Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart İhracatta Kullanılan Belgeler, Onay İşlemleri ve Ticari Kuruluşlar
A- TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, TİCARET VE SANAYİ ODALARI :
· ATR Dolaşım Belgesi
· EUR.1 Dolaşım Belgesi
· Basitleştirilmiş Prosedüre İlişkin ATR Dolaşım Belgesi
· Menşe Şahadetnamesi (ABC)
· Özel Menşe Şahadetnamesi (Form A)
· İhracat faturaları
· Arap Boykot Listesinde yer alınmadığına dair belge
· ATA Karnesi
· TIR Karnesi

ATR Dolaşım Belgesi:

Türkiye ve AB'de serbest dolaşımda bulunan eşyanın gümrük indiriminden yararlanmasını sağlamak amacıyla, AB ülkelerine yapılan ihracatta düzenlenen belgedir.

Bağlı olunan Oda'dan temin edilebilen bu belge, ihracatçı tarafından doldurulduktan sonra Oda'ca onaylanıp vizesi yapılmak üzere ilgili Gümrük Müdürlüğüne ibraz edilir.

Belge Düzenlenen Ülkeler: AB ülkeleri

Belgenin Onayı:

İhracatçı tarafından doldurulan dolaşım belgesi, fatura, taahhütname ve ihraç edilecek malın cinsi ve ihracat şekline, ihraç edilecek ülkeye göre gerekli görüldüğü takdirde diğer belgeler bağlı olunan Oda'ya ibraz edilerek, belgenin onayı gerçekleştirilir.

· Fiili ihracattan sonra da ATR Dolaşım Belgesi tanzim edilerek Oda tarafından verilebilmektedir.

· Fiili ihracattan sonra varış ülkesinin değiştirilmesine ilişkin talepler, ilgili belgelerin incelenmesinin ardından uygun görüldüğü takdirde kabul edilir ve gerekli düzeltme Oda tarafından yapılır.

· Düzenlenen ve onaylanan dolaşım belgesinin zayi olması halinde, gerekli belgelerin ibrazı ile Oda daha önce düzenlenmiş olan dolaşım belgesinin bir nüshasını talep sahi-bine verir.

EUR-1 Dolaşım Sertifikası:
Yürürlükteki EFTA ülkelerine, AKÇT (Avrupa Kömür Çelik Topluluğu) ülkelerine, Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşmaları imzaladığı ülkelere yapılan ihracatlarda ve Avrupa Topluluğu'na yönelik tarım ürünleri ihracatında düzenlenen belgedir. Gümrük indiriminden yararlanılmasını sağlayan ve bağlı bulunulan Oda'dan temin edilebilen bu belge, Odaca onaylandıktan sonra vizesi yapılmak üzere Gümrük Müdürlüğüne ibraz edilir.

Belge Düzenlenen Ülkeler:EFTA Ülkeleri, Serbest Ticaret Anlaşmaları Ülkeleri

Sertifikanın Onayı:

İhracatçı tarafından doldurulan EUR-1 Formu, fatura ve taahhütname ile birlikte onaylanmak üzere bağlı bulunulan Oda'ya ibraz edilir. İhraç edilecek ürünün tarım ürünü olması halinde ihracatçıdan müstahsil faturası veya alış faturası, borsaya kayıtlı firma olması durumunda ise borsa beyannamesi ve bir defaya mahsus olmak üzere kapasite raporunun ibrazı istenir.

Basitleştirilmiş Prosedüre İlişkin ATR Dolaşım Sertifikası :

Sık sık ATR Dolaşım Belgeleri düzenlenmesini gerektiren sevkıyat yapan, eşyanın Türkiye'de serbest dolaşım halinde olduğunun saptanması için gerekli her türlü teminatı gümrük idaresine veren, vergi ve gümrük mevzuatı ile ilgili ciddi ya da mükerrer suç işlememiş olan, gümrük makamlarının faaliyetlerini denetlemesine imkan verecek kayıtlara sahip olan özel ve tüzel kişilerin Gümrük Müsteşarlığı tarafından verilen 'Onaylanmış İhracatçı' yetkisi ile düzenlemiş oldukları dolaşım sertifikasıdır. Türkiye, Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği'ne tasdik ve gümrük idarelerine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan ATR Dolaşım Sertifikası düzenleme yetkisinden yararlanmak isteyen özel ve tüzel kişiler müracaat formunu doldurarak Gümrük Müsteşarlığı'na başvururlar.

Menşe Şahadetnamesi :

İthalatçı ve ihracatçının adı ile mala ilişkin bilgilerin yer aldığı, malın tercihsiz menşeinin tespiti için gerekli olan belgedir. İhracatçı firma tarafından doldurulan form, bağlı olduğu Oda tarafından onaylanır.

Şahadetnamenin Onayı:

İhracatçı tarafından düzenlenen şahadetname ile birlikte ihracat faturası ve gerekli görüldüğü takdirde diğer belgeler onaylanmak üzere Oda'ya ibraz edilir.

Özel Menşe Şahadetnamesi :

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamındaki ülkelerin uyguladığı tavizli gümrük oranlarından yararlanılması için bu kapsamdaki ülkelere yapılan ihracatta düzenlenen Form- A belgesidir.

Belge Düzenlenen Ülkeler:

ABD, Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Tataristan, Türkmenistan, Ukrayna ve Moldovya

Şahadetnamenin Onayı:

İhracatçı tarafından düzenlenen şahadetname ile birlikte ihracat faturası ve gerekli görüldüğü takdirde diğer belgeler onaylanmak üzere Oda'ya ibraz edilir.

İhracat Faturaları:

Fatura muhteviyatı eşyanın menşei Oda tarafından onaylanır. Faturaya konu olan malın ihraç edilmiş ya da ihraç edilecek olması uygulanan onaylama prosedüründe bir değişiklik yaratmaz.

ATA Karnesi :

Eşyaların gümrük vergisine tabi olmadan geçici kabulüne imkan sağlayan teminat yerine geçen belgedir. Geçerlilik süreleri verildikleri tarihten itibaren 1 yıl olan ATA Karneleri Oda'lardan dilekçe, teminat mektubu, taahhütname, yetki belgesi, imza sirkülerinin fotokopisi ve ihraç edilecek malların cinsi, adedi ve birim fiyatının belirtildiği genel bir listenin ibrazı ile temin edilerek kullanıldıktan sonra Oda'ya iade edilmelidir. Bitkiler, temizlik malzemeleri, gıda maddeleri, broşürler gibi eşya ve hediye edilen, atılan, bozulan ve dış ülkelerde kullanılan tüketim malzemeleri ile halen satışı yapılan veya satışa arz edilen eşyalar için ATA Karnesi düzenlenmez.

TIR Karnesi :

Tır sisteminde taşıma yapan firmaların Oda'lardan temin edebilecekleri TIR karneleri, araçlardaki malların gümrük teminatını sağlayan belgelerdir. Taşıma işlemlerinin tamamlanmasının ardından TIR karneleri Oda'ya iade edilmelidir.

B- İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Gümrük Beyannamesinin Onaylatılması:

İhracatçılar, özellik arz etmeyen ihracatta, İhracatçı Birliklerine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile birlikte, ihracatın yapılacağı gümrük idaresine müracaat ederler.

Kayda Bağlı İhracat:

Kayda bağlı ihracatta ihracatçılar, gümrük beyannamesi ile birlikte kayıt için ilgili İhracatçı Birliklerine müracaat ederler. Birlikler onayladıkları gümrük beyannamelerine kayıt meşruhatı düşerek, gümrük idarelerine tevdi edilmek üzere ihracatçıya verirler.

Konsinye İhracat:

Konsinye ihracata izin verilmesi halinde İhracatçı Birliklerince Gümrük Beyannamesi üzerine ihracat meşruhatı düşülerek onaylanmaktadır.

Kredili İhracat:

Kredili ihracat talepleri ile ilgili müracaatlar mal cinsi, ödeme planı ve ödeme süresini içeren satış sözleşmesinin aslı ve Türkçe tercümesi ile birlikte İhracatçı Birliklerine yapılmaktadır. Taleplerin uygun görülmesi halinde İhracatçı Birliklerince Gümrük Beyannamesi üzerine kredili ihracat meşruhatı düşülerek onaylanmaktadır.

Bedelsiz İhracat:

Bedelsiz ihracat konusu malların değeri 10,000 ile 25,000 $ arasında ise, Bedelsiz İhracat Formu doldurularak İhracatçı Birliklerine başvuruda bulunulur.

Bağlı Muamele veya Takas Yoluyla Yapılacak İhracat:

Bağlı muamele veya takas talepleri, ithal ve ihraç edilecek malların cinsi, kalitesi, teslim şekli ve yeri, birim ithal ve ihraç fiyatları, değer tutarları ve anlaşmanın geçerlilik süresini içeren anlaşma ile birlikte İhracatçı Birliklerine yapılmaktadır.

Ticari Kiralama Yoluyla Yapılan İhracat:

Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracata ilişkin talepler; yurt dışındaki firma veya kuruluşlar ile yapılan kiralanacak malın cinsi, teknik özellikleri, G.T.İ.P., miktarı, birim fiyatı, değer tutarı, kira süresi ve bedeli, teslim yeri, ödeme şekli ve zamanı gibi bilgilerin yer aldığı kira sözleşmesi ile birlikte Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Başvuru Formunun doldurulmasının ardından İhracatçı Birliklerine yapılmaktadır. Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracatta süre, izin verildiği tarihten itibaren 1 yıldır. Bu sürenin bitim tarihinden önce başvurulmak kaydıyla, süre toplam 1 yıla kadar uzatılabilir.

Kotaya Tabi Ürünlerin İhracatı:

ABD ve Kanada'ya yapılacak hazır giyim ve tekstil ürünlerinin ihracatında kotaya tabi olan kategoriler için ilgili İhracatçı Birliklerinden kota talebinde bulunulmalıdır.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Ambargo Kararları Uyarınca İhracatın Denetime Tabi Olduğu Ülkelere Yapılacak İhracat:

Irak'a yönelik gıda, ilaç ve tıbbi malzeme ihracı ilgili İhracatçı Birliklerine bilgi verilmesi şartıyla serbesttir. Ancak diğer sivil malların ihracatı Birleşmiş Milletler Yaptırımlar Komitesi'nin iznine bağlıdır.Libya'ya petrol ekipmanları dışındaki ihracatlar da Birlikler kanalıyla yapılmaktadır.

C - ODALARCA EKSPERTİZ RAPORU DÜZENLENEN ÜRÜNLER

Ülkemizden ihraç edilecek olan işlenmiş lületaşı ürünleri ve hediyelik eşya (pirinç, bakır ve sarıdan olanlar) için ekspertiz raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

İşlenmiş Lületaşı :
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 1972 tarihli talimatı uyarınca ham lületaşının yurtdışına gönderilmesini önlemek amacıyla, ihraç edilecek lületaşı mamülleri ekspertize tabi tutulmaktadır. Düzenlenmesi gereken ekspertiz raporu için bağlı olunan Oda'ya dilekçe, satış faturası, form (EUR-1, ATR,..) ve ibrazı istenilen diğer belgeler ile başvurulmaktadır. Oda tarafından tayin edilen bir eksper ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın tayin ettiği eksperin hazırladıkları rapor, Bölge Ticaret ve Sanayi Müdürlüğü ve Oda tarafından mühürlenerek, ambalajlanan mamul ile birlikte Gümrük İdarelerine teslim edilmek üzere ihracatçıya verilmektedir.

Hediyelik Eşya :

Bakır, pirinç ve sarıdan yapılmış eşyalar için Eski Eserler Kanunu gereğince ilgili Müze eksperlerince düzenlenecek olan ekspertiz raporu için bağlı bulunulan Oda'ya dilekçe ile başvuru yapılır. Rapora ait harcı tahsil eden Oda tarafından verilen makbuzla birlikte ilgili Müze Müdürlüğüne başvurulup müdürlüğün düzenlediği raporun bir sureti ise Gümrüğe ibraz edilir.

BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI (GÜMRÜK İDARESİ )

Türkiye'den çıkışı kesin olarak yapılacak eşyanın ilgili Gümrük İdaresine yazılı olarak bildirilmesi, eşyanın Gümrük Beyannamesine tabi olmayacağı Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hal ve şartlar dışında, zorunlu tutulmuştur.

Gümrük Beyannamesi mal sahipleri, kanuni mümessiller ya da vekilleri tarafından düzenlenmektedir.

Gümrüğe İbraz Edilecek Belgeler:

· Gümrük Beyannamesi

· Eşyanın faturası

· Fatura kapsamı eşyanın birden fazla cins ve nevide ve çeşitli ağırlıktaki kaplara konması halinde, her kapta ne miktar eşyanın bulunduğunu göstermek maksadıyla 'Çeki Listesi'

· Bitkiler ve bitkisel ürünler için ' Bitki Sağlık Sertifikası'

· Hayvansal ürün ihracatında 'Hayvanların Orijin ve Veteriner Sağlık Sertifikası'

· Zorunlu standarta tabi ürünlerde ' Stardart Kontrol Belgesi'

· Orman ürünleri için üretim yerinden verilmiş ' Nakliye Tezkeresi'

· İhracı ilgili kurumların iznine tabi ürünler için yetkili makamlarca verilen izin kağıtları, ihracatın türüne göre onay yazıları ve belgeleri

· Tekele tabi eşyalar için bu idarece verilen 'Nakliye Tezkeresi'

· Dış Ticaret Rejimi ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar ve Tebliğlerinin gerektirdiği diğer belgeler (lisans, acenta mektubu, tescil beyannamesi, banka mektubu, taahhüt beyannamesi)

· Ekspertiz Raporu (ihraç edilecek halıların eski eser niteliğinde olup olmadığının belirlenmesini teminen düzenlenecek ekspertiz raporu için ilgili Müze Müdürlüğüne başvuruda bulunulmakta, Müdürlüğün tayin ettiği eksperler tarafından hazırlanan raporun bir sureti de Gümrük İdarelerine ibraz edilmek üzere ihracatçıya verilmektedir.

· ATR Dolaşım Belgesi, EUR-1 Dolaşım Sertifikası gibi belgeler.

İhracatçı, Gümrük Beyannamesini İhracatçı Birlikleri veya Gümrük İdaresinden temin edip doldurarak İhracatçı Birliklerine onaylatacaktır.

Gümrük Beyannamesi ve ticari fatura ile birlikte ihraç malının çeşidine, ihracatın şekline ve ihraç ülkesine göre değişebilen belgelerle ilgili çıkış gümrüğüne başvurulmaktadır.

İhraç malının Gümrük Beyannamesinde belirtilen hususlara uygunluğunun tespiti için muayenesi yapılmaktadır. İlgili Gümrük İdaresinde Beyanname üzerindeki bilgiler ile belgeler karşılaştırılmakta ve bu aşamada malın muayenesi ve yüklenmesi için gerekli belgeler muayene memuruna verilmektedir.

Malın Beyannamede belirtilen hususlara uygunluğu tespit edildikten sonra, kolcu nezaretinde yükleme işlemine geçilmektedir. Ait olduğu nakil vasıtasına yüklenen mal, kurşun mühür altına alındıktan sonra nakliyeci firma tarafından tanzim edilen karne veya manifestoların ilgili memurlar tarafından beyannameye uygunluğu tetkik edilerek tescil işlemi yapılmaktadır.

Çıkış gümrük kapısına veya liman gümrük idaresine eşyayı taşıyan nakil aracının sınırı geçmesi, liman gümrük idaresinde ise eşyanın gemiye yüklenmesini takiben Beyannamenin kapatılarak nüshaların ilgili gümrüklere gönderilmesi ile işlemler tamamlanmaktadır.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
__________________
**Lütfen Forum Kurallarını dikkatlice okuyunuz.
**Forum\'da konu açmadan önce MUTLAKA arama yapınız.
**Rahatsız olduğunuz iletileri \"bildir\" tuşunu kullanarak ilgili moderatöre aktarabilirsiniz.
** Bize ulaşmak için: yoneticiler@gumrukforum.com