Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Sağlık Bakanlığı Kontrol Belgesi Hakkında Yardım3402.12.00.00.00

Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, 'dişçi mumları' ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları
Yüzeyaktif organik maddeler (sabunlar hariç); yüzeyaktif müstahzarlar; yıkama müstahzarları (yardımcı yıkama müstahzarları dahil) ve temizleme müstahzarları (sabun içersin içermesin) (34.01 pozisyonundakiler hariç):
- Yüzeyaktif organik maddeler (perakende satılacak hale getiril miş olsun olmasın):
- - Katyonlu olanlar

vergisi:% 4 ve kdv si % 18 dir. Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği 2008/13 gereğince; Sağlık Bakanlığınca veya Bakanlığın İl Sağlık Müdürlüklerince düzenlenen BİLDİRİM KAYIT BELGESİ'nin bir örneği, aslına uygunluğu ithalatçı veya temsilcisi tarafından firma kaşesi ve imzasıyla onaylandıktan sonra, her ithalat işlemi için gümrük idaresine ibraz edilir. Bildirim kayıt yazısının ibraz edilmemesi veya bahsedilen bilgilerin farklı olması halinde ürünün ithalatına gümrük idarelerince izin verilmez.

Standardizasyon 2008-04 Tebliğ Ek-2/A Sayılı liste kapsamı eşya olup, bu maddelerin insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu, Kontrol Belgesi ile belgelenir. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda beyannamenin tescili sırasında, ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.
Listede yer alan ürünlerin laboratuvarlarda (tıp laboratuvarlarında tanı amacı ile kullanılanlar hariç) analiz amacıyla kullanılacak olması halinde veya vücut dışında kullanılan tıbbî tanı ürünlerinin araştırma amacıyla kullanılmak üzere ithal edilecek olması halinde; ilaç, ilaç hammaddesi, ilaç yardımcı maddesi sanayiine verilmeyeceğinin belirtilmesi halinde, bu ürünlerin ithali sırasında Kontrol Belgesi ibrazı zorunlu değildir.

FİZİKİ MUAYENE kriterinde muayeneye tabi olan ve muayene memurunca da tarife tespiti mümkün olmayan eşya (Aşağıda belirtilen durumlar hariç) tahlile tabidir. İthalinde süreklilik bulunan eşyanın göndericisi, alıcısı ve menşeinin aynı olması, eşyanın özelliklerini belirleyici belgelerinde farklılık bulunmaması ve beyanname tescil tarihi itibarıyla en fazla bir yıl öncesine dayanan ve aynı eşyaya ait tahlil raporunun gümrükçe tasdikli nüshasının ibraz edilmesi halinde, daha önce yapılan tahlile itibar edilir.
28.07.2006 / 19311 yazıda; Her bir gümrük laboratuarları itibariyle tahlil yapılabilecek eşya listesinin gönderildiği, listede kayıtlı eşyaların işlemlerinde kendilerine en yakın gümrük laboratuarına tahlile göndereceği, listede yer almayan ve gümrük laboratuarlarında yapılamayan eşyalar ise gümrük laboratuarlarına gönderilmeyip Gümrük Yönetmeliğinin 195 nci maddesine göre işlem yapılacağı bildirilmiştir.
380894900011 için

3808.94.90.00.11

Muhtelif kimyasal maddeler
Haşarat öldürücü, kemirici hayvanlara karşı koruyucu, zararlı mantarları ve bitkileri yok edici, sürgünleri önleyici ürünler ve bitkilerin büyümesini düzenleyici, dezenfekte edici ve benzeri ürünler (perakende satılacak şekillerde veya ambalajlarda veya müstahzar haline getirilmiş) (kükürtlü şerit; fitil ve mumlar ile sinek kağıtları gibi):
- Diğerleri :
- - Dezenfekte ediciler:
- - - Diğerleri
- - - - Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

vergileri: % 6 +% 18 kdvOzon Tabakasını İncelten Maddelerin ithaline ilişkin İthalat 2008-14 Tebliğin III ve IV sayılı ekinde mevcut olan eşya olup, Montreal Protokolü'nün Kopenhag değişiklikleri uyarınca, Kopenhag Değişikliklerine taraf olmayan Tebliğ ekinde (Ek B'de) yer almayan ülkelerden İTHALATI YAPILAMAZ.

04.12.2007 / 34249 yazıda; kullanımı özel bir uzmanlık gerektirmeyen Soğutucu Kontrol Dedektörleri ile yapılmasına öncelik verilmesi, bu cins eşyadan içeriği dedektörle tespit edilemeyen gazların analizinin ise Gümrük Yönetmeliğinin 194 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde yaptırılması gerekmektedir. Denilmektedir.
İthalat Yönetmeliğinin 15 inci maddesi gereğince; İthalat Tebliğleri hükümleri çerçevesinde yetkili kuruluşlardan alınan belgeler, ilgili kuruluşlarca belirlenen süreler içerisinde kullanılmaları kaydıyla, DÜZENLENDİĞİ TAKVİM YILI İÇERİSİNDE geçerlidir.
Tebliğ Eki Ek-B deki ülkeler; ABD, Afganistan, Almanya, Avrupa Topluluğu, Avusturya, Barbados, Bhutan, Brezilya, Bulgaristan, Burkina Faso, Burundi, Cook Adaları, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gabon, Grenada, Guatemala, Guinea Bissau, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Jameika, Japonya, Kanada, Kiribati, Komor Adaları, Kongo, Kore Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cum., Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Madagaskar, Makedonya (Eski Yugoslavya Cum), Maldiv Adaları, Malezya, Mali, Malta, Marshall Adaları, Mauritius, Mikronezya Federe Devletleri, Monako, Nauru, Nijerya, Niue, Norveç, Palau, Panama, Ruanda, Saint Lucia, Samoa, Sao Tome And Prıncıpe, Senegal, Seyşel Adaları, Sierra Leone, Slovakya, Slovenya, Somali, Sri Lanka, Sudan, Şili, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti, Togo, Tonga, Trinidad Ve Tobago, Tuvalu, Uruguay, Ürdün, Yeni ZelandaOzon Tabakasını İncelten Maddelerin ithaline ilişkin İthalat 2008-14 Tebliğin 4'üncü maddesi gereğince; Zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve laboratuar amaçlı ithalat hariç olmak üzere GTİP ve tanımları belirtilen eşyaların ithalatı yasaktır. Sözkonusu eşyaların zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve laboratuar amaçlı ithalatı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznine tabidir.
04.12.2007 / 34249 yazıda; kullanımı özel bir uzmanlık gerektirmeyen Soğutucu Kontrol Dedektörleri ile yapılmasına öncelik verilmesi, bu cins eşyadan içeriği dedektörle tespit edilemeyen gazların analizinin ise Gümrük Yönetmeliğinin 194 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde yaptırılması gerekmektedir. Denilmektedir.
İthalat Yönetmeliğinin 15 inci maddesi gereğince; İthalat Tebliğleri hükümleri çerçevesinde yetkili kuruluşlardan alınan belgeler, ilgili kuruluşlarca belirlenen süreler içerisinde kullanılmaları kaydıyla, DÜZENLENDİĞİ TAKVİM YILI İÇERİSİNDE geçerlidir.
Standardizasyon 2008-5 Tebliğ Ek-4 Yem Sanayiinde Kullanılan Maddelerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi’ne tabi tutulanlar için ithalatçı veya temsilcisi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kontrol Belgesini ilgili gümrük idaresine ibraz etmekle yükümlüdür. Beyannamenin tescili sırasında insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden ithalatçı veya temsilcisi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Uygunluk Yazısını ilgili gümrük idaresine ibraz etmekle yükümlüdür.
Laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olması halinde (Md.6/1); Karşılarında kullanım amacı belirtilen maddelerin, bu amaçlar ile hayvan beslenmesi veya yem sanayii dışında kullanılacak olması halinde (Md.6/3), bu ürünlerin ithali sırasında Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı ibrazı zorunlu değildir.
01.02.2007 / 03531 yazıda; tebliğlerin kanunlara aykırı olamayacağı nedeniyle, Yem Kanununun 8.maddesine aykırı uygulama yapılmaması yönünde gümrük idarelerinin uyarılması istenilmiştir. (Kontrol Belgesinin sadece yükümlüsünce ibraz edilme zorunluluğun gümrük idaresinin sorumluluğunu kaldırmadığı)
(YYSİO):Yalnız Yem Sanayii İçin Olanlar
Standardizasyon 2008-5 Tebliğ Ek-5/A Veteriner Müstahzarların Terkiplerinde Bulunan İlaç Ham Maddeleri ve Yardımcı Maddeleri ile Veteriner Müstahzarları Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi’ne tabi tutulanlar için ithalatçı veya temsilcisi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kontrol Belgesini ilgili gümrük idaresine ibraz etmekle yükümlüdür.
Laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olması halinde (Md.6/1); ithal edilecek maddelerin veteriner ve zirai ilaç, veteriner ve zirai ilaç hammaddesi ile veteriner ve zirai ilaç yardımcı maddesi sanayiine verilmeyecek olması halinde (Md.6/2), bu ürünlerin ithali sırasında Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı ibrazı zorunlu değildir.
01.02.2007 / 03531 yazıda; tebliğlerin kanunlara aykırı olamayacağı nedeniyle, Yem Kanununun 8.maddesine aykırı uygulama yapılmaması yönünde gümrük idarelerinin uyarılması istenilmiştir. (Kontrol Belgesinin sadece yükümlüsünce ibraz edilme zorunluluğun gümrük idaresinin sorumluluğunu kaldırmadığı)

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey