Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA

TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALATINA DAİR

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

TEBLİĞ NO: (2009/6)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, (Ek-1) ve (Ek-2) sayılı listelerde yer alan kimyasalların ithalatında, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulan (Ek-1) ve (Ek-2) sayılı listelerde yer alan kimyasalların ithalat işlemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesinin (d) ve (g) bendlerine istinaden hazırlanmıştır.

Uygunluk denetimi ve belgelendirme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin (Ek-1) sayılı listesinde yer alan kimyasalların ithalatında, bunların çevrenin korunması yönünden uygunluğu Kontrol Belgesi ile belgelenir.

(2) Çevre ve Orman Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde, gümrük beyannamesinin tescili öncesinde uluslararası gözetim şirketi veya resmi kuruluşlardan denetim isteyebilir.

Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan kimyasal madde ithalatçısı ve dağıtıcısı kayıt belgesi

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin (Ek-1) sayılı listesinde yer alan kimyasalların ithalatı için alınan tüm Kontrol Belgelerinde geçerli olmak üzere, öncelikle Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde İthalatçısı ve Dağıtıcısı Kayıt Belgesi ve numarası alınması gereklidir. Bu belgeyi almak için ithalatçı firma tarafından,

a) Ticaret sicil gazetesi veya ticaret sicilinden faaliyet raporu (ilgili kurumlardan veya noterden onaylı),

b) Vergi levhası (ilgili kurumlardan veya noterden onaylı),

c) İmza sirküleri (ilgili kurumlardan veya noterden onaylı),

ç) Taahhütname (Ek-5),

ile birlikte Çevre ve Orman Bakanlığına müracaat edilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile özel kanunlarla kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip olan ve odalara kayıt zorunluluğu bulunmayan ithalatçılardan ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası aranmaz.

(3) 2008 yılı içerisinde verilmiş olan Kayıt Belgeleri, dilekçe ve (Ek-5)’teki taahhütnamenin verilmesi halinde 2009 yılı sonuna kadar geçerlidir. Ancak, söz konusu Kayıt Belgesinin verilmesine esas bilgi ve belgelerin herhangi birinin geçerliliğini yitirmesi veya bunlarda değişiklik olması halinde kayıt belgesinin yenilenmesi zorunludur.

Kontrol belgesi

MADDE 6 – (1) (Ek-1) sayılı listede yer alan kimyasalların ithalatında Kontrol Belgesi alınabilmesi için;

a) Kontrol Belgesi formu (Ek-4) (2 nüsha),

b) Orijinal proforma fatura ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde; tarih ve numarası, malın menşei, G.T.İ.P numarası, kg. cinsinden miktarı, ilgili maddenin toplam değeri, firma kaşesi, yetkili isim ve imzanın bulunması gereklidir)

c) Orijinal Analiz Belgesi ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde; proforma fatura tarih ve numarası, madde miktarı, bileşim oranları ve her bir bileşenin saflık değerinin açık bir şekilde yazılması ve firma kaşesi, yetkili isim ve imzanın bulunması gereklidir)

ç) Orijinal etiket (sticker şeklinde olup aslı üzerinde; üretici firma ismi veya logosu, CAS numarası ve kimyasal maddenin açık ismi, Türkçe uyarılar bölümü, firma kaşesi, yetkili isim ve imzanın bulunması gereklidir)

d) (Ek- 1/A)’da yer alıp da, aynı zamanda kotaya tabi olan maddeler için Dış Ticaret Müsteşarlığından (İthalat Genel Müdürlüğü) alınacak İthalat Lisansı,

ile birlikte malların ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce Çevre ve Orman Bakanlığına başvurulur.

Kontrol belgesinin süresi

MADDE 7 – (1) (Ek-1) sayılı listede yer alan kimyasallar için verilen Kontrol Belgeleri, düzenlendikleri tarihten takvim yılı sonuna kadar geçerlidir. Bu süreler değiştirilemez.

Kontrol belgesinin iadesi

MADDE 8 – (1) Kontrol belgesi alan ithalatçılar;

a) Kontrol Belgesi geçerlilik süresi içerisinde Belge kapsamı kimyasalın ithalatının gerçekleştirilememesi halinde, Kontrol Belgesinin aslını ve kotaya tabi maddeler için verilmiş İthalat Lisansının ilgili firma yetkililerince onaylanmış bir suretini,

b) Kontrol Belgesi geçerlilik süresi içerisinde Belge kapsamı kimyasalın tamamının veya bir kısmının ithalatının gerçekleşmesi halinde, ihracatçı tarafından verilen faturanın ithalatçı tarafından onaylı bir nüshası, gümrük beyannamesinin usulüne uygun olarak onaylanmış sureti, Kontrol Belgesinin aslını ve kotaya tabi maddeler için verilmiş İthalat Lisansının ilgili firma yetkililerince onaylanmış bir suretini,

Kontrol Belgesinin geçerlilik süresinin bitmesini müteakip 30 gün içerisinde, talep edilen bilgi ve belgelerle birlikte Çevre ve Orman Bakanlığına iletmekle yükümlüdürler. Müteakip Kontrol Belgesi talepleri, yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesi ve Çevre ve Orman Bakanlığınca uygun görülmesi halinde değerlendirmeye alınır.

Kimyasal madde ithalat belgesi

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğin (Ek-2) sayılı listesinde yer alan kimyasalları ithal etmek isteyenlerin, Çevre ve Orman Bakanlığından Kimyasal Madde İthalat Belgesi almaları zorunludur.

Kimyasal madde ithalat belgesi müracaatı için gerekli olan bilgi ve belgeler

MADDE 10 – (1) Kimyasal Madde İthalat Belgesi alınabilmesi için ithalatçı veya temsilcisi tarafından,

a) Başvuru dilekçesi (tarih, sayı, firma kaşesi ve yetkili imza yer alacaktır),

b) Çevre ve Orman Bakanlığınca istenecek taahhütname,

c) Firmanın çalışma konularının da belirtildiği, noter tasdikli Ticaret Sicil Gazetesi örneği,

ç) Noter tasdikli İmza Sirküleri,

d) Fatura Bilgi Formu

ve çevre mevzuatı çerçevesinde ilgili kimyasal maddeye göre istenecek bilgi ve belgelerle birlikte Çevre ve Orman Bakanlığına müracaat edilir.

Kimyasal madde ithalat belgesinin süresi

MADDE 11 – (1) (Ek-2) sayılı listede yer alan maddeler için düzenlenen Kimyasal Madde İthalat Belgesinin süresi 1 yıldır. Bu süre değiştirilemez.

Kimyasal madde ithalat belgesinin iadesi

MADDE 12 – (1) Kimyasal Madde İthalat Belgesinin aslı, geçerlilik süresinin bitmesini müteakip 30 iş günü içerisinde, talep edilen diğer bilgi ve belgelerle birlikte Çevre ve Orman Bakanlığına iade edilir. Müteakip Kimyasal Madde İthalat Belgesi talepleri, yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesi ve Çevre ve Orman Bakanlığınca uygun görülmesi halinde değerlendirmeye alınır.

(2) Dış Ticarette Standardizasyon: (2008/6) sayılı Tebliğ kapsamında alınmış bulunan Kimyasal Madde İthalat Belgeleri, alındıkları tarihten itibaren, mezkûr Tebliğde belirtilen süre kadar geçerlidir.

İthalatı yasak kimyasallar

MADDE 13 – (1) (Ek-3) sayılı listede yer alan kimyasalların ithalatı yasaktır.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğin (Ek-1) ve (Ek-2) sayılı listelerinde yer alan kimyasalların Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulmaları halinde, (Ek-1) sayılı listede yer alan kimyasallar için Kontrol Belgesi, (Ek-2) sayılı listede yer alan kimyasallar için ise Kimyasal Madde İthalat Belgesi, beyannamenin tescili sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak, uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 17 – (1) 31/12/2007 tarihli ve 26743 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2008/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.


Ozon tabakasını incelten kimyasallar


G.T.İ.P. Madde İsmi
2903.14.00.00.00 Karbon tetraklorür (*)
2903.19.10.00.00 1,1,1- Trikloretan (metilkloroform) (*)
2903.47.00.00.00 Diğer perhalojenlenmiş türevler
2903.49.11.00.00 Klorodiflorometan (HCFC-22)
2903.49.15.00.00 1,1-Dikloro-1-floroetan (HCFC-141b)
2903.49.19.00.11 Flordiklormetan
2903.49.19.00.13 Klorflormetan
2903.49.19.00.14 Flortetrakloretan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.15 Diflortrikloretan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.16 Diklortrifloretan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.17 Klortetrafloretan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.18 Flortrikloretan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.21 Diklordifloretan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.22 Klortrifloretan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.23 Flordikloretan (tüm izomerleri) (2903.49.15.00.00 hariç)
2903.49.19.00.24 Klordifloretan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.25 Klorfloretan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.26 Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.27 Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.28 Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.31 Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.32 Diklorpentaflorpropan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.33 Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.34 Florpentaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.35 Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.36 Triklortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.37 Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.38 Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.41 Flortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.42 Diflortriklorpropan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.43 Diklortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.44 Klortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.45 Flortriklorpropan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.46 Diflordiklorpropan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.47 Klortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.48 Flordiklorpropan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.51 Klordiflorpropan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.52 Klorflorpropan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.59 Diğerleri
2903.49.20.00.00 Diğerleri
2903.49.30.00.00 Metan, etan ve propandan olanlar
2903.49.40.00.00 Diğerleri
2903.49.80.00.00 Diğerleri
3824.74.00.00.12 142B [(Klorodifloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı
3824.79.00.00.00 Diğerleri
(*) Sadece zorunlu kullanım alanları (ekonomik olarak alternatifi bulunamadığı durumlar, insan sağlığı ve laboratuvar kullanımı) için izin verilebilir.

Ek-1/B
Ozon tabakasını incelten maddelere alternatif olan, ancak iklim değişikliğine sebep olan kimyasallar
G.T.İ.P. Madde İsmi
2903.39.90.10.18 1,1,1,2 – tetrafloretan
3824.71.00.00.19 Diğerleri
3824.74.00.00.19 Diğerleri
3824.90.97.90.23 3824.71 ve 3824.79 altpozisyonlarına dahil karışımların yerine ikame edilebilecek karışımlar
3824.90.97.90.24 Gaz halindeki halojenlenmiş hidrokarbonların karışımlarıEk-2
Kimyasal Madde İthal Belgesi Kapsamında İthal Edilecek Kimyasallar

G.T.İ.P. Madde İsmi
2524.10.00.00.00 Krisidolit (Yalnız Krizotil (Beyaz Asbest) )
2805.40.10.00.00 Net muhteviyatı 34,5 kg. (standart ağırlık) lık şişelerde olup şişe başına FOB kıymeti 224 Euro'yu geçmeyen civalar
2805.40.90.00.00 Diğer civalar
2811.19.80.10.00 Arsenik asit
2811.29.10.20.00 Arsenik trioksit
2811.29.90.10.00 Arsenik pentaoksit (Arsenik asit anhidriti)
2812.90.00.00.14 Arsenik bromür
2812.90.00.00.15 Arsenik iyodür
2813.90.90.00.12 Arsenik sülfür
2825.90.60.00.00 Kadmiyum oksit
2827.39.85.20.14 Kadmiyum klorür
2827.49.90.30.11 Kadmiyum oksiklorür
2830.90.85.90.13 Amonyum hidrosülfür
2830.90.85.90.14 Amonyum sülfür
2830.90.85.90.19 Diğer sülfürler (Yalnız kadmiyum sülfür)
2830.90.85.90.23 Amonyum polisülfür
2833.29.20.10.00 Kadmiyum sülfat
2833.29.60.00.00 Kurşun sülfat
2834.10.00.40.11 Kadmiyum nitrit
2834.29.20.20.00 Kadmiyum nitrat
2836.99.17.60.00 Kurşun karbonatlar
2837.11.00.00.11 Sodyum siyanürler
2837.19.00.20.11 Kadmiyum siyanür
2837.19.00.20.12 Kalsiyum siyanür
2837.19.00.30.00 Potasyum siyanür
2837.19.00.40.00 Amonyum siyanür
2837.19.00.90.11 Çinko siyanürler (yalnız çinko siyanür ve çinko tetrasiyanür)
2837.19.00.90.12 Bakır siyanürler
2837.19.00.90.14 Nikel siyanürler
2837.19.00.90.16 Kobalt siyanürler (yalnız kobalt hekzasiyanür)
2837.19.00.90.17 Kadmiyum (di, tri, tetra) siyanürler
2843.29.00.10.11 Gümüş siyanürler (yalnız gümüş siyanür ve gümüş disiyanür)
2852.00.00.11.00 Civa oksitleri
2852.00.00.12.12 Civa (II) klorür ( süblime )
2852.00.00.14.00 Civa iyodürler ve oksiiyodürler
2852.00.00.16.00 Bazik civa sülfat
2852.00.00.17.00 Bazik olmayan civa sülfat
2852.00.00.18.00 Civa nitratlar
2852.00.00.22.11 Saf kompleks civa siyanür
2852.00.00.22.12 Saf civa tetra siyanür
2852.00.00.22.19 Diğerleri (Yalnız civa siyanürler)
2852.00.00.23.11 Saf olmayan kompleks civa siyanür
2852.00.00.23.12 Saf olmayan civa tetra siyanür
2852.00.00.23.19 Diğerleri (Yalnız saf olmayan civa siyanürler)
2852.00.00.24.00 Civa fülminat, siyanat ve tiyosiyanat
2852.00.00.38.00 Civalı organik bileşikler
2852.00.00.99.11 Civa II oksisiyanür
2852.00.00.99.12 Diğerleri (Yalnız civa asetatlar)
2903.21.00.00.00 Vinil klorür (kloroetilen)
2915.90.00.00.41 Metilbromasetat
2915.90.00.00.42 Etilbromasetat
2915.90.00.00.43 Propilbromasetat
2915.90.00.00.44 Butilbromasetat
2919.10.00.00.00 Tris (2,3 dibromopropil) fosfat
2921.44.00.10.00 Difenilamin
2921.45.00.00.11 1- Naftilamin (alfa -naftilamin)
2921.45.00.00.22 2- Naftilaminin tuzları
2931.00.95.10.00 Arsenikli organik bileşikler
2931.00.95.90.11 Kurşuntetraetil
2931.00.95.90.45 Tris asiridinil fosfor oksit
6812.99.10.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (yalnız Krizotil (Beyaz Asbest) )
6812.99.10.90.00 Diğerleri (yalnız Krizotil (Beyaz Asbest)


Ek-3
İthali Yasak Kimyasallar

G.T.İ.P. Madde İsmi
2524.90 Diğerleri
2903.41.00.00.00 Trikloroflorometan
2903.42.00.00.00 Diklorodiflorometan
2903.43.00.00.00 Triklorotrifloroetanlar
2903.44.10.00.00 Diklortetrafloretanlar
2903.44.90.00.00 Klorpentafloretan
2903.45.10.00.00 Klortriflorometan
2903.45.15.00.00 Pentaklorofloroetan
2903.45.20.00.00 Tetraklorodifloroetanlar
2903.45.25.00.00 Heptaklorofloropropanlar
2903.45.30.00.00 Hekzaklorodifloropropanlar
2903.45.35.00.00 Pentaklorotrifloropropanlar
2903.45.40.00.00 Tetraklorotetrafloropropanlar
2903.45.45.00.00 Trikloropentafloropropanlar
2903.45.50.00.00 Diklorohekzafloropropanlar
2903.45.55.00.00 Kloroheptafloropropanlar
2903.45.90.00.00 Diğerleri
2903.69.90.00.15 Polibromlu difenil
3824.71.00.00.11 R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı
3824.90.97.90.25 Poliklorlu bifeniller, poliklorlu terfeniller, polibromlu bifeniller
6812.99.10.10.00
Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (Krizotil (Beyaz Asbest) hariç)
6812.99.10.90.00 Diğerleri (Krizotil (Beyaz Asbest) hariç)Ek-4
T.C.
Çevre ve Orman Bakanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

KONTROL BELGESİ
Kontrol Belgesi Tarihi :
İthalatçı Kayıt Belgesi No :
Kontrol Belgesi No :
G.T.İ.P.:
Kimyasal ismi(1) :
Kimyasalın miktarı (ton, kg veya metreküp):
Üretici firmanın ticaret unvanı, adresi ve telefon no:
İthalatçı firmanın ticaret unvanı, adresi ve telefon no:
İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası :
İhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi :
Kimyasalı kullanacak firmanın/firmaların
ticaret unvanı, adresi ve telefon no(2):
Kimyasalın menşe ülkesi:
Kimyasalın yükleneceği ülke:
Transfer yapılacak ülke/ülkeler:
Kimyasalın kullanım amacı:
Kimyasalın giriş gümrüğü:
(1)Maddenin, proforma faturada yer alan kimyasal ve varsa ticari isimleri ayrı ayrı belirtilecektir.
(2) Bu belge 31/12/2009 tarihine kadar geçerlidir.
(3) Firma bu belgeyi, geçerlilik süresinin bitmesini müteakip 30 gün içerisinde Çevre ve Orman Bakanlığına ulaştırmakla yükümlüdür.


Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2009/6) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.
Firma kaşesi
Yetkilinin Adı ve Soyadı
İmza


Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2009/6) hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda, ilişik proforma fatura kapsamındaki kimyasalın ithali, çevrenin korunması yönünden uygun görülmüştür.
Bu belge ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere düzenlenmiştir.
İmza ve Mühür
Tarih

Ek-5


DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

..../.../2009

Dış Ticarette Standardizasyon (2009/6) sayılı Tebliğ çerçevesinde, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde İthalatçısı ve Dağıtıcısı Kayıt Belgesi kapsamında 2009 yılı içerisinde Çevre ve Orman Bakanlığından alacağımız tüm Kontrol Belgeleri için geçerli olmak üzere,

- Tebliğin (Ek-1/A) ve (Ek-1/B) sayılı listelerinde yer alan kimyasalların tarafımızdan yapılacak tüm ithalatı ve dağıtımı sırasında;

- İlgili kimyasalı Tebliğ ve Kontrol Belgesinde belirtilen niteliklere uygun olarak ithal edeceğimizi,

- Kimyasalın son kullanıcıya intikaline kadar niteliklerinin korunması için her türlü tedbiri alacağımızı,

-Kimyasalı, belgelerinde belirtilen fabrika/tesis/son kullanıcılara teslim edeceğimizi,

- İzin verilen amaçlar dışında, Çevre ve Orman Bakanlığının onayını almadan satmayacağımızı, kullanmayacağımızı,

aksine hareket edildiği takdirde, ithal konusu malın CIF değerinin % 60'ının, bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığını, bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
Saygılarımızla,
Firma adresi :
Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı :
Firmanın vergi sicil numarası :
Firma yetkilisinin e-posta adresi :

Not: Bu belge Çevre ve Orman Bakanlığına verilecektir.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey