Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Gümrük Beyannamesi Hakkında

Neden gümrük beyannamesi doldurmanız gereksin ki? Aşağıdaki genelge herşeyi özetliyor:

18.04.2007/11658 İnternet sitesnden satın alınıp posta yoluyla gönderilen ve ticari miktar ve mahiyat arzetmeyen eşyalara ilişkin ithalat bilgi yazısı.T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.07.203-2875

Konu :


18.04.2007 / 11658

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNEİlgi: a) 19.11.2004 tarihli, 31584 sayılı yazımız.

b) 30.12.2004 tarihli, 35780 sayılı yazımız

İlgi (a)'da kayıtlı yazımızda, internet sitelerinden satın alınıp posta yolu ile gönderilen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, toplam değeri 100 ila 1500 EURO arasında olan eşyanın ithalinde İthalat Rejimi Kararı hükümlerinin uygulanması gerektiği bildirilmişti.

Ancak, Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan, posta yoluyla Declaration en Douane eşliğinde gelen kıymeti 100 EURO'nun üzerinde olan eşyanın İthalat Rejimi Kararı hükümlerine tabi olduğu gerekçesiyle Declaration en Douanenın beyanname olarak kabul edilmeyerek serbest dolaşıma giriş beyannamesi ibraz edilmesinin istenildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 175 nci maddesinde, posta yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen veya Türkiye'den gönderilecek olan ticari mahiyetteki eşyanın, 58 ila 71 inci madde hükümleri uyarınca gümrük idarelerine beyan edileceği, ticari mahiyette olmayan eşyanın gümrük idaresine sunulması sırasında, ibraz edilen uluslararası kabul görmüş belgelerin beyanname hükmünde olduğu, ayrıca beyanname aranmayacağı,

Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin birinci fıkrasında, yazılı beyanın, yönetmeliğin 20 no.lu ekinde bir örneği yer alan gümrük beyannamesi ile yapılacağı, ayrıca, ilgili gümrük rejimi uyarınca beyanın yapıldığı Elçilik Mektubu, Kurye Mektubu, TIR Karnesi, ATA Karnesi, Kumanya Listesi, Declaration en Douane gibi belgelerin gümrük beyannamesi olarak kabul edileceği,

583 üncü maddesinde ise posta yolu ile gelen ve ticari nitelikte olmayan hediyelik, numunelik, zat ve aile ihtiyaçlarını karşılayan ve benzeri eşya için, Declaration en Douane’ların gümrükçe beyanname olarak kabul edileceği,

hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer alan hükümlerden de anlaşılacağı üzere ticari nitelikte olmayan hediyelik, numunelik, zat ve aile ihtiyaçlarını karşılayan ve Declaration en Douane eşliğinde gelen posta gönderileri için Declaration en Douanelar gümrük beyannamesi hükmünde olduğundan, başka bir beyanname aranmadan bu belgelere göre işlem yapılacağı tabiidir.

Bunun yanında, ticari nitelikte bulunmayan söz konusu eşyanın Declaration en Douane olmaksızın gelmesi halinde sözlü beyan formunun doldurulması gerekmektedir. Ayrıca, sözlü beyan formunun hangi hallerde kullanılacağı Gümrük Yönetmeliğinin 164 ila 166 ncı maddelerinde belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 2001/5 sayılı genelgemizde de belirtildiği üzere, posta yoluyla gelen eşyanın ticari mahiyette olması durumunda serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri gereğince gümrük beyannamesi ile serbest dolaşıma girişine izin verilmesi icap etmektedir.

Bu çerçevede, internet sitelerinden satın alınıp posta yolu ile gönderilen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen toplam değeri 100 EURO'nun üzerinde olan eşyanın Declaration en Douane eşliğinde gelmesi halinde bu belgenin beyanname olarak kabul edilerek başka bir beyanname aranmadan işlem yapılması gerekmektedir.

Öte yandan, söz konusu eşyanın ithalinde İthalat Rejimi Kararı hükümlerinin uygulanması gerekmekte olup, bu husus, bahse konu eşya için Declaration en Douanenın beyanname olarak kabul edilerek buna istinaden işlem yapılmasına engel teşkil etmemektedir.

Bilgi edinilmesini ve yukarıda belirtildiği şekilde işlem tesisi hususunda gereğini rica ederim.Müsteşar a.

S.Umman HAMİDOĞULARI

Gümrükler Genel Müdür V.DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine