Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Temizlik maddesi ithalatı ve vergi haddi ..
Alıntı:
volkankasar´isimli üyeden Alıntı
Cevabınız için çok teşekkür ederim. Peki bu BİLDİRİM KAYIT BELGESİ nin alınması nası bir süreçtir? yani demek istediğim rutin işlemlerdenmi oluşuyor yada bu belgenin alınamaması gibi durumlar oluyormu? Bir de ne kadar uzun süren bir işlemi? Biliyorum çok soru sordum ama bilgili birini bulmak gerçekten çok zor


Konu ile ilgili bildirim kayıt belgesi tebliğini ekliyorum. İnceleyiniz
Süreç eşyanıza ve size bağlı olarak değişebilir. normalde 1 günde alabilirsiniz.


DETERJAN ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA BİLDİRİM ESASLARINI DÜZENLEYEN
DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ
TEBLİĞ NO: (2008/13)

MADDE 1 - (1) İthal edilecek deterjan ürünlerinin, Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğe uygun ve güvenli olması zorunludur.
MADDE 2 - (1) İthalatçı veya temsilcisi, ithal edilecek ekli listede (Ek 1) yer alan deterjan ürünleri hakkında söz konusu Tüzük gereğince bir defaya mahsus bildirimde bulunmak üzere Sağlık Bakanlığı’na ya da gümrük girişinin yapılacağı yerin İl Sağlık Müdürlüğüne başvurur.
MADDE 3 - (1) Bildirimin yapıldığına dair, Bakanlıkça veya Bakanlığın İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen ve ithalatçının unvanı ile vergi numarasının bulunduğu Bildirim Kayıt Belgesinin bir örneği, aslına uygunluğu ithalatçı veya temsilcisi tarafından firma kaşesi ve imzasıyla onaylandıktan sonra, her ithalat işlemi için gümrük idaresine ibraz edilir.
(2) Bildirim Kayıt Belgesinde yer alan firma unvanı ve vergi numarasının gümrük beyannamesindeki firma unvanı ve vergi numarası ile aynı olması zorunludur.
(3) Bildirimde yer alan hususlardan bir veya birden fazlasının değişmesi halinde, ithalatçı veya temsilcisi yeniden bildirimde bulunmak zorundadır.
(4) Söz konusu belgenin ibraz edilmemesi halinde gümrük idaresi ithalata izin vermez.
(5) Evlerde, işyerlerinde ve sanayide genel temizlik, çamaşır ve bulaşık yıkama ve sair temizlik işlerinde kullanılan preparatlar ile çamaşırların ıslatılmasında, durulanmasında ya da beyazlatılmasında kullanılan yardımcı yıkama preparatları ve çamaşır yumuşatıcılarından olmayan maddeler, söz konusu Tüzüğe göre bildirime tabi olmadığından, bu ürünlerin ithalatında Dış Ticaret Müsteşarlığına hitaben düzenlenen ekli taahhütnamenin (Ek 2) her ithalat işlemi için ayrı ayrı ilgili gümrük idaresine verilmesi halinde, Sağlık Bakanlığınca düzenlenen Bildirim Kayıt Belgesi aranmaz.
MADDE 4 - (1) Bu Tebliğ, şahsi eşya ve numunelere uygulanmaz. Gümrük idaresi bu kapsamda gümrüğe sunulan ürünlerin ithaline doğrudan izin verir.
(2) Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ile ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder.
(3) Numune; belli bir tür ve nitelikteki eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o eşya için sipariş vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder.
MADDE 5 - (1) İthalatçı, bu tebliğ kapsamında bildirime tabi olsun veya olmasın, ithal ettiği 1 inci maddede belirtilen Tüzük kapsamındaki bütün ürünlerin her halükârda söz konusu Tüzüğe uygun ve güvenli olmasından, 11/7/2001 tarih ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uyarınca sorumludur.
MADDE 6 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya, Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
MADDE 7 - (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
MADDE 8 - (1) 29/12/2006 tarih ve 26391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/13 sayılı DTS Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey