Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: yurt disindan telefon getirmek


Alıntı:
xxyyaa´isimli üyeden Alıntı
ben suanda yurt disindayim ve yurt disindan bir telefon almak istiyorum,turkiye`ye döndugumde havaalaninda nereye kaydettirebilirim telefonu?? yardimci olursaniz sevinirim...

İlgili tasarruflu yazılar aşağıdadır İnceleyiniz


TASARRUFLU YAZI (27.09.2006 / 24793)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.26.832-923

Konu : Yolcu beraberi cep telefonu girişi

27.09.2006 / 24793

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere, 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar?ın maddesinin 2?nci fıkrası hükmü uyarınca 1 adet cep telefonunun hediyelik eşya kapsamında ithali öngörülmüştür. Aynı Kararnamenin 39-41?inci maddelerinde hediyelik eşya muafiyet sınırı olan değeri 300 EURO?yu aşan eşyanın ne şekilde vergilendirileceği belirtilmiştir.

Yurda getirilen cep telefonlarının SIM kartı alabilmesi için yurda girişinin kanıtlanması yönünde Telekomünikasyon Kurumunun getirdiği yeni uygulama sonucu yolcu beraberinde getirilecek cep telefonu ile ilgili işlemlerin yeniden değerlendirilmesi gereği ortaya çıkmış olup, yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

1- Yolcu beraberinde getirilip yurda girişi sırasında beyan edilen cep telefonunun kıymeti 300 EURO?yu geçmemesi halinde; cihazın fatura veya satış fişi varsa arkasına olmaması halinde ilişikte bir örneği gönderilen tutanak üzerine muayene memurunca tarih imza ve kaşe vurulacak, kıymeti 300 EURO?yu geçmesi halinde ise gümrük idaresince sözlü beyan formu düzenlenerek idarede mevcut kıymet üzerinden vergi tahakkuk ve tahsil işlemleri sonuçlandırılacaktır.

2) Bilindiği üzere, ilgi (e) de kayıtlı yazı ile unutulup beyan edilemeyen cep telefonlarının sonradan beyan edilmesi uygulamasına son verilmişti. Ancak bu uygulamada geçiş dönemi öngörülmediği belirtilerek çok sayıda sızlanma ve yoğun başvurular yapılmaktadır.

Yolcuların, 31.12.2006 tarihine kadar beraberlerinde getirip girişte beyan etmeyi unuttukları cep telefonları ile ilgili olarak; bunların 300 EURO?luk hediyelik eşya muafiyet limitini yurda girişlerinde kullanıp kullanmadıklarının tespiti mümkün olmadığından, gümrük idaresine pasaport ile başvurmaları halinde, cep telefonlarının kıymetinin 300 EURO?nun altında olup olmadığına bakılmaksızın gümrük idaresince, mevcut veya belirlenen kıymet üzerinden sözlü beyan formu düzenlenerek anılan Kararın 39-41 inci maddeleri çerçevesinde vergi alınmak kaydıyla gerçekleştirilecektir.

3) Bu uygulama 31.12.2006 tarihine kadar sürdürülecek ve 01.01.2007 tarihinden itibaren yolcuların sadece giriş sırasında beyan ettiği telefonun işlemi yapılacak, sonradan beyan uygulaması yapılmayacaktır.

4) Konu hakkında yolcuların bilgilenmesini teminen; özellikle havayolu ve karayolunda taşımacılık yapan şirketlerin yayınlarında yıl sonunda uygulamanın sona ereceği hususuna yer verilmesi sağlanacaktır.

5) İlgide kayıtlı yazılarımız uygulamadan kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.



Bülent ERTEM

Müsteşar Yardımcısı V.


EKLER :

1-Tutanak örn.( 1 adet)



DAĞITIM :

Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine




TUTANAK


?????????????? marka ?????????????.. model ??????????. IMEI numaralı cep telefonunun ???????????????.. adına ??????????? tarihinde yurda giriş işlemleri yapılmıştır.

Muayene memuru





T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.02.1.GÜM.0.06.00.26.822-50
KONU : Cep telefonu
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE
15.11.2006 / 29251

İLGİ : 27.09.2006 tarihli, 832-923-24793 sayılı yazımız.

Bilindiği gibi, 5392 sayılı Kanun’a istinaden çıkarılan ve 17 Ekim 2006 tarihli ve 26322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik”in 4’üncü maddesi uyarınca, yolcu beraberinde yurda getirilen cep telefonlarının Türkiye’de hizmet alabilmeleri için Telekomünikasyon Kurumu’nun veri tabanına kaydedilmesi gerekmektedir.

Söz konusu kayıt işlemine esas olmak üzere; yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonları ile ilgili olarak gümrük idarelerince yapılacak işlemler ilgide kayıtlı yazımız ile belirlenmişti.

Bu defa, Müsteşarlık Makamından alınan 01.11.2006 tarihli, 2006/242 sayılı Onay ile,

i) Zati Eşya Muafiyet Listesinin “B- Elektronik Eşya” başlıklı bölümünün 14’üncü maddesinde yer alan “GSM-Cep telefonu (SIM kartını havi olanlar)” ifadesinin “Cep Telefonu (Bir takvim yılında 1 adet)” olarak değiştirilmesi,

ii) Ayrıca tüm gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerine dağıtımlı 25.03.2004 tarihli ve 832-923-8289 sayılı talimat yazımız ile izin verilen hediyelik eşya muafiyeti kapsamında 1 adet cep telefonunun ithal edilmesi uygulamasına son verilmesi uygun bulunmuştur.

Bu itibarla, 01.01.2007 tarihinden itibaren, bir takvim yılı içinde zati eşya kapsamında yurtdışında edinilmiş sadece 1 adet cep telefonu yurda getirilebilecek, bu telefon için gümrük idaresince herhangi bir vergi tahakkuku ve belge tanzimi söz konusu olmayacaktır. Telekomünikasyon Kurumunca da gümrük idaresince işlem görmüş herhangi bir belge aranmaksızın bu telefonlar kayıt altına alınacaktır. Ancak, söz konusu miktar kısıtlaması anılan Kurumun bünyesindeki bilgisayar programı ile takip edilecek, bir kişi adına aynı takvim yılı içinde getirilmiş birden fazla telefonun kaydı Kurumca yapılmayacaktır.

İlgide kayıtlı yazımız 01.01.2007 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, bu tarihten önce yurda getirilen ancak giriş esnasında gümrükte kayıt işlemi yaptırılmamış olan cep telefonlarının işlemleri 01.02.2007 tarihine kadar müracaat edilmesi halinde ilgi yazımız çerçevesinde yerine getirilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.


Müsteşar
DAĞITIM :
Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine





T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.02.1.GÜM.0.06.00.26.832-923
KONU : Yolcu Beraberi Cep Telefonu

T E L E F A K S ACELE/SÜRELİDİR


31.01.2008/2981
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE


İLGİ: 15.11.2006 tarihli ve 29251 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız konusu yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonu ile ilgili olarak Müsteşarlık Makamı’nın 30.01.2008 tarihli ve 2008/13 sayılı Onay’ı ile “Zati Eşya Muafiyet Listesi” nin B- Elektronik Eşya başlıklı bölümünün 12 inci maddesinin “GSM-Cep telefonu (2 takvim yılında 1 adet)” olarak değiştirilmesi, yolcunun giriş yaptığı tarihten itibaren en geç 1 ay içinde cep telefonunun kayıt altına alınması zorunluluğu getirilmesi ve uygulamaların 01.02.2008 tarihinde başlaması uygun bulunmuştur.

Konu ile ilgili Telekomünikasyon Kurumu ve Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bugünlü yazımız ile gerekli bilgi verilmiştir.

Diğer taraftan, özellikle yolcunun giriş yaptığı tarihten itibaren en geç 1 ay içinde cep telefonunu kayıt altına aldırması gerektiği hususunun giriş gümrüklerinde gerekli duyuru levhalarının asılması suretiyle vatandaşlara duyurulması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.
Müsteşar a.
Halit HANOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı

D A Ğ I T I M:
Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine