Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: yıldırım önleyici
ekte konuyla alakalı bilinmesi gereken servis gerektiren ürün listesi var bu konuyla ilgili çok mail alıyorum ...hepsine bu şekilde cevap vermiş olacağım ...saygılar
sonsuz bilgiler sizinle olsun ...

Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (14.06.2003 t. 25138 s. R.G.)
İlgili olarak bakınız:
• Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2007/2)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, imalatçı - üretici ve/veya ithalatçıların satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini vermek zorunda oldukları, ekli listede yer alan; sattıkları, ürettikleri veya ithal ettikleri mallara uygulanır.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31 inci maddesi ve bu Kanunun 4822 sayılı Kanunla değişik, 15 inci maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünü,
c) TSE: Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığını,
d) Kanun: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
e) Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyalardan, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen, satış sonrası hizmet istenecek ürünler listesinde yer alan malı,
f) Kullanım Ömrü: Malın, tüketiciye teslimi tarihinden başlayan ve bu Yönetmeliğe ekli listede her mal grubu için tespit edilen süreleri,
g) Servis İstasyonu: İmalatçı-üretici ve/veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için; kullanım ömürleri süresince satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere, kendileri tarafından ve/veya aralarındaki sözleşme uyarınca, bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ya da kurulmuş bulunan tesisleri,
h) İmalatçı - Üretici: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki mallardan, tüketiciye sunulmuş olanları üretenler ile mal üzerine kendi ayırt edici işaretini, ticari markasını veya unvanını koyarak satışa sunanları,
ı) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere bu Yönetmeliğe ekli listede sayılan mallardan tüketiciye sunulmuş olan malları yurt dışından getirerek satışa sunan gerçek veya tüzel kişiyi,
i) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri,
j) Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi: Yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat ile Bakanlıkça belirlenen miktarlarda yedek parça bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi,
ifade eder.
Servis İstasyonlarının Kuruluşu
Madde 5- İmalatçı - üretici ve/veya ithalatçılar ekli listede yer alan her mal grubu için belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine ekli listede tespit edilen yer, sayı ve özellikte servis istasyonu kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu bulundurmak zorundadır.
Servis istasyonları, doğrudan imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından ya da yazılı bir sözleşme ile bu hizmetleri yürütmek üzere yetki verdikleri gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulabilir.
İmalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar, yazılı sözleşme yapmak suretiyle önceden kurulmuş ve bu alanda faaliyet gösteren servis istasyonları aracılığıyla da satış sonrası hizmetleri sağlayabilirler.
Ticari amaç dışında yalnızca kendi kullanımından doğan ihtiyaçları için imalat-üretim ve/veya ithalat yapan kişi veya kuruluşlar bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.
Başvuru ve İzin
MADDE 6 – Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesine yönelik başvurular, Bakanlığın internet sayfasından, elektronik imza ile yapılır.
Başvuru üzerine Bakanlıkça Kanun ve bu Yönetmeliğe uygunluk açısından gerekli incelemeler yapılarak yeterli görülenlere Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi verilir.
Başvuru ile ilgili hususlar Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.
Satış sonrası hizmetleri yeterlik belgesi geçerlilik süresi ve diğer işlemler
Madde 7 – Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlik Belgesi geçerlilik süresi 2 yıldır.
Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlik Belgelerine yönelik; unvan, adres, servis istasyonu, kapsam değişikliği ve benzeri müracaatlar sırasında istenecek bilgi ve belgeler Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenir.
Servis değişikliklerinin 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.
30/6/2005 tarihinden önce onaylanan ve geçerliliği devam eden satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgelerinin süreleri, yeni bir müracaata bağlı olmaksızın 30/6/2007 tarihine kadar uzatılmıştır. İlgili olarak bakınız: Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2006/2)(İnfosoft Bilgi Sistemleri)
Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin İptali
Madde 8- Bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespiti ve bununla ilgili olarak Genel Müdürlüğün yazılı uyarısına rağmen, verilen süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, firmanın Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi iptal edilerek mensubu olduğu meslek odasına ve diğer ilgili kamu kuruluşlarına Genel Müdürlükçe ayrıca bildirilir.
Servis İstasyonlarının Özellikleri ve Sayısı
Madde 9- Servis istasyonlarının; hizmet konularına göre Bakanlık veya görevlendireceği başka bir kuruluş ve/veya TSE tarafından tespit edilen teknik düzenleme veya standardlarda belirtilen özellikleri taşıması gerekir.
İmal veya ithal edilen malın; özelliği, kullanım amacı ve yeri ile satış miktarı dikkate alınarak ekli listede tespit ve ilan edilen servis istasyonlarının sayıları ve bunlarda aranacak özellikler, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir ve/veya değiştirilir.
Bu Yönetmeliğe ekli listede yer almayan malları imal eden veya ithal edenlerin başvurusu üzerine Bakanlık, o sanayi malının kullanım amacı, yeri ve satış miktarını dikkate alarak, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşünü almak suretiyle, servis istasyonlarının sayılarını ve özelliklerini belirler.
Servis İstasyonlarının Sorumlulukları
Madde 10- Tüketicinin bulunduğu yerde servis istasyonunun olmaması halinde satış sonrası hizmetlerin verilmesinden, tüketiciye en yakın yerdeki servis istasyonu sorumludur.
Tüketiciye en yakın yerdeki servis istasyonunda satış sonrası hizmet verilmesinin mümkün olmaması durumunda; malın firma merkezine ya da diğer bir servis istasyonuna ulaştırılması ve geri gönderilmesi ile ilgili olarak nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım gideri talep edilemez.
Servis istasyonları, Madde 11 de belirtilen hususları içeren servis fişini düzenlemek ve bir nüshasını tüketicilere vermek zorundadır.
Kullanım ömrü süresince, malın bakım ve/veya onarım süresi, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın servis istasyonuna bildirimi, garanti süresi dışında ise malın teslim tarihinden itibaren 30 iş gününü geçemez.
Servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde herhangi bir servis ücreti alınmaz. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu madde kapsamı dışındadır.
Malın garanti süresi dışında, garanti belgesi ile satılması zorunlu olmayan bir parçasının servis istasyonu tarafından değiştirilmesi ve/veya satılması durumunda, değişen parça için altı aydan aşağı olmamak üzere bir garanti süresi verilir.
Servis Fişi
Madde 11- Servis istasyonları, kendilerine intikal ettirilen arızalı mallar ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususları içeren servis fişini tekemmül ettirmek ve tüketicilere vermek zorundadırlar.
a) Yetkili servisin ünvan, adres, telefon, telefaks ve diğer erişim bilgileri,
b) Malın servis istasyonuna teslim veya mala ilişkin arızanın bildirim tarihi,
c) Malın tüketiciye teslim tarihi,
d) Malın arızası ve yapılan işlemler (açık olarak yazılacaktır),
e) Varsa ücreti,
f) Servis yetkilisinin imzası,
g) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan, servis istasyonlarının sorumluluklarını gösterir hususlar.
Yedek Parça Stoku
Madde 12- Tek servis ile hizmet verilebilecek mallara ait yedek parça stoğu, imalatçı-üretici ve/veya ithalatçının merkezinde veya servis istasyonunda tam olarak bulundurulmak zorundadırlar.
Birden fazla yetkili servis istasyonu ile hizmet verilmesi zorunlu olan ürünleri imal veya ithal eden imalatçı - üretici ve/veya ithalatçılar; söz konusu ürünlere ait yedek parçanın tamamını firma merkezlerinde veya belirleyecekleri bir serviste, diğer servis istasyonlarında ise Bakanlıkça belirlenen miktarda yedek parça stoğu bulundurmak zorundadırlar.
Bakanlıkça belirlenen yedek parça stok listesinin bir örneği, belgelendirme faaliyeti esnasında imalatçı-üretici ve/veya ithalatçıya verilir. Bu liste denetimler sırasında ibraz edilmek üzere saklanmak zorundadır.
Yedek parça stok miktarı Bakanlık tarafından belirlenmemiş olan ürünlere ait yedek parçaların tamamı, tüm servis istasyonlarında bulunmalıdır.
Yedek Parça Fiyat Listesi
Madde 13- Servis istasyonları, "Yedek Parça Fiyat Listesi" ni, tüketicilerin görebileceği bir yere asmak veya katalog halinde ya da bilgi işlem ortamında ise tüketiciye göstermek zorundadır.
Değiştirilen Parçanın İadesi
Madde 14- Servis istasyonu görevlileri, bakım ve onarımını yaptıkları mallara ait değiştirilen yedek parçaları; garanti süresi içerisinde tüketiciye göstermek, garanti süresi dışında ise iade etmek zorundadır.
Servis İstasyonlarının Kontrolü
Madde 15- Satış sonrası hizmetlerin Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak amacıyla imalatçı - üretici ve/veya ithalatçılar servis istasyonlarının çalışmalarını izleyerek kontrol etmekle ve görülen eksiklikleri gidermekle yükümlüdür.
İmalatçı-Üretici ve İthalatçının Sorumluluğu
Madde 16- Servis istasyonlarının ayrı bir tüzel kişiliği olsa dahi imalatçı - üretici ve/veya ithalatçılar; satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden servis istasyonları ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
Kullanım amacı ve yeri itibariyle özellik gösteren mallarla ilgili satış sonrası hizmetler, malın özelliği nedeniyle kullanıldığı yerlerde de sağlanabilir.
Ekli listede belirlenen sayıda servis istasyonu kurmasına rağmen, her coğrafi bölgede servisi bulunmayan imalatçılar - üreticiler ve/veya ithalatçılar; malın kullanım ömrü süresince, servis istasyonu sayıları her coğrafi bölgede en az 1, toplam 7 servis istasyonu sayısına ulaşıncaya kadar malın bakım ve onarımıyla ilgili olarak tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ilave ücret talep edemezler.
Satıcının Sorumluluğu
Madde 17- Bu Yönetmeliğe ekli listede sayılan mallardan herhangi birinin satış sonrası hizmetlerinin verilmemesi ya da imalatçı-üretici ve/veya ithalatçının bulunamaması halinde, tüketicilere bu hizmetlerin verilmesinden satıcılar sorumludur.
Denetim
Madde 18- Kanunun ve bu Yönetmeliğin uygulanmasında Bakanlık Müfettişleri ile Kontrolörler ve Genel Müdürlükçe görevlendirilecek diğer personel; servis istasyonlarının kuruluş işlemleri ve çalışmaları sırasında depo, ambar gibi her türlü mal konulan ve/veya satılan veya hizmet sunulan yerlerde denetleme, inceleme ve araştırma yapmaya yetkilidir.
Ceza
Madde 19- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, Kanun'un idari para cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.
Kaldırılan Hükümler
Madde 20- 21/12/200l tarihli ve 24617 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Tebliğ (TRKGM-2001/7)" yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1- TRKGM-2001/7 sayılı Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Tebliğin 8'inci maddesi gereğince belgeleri iptal edilen firmalar, bu Yönetmeliğin yürürlülük tarihinden itibaren başvurmaları halinde belgelerini yeniletebilirler.
Geçici Madde 2 – Daha önce onaylanan ve geçerliliği devam eden Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgeleri geçerlilik süresi bitmeden önce Bakanlığa müracaat edilerek, bu Yönetmelik hükümlerine göre yenilenir.
Yürürlük
Madde 21- Bu Yönetmelik, 14/6/2003 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 22- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE SATIŞ SONRASI HİZMET İSTENECEK ÜRÜNLER LİSTESİ
ÜRÜNLER SERVİS İSTASYONU SAYISI KULLANIM ÖMRÜ
1- SAĞLIK SEKTÖRÜ:
A- Her türlü elektrikli elektronik mekanik ve elektro mekanik teşhis, tedavi ve diğer maksatlı tıbbi cihazlar Ayrı coğrafi bölgelerde olmak üzere toplam 3 servis istasyonu 10 yıl
B- Cerrahi el aletleri En az 1 servis istasyonu 10 yıl
C- Tıbbi ve laboratuvar amaçlı hastane mefruşatı ve ekipmanları En az 1 servis istasyonu 10 yıl
D- Alkolmetreler En az 1 servis istasyonu 5 yıl
E- Tüketiciler tarafından kullanılabilen tansiyon ölçüm aletleri ile işitme cihazları ve benzerleri Ayrı coğrafi bölgelerde toplam 3 servis istasyonu 10 yıl
F- Kan şekeri ölçüm cihazları En az 1 servis istasyonu 10 yıl
G- Bedensel özürlülere ait bisiklet ve arabalar En az 1 servis istasyonu 10 yıl
H- Sun'i uzuv, protez ve ekipmanları En az 1 servis istasyonu 10 yıl
I- Tüketiciler tarafından kullanılabilen masaj aletleri En az 1 servis istasyonu 7 yıl
2- YANGINDAN KORUNMA EKİPMANLARI:
Her türlü arabalı veya arabasız yangın söndürme cihazları ve ekipmanları 7 coğrafi bölgede toplam 7 servis istasyonu 5 yıl
3- GENEL AMAÇLI AKIŞKAN SİSTEMLERİ VE BİLEŞENLERİ ALET VE CİHAZLARI:
A- Sabit kaplar ve tanklar (Hidrofor ve benzerleri) En az 1 servis istasyonu 10 yıl
B- Basınçlı kaplar ve gaz silindirleri (LPG tüpleri hariç, araçlara takılan LPG tankları dahil) blower En az 1 servis istasyonu 5 yıl
C- Valfler, vanalar, bataryalar ve armatürler En az 1 servis istasyonu 5 yıl
D- Pompalar ve motorlar (Su, yağ, akaryakıt pompa ve motorları ile benzerleri) En az 1 servis istasyonu 10 yıl
E- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan su arıtma cihazları ve sistemleri En az 5 servis istasyonu 10 yıl
F- Havalandırma ve klima sistemleri:
a) Klimalar 7 coğrafi bölgede toplam 20 servis istasyonu 10 yıl
b) Klima santralları En az 1 servis istasyonu 10 yıl
c) Hava temizleyiciler, nemlendiriciler ve nem gidericiler Ayrı coğrafi bölgelerde toplam 3 servis 10 yıl
d) Hava Perdeleri Ayrı coğrafi bölgelerde toplam 3 servis. 10 yıl
G- Kompresörler ve pnömatik makinalar En az 7 servis istasyonu 10 yıl
H- Hermetik kompresörler En az 1 servis istasyonu 10 yıl
4- İMALAT SANAYİ:
A- Takım tezgahları, talaşlı ve talaşsız kesme makinaları En az 1 servis istasyonu 10 yıl
B- Tornalama merkezleri dahil, metal işlemeye mahsus torna tezgahları En az 1 servis istasyonu 10 yıl
C- Kızaklı işlem üniteleri ve tornalama merkezleri dahil olmak üzere, metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları En az 1 servis istasyonu 10 yıl
D- Metalleri veya sermetleri taşlama taşları, aşındırıcılar veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus tezgahlar En az 1 servis istasyonu 10 yıl
E- Delme, kesme zımparalama, planyalama, ısıtarak yapıştırma, lehimleme ve benzeri taşınabilen elektrikli el aletleri 7 coğrafi bölgede toplam 7 servis istasyonu 10 yıl
F- Kaynak makinaları En az 1 servis istasyonu 10 yıl
G- Asfalt-beton kesme makinaları, çatlak derz genişletme makinaları, perdah makinaları, asfalt ve beton freze makinası, vibrasyonlu satıh mastarı, vakum pompası, kompaktörler, vibrasyonlu tokmak, vibrasyonlu silindir, beton vibratörü, betoniyerler, beton test çekici ve benzerleri En az 1 servis istasyonu 10 yıl
H- Hidrolik kırıcı ve deliciler ile bunlara ait ataşmanlar En az 1 servis istasyonu 10 yıl
I- Diğer imalat makinaları: yukarıda açıkça belirtilmeyen metal, taş mermer, cam, plastik ve benzeri hammadde ve yarı mamulleri işlemeye mahsus cihaz, alet ve ekipmanlar En az 1 servis istasyonu 10 yıl
5- ENERJİ ISI TRANSFERİ MOTOR CİHAZ VE ALETLERİ:
A- İçten yanmalı motorlar En az 1 servis istasyonu 10 yıl
B- Gaz, sıvı ve çift yakıtlı brülörler En az 10 servis istasyonu 10 yıl
C- Kazanlar, ısı eşanjörleri, boyler ve benzerleri En az 1 servis istasyonu 10 yıl
D- Kombi ve kat kaloriferi 7 coğrafi bölgede toplam 17 servis istasyonu (Doğalgaz ile çalışanlar için gaz bulunan bölgelerde) 15 yıl
E- Güneş enerjisi ile çalışan ısıtma, aydınlatma ve benzeri sistemler En az 1 servis istasyonu 10 yıl
6- ELEKTRİKLİ ALET, CİHAZ VE EKİPMANLARI:
A- Elektrojen grupları, rotatif elektrik konvertörleri, jeneratör ve benzerleri Ayrı coğrafi bölgelerde toplam 4 servis istasyonu 10 yıl
B- Transformatörler En az 1 servis istasyonu 10 yıl
C- Redresörler En az 1 servis istasyonu 10 yıl
D- Akümülatörler En az 1 servis istasyonu 3 yıl
E- Şalt cihazları, kontaktörler En az 1 servis istasyonu 10 yıl
F- Elektrik panoları ve benzeri anahtarlama ve kontrol üniteleri En az 1 servis istasyonu 10 yıl
G- Kesintisiz güç kaynakları 7 coğrafi bölgede toplam 7 servis istasyonu 10 yıl
H- Elektrik motorları En az 1 servis istasyonu 5 yıl
7- DİĞER ELEKTRİKLİ GAZLI ALET VE CİHAZLAR:
A- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan; her türlü soğutucular, çamaşır makinası, çamaşır kurutma makinası, bulaşık makinası, elektrikle veya gazla çalışan; fırınlı ocak, anında su ısıtıcıları, termosifon ve şofbenler, yukarıdaki cihazlardan birkaçının bir arada bulunduğu cihazlar ve benzerleri Her coğrafi bölgede en az 5 adet olmak üzere 7 bölgede toplam 60 servis istasyonu 10 yıl
B- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan; elektrikli süpürge, halı yıkama makinesi, borulu olsun ya da olmasın gazyağı sobaları ve doğalgaz sobaları, ev tipi dikiş makinaları ve benzerleri Her coğrafi bölgede en az 3 adet olmak üzere 7 bölgede toplam 40 servis istasyonu 10 yıl
C- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan meyve ve sebze presleri, meyve sıkacağı, mikser, blender, mutfak robotu, et kıyma makinası, öğütücü ve benzeri besin hazırlayıcılar ile fritöz, tost, ekmek kızartma makinası, ızgara ve benzerleri ile ütü. Her coğrafi bölgede en az 3 adet olmak üzere 7 bölgede toplam 40 servis istasyonu 7 yıl
D- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan; filtreli veya filtresiz aspiratörlü davlumbazlar, mutfak aspiratörleri, vantilatörler, elektrikle ve gazla çalışan; fırınlar, ocaklar, mini fırınlar, mikrodalga fırınlar, mini bulaşık ve çamaşır makinaları, elektrikli ve gazlı oda ısıtıcıları, minibarlar, mutfak artıklarını öğüterek yok eden makineler. Her coğrafi bölgede en az 3 adet olmak üzere 7 bölgede toplam 30 servis istasyonu 10 yıl
E- Acil durum lambaları ve benzerleri ile saç, el kurutma makinaları, traş makinası, epilasyon aleti ve benzeri elektrikli ve pilli kişisel bakım ürünleri Her coğrafi bölgede en az 3 adet olmak üzere 7 bölgede toplam 30 servis istasyonu 7 yıl
F- Fanlar En az 1 servis istasyonu 10 yıl
G- Su sebilleri En az 3 servis istasyonu 10 yıl
H- Merkezi yerleştirilmiş elektrik süpürgesi En az 1 servis istasyonu 10 yıl
I- Elektronik, elektro-mekanik banyo- tuvalet ürünleri
a) Hidromasaj sistemleri En az 1 servis istasyonu 10 yıl
b) Elektronik klozet kapakları En az 1 servis istasyonu 7 yıl
J- Yönetmeliğin başka bir yerinde açıkça belirtilmemişse, bu madde de belirtilen cihazların sanayi tipi olanları En az 1 servis istasyonu 10 yıl
8- ELEKTRONİK,TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI:
A- Telli telefon ve telli telgrafa mahsus elektrikli cihazlar, kuranportörlü ve numerik telekomünikasyon cihazları
a) Telefon santralları Ayrı coğrafi bölgelerde toplam 5 servis istasyonu 10 yıl
b) Telli telefon cihazları 7 coğrafi bölgede toplam 20 servis istasyonu 10 yıl
c) Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları 7 coğrafi bölgede toplam 7 servis istasyonu 7 yıl
d) Alıcısı bulunan verici portatif (Celluar) telsiz telefon cihazları 7 coğrafi bölgede toplam 7 servis istasyonu 7 yıl
e) Alıcısı bulunan verici araç (Celluar) telsiz telefon cihazları Ayrı coğrafi bölgelerde olmak üzere toplam 3 servis istasyonu 7 yıl
f) Portatif uydu telsiz telefon cihazları En az 1 servis istasyonu 7 yıl
g) Telefon test cihazı, telefonla uzaktan kumanda cihazı, arayan numarayı gösteren cihazlar ve benzerleri En az 1 servis istasyonu 7 yıl
B- Teleks 7 coğrafi bölgede toplam 7 servis istasyonu 10 yıl
C- Teleteks ve data modem cihazları, data terminal ara birim cihazları, interaktif telekontrol sistemleri, network yan bileşenleri, veri iletişim sistemleri ve benzerleri En az 1 servis istasyonu 7 yıl
D- Telefaks (faksimile) cihazları 7 coğrafi bölgede toplam 15 servis istasyonu 10 yıl
E- Araç içi konuşma kitleri, setleri ve benzerleri En az 1 servis istasyonu 7 yıl
F- Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo yayınlarını alıcı cihazlar. (Aynı kabin içerisinde ses kayıt veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazı veya saati olsun yada olmasın) Her coğrafi bölgede en az 3 adet olmak üzere 7 coğrafi bölgede toplam 40 servis istasyonu 10 yıl
G- Radyo yayınlarını alıcı cihazları veya ses ya da görüntü kayıt veya tekrar verme cihazları ile birlikte olsun olmasın; televizyon alıcıları, (video monitörler ve projektörler hariç) Her coğrafi bölgede en az 3 adet olmak üzere 7 coğrafi bölgede toplam 40 servis istasyonu 10 yıl
H- Bir video tunerle birlikte olsun olmasın; video kayıt ve gösterme cihazları Her coğrafi bölgede en az 3 adet olmak üzere 7 coğrafi bölgede toplam 40 servis istasyonu 10 yıl
I- Taşınabilir olanlar dahil olmak üzere; müzik seti ve benzerleri ile bunlarla birlikte olsun ya da olmasın DVD-VCD ve benzeri cihazlar Her coğrafi bölgede en az 3 adet olmak üzere 7 coğrafi bölgede toplam 40 servis istasyonu 10 yıl
J- Amplifikatör, Equalizer, ses mikser cihazları ve benzerleri En az 1 servis istasyonu 10 yıl
K- Dijital ses kaydediciler 7 coğrafi bölgede toplam 7 servis istasyonu 10 yıl
L- Uydu anten sistemleri ve uydu alıcı cihazları 7 coğrafi bölgede toplam 15 servis istasyonu 10 yıl
M- Masa üstü, çatı ve benzeri antenler En az 1 servis istasyonu 10 yıl
N- Profesyonel amaçlı kullanılan kameralar, videolar, projeksiyon cihazları, stüdyo tipi alıcı cihazlar ve benzerleri ile bunların mobil olarak kullanılanları En az 1 servis istasyonu 10 yıl
O- Elektronik optik alet ve cihazlar
a) Kameralar, fotoğraf makinaları En az 3 servis istasyonu 10 yıl
b) Sinema film makinaları, slayt, tepegöz, mikroskop, amatör teleskop ve dürbün ile benzerleri En az 1 servis istasyonu 10 yıl
c) Fotoğraf baskı ve banyo makinaları En az 1 servis istasyonu 10 yıl
d) Optik sistemli veya kontaklı fotokopi makinaları 7 coğrafi bölgede toplam 15 servis istasyonu 10 yıl
P- Teksir ve ozalit makinaları En az 1 servis istasyonu 10 yıl
R- Bilgisayar sistemleri ve çevre birimleri
a) Bilgisayar sistemleri, tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem makinaları ile bunlara ait birimler; manyetik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şeklinde girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar, ana kart, printer, monitör, ve benzerleri 7 coğrafi bölgede toplam 21 servis istasyonu 7 yıl
b) Scanner, plotter, digitizer, manyetik kod okuyucu, optik okuyucu, ışıklı kalem, klavye, manyetik teyp birimleri, el/araç terminali ve bunlara ait yazıcılar, barkod yazıcıları, harddisk, merkezi işlem ünitesi, modem, mause, CD yazıcı ve okuyucuları, ve benzerleri En az 1 servis istasyonu 7 yıl
c) Bilgi işlem makinelerinde kullanılan ses, TV, radyo, görüntü, fax-modem ve benzeri kartlar En az 1 servis istasyonu 7 yıl
d) TV, bilgisayar ve benzerlerinde kullanılan ara birim cihazları En az 1 servis istasyonu 7 yıl
S- Alarm, güvenlik cihaz ve sistemleri
a) Alarm cihazları En az 1 servis istasyonu 5 yıl
b) GSM ağ (network) engelleyicisi, frekans bozucular, bastırıcılar ve kripto cihazları En az 1 servis istasyonu 10 yıl
c) Ev içi dinleme ve izleme cihazları En az 1 servis istasyonu 10 yıl
d) Güvenlik sistemlerinde kullanılan monitörler, kaydediciler, kameralar ve benzerleri En az 1 servis istasyonu 7 yıl
e) Görüntülü, sesli-görüntülü kapı, telefon ve aksesuarları En az 1 servis istasyonu 10 yıl
f) Merkezi anons sistemleri En az 1 servis istasyonu 10 yıl
g) Işıklı, sesli ikaz ve yönlendirme sistemleri En az 1 servis istasyonu 10 yıl
h) Dedektörler En az 1 servis istasyonu 10 yıl
T- Data ve video projektörler 7 coğrafi bölgede toplam 7 servis istasyonu 7 yıl
U- Çağrı cihazları En az 1 servis istasyonu 7 yıl
V- Kumanda aletleri En az 1 servis istasyonu 10 yıl
Y- GPS ve benzeri uydu yardımıyla konum belirleme cihazları En az 1 servis istasyonu 7 yıl
9- KARAYOLU TAŞITLARI İLE ALET VE CİHAZLARI:
A- Kamyon, otobüs, çekici, traktör Motorlu araçların periyodik emisyon kontrolleri de dahil, komple tamir ve bakım hizmetlerini yerine getirebilen özellikte 7 coğrafi bölgeye dağılmış 14 adet servis istasyonu ile araçların motor, direksiyon, ön takım, vites kutusu, diferansiyel, fren ile şasiye bağlı kısımlarının bakım onarım ve ayarlarını yapabilen, ihtiyaç duyulan parçaları gerektiğinde yenisi ile değiştirebilen özellikte ayrı coğrafi bölgelere dağılmış 6 adet motorlu araç tamirhanesi olmak üzere toplam 20 servis 10 yıl
B- Binek otomobiller, minibüs, midibüs, kamyonet Motorlu araçların periyodik emisyon kontrolleri de dahil, komple tamir ve bakım hizmetlerini yerine getirebilen özellikte 7 coğrafi bölgeye dağılmış toplam 20 servis. 10 yıl
C- Mopetler dahil motosikletler, sepetli olsun olmasın bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar ve triportörler, bisikletler, elektrikli skuterler vb. En az 10 servis istasyonu 10 yıl
D- Özel amaçlı taşıtlar (itfaiye araçları, ambulans, çöp temizlik araçları, kar küreme araçları, karavan, vidanjör, arazi motosikleti, kar motosikleti ve benzerleri En az 1 servis istasyonu 10 yıl
a) Özel amaçlı taşıtlara ait üst yapı ekipmanları En az 1 servis istasyonu 10 yıl
E- Motorlu taşıtlar için motorla donatılmış şasiler En az 1 servis istasyonu 10 yıl
F- LPG, Doğalgaz ve benzeri yakıtlara yönelik Araç Dönüşüm Kitleri ve benzerleri 7 coğrafi bölgede toplam 7 servis istasyonu 10 yıl
G- Yanma tadilat sistemleri ve benzeri yakıt tasarruf sistemleri ve ekipmanları 7 coğrafi bölgede toplam 7 servis istasyonu 10 yıl
10- DENİZ MOTOSİKLETİ DAHİL DENİZ VE HAVA TAŞITLARI: En az 1 servis istasyonu 10 yıl
11- İNSAN VE YÜK TAŞIMA MAKİNE VE ALETLERİ:
A- Liftler, forkliftler, vinçler ve benzeri kaldırma makinaları En az 1 servis istasyonu 15 yıl
B- Asansörler, yürüyen merdivenler, platformlar ve benzerleri En az 1 servis istasyonu 10 yıl
C- Endüstriyel kamyonlar En az 1 servis istasyonu 10 yıl
D- Treyler, semitreyler, dorse, karoser, konteyner ve benzerleri En Az 1 servis istasyonu 10 yıl
E- İnşaat, tesviye ve kazı makinaları
a) Yol dışı kaya kamyonu En az 1 servis istasyonu 10 yıl
b) Kendinden hareketli buldozerler, grayderler, dozer, loder, skreyper, silindir, toprak tesviyesine mahsus makinalar, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar, yol silindirleri ve benzerleri 7 coğrafi bölgede toplam 15 servis istasyonu 10 yıl
c) Yukarıda ismen yer almayan diğer inşaat, tesviye ve kazı makinaları En az 1 servis istasyonu 10 yıl
d) Asfalt plenti, beton pompası, şap makinesi ve benzerleri En az 1 servis istasyonu 10 yıl
F- Pusetler ve benzeri çocuk arabaları En az 1 servis istasyonu 5 yıl
G- Krikolar En az 1 servis istasyonu 10 yıl
12- SANAYİ MAKİNALARI:
A- Tekstil, trikotaj, konfeksiyon, kürk, deri işleme makinaları ve benzerleri En az 1 servis istasyonu 10 yıl
B- Gıda, süt ve içki sanayi makinaları ve benzerleri En az 1 servis istasyonu 10 yıl
C- Ambalajlama ve etiketleme, markalama ve kodlama makinaları ve benzerleri En az 1 servis istasyonu 10 yıl
D- Matbaa makinaları En az 1 servis istasyonu 10 yıl
E- Ağaç işleme makinaları En az 1 servis istasyonu 10 yıl
F- Diğer sanayi makinaları: yukarıda açıkça belirtilmeyen; metal, taş, mermer, cam, plastik ve benzeri hammadde ve yarı mamulleri işlemeye mahsus cihaz, alet ve ekipmanlar En az 1 servis istasyonu 10 yıl
13- TARIM VE HAYVANCILIK ALET VE MAKİNALARI:
A- Ekim dikim ve gübreleme makinaları En az 1 servis istasyonu 10 yıl
B- Biçerdöverler 5 coğrafi bölgede toplam 5 servis istasyonu 10 yıl
C- Hasat ve harman makinaları En az 1 servis istasyonu 10 yıl
D- Hayvancılık makinaları En az 1 servis istasyonu 10 yıl
E- Tarımsal mücadele ekipmanları ve remorklar En az 1 servis istasyonu 10 yıl
F- Toprak işleme makinaları En az 1 servis istasyonu 10 yıl
G- Çim biçme makinaları En az 1 servis istasyonu 10 yıl
H- Çalı budama makinası, zincirli testere, ağaç kesme makinası ve benzerleri En az 1 servis istasyonu 10 yıl
14- OYUN, SPOR VE AV AMAÇLI ALET VE MAKİNALAR:
A- Oyun ve spor amaçlı alet ve makinalar (Akülü arabalar ve benzerleri dahil) En az 1 servis istasyonu 10 yıl
B- T.V. ve bilgisayara bağlanabilen oyun makinaları En az 1 servis istasyonu 7 yıl
C- Av amaçlı alet ve makinalar En az 1 servis istasyonu 10 yıl
15- MÜZİK ENSTRÜMANLARI: En az 1 servis istasyonu 10 yıl
16- BÜRO, MUHASEBE MAKİNALARI:
A- Yazı makinaları ve benzerleri 7 coğrafi bölgede toplam 7 servis istasyonu 10 yıl
B- Hesap makinaları, databank, elektronik sözlük ve benzerleri 7 coğrafi bölgede toplam 7 servis istasyonu 10 yıl
C- Para sayma makinaları En az 1 servis istasyonu 10 yıl
D- Evrak imha, ciltleme, laminasyon makinaları ve benzerleri En az 1 servis istasyonu 10 yıl
E- Yazar Kasalar 7 coğrafi bölgede toplam 30 servis istasyonu 10 yıl
F- POS Terminalleri 7 coğrafi bölgede toplam 14 servis istasyonu 10 yıl
G- Mekanik ve elektronik para kasaları En az 1 servis istasyonu 10 yıl
17- MOBİLYA SANAYİ:
A- Her türlü ahşap ve metal mobilya ve benzerleri En az 1 servis istasyonu 10 yıl
B- Her türlü ahşap, metal ve PVC kapı ve pencere sistemleri (Fotosel kontrollü otomatik kapılar dahil) En az 1 servis istasyonu 10 yıl
18- OTOMOTİV SANAYİ SERVİS HİZMETLERİ CİHAZ VE EKİPMANLARI:
A- Yalnız Garanti Belgesi ile satılmak zorunda olan cihaz ve ekipmanlar En az 1 servis istasyonu 10 yıl
19- ÖLÇME ALET VE CİHAZLARI:
A) Saat, kronometre ve benzeri zaman ölçme aletleri En az 1 servis istasyonu 10 yıl
B) Topografya ve fotogrametri cihazları En az 1 servis istasyonu 10 yıl
20- TEST ALET VE CİHAZLARI: En az 1 servis istasyonu 10 yıl
21- EĞİTİM AMAÇLI ALET, CİHAZ VE SİSTEMLER:
A- Hidrolik, pnömatik, mekanik, elektromekanik, elektrik ve elektronik ve benzeri eğitim setleri ile eğitim amaçlı laboratuvar sistemleri ve benzerleri En az 1 servis istasyonu 10 yıl

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey