Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart 4202 İthalatçıları Elinizi Çabuk Tutun!
Merhaba,
4202 GTİP ithalatı yapanlar ...
Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü 9 (dokuz) ay sonra bu tarifeye Korunma Önlemi getirecektir.
Gözlük İthalatçılarının başına gelenler sizinde başınıza gelebilir önleminizi şimdiden alın...
Tebliğ aşağıdadır;

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2007/3) (05.06.2007 t. 26543 s. R.G.)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Başvuru

MADDE 1 – (1) Yerli üreticiler tarafından, 42.02 gümrük tarife pozisyonu (G.T.P) altında sınıflandırılan eşya ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü ve ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı belirtilerek, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Mevzuat çerçevesinde, söz konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi alınması için Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) İthalat Genel Müdürlüğü’ne (Genel Müdürlük) başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvurunun gizli olmayan özetine Müsteşarlığın internet sitesi (http://www.dtm.gov.tr) "İthalat Ana Sayfası"ndan ulaşılabilen "Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Bilgiler" bağlantısından ulaşılabilmektedir.

İthalat

MADDE 2 – (1) Başvuru konusu eşyanın miktar bazında toplam ithalatı 2002-2006 yıllarında sırasıyla 11,4 bin ton; 19,4 bin ton; 18,1 bin ton; 18,6 bin ton ve 20,9 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

(2) Başvuru konusu eşyanın son iki yıldaki dönemsel ithalatı incelendiğinde, 2006 yılı ilk üç ayında 3,9 bin ton olarak gerçekleşen ithalatının 2007 yılı ilk üç ayında 4,2 bin tona ulaştığı görülmektedir.

Yerli üretimin ekonomik durumuna ilişkin unsurlar

MADDE 3 – (1) Yerli üreticiler tarafından sağlanan bilgiler, başvuru konusu eşya için yerli üretim, yurt içi satışlar ve istihdam gibi ekonomik unsurlarda bozulmanın varlığını göstermektedir.

Karar

MADDE 4 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, başvuru konusu eşyanın ithalatında 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde korunma önlemi soruşturması açılmasına karar vermiştir.

Soruşturmanın yürütülmesi

MADDE 5 – (1) Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci ile yapılır.

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Korunma Önlemleri Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, 06510 Emek/ANKARA

Tel: +90 312 204 77 03

Faks: +90 312 212 87 65

İnternet sitesi: http://www.dtm.gov.tr

İlgili taraflar

MADDE 6 – (1) Başvuru konusu eşyanın yerli üreticileri, ithalatçıları, tüketicileri ve bunların bağlı olduğu kuruluşlar veya bunların yetkili temsilcileri ile ilgili ülke yetkili temsilcileri ve ilgili ülkede yerleşik ihracatçılar/üreticiler bu Tebliğ’in yayımından itibaren 30 (otuz) gün içinde EK I’de yer alan İlgili Taraf Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak yetkili mercie göndermeleri halinde soruşturmada "ilgili taraf" olarak kabul edilir.

(2) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de İlgili Taraf Başvuru Formunda belirtmek suretiyle yetkili mercie iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular Müsteşarlığın internet sitesinde (1 inci Maddede belirtilen bağlantıda) ilan edilecektir.

(3) Bu Tebliğ çerçevesinde kendisini ilgili taraf olarak tanıtanlardan yalnız yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili ülkede yerleşik ihracatçılar/üreticiler EK II’de yer alan soru formunu doldurmak suretiyle bu Tebliğ’in yayımından itibaren 30 (otuz) gün içinde yetkili mercie bilgi sunar. Diğer ilgili taraflar da soruşturmaya ilişkin bilgi, belge ve görüşlerini bu Tebliğ’in yayımından itibaren 30 (otuz) gün içinde yetkili mercie yazılı olarak sunar. Sözlü olarak beyan edilecek görüşler yazılı olarak yetkili mercie sunulması halinde dikkate alınır.

(4) Müsteşarlık gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

Gizlilik

MADDE 7 – (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.

Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe, ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit edildiği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

Soruşturmanın süresi

MADDE 9 – (1) Soruşturma Genel Müdürlükçe yürütülerek 9 (dokuz) ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre 2 (iki) ay uzatılabilir.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EKLER

EK I - İLGİLİ TARAF BAŞVURU FORMU/ INTERESTED PARTY REGISTRATION FORM
EK II - KORUMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI SORU FORMU

--------------------------------------------------------------------------------

EK I

İLGİLİ TARAF BAŞVURU FORMU/ INTERESTED PARTY REGISTRATION FORM

                                                                                                                Tarih/Date: .../.../......

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek ANKARA

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2007/3 sayılı Tebliğ ile başlatılmış olan ve 42.02 altındaki gümrük tarife pozisyonlarında sınıflandırılan seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalara ilişkin korunma önlemi soruşturmasına ilgili taraf olarak kabul edilmek istiyoruz. Taraf olma gerekçemiz ve diğer gerekli bilgiler aşağıda verilmektedir. Bilgilerini ve gereğini arz ederiz. / We request to be be accepted as an interested party to the safeguard investigation initiated with the Communique No 2007/3 on travel goods, handbags and similar containers listed under the heading 42.02.

                                                                                                            İmza ve Kaşe/Signature-Cachet
                                                                                                                    İsim-Unvan/Name-TitleİLGİLİ TARAF İLE İLGİLİ BİLGİLER: INFORMATION ABOUT THE INTERESTED PARTY  
Ünvanı/Title:
Vergi No/Tax ID No:
Adresi/Address:
İrtibat kurulacak kişi İsmi - Ünvanı/Contact Person Name - Title:
Tel:                   Faks/Fax:              E-posta/E-mail:        Internet:                                                      

İştigal sahası/
Field of activity

(İşaretleyiniz/Please mark)
ϑ Üretici/ producer                  ϑ İhracatçı/ exporter
ϑ  İthalatçı/importer                 ϑ Diğer/Other(Açıklayınız/Please explain)

Soruşturmaya ilgili taraf olma gerekçesini açıklayınız
Please explain the reason for being an interested party to the investigation:Yapılacağı yer ve tarih Müsteşarlığın internet sitesinde (www.dtm.gov.tr) ilan edilecek olan tarafları dinleme toplantısı için lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz. / Please mark for the hearing which will be held on the date and at the place that will be announced on this web site. (www.dtm.gov.tr)
ϑ Sadece dinleyici olarak iştirak edeceğiz/ We will attend to the hearing only as observer

ϑ Toplantıda görüşlerimizi sunacağız / We will present our views at the hearing

ϑ Toplantıya katılmayacağız/ We will not attend to the hearing

Toplantıya iştirak edecek kişilerin isim ve ünvanları aşağıda belirtilmektedir/

Please provide the name and title of the participants below:
Bu form aşağıda verilen internet adresinden temin edilebilir. /This guestionnaire can be downloaded from the internet adress: http://www.dtm.gov.tr/ITHALAT/gozkor/ithalat.aspx


--------------------------------------------------------------------------------

EK II

KORUMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI SORU FORMU
SAFEGUARD INVESTIGATION QUESTIONNAIRE
(GİZLİ BİLGİ İÇERMEYEN BÖLÜM / NON-CONFIDENTIAL SECTION)

(SEYAHAT EŞYASI, EL ÇANTALARI VE BENZERİ MAHFAZALAR / TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND SIMILAR CONTAİNERS)

Bu form aşağıda verilen internet adresinden temin edilebilir. / This questionnaire can be downloaded from the internet address: http://www.dtm.gov.tr

Bu soru formu gizli olan ve olmayan olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Soru formunun A ve B bölümleri gizli olmayan bilgileri; C, D ve E bölümleri ise ilgili taraflara ait gizli bilgileri içermektedir. Soru formunda yer alan gizli olmayan bilgiler kamunun bilgisine açıktır. Gizli ve gizli olmayan bölümlerdeki bilgilere ilişkin özel talepler Korunma Önlemleri Yönetmeliği 6 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde ayrıca yapılabilir. / This questionnaire is composed of two sections; confidential and non-confidential. Sections A and B of the questionnaire include non-confidential information while sections C, D and E include confidential information about interested sides. The non-confidential information in the questionnaire is open to public. The special request concerning the confidentiality of information in confidential and non-confidential sections could be made in the frame of the rules of the Regulation on Safeguards.

Soru formunun A ve B bölümleri tüm taraflarca, C bölümü yalnızca ithalatçılar tarafından, D bölümü yalnız yerli üreticiler tarafından, E bölümü ise yalnız ihracatçılar tarafından doldurulacaktır. / Sections A and B of the questionnaire will be answered by all sides, section C only by importers, section D only by domestic producers and section E only by exporters.

A. İLGİLİ TARAF HAKKINDA BİLGİLER / INFORMATION ABOUT INTERESTED PARTY

1. Aşağıdaki bilgileri doldurunuz. / Provide the information below.

- İlgili tarafın ünvanı / Title of the interested party:

- Vergi No / Tax ID No:

- Adres /Address:

-  İrtibat kurulacak kişi ve ünvanı / Contact person and title:

- Telefon / Telephone:

- Faks / Fax:

- E- posta ve internet adresi / E- mail and internet site:

2. İlgili taraf olma nedenlerinizi açıklayınız. / Explain your reasons of being an interested party.KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI SORU FORMU
SAFEGUARD INVESIGATION QUESTIONNAIRE
(GİZLİ BİLGİ İÇERMEYEN BÖLÜM / NON - CONFIDENTIAL SECTION)

B. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLER / VIEWS REGARDING INVESTIGATION

Soruşturma açılmasına esas teşkil eden korunma önlemi başvurusunun gizli olmayan özetinde verilen bilgiler ışığında aşağıdaki hususlara ilişkin görüşlerinizi belirtiniz. / Explain your views about the points below in light of the non-confidential summary of the safeguard investigation application.

1. Soruşturma konusu ürünün ithalatındaki mutlak veya nispi artışa ilişkin görüşlerinizi belirtiniz. / Explain your views regarding the absolute or relative increase of imports of the products subject to investigation.

2. Soruşturma konusu eşyanın ithal edilenleri ile yerli üretilenlerinin benzer veya doğrudan rakip olup olmadığına ilişkin görüşlerinizi belirtiniz. / Explain your views regarding the relation between imported products and domestically produced products subject to investigation from the point of being like or directly competitive product.

3. Soruşturma konusu ürünün yerli üretiminin üzerindeki ciddi zarar/ciddi zarar tehdidine ilişkin görüşlerinizi belirtiniz./ Explain your views regarding the serious injury/ threat of serious injury on domestic industry.

4. Soruşturma konusu ürünün artan ithalatıyla, yerli üretimin üzerindeki ciddi zarar/ ciddi zarar tehdidi arasındaki nedensellik ilişkisine dair görüşlerinizi belirtiniz. / Explain your views regarding the causal link between increased imports of the product subject to investigation and serious injury/threat of serious injury on domestic production.

5. Talep edilen korunma önlemine ilişkin görüşlerinizi belirtiniz. / Explain your views regarding the safeguard measure requested.

6. Belirtmek istediğiniz diğer hususları yazınız. / Explain any other views.

C. İTHALATÇI TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER / INFORMATION ABOUT IMPORTERS

(SADECE İTHALATÇILAR DOLDURACAKTIR / REQUIRED FOR IMPORTERS ONLY)

1. İthalatın hangi amaçla yapıldığını belirtiniz (firma içi kullanım, yeniden satış, vb.).

2. İthal edilen soruşturma konusu maddenin ihracatçı ülkelerdeki tedarikçilerinin adı, adresi, telefon ve faks numaralarını gösteren bir listeyi soru formuna ekleyiniz.

3. İthal edilen soruşturma konusu maddenin yurt içinde hangi markalar adı altında satışının yapıldığını belirtiniz ve bunların dağıtım kanallarına ilişkin bilgi veriniz.

4. İthal edilen soruşturma konusu maddenin 2005 ve 2006 yıllarına ait ithal faturaları ile satışında düzenlediğiniz yurt içi satış faturalarının mali müşavir onaylı detaylı dökümünü içeren bir listeyi (yazılı olarak ve disket ortamında) soru formuna ekleyiniz.

5. İthalatçı firmanın ilgili ürünün ihracatçısı ile bir menfaat ortaklığı (ortaklık, acente, temsilci, distribütör, vs. gibi) ilişkisi varsa, bu ilişki hakkında bilgi veriniz.

6. Belirtmek istediğiniz diğer hususları açıklayınız.

7. Aşağıdaki tabloyu doldurunuz ve onaylatınız..

İşletmenin cirosu (YTL) 2005:  2006:
İşletmenin çalıştırdığı sigortalı işçi sayısı 2006 (Ocak): (Aralık):  
İşletmenin beyan ettiği kurumlar vergisi (YTL)  2005:  2006
İşletmenin başvuru konusu eşyaya ilişkin yaptığı toplam ithalat (USD) 2005: 2006  
İşletmenin başvuru konusu eşyaya ilişkin yaptığı toplam ihracat (USD) 2005: 2006
(Tabloyu dolduran tarafından onaylanacak kısım) Tablodaki bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.
Adı Soyadı:
Ünvanı
İmza/ Kaşe
(Mali Müşavir tarafından onaylanacak kısım) Tablodaki bilgilerin doğru olduğunu onaylarım.
Adı Soyadı:
Ünvanı
İmza/ Mühür (TURMOB Resmi Mührü)

    

D. YERLİ ÜRETİCİLERE AİT BİLGİLER / INFORMATION ABOUT DOMESTIC PRODUCERS (SADECE YERLİ ÜRETİCİLER DOLDURACAKTIR / REQUIRED FOR DOMESTIC PRODUCERS ONLY)

1. Aşağıdaki tabloyu başvuru kapsamında daha önce bilgi vermemişseniz doldurunuz.

Benzer/rakip mala ait veriler   2001  2002 2003 2004 2005 2006
Üretim miktarı  Adet            
Kg            
YTL            
Yurtiçi satışlar (üretimden) Adet              
Kg              
YTL            
Yurtdışı satışlar (üretimden) Adet              
Kg            
YTL            
Net Ciro YTL              
Varsa şirket içi transfer ve dikey kullanım Adet                    
Kg            
YTL            
Dönem sonu stoklar Adet              
Kg            
YTL            
Kapasite Adet              
Kg            
Kapasite kullanım oranı  %            
Satılan malların maliyeti  YTL            
Satış, genel ve idari giderler (Faaliyet Gid.) YTL            
Finansman net giderleri YTL            
Amortisman ve yıpranma giderleri  YTL            
Faaliyet dışı gelir/gider (net) YTL              
Dönem Üretim Karı/Zararı(Vergi öncesi dönem karı yerine) YTL            
Verimlilik Adet/kişi            
Kg/kişi            
Çalışan idari personel sayısı Kişi            
Çalışan direkt işçi sayısı Kişi              
Çalışan endirekt işçi sayısı Kişi              
Öz Sermaye YTL            
Karlılık (Dönem Üretim Karı / Net Ciro) %            
Ödenen toplam kurumlar vergisi YTL            

2. Kapasite raporunuzu soru formuna ekleyiniz.

3. Belirtmek istediğiniz diğer hususları açıklayınız.

E. İHRACATÇILARA İLİŞKİN BİLGİLER / INFORMATION ABOUT EXPORTERS (SADECE
İHRACATÇILAR DOLDURACAKTIR / REQUIRED FOR EXPORTERS ONLY)

1. Aşağıdaki tabloyu soruşturma konusu ürün için doldurunuz. / Fiil in the table below for the product subject to investigation.

  2001 2002 2003 2004  2005 2006  
Üretim Kapasitesi/Production Capacity
Miktar/Quantity (Adet/Pcs)              
Miktar/Quantity (Kg)              
Değer/Value (USD)              
Fiili Üretim/Actual Production  
Miktar/Quantity (Adet/Pcs)            
Miktar/Quantity (Kg)              
Değer/Value (USD)              
Kapasite Kullanımı/Capacitiy Utilization
Yüzde Oran/Percentage (%)            
Yurt İçi Satışlar/Domestic Sales
Miktar/Quantity (Adet/Pcs)            
Miktar/Quantity (Kg)            
Değer/Value (USD)            
Türkiye'ye İhracat/Exports to Turkey
Miktar/Quantity (Adet/Pcs)            
Miktar/Quantity (Kg)            
Değer/Value (USD)            
AB Ülkelerine İhracat/Exports to EU Market
Miktar/Quantity (Adet/Pcs)            
Miktar/Quantity (Kg)              
Değer/Value (USD)            
Diğer Pazarlara İhracat/Exports to Other Markets
Miktar/Quantity (Adet/Pcs)            
Miktar/Quantity (Kg)            
Değer/Value (USD)            
Dönem Sonu Stoklar/Closing Stocks
Miktar/Quantity (Adet/Pcs)            
Miktar/Quantity (Kg)            
Değer/Value (USD)            
Ülkenizin Soruşturma Konusu Üründeki Toplam İhracatı
Total Export of Your Country of the Product Subject to Investigation  
Miktar/Quantity (Adet/Pcs)            
Miktar/Quantity (Kg)            
Değer/Value (USD)            

2. İhraç edilen soruşturma konusu maddenin 2005 ve 2006 yılllarına ait ihraç (Türkiye'ye) faturalarının birer örneğini soru formuna ekleyiniz. / Enclose the export (to Turkey) invoices of the years of 2005 and 2006 to the
questionnaire concerning the product subject to investigation.

3. Belirtmek istediğiniz diğer hususları açıklayınız. / Explain any other views.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey