + Özel
Tüketim Vergisi) x KDV Oranı =(10.000 + 8.000) x % 18 = 18.000 x % 18 = 3.240 Avro =KDV GÜMRÜKTE ÖDENECEK VERGİLER TOPLAMI = ÖTV
+KDV = 8.000+3.240=11.240 Avro (Kaynak: T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığ

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey