Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: A.TR var ama üzerinde made in china yazıyor?


Merhaba,
Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve
Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (2006/6) ile Çin e AB den bağımsız olarak Türkiye Dış Ticaret önlemi uygulamaktadır. Tebliği veriyorum;

Dış Ticaret Müsteşarlığından:
-------------------------------

R.G.Tarihi: 24.12.2006
R.G.No : 26386


Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve
Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (2006/6)

İnceleme
Madde 1- 31/12/2004 tarihli ve 25687 3. mükerrer sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve
Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelik'in (Yönetmelik) değişik 12 nci
maddesi çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü
(Genel Müdürlük) tarafından yapılan inceleme tamamlanmıştır.

Pazar bozulması ve pazar bozulması tehdidi
Madde 2- Genel Müdürlük tarafından yapılan incelemede;
- Çin Halk Cumhuriyeti'nde (ÇHC) mevcut tekstil ve konfeksiyon
kapasitesinin artmaya devam ettiği,
- ÇHC menşeli ithalatın pazar bozulması ve pazar bozulması tehdidi
nedeniyle ticaretin düzenli gelişimini tehdit ettiği,
tespit edilmiştir.

Karar
Madde 4- Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma
Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 1/6/1995 tarihli ve 22300 (mükerrer)
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 95/6815 sayılı Belirli Tekstil
Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar (Karar)
ve buna bağlı Yönetmelik çerçevesinde ÇHC menşeli belirli tekstil ve
konfeksiyon ürünlerinin ithalatında miktar kısıtlaması (kota)
uygulamasına karar verilmiştir.

Danışma görüşmeleri
Madde 5- Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ÇHC ile danışma
görüşmeleri başlatılacaktır. Ek-I'de belirtilen kategorilerin ÇHC menşeli
olanlarının ithalatında tek taraflı olarak kota uygulanacaktır.

Kota
Madde 6- İthalatında 2007 yılında kota uygulanacak ÇHC menşeli
tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin kotegori numaraları, her bir kategori
için kota seviyesi, bir ithal lisansında verilecek baz miktar, bir ithal
lisansında verilebilecek en yüksek miktar ile 2007 yılı kota döneminin
başlangıç ve bitiş tarihleri Ek-I'de gösterilmiştir.
Ek-I'de yer alan tekstil ve konfeksiyon ürünleri karşılarında
belirtilen kota dönemi süresince ithal lisansı ile ithal edilir. İthal
lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince
aranır. İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
Ek-I'de yer alan tekstil ve konfeksiyon ürünleri, bir gümrük
beyannamesi kapsamında 25 kg veya 50 adet/çift/takımdan daha az miktarda
ithal edilecek ise kota miktarından düşülmeksizin ithal lisansı ile
ithal edilir. Söz konusu kota muafiyeti, her firmaya bir defaya mahsus
olmak üzere uygulanır.

Kotanın dağıtılması
Madde 7- Kota dağıtımı, Karar'ın 3 üncü maddesi hükümleri
çerçevesinde, başvuru sırası dikkate alınmak suretiyle, ilk gelen ilk
alır yöntemiyle yapılır. Her bir kategoriden 2006 yılında
gerçekleştirilmiş olan kotaya tabi ithalatın % 40'lık bölümü geleneksel
ithalatçılara ayrılır, kalan bölümü serbest olarak dağıtılır. Kategori
5, 6, 14, 15, 21 ve 29 için serbest bölümden kota dağıtımı 1 Ocak - 30
Haziran 2007 ve 1 Temmuz - 31 Aralık 2007 olmak üzere iki dönemde
yapılır. Birinci dönemde, ilgili kategoride serbest bölümden dağıtılacak
kota miktarının en fazla yarısı dağıtılabilir.
Serbest bölümden dağıtılacak kotalar için bir ithal lisansında
verilebilecek miktar, Ek-I'de gösterilen bir ithal lisansında verilecek
baz miktara ithalatçıların geçmiş dönem ithalat performanslarının
değerlendirilmesinin yanı sıra çalıştırdığı işçi sayısı ve vergi durumu
dikkate alınarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle
belirlenir. Ancak bu miktar Ek-I'de belirtilen bir ithal lisansında
verilebilecek en yüksek miktarı aşamaz.
Kotaların dağıtımı ve yönetimi hususunda İstanbul Tekstil ve
Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB)
görevlendirilmiştir. Başvuru sırasının belirlenmesinde İTKİB evrak giriş
tarihi esas alınır.
1/10/2007 tarihi itibariyle geleneksel ithalatçılara ayrılan
bölümdeki dağıtılmamış kotalar, serbest bölüme aktarılır.

İthal lisansına ve ithal lisansı kullanımına ait bilgiler
Madde 8- Ek-I'de belirtilen tekstil ve konfeksiyon ürünleri için
ithal lisansı talebinde bulunacak ithalatçıların başvurularının
değerlendirmeye alınabilmesi için, Ek-II'de yer alan başvuru formunun
tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki
belgeler ile birlikte eksiksiz olarak, İTKİB'e iletilmesi gerekmektedir.
Gerekli görünmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir. Yapılan beyanın
gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde
tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde ithal lisansı
düzenlenmez.

Birden fazla kategori için başvuruda bulunulması halinde, her bir
kategori için ayrı başvuru yapılması gerekmektedir. Serbest
bölümden dağıtılacak kotalar kapsamında Ek-I'de belirtilen her bir
kategori için aynı ithalatçıya birden fazla ithal lisansı düzenlenmez.
Ancak, söz konusu kotalar kapsamında adına ithal lisansı düzenlenen
ithalatçılara, ithal lisansında belirtilen miktarın en az %50'sinin
ithalini gerçekleştirmiş olmaları veya ithal lisansının İTKİB'e iade
edilmiş olması şartıyla, aynı kategori için yeniden ithal lisansı
düzenlenebilir.

İthalatçılar, ithal lisansında belirtilen miktarı tek sevkiyatta
ithal etmeleri durumunda gümrük beyannamesinin tescil tarihi müteakip,
birden fazla sevkiyatta ithal etmeleri durumunda ise her sevkiyata
ilişkin gümrük beyannamesinin tarihini müteakip en geç 15 (onbeş)
iş günü içinde, ithal lisansı üzerinde belirtilen bilgiler bazında
gerçekleşen ithalata ilişkin istatistiki bilgileri İTKİB'e iletir.
İthal lisanslarının geçerlilik süresi, Ek-I'de belirtilen 2007 yılı
kota dönemi içinde kalmak kaydıyla, düzenlendiği tarihten itibaren 3
(üç) aydır. Bu süre 31/12/2007 tarihini geçemez.
İthal lisansı, üçüncü kişilere devredilemez. İthal lisansı
geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü
içinde İTKİB'e iade edilir.
İthalatçıların yukarıdaki fıkrada yer alan hükmü yerine
getirmediklerinin tespiti halinde müteakip ithal lisansı talepleri, söz
konusu ithal lisansı iade edilene kadar değerlendirmeye alınmaz.

Diğer mevzuat
Madde 8- 17/12/2005 tarihli ve 26026 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve
Korunma Önlemlerine ilişkin 2005/9 sayılı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 10- Bu tebliğ 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.


AÇIKLAMA:

Tekstil ürünleri ithalatında Gözetim ve Korunma önlemleri mevzuatı çerçevesinde
ülkemiz AB’den bağımsız olarak KOTA ve GÖZETİM uygulamaya başlamıştır.

Bu bağlamda, ÇİN HALK CUMHURİYETİ menşeli eşya ATR Dolaşım
belgesi eşliğinde AB üyesi ülkelerden gelse dahi İTHAL LİSANSI aranmaktadır.

(DTM 24.03.2005 / 14280 sayılı yazı.)ÜLKELER K A T E G O R İ L E R KOD
--------------- ---------------------------------------------------------
ÇİN HALK CUMH. 2 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,12 ,13 ,14 , CN
15 ,16 ,17 ,18 ,20 ,21 ,24 ,26 ,27 ,28 ,29 , CN
31 ,36 ,39 ,40 ,50 ,67 ,68 ,72 ,73 ,74 ,75 , CN
76 ,78 ,83 ,84 ,85 ,96 ,100 ,117 ,156 ,157 ,159 , CN

EK-I


İTHALATINDA 2007 YILINDA KOTA UYGULANACAK ÇHC MENŞELİ TEKSTİL VE
KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ LİSTESİ
(Kategori Tanımları Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve
Korunma Önlemlerine Dair Yönetmeliğin
IA ve IB No.'lu Eklerinde Gösterilmiştir)

Bir ithal
lisansında
Bir ithal verile-
lisansında bilecek 2007 yılı kota
verilecek en yüksek döneminin başlangıç
Kat.No Kota Seviyesi baz miktar miktar ve bitiş tarihleri
------ --------------- ---------- ------------ --------------------
2 10.000.000 Kg 2.000 20.000 Kg 01/01/2007-31/12/2007
4 2.100.000 Adet 1.500 15.000 Adet 01/01/2007-31/12/2007
5 (1) 650.000 Adet 1.000 10.000 Adet 01/01/2007-31/12/2007
6 700.000 Adet 1.000 10.000 Adet 01/01/2007-31/12/2007
7 300.000 Adet 500 5.000 Adet 01/01/2007-31/12/2007
8 125.000 Adet 500 5.000 Adet 01/01/2007-31/12/2007
9 6.000 Kg 50 500 Kg 01/01/2007-31/12/2007
10 26.000.000 Çift 10.000 100.000 Çift 01/01/2007-31/12/2007
12 700.000 Çift 550 5.500 Çift 01/01/2007-31/12/2007
13 570.000 Adet 1.000 10.000 Adet 01/01/2007-31/12/2007
14 240.000 Adet 1.000 10.000 Adet 01/01/2007-31/12/2007
15 430.000 Adet 1.000 10.000 Adet 01/01/2007-31/12/2007
16 70.000 Ad (Tk) 200 2.000 Adet 01/01/2007-31/12/2007
17 23.000 Adet 100 1.000 Adet 01/01/2007-31/12/2007
18 320.000 Kg 1.000 2.500 Kg 01/01/2007-31/12/2007
20 53.000 Kg 100 1.000 Kg 01/01/2007-31/12/2007
21 4.000.000 Adet 2.000 20.000 Adet 01/01/2007-31/12/2007
24 175.000 Adet 150 1.500 Adet 01/01/2007-31/12/2007
26 90.000 Adet 100 1.000 Adet 01/01/2007-31/12/2007
27 470.000 Adet 350 5.000 Adet 01/01/2007-31/12/2007
28 220.000 Adet 500 5.000 Adet 01/01/2007-31/12/2007
29 23.000 Ad (Tk) 150 1.500 Adet 01/01/2007-31/12/2007
31 970.000 Adet 1.000 10.000 Adet 01/01/2007-31/12/2007
36 6.900.000 Kg 2.000 20.000 Kg 01/01/2007-31/12/2007
39 455.000 Kg 500 5.000 Kg 01/01/2007-31/12/2007
40 300.000 Kg 250 2.500 Kg 01/01/2007-31/12/2007
50 2.250.000 Kg 2.000 20.000 Kg 01/01/2007-31/12/2007
67 (2) 650.000 Kg 250 2.500 Kg 01/01/2007-31/12/2007
68 85.000 Kg 150 1.500 Kg 01/01/2007-31/12/2007
72 690.000 Adet 1.000 10.000 Adet 01/01/2007-31/12/2007
73 260.000 Ad (Tk) 300 3.000 Adet 01/01/2007-31/12/2007
74 37.000 Adet 100 1.000 Adet 01/01/2007-31/12/2007
75 6.000 Adet 25 250 Adet 01/01/2007-31/12/2007
76 21.000 Kg 50 500 Kg 01/01/2007-31/12/2007
78 140.000 Kg 250 2.500 Kg 01/01/2007-31/12/2007
83 150.000 Kg 250 2.500 Kg 01/01/2007-31/12/2007
84 5.200.000 Adet 2.000 20.000 Adet 01/01/2007-31/12/2007
85 1.950.000 Adet 1.000 10.000 Adet 01/01/2007-31/12/2007
96 (3) 5.900.000 Kg 2.000 20.000 Kg 01/01/2007-31/12/2007
100 (4) 11.500.000 Kg 2.000 20.000 Kg 01/01/2007-31/12/2007
117 115.000 Kg 150 1.500 Kg 01/01/2007-31/12/2007
156 11.000 Kg 50 500 Kg 01/01/2007-31/12/2007
157 40.000 Kg 100 1.000 Kg 01/01/2007-31/12/2007
159 40.000 Kg 100 1.000 Kg 01/01/2007-31/12/2007

NOT:

(1) 6110.12 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan ürünler kota
uygulamasından hariç tutulmuştur.
(2) 6301.40.10.00.11; 6301.40.10.00.19; 6301.90.10.00.11;
6301.90.10.00.19 ve 6301.90.10.00.29 Gümrük Tarife İstatistik
Pozisyonlarında yer alan ürünler kota uygulamasından hariç
tutulmuştur.
(3) 6301.40.90.10.11; 6301.40.90.10.19; 6301.90.90.10.11;
6301.90.90.10.19 ve 6301.90.90.10.29 Gümrük Tarife İstatistik
Pozisyonlarında yer alan ürünler kota uygulamasından hariç
tutulmuştur.
(4) 5903.20 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan ürünler kota
uygulamasından hariç tutulmuştur.

EK-II

İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU

.../.../2007

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve
Korunma Öenlemlerine İlişkin 2006/6 sayılı Tebliğ çerçevesinde kotaya
tabi aşağıda belirtilen ürünler için firmamız adına ithal lisansı
düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.
İthal lisansı almak için yaptığımız başvuruda yer alan bilgilerin
doğru olduğunu, firmamız adına düzenlenen ithal lisansını üçüncü
kişilere devretmeyeceğimizi ayrıca, ithal lisansı kapsamı ürünlerin
ithalatı ile ilgili istatistiki verileri gümrük beyannamesinin tescil
tarihini müteakip en geç 15 (onbeş) iş günü içinde İTKİB'e
bildireceğimizi ve ithal lisansını geçerlilik süresinin bitiminden
itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde İTKİB'e iade edeceğimizi, aksi
takdirde, söz konusu belge iade edilinceye kadar tarafımıza belge
düzenlenmeyeceğini kabul ve taahhüt ederiz.

İsim-Unvan
(imza-kaşe)

!---------------------------------------------------------------------------!
!İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER !
!---------------------------------------------------------------------------!
!Adı/Ünvanı: !
!---------------------------------------------------------------------------!
!Adresi : !
!-----------------------!-------------------!-------------------------------!
!Tel: !Faks: !E-posta !
!-----------------------!-------------------!-------------------------------!
!Vergi dairesi: !Vergi numarası: !
!-------------------------------------------!----------------!--------------!
!Son iki takvim yılında gerçekleştirdiği ! 200.. ! 200.. !
! !----------------!--------------!
!toplam ithalat tutarı (ABD Doları) ! ! !
!-------------------------------------------!----------------!--------------!
!Son iki yılda ödediği vergi miktarı ! ! !
!(Gelir/Kurumlar) ! ! !
!-------------------------------------------!----------------!--------------!
!Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve !
!sicil nosu : !
!---------------------------------------------------------------------------!

!---------------------------------------------------------------------------!
!BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE) !
!---------------------------------------------------------------------------!
!Adı/Ünvanı : !
!-------------------------------------------------------!-------------------!
!Adresi : ! Ülkesi: !
!--------------!-------------!----------------!---------!-------------------!
!Tel: !Faks: !E-posta: !İnternet sitesi: !
!--------------!-------------!----------------!-----------------------------!
!Vergi dairesi: !
!---------------------------------------------------------------------------!
!Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu: !
!---------------------------------------------------------------------------!

!---------------------------------------------------------------------------!
!İTHAL EDİLECEK ÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER !
!--------------------!------------------------------------------------------!
!G.T.İ.P. (12'li) ! !
!--------------------!------------------------------------------------------!
!G.T.İ.P'una göre ! !
!ürün tanımı ! !
!--------------------!------------------------------------------------------!
!Ürünün Ticari Tanımı! !
!--------------------!------------------------------------------------------!
!Ürünün Kategorisi ! !
!--------------------!-----------------!-----------------!------------------!
!Talep edilen miktar*!Adet/Çift/Metre !Net Kg: !Brüt Kg: !
!--------------------!-----------------!-----------------!------------------!
!Ürün değeri !FOB: !CIF: !
!--------------------!-----------------!------------------------------------!
!Mevcut ise ödeme ve ! !
!teslim tarihi ! !
!--------------------!------------------------------------------------------!

* Talep edilen miktarın birimi ne olursa olsun Kg değeri belirtilecektir.

İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:
-------------------------------------------------

EK-1: Beyan sahibine ait imza sirkülerinin noter tasdikli sureti,
EK-2: İthal edilecek maddeye ait proforma faturanın aslı veya
proforma fatura ya da faturanın noter tasdikli suretinin aslı, (Proforma
fatura veya faturanın üzerinde ithal edilecek maddelerin tanımları
açıkça belirtilmeli, malın miktarı ve değeri her bir madde için ayrı
ayrı belirtilmeli, FOB bedelinin yanı sıra CIF bedeli oluşturan navlun
sigorta vb. giderler de ayrıca gösterilmelidir.)
EK-3: Son bir yıla ait vergi levhasının Noter veya Yeminli Mali
Müşavir onaylı sureti.
EK-4: Serbest dolaşıma girişte Örme/Dokuma Kumaş Elyaf Detay
Beyanına tabi eşya için Örme/Dokuma Kumaş Elyaf Detay Beyan Formu.

Ayrıca Çin Halk Cumhuriyetinde son durumu İTKİB in şu linkinden takip edebilirsiniz;
http://212.175.40.76/Import/pages/globalQuotaLevel.jsp (kopyalayıp Adres çubuğuna yapıştırabilirsiniz)

Saygılarımla,