Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Müşavirlik Sınav Başvuru Şartı ?


Konuyla ilgili tasarruflu yazı vardı : umarım yardımcı olur. Yada bu tasarruflu yazı içeriğine ilgi tutarak yeniden durumunu özetleyen bir dilekçe ile bilgi edinme yoluna gidebilirsin .

Tasarruflu yazı : 24.07.2007 / 21546 Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünden alınan 25.05.2007 tarihli 47652 sayılı yazıda: 4458 sayılı Gümrük Kanununun 227. maddesi uyarınca gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına katılacak adayların gümrük müşavirinin yanında 3 yıl staj yapmalarının zorunlu olduğu, Gümrük Kanununun geçici 6/1-b maddesi uyarınca sınava katılacak adayların sahip olmaları gereken koşulları sınavın açıldığı yıl başı itibarıyla taşımaları gerektiği hükümlerinden hareketle staj sürelerinin tespitinde ortakları arasında gümrük müşaviri bulunan lojistik firmaları ile gümrük müşavirliği dışındaki alanlarda faaliyet gösteren firmalarda geçen sürelerin staj sürelerinden sayılıp sayılmayacağı konusunda Gümrük Yönetmeliğinin 698. maddesinde yapılan değişiklikler de dikkate alınarak açıklama yapılması istenilmiştir.
Bilindiği üzere, 05.02.200 tarihinde yürürlüğe giren Gümrük Kanununun 227. maddesi ile gümrük müşavir yardımcısı olabilecek kişilerin gümrük müşavirinin yanında staj amacıyla üç yıl çalışmış olmaları, 229. maddesinde de gümrük müşavirliğinin tüzel kişilik olarak yürütülmesi halinde tüzel kişilik ortaklarının gümrük müşaviri olması gerektiği ifade edilmiştir.
Diğer taraftan Gümrük Yönetmeliğinin 698. maddesi 07.04.2004 tarihli 25420 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan haliyle değiştirilmiş ve değişiklik 07.06.2004 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu değişiklikle, gümrük müşavirliği firmalarının şirket ana sözleşmelerinin amaç ve konu maddesinde gümrük müşavirliği faaliyeti dışında bir amaç ve konuya yer verilmemesi ile 85 nolu ekin B kısmında yer alan örnek çerçeve metne benzer düzenleme yapılması gerektiği hükme bağlanmıştır.
Bu arada, 21.07.2004 tarihli 20510 sayılı yazımızla da Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 5. maddesi kapsamında faaliyet gösteren geçici tüzel kişiliklerin (firmaların) 698. maddedeki yeni düzenleme doğrultusunda yapılandırılmalarına gerek bulunmadığı ifade edilmiştir. Bu kapsamdaki firmaların faaliyetleri 31.12.2005 tarihi itibarıyla sonlandırılmış bulunmaktadır.
Gümrük Yönetmeliğinin 698. maddesinde yapılan değişikliğin iptali talebiyle açılan dava sonucunda Danıştay 10. Dairesinin 31.03.2006 tarihli E:2004/7076. K:2006/2264 sayılı kararlarıyla Yönetmelik hükmünün iptaline karar verilmiştir. Yönetmeliğin 698. maddesinin sekizinci fıkrasına ilave edilen hükmün yürürlükten kaldırıldığı 28.07.2006 tarihli 19312 sayılı yazımızla bildirilmiş ve 10.08.2006 tarihli 26255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin 698. maddesi, Danıştay kararı uyarınca yeniden düzenlenmiştir.
Yapılan son düzenleme ile hali hazırda, gümrük müşavirliği firmalarının ortaklık yapıları Gümrük Kanununun 229/2. maddesine uygun olmaları kaydıyla, unvan ve ana sözleşmelerinde gümrük müşavirliği dışındaki faaliyet konularına yer vermelerinde sakınca bulunmamaktadır.
Bu düzenlemeler ve bilgiler ışığında stajyerlerin 3 yıllık çalışma sürelerinin hesabında aşağıdaki hususlar doğrultusunda işlemde bulunulması gerekmektedir.
1- 4458 sayılı Gümrük Kanununun 05.02.200 tarihinde yürürlüğe girdiği dikkate alındığında stajın başlangıç tarihinin 05.02.200 tarihinden ileri bir tarih olması gerekir.
2- Gümrük Kanununun 229/2. maddesi uyarınca staj yapılan gümrük müşavirliği firmasının ortaklarının tamamının gümrük müşaviri olması gerekmektedir.
3- Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 5. maddesi kapsamında 05.02.200- 31.12.2005 tarihleri arasında faaliyette bulunan geçici tüzel kişiliklerde yapılan staj süreleri dikkate alınacaktır.
4- Gümrük Kanununun 227/1 maddesi uyarınca stajyerlerin belirtilen öğrenim kurumlarından mezun olmaları gerektiğinden, ilgililerin staj başlangıç sürelerinin, mezun oldukları tarihten sonra başlatılarak, bu tarihten sonraki sigortalı çalışma sürelerinin stajdan sayılması gerekmektedir.
5- Gümrük Yönetmeliğinin 698. maddesinde yapılan ve 07.04.2004 tarihli 25420 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 07.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik sonucu 07.06.2004 tarihi ile yapılan değişikliğin Danıştay kararıyla yürürlükten kaldırıldığı 28.07.2006 tarihleri aralığında geçen staj süresinin sayılabilmesi için 07.06.2004-28.07.2006 tarihleri aralığında staj yapılan gümrük müşavirliği firmasının firma ana sözleşmelerinde şirket ana sözleşmelerinin amaç ve konu maddesinde gümrük müşavirliği faaliyeti dışında bir amaç ve konuya yer verilmemiş olması ve firma ortaklarının tamamının gümrük müşaviri olmaları gerekmektedir.
6- 28.07.2006 tarihinden sonra süre gelen staj sürelerinin değerlendirilmesi için gümrük müşavirliği firmasının unvan ve ana sözleşmelerinde gümrük müşavirliği faaliyeti dışındaki hususlara yer vermelerinde sakınca olmamakla beraber firma ortaklarının tamamının gümrük müşaviri olması gerekmektedir.
7- Gümrük Kanununun geçici 6/1-b maddesi uyarınca gümrük müşaviri yardımcılığı sınavına girecek stajyerlerin başvuru koşullarını sınavın açıldığı yıl başında sağlamış olmaları gerekmektedir.