Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: ihracat bey. eksik kapatma
.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel MüdürlüğüSayı: B.02.1.GÜM.0.06.00.18.549-2565 ANKARA

Konu: İhracat Beyannamesi Düzeltme/Farklılık Bildirim Formu

26.09.2006 / 24835

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ : 18.06.2003 tarihli, 18.549.2565/15535 sayılı yazımız.

Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan, ihracat beyannamelerinde düzeltme yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 16.06.2003 tarihli, 2003/12 sayılı Genelgemizin 5. ve 6. maddelerine istinaden yapılan düzeltmelerle ilgili olarak, İhracat Beyannamesi Düzeltme/Farklılık Bildirim Formu’nun düzenlenmesi ve gönderilmesinde farklı gümrük idarelerinde farklı uygulamalar yapıldığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, anılan Genelgemizin 5. maddesinde, “4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 63. maddesi hükümleri gereğince fiili ihracatın gerçekleşmesinden sonra “kapanmış” statüdeki beyannamede sistem üzerinde düzeltme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, “kapanmış” statüdeki gümrük beyannameleri ile ilgili olarak, eşyanın cins, nevi ve niteliği ile marka ve numaralarını gösteren 31 no.lu “Kapların ve konteynerlerin Marka, Numara ve Cinsleri” başlıklı kutu, 33 no.lu “TGTC Pozisyon No” başlıklı kutu ve 37 no’lu “Rejim” başlıklı kutu dışında kalan beyanname alanları için, beyannameye ekli belgeler ile beyannamenin karşılaştırılması suretiyle yapılacak inceleme sonucunda düzeltilmesi talep edilen bilginin yanlış yazıldığının hiçbir tereddüde mahal vermeyecek şekilde anlaşılması halinde, beyannamenin bütün nüshaları üzerinde manuel olarak yapılan düzeltmeler için Gümrük Yönetmeliği’nin 127. maddesinin son fıkrasında belirlenen usul dairesinde işlem yapılacaktır. Ayrıca 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 241. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca usulsüzlük cezası uygulanarak BİLGE sisteminde kapanmış beyannameler ekranına gerekli açıklama yazılacaktır. Kapanmış beyannameler üzerinde düzeltme yapılması talebiyle hiçbir şekilde Hata Bildirim Formu gönderilmeyecektir.”

Genelgemizin 6. maddesinde, “İhracat beyannameleri üzerinde fiili ihracat gerçekleştikten sonra 5. maddede belirtilen şekilde yapılan düzeltmelerin,

a) 22 no.lu “Döviz ve Toplam Fatura Bedeli”

b) 35 no.lu “Brüt Ağırlık (kg)”

c) 38 no.lu “Net Ağırlık (kg)”

d) 42 no.lu “Kalem Fiyatı”

başlıklı beyanname alanlarından biri veya daha fazlası ile ilgili olması halinde, düzeltmenin yapıldığı gün, ekli İhracat Beyannamesi Düzeltme/Farklılık Bildirim Formu ile Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne (İstatistik Şube Müdürlüğü) bildirimde bulunulacaktır.”

Denilmektedir.

Ancak, bazı gümrük idareleri tarafından düzenlenen İhracat Beyannamesi Düzeltme/Farklılık Bildirim Formlarının idare mührü, idare amiri onayı ve tarih bilgileri olmaksızın ve/veya bir üst yazıya bağlanmaksızın gönderildiği; ayrıca, anılan formlarda söz konusu Genelgede düzeltme yapılabilecek alanlar dışında mezkur formun değiştirildiği ve/veya ilaveler yapıldığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 16.06.2003 tarihli, 2003/12 sayılı Genelgemizin 5. ve 6. maddelerine istinaden yapılan düzeltmelere ilişkin İhracat Beyannamesi Düzeltme/Farklılık Bildirim Formu’nun genelgede belirlenen esaslara göre düzenlenmesi, idare amiri tarafından onaylanması ve bir üst yazıyla Müsteşarlığımıza intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Müsteşar a.

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey