Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: üniversiteye alınacak bir cihaz hakkında


Eğer ürününüz dediğiniz statüye giriyorsa bu geçerlidir.Aşağıdaki yazıda hem ithal edilebilecek ürünler hemde tebiğ vardır inceleyiniz.Eğer ürününüz ve üniversiteninizin statüsü bu beyanlara göreyse ürünleri vergisiz ithal edebilirsinizMadde 55- EK-1 no.lu listede yer alan eğitim, bilim ve kültürel amaçlı kitap, yayın ve belgelerin ithalinde, gönderildiği kişi veya kurum ve amaçlanan kullanım şekline bakılmaksızın gümrük vergileri aranmaz.
Madde 56- EK-2 no.lu listede yer alan eğitim, bilim ve kültürel amaçlı görsel ve işitsel malzemelerin ithali aşağıda sayılan şartlarla gümrük vergilerinden muaftır:
a) Bu eşyanın kamu eğitim, bilim ve kültürel kuruluş veya organizasyonları tarafından kullanılmak üzere ithal edilmesi veya
b) EK-2 no.lu listedeki her bir eşyanın kamu eğitim, bilim ve kültürel kuruluş veya organizasyonları tarafından ithal edilmesi.
Madde 57- 1) 56 ncı maddenin kapsamı dışında kalan bilimsel alet ve cihazlar, ticari olmayan amaçlarla ithal edildikleri takdirde 58 ila 67 nci maddeler çerçevesinde gümrük vergilerinden muaftır.
2) Muafiyet, aşağıda belirtilen amaçlarla ithal edilen bilimsel alet ve cihazlar için uygulanır.
a) Esas olarak eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan kamu kuruluşları ile bu kuruluşlara bağlı birimler tarafından kullanılmak üzere ithal edilen veya
b) Esas olarak eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan özel kuruluşlarca ithal edilen eşya.
3) Bu kuruluşların eğitim veya bilimsel araştırma dalında faaliyette bulunduklarının gümrük idaresine tevsiki şarttır.
4) Bu maddede belirtilen muafiyetin uygulanmasında Müsteşarlık, duruma göre Milli Eğitim, Sanayi ve Ticaret veya Kültür bakanlıkları ya da ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşların görüşlerini alır.
Madde 58- Bilimsel alet ve cihazlara uygun parça, yedek parça ve aksesuarlar veya bilimsel alet ve cihazların bakım, kontrol, ayarlama veya tamiri için kullanılan malzemeler için de muafiyet tanınır. Söz konusu malzemenin bu tür alet ve cihazlarla aynı zamanda ithal edilmesi gerekir. Daha sonra ithal edilmeleri halinde, malzemenin, daha önce gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilen alet ve cihazlarla ilgili olduklarının ispatı şarttır.
Madde 59-  57 ve 58 inci maddelerde bahsi geçen bilimsel alet ve cihaz deyimi, teknik özellikleri ve kullanım amacı esas olarak bilimsel faaliyetlere uygun bulunan alet, cihaz, sistem veya herhangi bir diğer alet anlamına gelir.
Madde 60-  57 ve 58 inci maddelerde bahsi geçen bilimsel alet ve cihazlar, kâr amacı güdülmeksizin eğitsel amaçlarla veya bilimsel araştırma amacıyla kullanılmak üzere ithal edildikleri takdirde, gayri ticari amaçla ithal edilmiş eşya olarak kabul edilir.
Madde 61- 59 uncu maddede tanımlanan eşyanın gümrük vergilerinden muafen ithalinin Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilgili üretim sektörünün çıkarlarına ciddi ölçüde zarar verdiğinin tespiti halinde, bu eşya muafiyet kapsamından çıkarılabilir.
Madde 62- 1) 58, 59, 60 ve 61 inci maddelerde belirtilen şartlarla muafen ithaline izin verilen, 56 ncı maddede belirtilen eşya ve yedek parçalar devredilemez, satılamaz, gümrük idaresinden izin alınmaksızın ödünç verilemez, kiralanamaz ve teminat olarak gösterilemez.
2) a) 59, 60 ve 61 inci maddelerde yer alan eşyanın ödünç verilmesi, kiralanması veya devredilmesi halinde, ödünç verildikleri, kiralandıkları veya devredildikleri kurum veya kuruluşların da bu muafiyetten istifade edebilir nitelikte olması ve bunların muafiyet amacına uygun olarak kullanılması halinde, muafiyet uygulamasına devam olunur.
b) Diğer hallerde, ödünç verilen, kiralanan, devredilen eşyaya ait gümrük vergileri 4458 sayılı Gümrük Kanununun 181 ila 194 üncü maddelerinde öngörülen esaslara göre tahsil olunur.
Madde 63- 1) Gümrük vergilerinden muafen ithali yapılan malzeme, yedek parça ve aksesuarların Türkiye’ye ithalinde muafiyet tanınmasını sağlayan şartları kaybeden veya muafen ithal edilen eşyayı 56 ve 57 nci maddelerde belirtilenlerden başka amaçlarla kullanmayı talep eden kurum ve kuruluşların gümrük idaresine bildirimde bulunması zorunludur.
2) Muafiyet uygulanması şartlarını kaybeden kurum ve kuruluşların mülkiyetinde bulunan eşyaya ait gümrük vergileri ile muafen ithal edilen eşyanın başka amaçlarla kullanıldığının tespiti halinde, bu eşyaya ait gümrük vergileri 4458 sayılı Gümrük Kanununun 181 ila 194 üncü maddelerinde öngörülen esaslara göre tahsil olunur.
Madde 64- 61, 62 ve 63 üncü madde hükümleri 58 inci madde kapsamındaki eşya için de uygulanır.
Madde 65- 1) Türkiye dışında yerleşik bulunan bilimsel araştırma kurum veya kuruluşlarınca veya onlar adına gayri ticari amaçla ithal edilen bilimsel malzemeler gümrük vergilerinden muaftır.
2) Muafiyet;
a) 1 inci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşların yetkili temsilcilerinin onayı ile Türkiye’de yerleşik bulunan bilimsel araştırma kuruluşlarına gönderilen veya bu kuruluşlarca getirilen ve bilimsel işbirliği anlaşmaları çerçevesinde kullanılması planlanan,
b) Türkiye dışında yerleşik bulunan gerçek veya tüzel bir kişinin Türkiye Gümrük Bölgesinde kalış süresi boyunca mülkiyetinde bulunan
eşya için tanınır.
3) Bu maddede geçen bilimsel malzeme deyimi, bilimsel araştırma amacına mahsus alet, cihaz, makine ve bunların aksesuarları ile bunların bakımı, muayenesi, ayarı veya tamiri için özel olarak imal edilmiş yedek parça ve aletler anlamına gelir.
4) Bu maddede bahsi geçen bilimsel malzemeler, kâr amacı güdülmeksizin bilimsel araştırma amacıyla kullanılmak üzere ithal edildikleri takdirde, gayri ticari amaçla ithal edilmiş eşya olarak kabul edilir.
Madde 66- 1) 65 inci maddede sayılan eşya devredilemez, satılamaz, gümrük idaresinin izni alınmaksızın ödünç verilemez, kiralanamaz ve teminat olarak gösterilemez.
2) 65 inci maddede yer alan eşyanın ödünç  verilmesi, kiralanması veya devredilmesi halinde, ödünç verildikleri, kiralandıkları veya devredildikleri kurum veya kuruluşların da bu muafiyetten istifade edebilir nitelikte olması ve bunların muafiyet amacına uygun olarak kullanılması halinde, muafiyet uygulamasına devam olunur.
3) Diğer hallerde, ödünç verilen, kiralanan, devredilen eşyaya ait gümrük vergileri 4458 sayılı Gümrük Kanununun 181 ila 194 üncü maddelerinde öngörülen esaslara göre tahsil olunur.
Madde 67- 1) 65 inci maddenin 1 inci fıkrasında bahsi geçen kurum ve kuruluşlardan muafiyet tanınmasını sağlayan şartları kaybeden veya muafen ithal edilen eşyayı 65 inci maddede belirtilenlerden başka amaçlarla kullanmayı talep eden kurum ve kuruluşların gümrük idaresine bildirimde bulunması zorunludur.
2) a) Muafiyet uygulanması şartlarını kaybeden kurum ve kuruluşların mülkiyetinde bulunan eşyaya ait gümrük vergileri,
b) İthal edilen eşyanın başka amaçlarla kullanıldığının tespiti halinde bu eşyaya ait gümrük vergileri
4458 sayılı Gümrük Kanununun 181 ila 194 üncü maddelerinde öngörülen esaslara göre tahsil olunur.

EĞİTİM BİLİM VE KÜLTÜREL AMAÇLI KİTAP, YAYIN VE BELGELER

A) Kitaplar, Yayınlar ve Belgeler

G.T.İ.P. Tanım
   37.05


Y 3705.20.00


Y 3705.10.00
Y 3705.90.10
Y 3705.90.90 Fotoğrafçılıkta kullanılan levha ve filmler (dolu ve develope edilmiş)(sinemacılıkta kullanılanlar hariç):

- Kitap mikrofilmleri, çocuklar için hazırlanmış resimli kitaplar, çizim kitapları ve resim kitapları; okullar için alıştırma kitapları (çalışma kitapları), bulmaca kitapları, gazeteler ve sürekli yayınlar, basılı dokümanlar veya ticari özelliği olmayan ve ciltlenmemiş illüstrasyonlardan oluşan raporlar, basılı sayfalar ve kitap basmakta kullanılan reprodüksiyon provaları

- Kitap basımında kullanılan reprodüksiyon filmleri


   4903.00.00 Çocuklar için resimli albüm veya kitaplar, resim yapmaya veya boyamaya mahsus albümler
   49.05Y 4905.99.00


Y  4906.00.00


   49.11

   4911.10

Y 4911.10.90


Y  4911.99

491199.00.90
Her nevi matbu haritalar ve hidrografik veya benzeri haritalar (atlaslar, duvar haritaları, topografya planları ve küreler dahil)
- Diğerleri:
- - Diğerleri:
  
      - Jeoloji, zooloji, botanik, mineraloji, paleontoloji, arkeoloji,etnoloji, meteoroloji, klimatoloji ve jeofizik gibi bilimsel dalların ilgi alanına giren haritalar, grafikler ve diyagramlar

Mimari, endüstriyel veya mühendislik planları ve tasarımları ve bunların reprodüksiyonları
  
Matbu diğer yayınlar (matbu resimler ve fotoğraflar dahil):

- Ticari reklam yayınları, kataloglar ve benzerleri:

- - Diğerleri:
     -Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik yayıncılar veya kitapçılar tarafından kitap ve yayın şeklinde satışa sunulan kitap ve yayın katalogları
      -Film katalogları, kayıt veya eğitsel, bilimsel veya kültürel özellikte diğer görsel ve işitsel malzemeler
      -Turizmi teşvik için hazırlanmış posterler ve turistik yayınlar, broşürler, rehberler, zaman çizelgeleri ve benzeri yayınlar; illüstrasyon içersin ya da içermesin özel nedenlerle yayınlanan, halkın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına seyahat etmesini teşvik etmek için tasarlananlar dahil olmak üzere, bu tür parçaların mikrofilmleri dahil
   -Ücretsiz olarak dağıtılacak bibliyografik malumat malzemesi (1)
- Diğerleri
- - Diğerleri
- - - Diğerleri
       -Ciltsiz illüstrasyonlar, basılı sayfalar ve kitap çoğaltmakta kullanılan reprodüksiyon provaları, bu tür parçaların mikrokopyaları dahil (1)
        -Halkın Türkiye Gümrük Bölgesi dışında çalışmasını teşvik etmek amacıyla tasarlanan yayınlar; bu tür yayınların mikrofilmleri (1)
9023.009023.00.80 Teşhir edilmek (öğretimde veya sergilerde) üzere imal edilen ve başka amaçlar için kullanılmaya elverişli olmayan alet, cihaz ve modeller:      

- Diğerleri:
   - Jeoloji, zooloji, botanik, mineraloji, paleontoloji, arkeoloji,                                               etnoloji, meteoroloji, klimatoloji ve jeofizik gibi bilimsel    dalların ilgi alanına giren haritalar, grafikler ve diyagramlar
(1) Alanının %25’inden fazlasında reklam bulunan eşyaya muafiyet uygulanmaz. Turizm teşvik posterleri ve yayınlarında bu yüzde oran sadece özel ticari yayıncılığa uygulanır

B) Eğitim, Bilim ve Kültürel Özellikte Görsel ve İşitsel Malzeme
    
    Birleşmiş Milletler veya Birleşmiş Milletlere bağlı olan ve özel bir amaca yönelik olarak kurulan diğer kuruluşlar tarafından üretilen Ek-2 sayılı listenin (A) bölümünde yer alan ve kararın 56 ncı maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde ithal edilen malzemeler.                                     EK-2

EĞİTİM, BİLİM ve KÜLTÜREL ÖZELLİKTE GÖRSEL
VE İŞİTSEL MALZEME

A) Eğitim, Bilim ve Kültürel Özellikte Görsel ve İşitsel Malzeme(1)

G.T.İ.P.
Tanım
3704.00
Fotoğrafçılıkta kullanılan levha, film, kağıt, karton ve mensucat (dolu fakat develope edilmemiş)
Y 3704.00.10 - Levhalar ve filmler:
   - Sinematografik film, eğitsel, bilimsel veya kültürel özellikte diğer pozitifler.
Y 37.05
Fotoğrafçılıkta kullanılan levha ve  filmler (dolu ve  develope edilmiş) (sinemacılıkta kullanılanlar hariç)
- Eğitsel, bilimsel veya kültürel özellikte olanlar
37.06
Sinemacılıkta kullanılan filmler (dolu ve develope edilmiş) (seslendirme iziyle birlikte veya sadece seslendirme izinden meydana gelmiş olsun olmasın)
3706.10 - Eni 35 mm veya daha fazla olanlar
- - Diğerleri :
Y 3706.10.99 - - - Diğer pozitifler

      - İthal edildiği sırada güncel haber değeri olan olayları gösteren ve çoğaltma amacıyla en çok iki kopya halinde ithal edilen, dünya haberleri veren filmler (ses bandı olsun veya olmasın)
      - Dünya haberlerini gösteren filmlerle bağlantılı olarak kullanılacak arşiv film malzemesi (ses bandı olsun veya olmasın)
        - Özellikle gençler ve çocuklar için eğlence filmleri
        - Eğitsel, bilimsel, kültürel özellikte diğer filmler
3706.90 -Diğerleri :

-- Diğerleri :
Y 3706.90.51
3706.90.91
3706.90.99 --- Diğer pozitifler :
- İthal edildiği sırada güncel haber değeri olan olayları gösteren ve çoğaltma amacıyla en çok iki kopya halinde ithal edilen, dünya haberleri veren filmler (ses bandı olsun veya olmasın)
- Dünya haberlerini gösteren filmlerle bağlantılı olarak kullanılacak arşiv film malzemesi (ses bandı olsun veya olmasın)
- Özellikle gençler ve çocuklar için eğlence filmleri
- Eğitsel, bilimsel, kültürel özellikte diğer filmler
49.11 Matbu diğer yayınlar (matbu resimler ve fotoğraflar dahil)
- Diğerleri
4911.99 -- Diğerleri
Y 4911.99.00.90 --- Diğerleri
- Eğitsel, bilimsel veya kültürel özellikte, bilgisayara dayalı enformasyon ve dokümantasyon hizmetlerinde kullanılan mikrokartlar ve diğer bilgi kayıt ortamları
- Sadece eğitim ve demonstrasyon için hazırlanmış duvar grafikleri
Y 85.24 Ses veya benzeri kayıtlar için yapılmış plaklar, bantlar ve diğer mesnetler (disk imaline mahsus matris ve kalıplar dahil, fakat 37 nci Fasıldaki ürünler hariç):

- Eğitsel, bilimsel veya kültürel özellikte olanlar
Y 90.23
Teşhir edilmek (öğretimde ve sergilerde) üzere imal edilen ve başka amaçlar için kullanılmaya elverişli olmayan alet, cihaz ve modeller:

- Sadece demonstrasyon ve eğitim için tasarlanmış, eğitsel, bilimsel veya kültürel özellikte örnekler, modeller ve duvar grafikleri

- Moleküler yapı veya matematiksel formüller gibi soyut kavramların görselleştirilmiş halleri veya taklit resimler
Çeşitli Lazer yansıtma için hologramlar
Multimedya araçları.
Programlanmış talimatlar için malzemeler (basılı malzeme ile birlikte oluşan araçtaki malzemeler dahil olmak üzere)
(1) Bu listede yer alan eşyaya muafiyet sağlanması için Kararın 56 ncı maddesinde bahsi geçen kuruluşlar tarafından ithali gerekir.B. Kültür Bakanlığı veya Bu Bakanlık Tarafından Yetki Verilen Kamu Kuruluşlarınca İthal Edilecek Eğitim, Bilim ve Kültürel Özellikte, Koleksiyonculara Ait Parçalar ve Sanat Eserleri

G.T.İ.P.
Tanım
Çeşitli Satışa çıkarılmayan, koleksiyoncuya ait parçalar ve sanat eserleri.


EK-3
KÖRLERİN KULLANIMINA MAHSUS EŞYA

G.T.İ.P.
Tanım
49.11
4911.10
Y    4911.10.90

4911.91Y   4911.91.80

  4911.99
Y  4911.99.00.90
Matbu diğer yayınlar (matbu resimler ve fotoğraflar dahil):
-Ticari reklam yayınları, kataloglar ve benzerleri:
- - Diğerleri:
     - Kör ya da kısmen görürler için hazırlanmış kabartma baskılar
-Diğerleri:
- - Resimler, gravürler ve fotoğraflar:
- - - Diğerleri:
- - - - Resimler,gravürler ve fotoğraflar
        -Kör ya da kısmen görürler için hazırlanmış kabartma baskılar
- - Diğerleri
- - - Diğerleri
     - Kör ya da kısmen görürler için hazırlanmış kabartma baskılar
48.02 Sıvanmamış kağıt ve karton (yazma, basma ve diğer grafik işlerinde kullanılan türden) ve delikli kart ve şeritler için kullanılan kağıt ve karton (rulo veya tabaka halinde) (48.01 ve 48.03 pozisyonundaki kağıt hariç); el yapısı kağıt ve karton:
-   Diğer kağıt ve kartonlar (elyafı mekanik işlemle elde edilmeyenler ve mekanik işlemle elde edilen elyaf miktarı toplam elyaf miktarının ağırlık itibariyle %10'undan fazla olmayanlar)
Y 4802.52 - - M2 ağırlığı 40 gram veya daha fazla olanlar fakat 150 gramı geçmeyenler
- Braille kağıdı
4802.53 - - M2 ağırlığı 150 gramdan fazla olanlar
Y 4802.53.20.90
4802.53.80.90 - - - -  Diğerleri
- Braille kağıdı
4802.60 Diğer kağıt ve kartonlar (ağırlık itibariyle toplam elyaf miktarının %10'undan fazlası mekanik işlemle elde edilen elyaftan olanlar)

Y
Y
4802.60.91
4802.60.99 - - Diğerleri


- Braille kağıdı
48.05 Sıvanmamış diğer kağıt ve kartonlar (rulo veya tabakalar halinde)
4805.60 - Diğer kağıt ve kartonlar (m2 ağırlığı 150 gram ve daha az olanlar)
Y 4805.60.90 - - Diğer kağıtlar
- Braille kağıdı
4805.70 - Diğer kağıt ve kartonlar (m2 ağırlığı 150 gramdan fazla fakat 225 gramdan az olanlar)
Y 4805.70.90 - - Diğerleri
- Braille kağıdı
4805.80 - Diğer kağıt ve kartonlar (m2 ağırlığı 225 gram veya daha fazla olanlar)
Y 4805.80.90 - - Diğerleri
- Braille kağıdı
48.23 Diğer kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz lif tabakaları (ölçüsüne veya şekline göre kesilmiş); kağıt hamurundan, kağıt, karton, selüloz vatka veya selüloz liflerden diğer eşya
- Yazma, çizim veya diğer grafik amaçlar için diğer kağıt  ve kartonlar:
4823.59 - - Diğerleri:
Y 4823.59.90 - - - Diğerleri:
- Braille kağıdı
Y 6602.00.00 Bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve benzerleri
- Körler ve kısmen görürler için beyaz bastonlar
Y 84.69 Yazı makineleri ve kelime işlem makineleri
- Körler ve kısmen görürler için uygun hale getirilmiş olanlar
Y 84.71 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem makineleri ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şeklinde girmeye ait makineleri ile bu verileri işleyen makineleri :
- Körler ve kısmen görürlerin kullandığı kayıtlı malzemenin veya Braille kağıtlarının mekanik olarak üretilmesinde kullanılan teçhizat.
Y 85.19 Plak döndürücüler, pikaplar, kaset çalarlar ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus diğer cihazlar (ses kaydedici tertibatı bulunmayan)
- Körler ve kısmen görürler için uygun hale getirilmiş ve özel olarak dizayn edilmiş pikaplar ve kasetçalarlar
Y 85.24 Ses veya benzeri kayıtlar için kayıt yapılmış plaklar, bantlar ve diğer mesnetler (disk imaline mahsus matris ve kalıplar dahil, fakat 37 nci Fasıldaki ürünler hariç)
- Konuşan kitaplar
- Braille kağıdı ve konuşan kitapların üretimi için manyetik bantlar ve kasetler
90.13 Sıvı kristalli tertibat (diğer pozisyonlarda daha özel bir şekilde belirtilen eşyayı meydana getirmeyen); lazerler (lazer diyotları hariç); bu Fasılın başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan optik alet ve cihazlar:
Y 9013.80 - Diğer alet, cihaz ve tertibat
- Körler ve kısmen görürler için büyütücü televizyon ekranları

90.21 Ortopedik cihazlar (koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağları dahil); cebireler, gutyerler ve kırıklara mahsus diğer cihazlar; protez organlar; sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar ve vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen ciğer cihazlar:
9021.90 - Diğerleri
Y 9021.90.90 - - Diğerleri
- Körler ve kısmen görürler için elektronik yer saptayıcı ve engel dedektörü
- Körler ve kısmen görürler için büyütücü televizyon ekranları
- Körler ve kısmen görürler için elektronik okuma makineleri
9023.00 Teşhir edilmek (ör: öğretimde veya sergilerde) üzere imal edilen ve başka amaçlar için kullanılmaya elverişli olmayan alet, cihaz ve modeller:
y 9023.00.80 - Diğerleri:
- Körler veya kısmen görürlerin kullanması için özel olarak tasarlanmış öğretim araçları ve gereçler
Y 91.02 Kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (kronometreler dahil) (91.01 pozisyonundakiler hariç):
-   Braille saatleri (değerli metallerden yapılanlar hariç)
95.04 Eğlence merkezleri için oyun eşyası, tilt makinesi, bilardo, kumarhane oyunları için özel masalar dahil salon veya masa oyunları ve otomatik bowling oyun ekipmanları:
9504.90 - Diğerleri :
Y 9504.90.90 - - Diğerleri:
- Körler ve kısmen görürlerin kullanması için özellikle uyarlanmış masa oyunları ve aksesuarlar.
Çeşitli Körler ve kısmen görürlerin eğitsel, bilimsel ve kültürel gelişimleri için özel olarak tasarlanmış diğer tüm parçalar.

EK-2

EĞİTİM, BİLİM ve KÜLTÜREL ÖZELLİKTE GÖRSEL
VE İŞİTSEL MALZEME

A) Eğitim, Bilim ve Kültürel Özellikte Görsel ve İşitsel Malzeme(1)

G.T.İ.P.
Tanım
3704.00
Fotoğrafçılıkta kullanılan levha, film, kağıt, karton ve mensucat (dolu fakat develope edilmemiş)
Y 3704.00.10 - Levhalar ve filmler:
   - Sinematografik film, eğitsel, bilimsel veya kültürel özellikte diğer pozitifler.
Y 37.05
Fotoğrafçılıkta kullanılan levha ve  filmler (dolu ve  develope edilmiş) (sinemacılıkta kullanılanlar hariç)
- Eğitsel, bilimsel veya kültürel özellikte olanlar
37.06
Sinemacılıkta kullanılan filmler (dolu ve develope edilmiş) (seslendirme iziyle birlikte veya sadece seslendirme izinden meydana gelmiş olsun olmasın)
3706.10 - Eni 35 mm veya daha fazla olanlar
- - Diğerleri :
Y 3706.10.99 - - - Diğer pozitifler

      - İthal edildiği sırada güncel haber değeri olan olayları gösteren ve çoğaltma amacıyla en çok iki kopya halinde ithal edilen, dünya haberleri veren filmler (ses bandı olsun veya olmasın)
      - Dünya haberlerini gösteren filmlerle bağlantılı olarak kullanılacak arşiv film malzemesi (ses bandı olsun veya olmasın)
        - Özellikle gençler ve çocuklar için eğlence filmleri
        - Eğitsel, bilimsel, kültürel özellikte diğer filmler
3706.90 -Diğerleri :

-- Diğerleri :
Y 3706.90.51
3706.90.91
3706.90.99 --- Diğer pozitifler :
- İthal edildiği sırada güncel haber değeri olan olayları gösteren ve çoğaltma amacıyla en çok iki kopya halinde ithal edilen, dünya haberleri veren filmler (ses bandı olsun veya olmasın)
- Dünya haberlerini gösteren filmlerle bağlantılı olarak kullanılacak arşiv film malzemesi (ses bandı olsun veya olmasın)
- Özellikle gençler ve çocuklar için eğlence filmleri
- Eğitsel, bilimsel, kültürel özellikte diğer filmler
49.11 Matbu diğer yayınlar (matbu resimler ve fotoğraflar dahil)
- Diğerleri
4911.99 -- Diğerleri
Y 4911.99.00.90 --- Diğerleri
- Eğitsel, bilimsel veya kültürel özellikte, bilgisayara dayalı enformasyon ve dokümantasyon hizmetlerinde kullanılan mikrokartlar ve diğer bilgi kayıt ortamları
- Sadece eğitim ve demonstrasyon için hazırlanmış duvar grafikleri
Y 85.24 Ses veya benzeri kayıtlar için yapılmış plaklar, bantlar ve diğer mesnetler (disk imaline mahsus matris ve kalıplar dahil, fakat 37 nci Fasıldaki ürünler hariç):

- Eğitsel, bilimsel veya kültürel özellikte olanlar
Y 90.23
Teşhir edilmek (öğretimde ve sergilerde) üzere imal edilen ve başka amaçlar için kullanılmaya elverişli olmayan alet, cihaz ve modeller:

- Sadece demonstrasyon ve eğitim için tasarlanmış, eğitsel, bilimsel veya kültürel özellikte örnekler, modeller ve duvar grafikleri

- Moleküler yapı veya matematiksel formüller gibi soyut kavramların görselleştirilmiş halleri veya taklit resimler
Çeşitli Lazer yansıtma için hologramlar
Multimedya araçları.
Programlanmış talimatlar için malzemeler (basılı malzeme ile birlikte oluşan araçtaki malzemeler dahil olmak üzere)
(1) Bu listede yer alan eşyaya muafiyet sağlanması için Kararın 56 ncı maddesinde bahsi geçen kuruluşlar tarafından ithali gerekir.B. Kültür Bakanlığı veya Bu Bakanlık Tarafından Yetki Verilen Kamu Kuruluşlarınca İthal Edilecek Eğitim, Bilim ve Kültürel Özellikte, Koleksiyonculara Ait Parçalar ve Sanat Eserleri

G.T.İ.P.
Tanım
Çeşitli Satışa çıkarılmayan, koleksiyoncuya ait parçalar ve sanat eserleri.


EK-3
KÖRLERİN KULLANIMINA MAHSUS EŞYA

G.T.İ.P.
Tanım
49.11
4911.10
Y    4911.10.90

4911.91Y   4911.91.80

  4911.99
Y  4911.99.00.90
Matbu diğer yayınlar (matbu resimler ve fotoğraflar dahil):
-Ticari reklam yayınları, kataloglar ve benzerleri:
- - Diğerleri:
     - Kör ya da kısmen görürler için hazırlanmış kabartma baskılar
-Diğerleri:
- - Resimler, gravürler ve fotoğraflar:
- - - Diğerleri:
- - - - Resimler,gravürler ve fotoğraflar
        -Kör ya da kısmen görürler için hazırlanmış kabartma baskılar
- - Diğerleri
- - - Diğerleri
     - Kör ya da kısmen görürler için hazırlanmış kabartma baskılar
48.02 Sıvanmamış kağıt ve karton (yazma, basma ve diğer grafik işlerinde kullanılan türden) ve delikli kart ve şeritler için kullanılan kağıt ve karton (rulo veya tabaka halinde) (48.01 ve 48.03 pozisyonundaki kağıt hariç); el yapısı kağıt ve karton:
-   Diğer kağıt ve kartonlar (elyafı mekanik işlemle elde edilmeyenler ve mekanik işlemle elde edilen elyaf miktarı toplam elyaf miktarının ağırlık itibariyle %10'undan fazla olmayanlar)
Y 4802.52 - - M2 ağırlığı 40 gram veya daha fazla olanlar fakat 150 gramı geçmeyenler
- Braille kağıdı
4802.53 - - M2 ağırlığı 150 gramdan fazla olanlar
Y 4802.53.20.90
4802.53.80.90 - - - -  Diğerleri
- Braille kağıdı
4802.60 Diğer kağıt ve kartonlar (ağırlık itibariyle toplam elyaf miktarının %10'undan fazlası mekanik işlemle elde edilen elyaftan olanlar)

Y
Y
4802.60.91
4802.60.99 - - Diğerleri


- Braille kağıdı
48.05 Sıvanmamış diğer kağıt ve kartonlar (rulo veya tabakalar halinde)
4805.60 - Diğer kağıt ve kartonlar (m2 ağırlığı 150 gram ve daha az olanlar)
Y 4805.60.90 - - Diğer kağıtlar
- Braille kağıdı
4805.70 - Diğer kağıt ve kartonlar (m2 ağırlığı 150 gramdan fazla fakat 225 gramdan az olanlar)
Y 4805.70.90 - - Diğerleri
- Braille kağıdı
4805.80 - Diğer kağıt ve kartonlar (m2 ağırlığı 225 gram veya daha fazla olanlar)
Y 4805.80.90 - - Diğerleri
- Braille kağıdı
48.23 Diğer kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz lif tabakaları (ölçüsüne veya şekline göre kesilmiş); kağıt hamurundan, kağıt, karton, selüloz vatka veya selüloz liflerden diğer eşya
- Yazma, çizim veya diğer grafik amaçlar için diğer kağıt  ve kartonlar:
4823.59 - - Diğerleri:
Y 4823.59.90 - - - Diğerleri:
- Braille kağıdı
Y 6602.00.00 Bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve benzerleri
- Körler ve kısmen görürler için beyaz bastonlar
Y 84.69 Yazı makineleri ve kelime işlem makineleri
- Körler ve kısmen görürler için uygun hale getirilmiş olanlar
Y 84.71 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem makineleri ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şeklinde girmeye ait makineleri ile bu verileri işleyen makineleri :
- Körler ve kısmen görürlerin kullandığı kayıtlı malzemenin veya Braille kağıtlarının mekanik olarak üretilmesinde kullanılan teçhizat.
Y 85.19 Plak döndürücüler, pikaplar, kaset çalarlar ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus diğer cihazlar (ses kaydedici tertibatı bulunmayan)
- Körler ve kısmen görürler için uygun hale getirilmiş ve özel olarak dizayn edilmiş pikaplar ve kasetçalarlar
Y 85.24 Ses veya benzeri kayıtlar için kayıt yapılmış plaklar, bantlar ve diğer mesnetler (disk imaline mahsus matris ve kalıplar dahil, fakat 37 nci Fasıldaki ürünler hariç)
- Konuşan kitaplar
- Braille kağıdı ve konuşan kitapların üretimi için manyetik bantlar ve kasetler
90.13 Sıvı kristalli tertibat (diğer pozisyonlarda daha özel bir şekilde belirtilen eşyayı meydana getirmeyen); lazerler (lazer diyotları hariç); bu Fasılın başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan optik alet ve cihazlar:
Y 9013.80 - Diğer alet, cihaz ve tertibat
- Körler ve kısmen görürler için büyütücü televizyon ekranları

90.21 Ortopedik cihazlar (koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağları dahil); cebireler, gutyerler ve kırıklara mahsus diğer cihazlar; protez organlar; sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar ve vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen ciğer cihazlar:
9021.90 - Diğerleri
Y 9021.90.90 - - Diğerleri
- Körler ve kısmen görürler için elektronik yer saptayıcı ve engel dedektörü
- Körler ve kısmen görürler için büyütücü televizyon ekranları
- Körler ve kısmen görürler için elektronik okuma makineleri
9023.00 Teşhir edilmek (ör: öğretimde veya sergilerde) üzere imal edilen ve başka amaçlar için kullanılmaya elverişli olmayan alet, cihaz ve modeller:
y 9023.00.80 - Diğerleri:
- Körler veya kısmen görürlerin kullanması için özel olarak tasarlanmış öğretim araçları ve gereçler
Y 91.02 Kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (kronometreler dahil) (91.01 pozisyonundakiler hariç):
-   Braille saatleri (değerli metallerden yapılanlar hariç)
95.04 Eğlence merkezleri için oyun eşyası, tilt makinesi, bilardo, kumarhane oyunları için özel masalar dahil salon veya masa oyunları ve otomatik bowling oyun ekipmanları:
9504.90 - Diğerleri :
Y 9504.90.90 - - Diğerleri:
- Körler ve kısmen görürlerin kullanması için özellikle uyarlanmış masa oyunları ve aksesuarlar.
Çeşitli Körler ve kısmen görürlerin eğitsel, bilimsel ve kültürel gelişimleri için özel olarak tasarlanmış diğer tüm parçalar.