Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: transit ticaret hakkında yardım lütfen


TARİFLER

1.1. Transit Taciri

Transit taciri, transit ticaret faaliyetinde bulunan, vergi kimlik numarası sahibi Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıkları ifade eder.

1.2. Transit Ticaret

Transit ticaret, yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da anrepodan satın alınan malın ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoda satılmasıdır.

Transit ticarette alış ve satış bedelleri arasında lehte fark olması esastır. Ancak, alış ve satış bedelleri arasında aleyhte farkın söz konusu olması halinde
TTF’nin düzenlenmesine ilişkin talepler;
• Aleyhte farkın, Kambiyo Mevzuatında belirlenen genel terkin limitini aşmaması ya da genel terkin limitini aşmakla birlikte Kambiyo Mevzuatında belirlenen mücbir sebep hallerine dayandığının tevsiki halinde ilgili bankalarca,
• Aleyhte farkın, genel terkin limitini aşmakla birlikte, mücbir sebep halleri dışında kalan haklı durumlara dayanması halinde Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İhracat Genel Müdürlüğü)
sonuçlandırılır.
1.2.1. Gümrük antreposunda tutulan serbest dolaşımda olmayan yakıtın TÜPRAŞ’tan satın alınarak herhangi bir şekilde serbest dolaşıma sokulmadan diğer bir ülkeye veya yabancı limanlara sefer yapan milli ve yabancı bayraklı hava ve deniz taşıtlarına satılması işlemi transit ticaret kapsamında değerlendirilir.

Bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek TTF’ye malın satın alındığı ülke olarak “gümrük antreposunun adı”, satıldığı ülke olarak yakıtın hava ve deniz taşıtlarına verilmesi halinde yine “gümrük antreposunun adı”, herhangi bir ülkeye satılması halinde ise “satış yapılan ülkenin adı” kaydedilir.
1.2.2. Türkiye’de yerleşik bir firma tarafından transit ticaret veya ithalat rejimi kapsamında yurt dışından satın alınan bir malın, Türkiye’de yerleşik bir veya birkaç firmaya devredilerek transit ticaret kapsamında satılması mümkündür.

Devralan adına TTF düzenlenebilmesi için devir sözleşmesi ve faturanın ibrazı gerekir. Bu talepler ithalata aracılık eden veya TTF'yi düzenleyen banka şubesine yapılabileceği gibi başka bir banka şubesine de yapılabilir.

İthalat veya transit ticaret alış bedelinin transfer edilmiş olması halinde devralan adına TTF'yi düzenleyen bankaca TTF üzerine daha önceki transit ticaret işlemi veya ithalatla ilgili referans numaraları kaydedilir.

3. Değişiklik
21 Haziran 2006/YB-37
-2-
• TTF'nin ithalat rejimi kapsamında satın alınan malın devriyle ilgili olarak transferi yapan banka şubesi dışında başka bir banka şubesince düzenlenmesi durumunda TTF'yi düzenleyen banka şubesince, TTF'nin düzenlendiği tarih itibarıyla ithalat bedelinin transfer tarihinden itibaren 180 günün geçmemiş olması halinde ithalat bedelini transfer eden bankaya 5 iş günü içinde yazılı olarak bilgi verilir ve bu bankaca ithalat hesabı kapatılır. TTF'nin düzenlendiği tarih itibarıyla 180 günlük hesap kapatma süresinin sona ermiş olması halinde ise TTF'yi düzenleyen bankaca devralan firma adına TTF düzenlendiği hususunda ilgili kambiyo müdürlüğüne yazılı olarak bilgi verilir.
• TTF'nin transit ticaret kapsamında satın alınmış bir malın devriyle ilgili olarak transit ticaret alış bedelinin transfer edildiği banka şubesi dışında başka bir banka şubesince düzenlenmesi halinde TTF'yi düzenleyen banka şubesince, TTF'nin düzenlendiği tarih itibarıyla transit ticaret hesabının kapatılmamış olması halinde devre konu malla ilgili TTF'yi düzenleyen banka şubesine 5 iş günü içinde yazılı olarak bilgi verilir ve bu bankaca düzenlenen TTF devredilen tutar kadar iptal edilir.(9)
TTF'nin düzenlendiği tarih itibarıyla transit ticaret hesabının kapatma süresinin sona ermiş olması halinde ise TTF'yi düzenleyen bankaca devralan firma adına TTF düzenlendiği hususunda ilgili kambiyo müdürlüğüne yazılı olarak bilgi verilir.
İthalat veya transit ticaret alış bedelinin transfer edilmediği işlemlerde, TTF'yi düzenleyecek banka şubesine devreden firmanın herhangi bir transfer yapılmadığına ilişkin yazılı beyanının da ibrazı gerekmektedir.
TTF’de malın satın alındığı ülke olarak malın ilk satın alındığı menşe ülke, ibraz edilen belgelerden menşe ülkenin tespit edilememesi durumunda devirin yapıldığı antreponun adı kaydedilir.(1)
Düzenlenecek TTF'nin alış bedeline devire konu fatura tutarı veya faturanın TL cinsinden düzenlenmiş olması halinde ise fatura tarihindeki TCMB döviz alış kurundan hesaplanacak ABD dolarının kayıt edilmesi gereklidir.
Bu durumda:
• Antrepoda satın alınan malların devralan firma tarafından yurt dışına satılması halinde transit ticaret hesabının kapatılabilmesi için devralan firmaca (adına TTF düzenlenen firma) ödemenin ne şekilde yapıldığına bakılmaksızın en az devre konu fatura tutarı kadar satış bedeli dövizin devralan firma adına düzenlenen TTF'nin onay tarihinden itibaren 180 gün veya ülkeler itibarıyla farklılaştırılmış süreler içinde yurt dışından getirilmesi ve bankalara satılarak DAB düzenlenmesi zorunludur.
• Antrepoda satın alınan malların devralan firma tarafından antrepoda Türkiye'de yerleşik üçüncü bir firmaya satılması halinde ise transit ticaret hesabının kapatılabilmesi için üçüncü firmaya yapılan satışa ilişkin faturanın ibrazı gerekmektedir.
Gümrük idarelerince verilebilecek izne istinaden malların Türk gümrük hattını aşarak işçilik görmek üzere geçici depolama yeri veya antrepolara alınması ithalat hükmünde değildir.
1.3. Transit Ticaret Formu
Transit ticaret yapabilmek için transit taciri tarafından banka, firma ve gümrük nüshası olmak üzere üç nüsha düzenlenip aracı bankaya onaylattırılması gereken belgedir.

1.4. Transit Ticarete Konu Olan Malın Satın Alındığının Tevsiki
Bu mallarla ilgili ticari (ve varsa mali) belgelerin transit taciri adına aracılık eden bankaya gelmesidir.
1.5. Transit Ticarete Konu Olan Malın Satıldığının Tevsiki
Bu mallara ilişkin ticari (ve varsa mali) belgelerin, aracılık eden bankaca alıcıya veya alıcının yetkilendirdiği yurt dışındaki bankalara transit taciri adına gönderilmesidir.
1.6. Serbest Kullanıma Bırakılan Dövizler
• İhracat bedeli dövizlerin en az %70’inin fiili ihraç tarihinden itibaren 90 gün içinde alışının yapılması halinde kalan en çok % 30 tutarındaki dövizleri,
• Fatura ve/veya hakediş belgesi ile belgelendirilmek kaydıyla Türkiye'de yerleşik kişilerin dışarıda yerleşik kişilere yurt içinde veya dışında yaptıkları hizmet karşılığı dövizleri veya dışarıda yerleşik kişiler nam ve hesabına yapılan TL gider karşılığı dövizleri,
• Bu talimatımız çerçevesinde yapılan transit ticaret faaliyetinden elde edilip transit tacirinin serbest kullanımına bırakılan dövizleri

ifade eder.
2. TRANSİT TİCARET FORMUNUN BANKALARCA ONAYLANMASI
Transit ticaret talepleri, transit taciri tarafından aşağıdaki belgelerin ibrazı suretiyle bankalara yapılır.
2.1. Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere İbrazı Gereken Belgeler:
• Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı fotokopisi
• Firmanın vergi kimlik numarasını gösterir vergi dairesinden alınan belge veya onaylı fotokopisi
2.2. Her Bir Talep İçin İbrazı Gereken Belgeler
• TTF
• Alım ve satım sözleşmesi
2.2.1. TTF'nin düzenlenmesine ilişkin başvuru sırasında satım sözleşmesinin ibraz edilmemiş olması TTF'nin düzenlenmesine engel teşkil etmez.
Bu durumda transit ticaret konusu malın satılacağı ülke malın miktar ve satış bedeli transit ticaretin gerçekleştirilmesinden sonra ibraz edilecek satış sözleşmesine göre TTF'ye kaydedilir.
2.2.2. Malın alındığı ve/veya satıldığına ilişkin faturanın ibrazı halinde alım ve/veya satım sözleşmesi aranmaz.
2.3. İbrazı Gereken Diğer Belgeler:
• Kimyasal Silahlar Sözleşmesi dışında kalan ve ihracı kayda bağlı Ek:7'de yer alan malların transit ticaretine ilişkin başvurularda İMMİB'nin satışın kayda alındığını belirten yazısının ibrazı gerekir.
1.Değişiklik
21 Haziran 2006/YB-37
-4-
• Kimyasal Silahlar Sözleşmesi eki liste 1'de yer alan maddelerin (Ek:8), araştırma, tıbbi, farmasötik veya koruyucu amaçlarla olmak kaydıyla Sözleşmeye taraf olan ülkelere (Ek:9) ihracı Dış Ticaret Müsteşarlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) iznine tabidir. Bu malların transit ticaretine ilişkin başvurular, söz konusu amaçları tevsik eden belgelerle birlikte İMMİB'ye yapılır. Başvurunun uygun görülmesi halinde İMMİB'nin uygunluk yazısının ibrazı gerekir.
• Kimyasal Silahlar Sözleşmesi eki liste 2'de (Ek:10) yer alan maddelerin Sözleşmeye taraf olan ülkelere (Ek:9) transit ticaretinde İMMİB'nin izin yazısının ibrazı gerekir.
• Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü İcra Konseyince, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi eki liste 3 (Ek:11) kapsamındaki kimyasal maddelerin, Sözleşmeye taraf olan ülkeler (Ek:9) dışında kalan ülkelere yönelik transit ticaretine ilişkin başvurular İMMİB'ce ithalatçı firmadan alınacak "Nihai Kullanım Sertifikası" (Ek:12) aranmak suretiyle sonuçlandırılır. Başvurunun uygun görülmesi halinde İMMİB'nin uygunluk yazısının ibrazı gerekir.
Bu işlemlere ilişkin bilgiler EK:17'deki örneğe uygun şekilde aylık dönemler itibarıyla Dış Ticaret Müsteşarlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) gönderilir.
• Irak'dan tedarik edilecek petrol ürünlerine ilişkin TTF'lerin onaylanmasından önce ilgililerin ihracatçı birlikleri aracılığıyla temin edecekleri Dış Ticaret Müsteşarlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun görüşünü içeren yazısının ibrazı gerekir.(2)
2.4. Transit Ticaret Formunun Onaylanmayacağı İşlemler
• İthalat ve ihracat yapılması yasaklanmış ülkelerden veya bu ülkelere transit ticaret yapılamaz.
• Kimyasal Silahlar Sözleşmesi eki liste 1'deki maddelerin (Ek:8) sözleşmeye taraf olmayan ülkelere ihracı yasak olduğundan transit ticareti de yapılamaz.
• Kimyasal Silahlar Sözleşmesi eki liste 2'deki (Ek:10) maddelerin sözleşmeye taraf olmayan ülkelere ihracı yasak olduğundan transit ticareti de yapılamaz.
___________________________
(2)Dış Ticaret Müsteşarlığının 4 Mart 2004 tarih ve 1326 sayılı yazısı.
-5-
• Uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanmış mallar ile Dış Ticaret Müsteşarlığının madde politikası itibarıyla transit ticaretinin yapılmasını uygun görmediği malların transit ticareti yapılamaz. Bu tür malların neler olduğu anılan Müsteşarlıkça belirlenir.
Bu itibarla İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin İhracat 96/31 sayılı Tebliğde belirtilen yasak mallar ile ülkemizin taraf olduğu "Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi" ve buna bağlı olarak Montreal Protokolu, Londra ve Kopenhag Değişiklikleri çerçevesinde Ek:13'de yer alan ve EK:A ve B ibaresi altındaki malların EK:14 ve 15'de belirtilen ülkelerin dışında kalan ülkelere, EK:13'de yer alan ve EK:C Grup II ibaresi altındaki malların EK:16'da belirtilen ülkelerin dışında kalan ülkelere ihracatı yasaklanmış olup söz konusu ürünler transit ticarete de konu edilemez.
2.5. Transit Ticaret Formunun Onaylanması
Bankalar, kendilerine yapılan başvuruların bu talimatımız hükümlerine aykırı olmadığının, ibraz edilen belgelerle TTF'de kayıtlı bilgilerin birbirleriyle uyumlu olduğunun tespiti halinde TTF'yi onaylayıp firma ve gümrük nüshalarını transit tacirine vererek banka nüshasını nezdlerinde alıkoyarlar.
2.6. Transit Ticaret Formunda Değişiklik Yapılması
TTF'de değişiklik yapılmasına ilişkin firma taleplerini, değişikliğe ilişkin belgelerin ibrazı ve bu talimatımız hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla yerine getirmeye bankalar yetkilidir.
Alış bedelinin transferinden sonra TTF'nin birden fazla TTF'ye bölünmesine ilişkin talepler, yeni satım sözleşmelerinin ibrazı kaydıyla yerine getirilebilir.
2.7. Transit Ticaret Formunun İptali
Bankalar, düzenlendiği tarihten itibaren 365 gün içinde üzerinden herhangi bir işlem yapılmayan TTF'leri iptal edebilirler.
2.8. Transit Ticaret Formunun Yitirilmesi Halinde Yapılacak İşlemler

Banka tarafından onaylanarak transit tacirine verilen TTF'nin yitirilmesi halinde TTF'yi düzenleyen bankaca nezdindeki banka nüshasından suret düzenlenebilir. Bu durumda suret üzerine "Aslı yitirildiğinden düzenlenmiştir." şeklinde not konulur, işlemler suret üzerinden yapılır.
Yitik TTF aslının, suretinin düzenlenmesinden sonra bulunması halinde belge aslı iptal edilmek üzere firmaca, onaylayan bankaya iade edilir.
1.Değişiklik
17 Ekim 2006/YB-61
-6-
3. ALIŞ BEDELİNİN TRANSFERİ İLE SATIŞ BEDELİNİN TAHSİLİNDE UYULMASI GEREKEN ESASLAR
3.1. Alış bedelinin ödenmesi ve satış bedelinin tahsili, uluslararası bankacılık teamüllerine göre her türlü ödeme şekliyle yapılabilir.

Ancak satış bedelinin kabul kredili ödeme şekline göre tahsil edildiği işlemlerde, düzenlenen poliçelerin yurt dışındaki bankalara iskonto ettirilmesi halinde tahsil edilen iskontolu satış bedeli alış bedelinden az olamaz, başka bir ifadeyle iskonto tutarı, satış ve alış bedeli farkından çok olamaz.
3.2. Transit ticarette satış bedelinin konvertibl döviz (ABD doları, Avustralya doları, Danimarka kronu, euro, İngiliz sterlini, İsveç kronu, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, Kuveyt dinarı, Norveç kronu, Suudi Arabistan riyali) olarak tahsili zorunludur.

Satış bedelinin TL olarak tahsili;
• Alış bedelinin de TL olarak ödenmesi,
• Alış bedelinin transit tacirinin serbest kullanıma bırakılan dövizlerle açılan DTH’lerden ödenmesi,
• Transit ticaretin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılması halinde mümkündür.
3.3. Satış bedeli;
• Havale şeklinde,
• Efektif olarak,
• Çek (Her bir TTF itibarıyla 100.000 ABD doları veya eşitine kadar seyyah çeki dahil) olarak,
• Kredi kartı ile tahsil edilebilir.
Alış bedeli;
• Banka kaynaklarından,
• Transit tacirine ait DTH’den,
• Alışı yapılmamış ihracat veya transit ticaretin satış bedelinden,
• Kredi kartından,
• Sermaye hareketlerine ilişkin hükümler çerçevesinde sağlanan kredilerden karşılanmak suretiyle yurt dışına veya satıcının yada bankasının talimatına istinaden Türkiye'de bu satıcı adına açılan DTH'ye veya TL mevduat hesabına yatırılarak ödenebilir.
3.4. Transit ticarette satış bedelinin, transit ticaret bedeli olarak alışının yapılabilmesi için yurt dışından geldiğinin tespiti şarttır.
Satış bedellerinin efektif olarak tahsil edilmesi halinde gümrük müdürlükleri tarafından düzenlenen DBT'nin ibrazı gerekmektedir. Bankalarca, DBT ibrazında 11 Haziran 2004 tarih ve 2004/YB-43 sayılı genelgemiz hükümleri uygulanır.
Irak'a gerçekleştirilen transit ticarette, alış bedeli 100.000 ABD doları veya eşitine kadar TTF kapsamındaki azami 100.000 ABD doları veya eşiti satış bedelinin 31 Aralık 2006 tarihine kadar efektif olarak tahsil edilmesi halinde DBT aranmaz.
3.Değişiklik
17 Mart 2006/YB-15
-7-
3.5. Satış bedeli tahsil edilmeden önce alış bedelinin banka kaynaklarından (döviz kredileri dahil) veya yurt içinden temin edilen dövizlerle açılan DTH'den ödenmesi halinde en az transfer edilen döviz tutarı kadar satış bedelinin transfer tarihinden itibaren 180 gün içinde tahsil edilmesi zorunludur.
Ancak TTF'de malın satıldığı ülke;
• Arnavutluk, Bulgaristan, İran, Polonya, Romanya ve dağılan SSCB yerine kurulan ülke ise 365 gün,
• Sırbistan-Karadağ, Hırvatistan, Slovenya, Makedonya ve Bosna Hersek ise 270 gün
içinde tahsil edilebilir.
Hazine Müsteşarlığı (Banka Kambiyo Genel Müdürlüğü) yukarıda belirtilen süreleri ülke itibarıyla değiştirmeye ve haklı ve mücbir sebeplerin varlığı halinde uzatmaya ve alış bedelinin banka kaynaklarından veya transit tacirinin yurt içinden temin ettiği dövizlerle açılan DTH'den transfer edildiği işlemlerde satış bedelinin yurda getirilmesi için öngörülen süreler içinde başvurulması kaydıyla transit tacirinin, satış bedelinin yurt dışındaki mevcut, yeni kurulacak veya kurulan şube, şirket ve ortaklıklarının sermayesine mahsup edilmesine yönelik taleplerini değerlendirmeye yetkilidir.
Adı geçen Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonunda mahsup talepleri uygun görülen firmaların, söz konusu bedellerinin nakdi sermaye ihracı kayıtlarına alınarak bu işlemlerden doğan kambiyo taahhütlerinin kapatılması, mahsup konusu transit ticaret işlemleri sebebiyle yararlandıkları istisnaların iade edilmesi kaydıyla mümkün bulunmaktadır.(7)
3.6. Alış bedelinin transfer, satış bedelinin tahsil edilebilmesi için TTF'nin düzenlenmiş olması gerekir.
3.6.1. Malın alış bedeli, döviz olarak banka kaynağından ödeniyorsa DSB, malın satış bedelinin tahsilinde DAB düzenlenir.
3.6.2. Alış bedeli transit tacirinin DTH'sinden veya yurt dışındaki hesaplarından ödenmiş ise DSB düzenlenmez.
3.6.3. Alış ve satış bedelinin TL ile ödenmesi ve tahsili halinde TPTB ve TL olarak DAB düzenlenir.
Bu talimatımıza göre DAB ve DSB veya TPTB düzenlendiği hallerde bu belgelere transit ticaret sebebiyle düzenlendiğine dair not konulur. TTF'ye de DAB ve/veya DSB (veya TPTB) düzenlenmiş ise bunların tarih ve sayısı ile tutarları belirtilir.
Ayrıca transit ticarete ilişkin DAB, DSB veya TPTB düzenlenmemiş olmakla birlikte yurt dışına bir döviz transferi yapılmış ise TTF'ye yapılan transferin kaynağı, tarihi ve tutarı, satış bedeli tahsil edilerek transit tacirinin talebine göre DTH'ye alınmış ise DTH'ye alınış tarihi ve tutarı, efektif olarak ödenmiş ise ödeme tarihi ve tutarı kaydedilir.
3.6.4. Transit ticarete ilişkin döviz transferi veya alış işlemi TTF'yi düzenleyen dışındaki bankalarca da yapılabilir. Bu durumda döviz transferi veya döviz alış işlemini yapan banka TTF'ye yaptığı işleme ilişkin gerekli notu koyduktan sonra transit ticaret hesabının kapatılmasını izlemekle yükümlü TTF'yi düzenleyen bankaya en geç 5 iş günü içinde bilgi verir.
3.6.5. Satış bedelinin seyyah çeki ile tahsil edilmesi halinde bedel alışının seyyah çekine istinaden yapıldığı DAB üzerine kaydedilir. Transit ticaret hesabını kapatacak banka, bu şekilde not bulunan DAB'larda kayıtlı toplam döviz tutarının her bir transit ticaret işlemi itibarıyla en çok 100.000 ABD dolarlık kısmını taahhüde sayar.
3.7. Satış bedeli dövizler, alışı yapılana kadar arbitraja tabi tutulabilir.
3.8. Satış bedelinin kabul kredili ödeme şekline göre tahsil edildiği işlemlerde düzenlenen poliçenin ciro edildiği tarihteki iskonto oranı, uluslararası para piyasasında geçerli faiz oranını aşmaması kaydıyla yurt içinde veya dışındaki bankalara iskonto ettirilebilir.
3.9. Transit ticarete konu malın satışından doğan alacak hakkının transit taciri tarafından faktoring sözleşmesi çerçevesinde faktör kuruluşa temlik edildiği faktoring işlemlerinde:
a. Satış bedelinin faktör kuruluş tarafından yurt dışı kaynaklı dövizlerle ödenmesi halinde faktör kuruluşun aracı bankaya göndereceği, üzerinde TTF'ye ilişkin bilgi ile temliğe konu satış faturası tarihi ve numarasını içeren yazılı talimatı ve transit tacirinin beyanına istinaden transit ticarete konu malın alış bedelinin transferine (banka kaynaklarından veya transit tacirinin yurt içinden temin ettiği dövizlerle açtırdığı DTH'den yapılmış olmasına) bağlı olarak en az transfer edilen alış bedeli kadar dövizin yurda getirilmesi veya alışının yapılarak transit taciri adına DAB düzenlenmesi gerekir. DAB üzerine faktoring masrafına ilişkin not konularak TL karşılığı transit tacirine ödenir.
b. Satış bedelinin faktör kuruluşu tarafından yurt içi kaynaklardan ödenmesi halinde faktoring sözleşmesinin bankaya ibrazı üzerine, transit ticaret hesabının kapatılmasına ilişkin sorumluluğun faktör kuruluşa ait olması, satış bedeli dövizler yurda getirildiğinde, faktör kuruluşun TTF'ye ilişkin bilgi ile temlik notu bulunan satış faturasının tarih ve sayısını içeren yazılı talimatına istinaden transit ticarete konu malın alış bedelinin transferine bağlı olarak en az transfer edilen alış bedeli kadar dövizin yurda getirilmesi veya alışı yapılarak transit taciri adına DAB düzenlenmesi gerekir. DAB üzerine faktör kuruluşun unvanı ile faktoring masrafına ilişkin not konularak TL karşılığı faktör kuruluşa ödenir
4. TRANSİT TİCARETTE ALIŞ BEDELİNİN TRANSFERİ, SATIŞ BEDELİNİN TAHSİLİNDE YAPILACAK İŞLEMLER İLE SERBEST KULLANIMA BIRAKILAN TUTARLAR
4.1. Satış Bedeli Tahsil Edilmeden Önce Alış Bedelinin Transferi
4.1.1. Transferin banka kaynaklarından yapılması halinde yapılacak işlemler
4.1.1.1. Transit tacirince, dövizlerin TL ödenmek suretiyle bankalardan satın alındığı bu işlemlerde, transfer sırasında bankalarca DSB düzenlenir.

En az transfer edilen alış bedeli kadar döviz tutarının, transfer tarihinden itibaren 180 gün veya ülkeler itibarıyla farklılaştırılmış süreler içinde yurt dışından getirilerek bir bankaya satılması zorunludur. Ancak alış ve satış bedelleri arasında aleyhte farkın olduğu işlemlerde TTF'de kayıtlı satış tutarının yurda getirilerek bankalara satılması gerekmektedir.
4.1.1.2. Bir TTF konusu alış tutarının farklı tarihlerde kısım kısım transfer edilmesi halinde satış bedellerinin tahsil edilmesi gereken süre, son transfer tarihinden itibaren hesaplanır.(10) Hesap kapatmada toplam transfer tutarı dikkate alınır.
Alış bedelinin transferden sonra TTF’nin bölünerek transit ticaretin birden fazla TTF kapsamında gerçekleştirilmesi halinde terkin edilecek tutarın hesaplanmasında her bir TTF’de kayıtlı alış tutarı yerine transfer edilen tutarın tamamı dikkate alınır.
4.1.1.3. Satış bedeli olarak bankalara satılan döviz cinsinin alış bedelinden farklı olması halinde asgari döviz tutarının tespiti, satış bedeli dövizlerin bankaya satıldığı tarihteki (DAB’ın düzenlendiği tarihteki) TCMB çapraz kurları esas alınarak yapılır.
4.1.1.4. Satış ve alış bedeli arasındaki lehe fark transit tacirinin serbest kullanımındadır.
4.1.2. Alış bedelinin transit tacirinin yurt içinden temin edilen dövizlerle açtırdığı DTH’sinden ödenmesi halinde yapılacak işlemler
Transfer, transit tacirinin DTH’sinden yapıldığı zaman bankalarca DSB düzenlenmez, TTF’ye buna ilişkin not konulur.
En az transfer edilen alış bedeli kadar dövizin veya alış ve satış bedelleri arasında aleyhte farkın olduğu işlemlerde TTF'de kayıtlı satış tutarının, transfer tarihinden itibaren tahsil süresi içinde yurt dışından getirildiğinin tevsiki gerekmektedir. Bu dövizlerin bankalara satılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Satış bedelleri transit tacirinin talebine göre DTH’sine iade edilebilir.
4.Değişiklik
17 Ekim 2006/YB- 61
______________________________
(10) Hazine Müsteşarlığının 5 Temmuz 2006 tarih ve 36281 sayılı yazısı.
-10-
Alış bedelinin farklı tarihlerde kısım kısım transfer edilmesi halinde satış bedellerinin tahsil edilmesi gereken süre, son transfer tarihinden itibaren hesaplanır.(10) Hesap kapatmada toplam transfer tutarı dikkate alınır.
Satışın farklı bir döviz cinsiyle yapılması halinde tevsiki gerekli asgari döviz tutarının tespiti, gerçekleşme tarihindeki TCMB çapraz kurları esas alınarak yapılır.
Satış ve alış bedeli arasındaki lehe fark transit tacirinin serbest kullanımındadır.
4.1.3.Transferin transit tacirinin serbest kullanımına bırakılan dövizlerle açılan DTH'sinden yapılması halinde Yapılacak işlemler
Söz konusu hesaplardan yapılan transferlerle ilgili olarak bankalarca DSB düzenlenmez, TTF'ye gerekli not konulur.
Satış bedelinin tamamı transit tacirinin serbest kullanımındadır.
Transit tacirince, transit ticarete konu malın satıldığının transfer tarihinden itibaren 180 gün içinde TTF'yi düzenleyen bankaya tevsik edilememesi halinde bu işlemle ilgili olarak herhangi bir istisna uygulanmış ise tahsili için gereği yapılır.
4.2. Satış Bedelinin Alış Bedelinin Ödenmesinden Önce Tahsili
Satış bedeli, alış bedelinin transferine kadar transit tacirince serbetçe kullanılabilir.
Transit tacirince satış bedelleri;
• Bankalara satılabilir.
Bu durumda döviz alışı yapan bankaca transit taciri adına transit ticarete ilişkin DAB düzenlenir.
• Transit tacirinin talebi üzerine adına açılan DTH'ye alınabilir.
Alış bedeli bu hesaptan transfer edilebilir. Bankalarca bu işlemlerle ilgili olarak DAB ve DSB düzenlenmez.
• Transit tacirince efektif olarak ödenmesi talep edilebilir.
Bu durumda satış bedelini geçmemek kaydıyla en az alış bedeli kadar efektifin transfer sırasında bankaya iade edilmesi veya transferin transit tacirinin döviz kaynağından yapılması gerekmektedir.

Alış bedellerinin transferi, transit taciri ile malların satın alındığı firma arasındaki sözleşme hükümlerine göre yapılır. Satış bedellerinin tahsil edildiği tarihten itibaren en geç 180 gün veya sözleşmede belirtilen vadede alış bedellerinin transferi gerçekleştirilmez ise TTF iptal edilerek bu işlemle ilgili bir istisna uygulanmış ise tahsili için gereği yapılır.
Alış bedeli olarak transfer edilecek döviz cinsinin satış bedelinden farklı olması halinde transit ticaret kapsamında transfer edilecek azami döviz tutarının tespitinde transfer tarihindeki TCMB çapraz kurları esas alınır.
Satış ve alış bedeli arasındaki lehe fark transit tacirinin serbest kullanımındadır.
4.3. Transit Ticaretin Yurt Dışındaki Bankalar Aracılığıyla Yapılması
Satış ve alış bedelinin yurt dışında tahsil ve ödendiği bu tür işlemlerde, satış ve alış bedeli arasındaki lehe fark transit tacirinin serbest kullanımındadır.
1. Değişiklik
21 Haziran 2006/YB-37
-12-
5.TRANSİT TİCARETTE UYGULANACAK İSTİSNALAR
5.1. Uygulanacak İstisnalar

Transit ticaretle ilgili bütün işlemlere ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlara Transit Ticarete İlişkin 2006/6 Sayılı Tebliğin 3/1 maddesi ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında 1 Seri Numaralı Tebliğin 3.1.4 maddesi gereğince transit ticaretle ilgili olduğunun tevsiki kaydıyla işlem yapan kuruluşlarca resen vergi, resim ve harç istisnası uygulanır.

Ancak, alış ve satış bedelleri arasında aleyhte farkın olduğu işlemlerde, aleyhte farka tekabül eden kısma herhangi bir istisna uygulanmaz. Transit ticaret formu kapsamında malların satın alınmasına ilişkin açılan akreditiflerin iptal edilmesi veya kısmen kullanılması durumunda akreditifin iptal edilen veya kullanılmayan kısmına tekabül eden BSMV istisnası akreditifin iptali veya kullanılmadığının tespitini müteakip cezasıyla birlikte yatırılır.

BSMV istisnası için istisna sırasında vergi dairesine herhangi bir bildirim yapılmaz. Ancak müeyyide uygulanmasının gerektiği durumlarda, bankalarca taahhüdün gerçekleştirilmediğinin tespit edildiği tarihi takip eden ayın 15'ine kadar BSMV beyannamesinin bankanın bağlı olduğu vergi dairesine verilmesi ve verginin de bu sürede 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gecikme faizi ve cezası ile birlikte vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir. Aksi halde BSMV, mükellef bankadan 6183 Sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

5.2. Uygulanan İstisnaların Tahsilini Gerektiren Haller
• Satış sözleşmesinin TTF'nin onaylanmasından ya da transit ticaretin gerçekleşmesinden sonra ibraz edildiği işlemlerde, transfer edilen tutarın tahsil edilen dövizlerden fazla olması,
• Alış bedelinin banka kaynağından transfer edildiği işlemlerde, satış bedelinin tahsil süresi içinde (ek süreler dahil) bankalara satılmaması,
• Alış bedelinin transit tacirinin yurt içinden temin edilen dövizlerle açtırdığı DTH'den transfer edildiği işlemlerde, satış bedelinin tahsil süresi içinde (ek süreler dahil) yurt dışından getirildiğinin tevsik edilmemesi hallerinde eksik getirilen oranda uygulanan istisnaların tahsili için bankalarca gerekli işlem yapılır.
TTF'yi düzenleyen bankaca, kendisine transit taciri ve işlem yapan diğer banka veya bankalardan gelen bilgi ve belgeler tahsil süresi sonunda değerlendirilir. Bu değerlendirme sonunda uygulanan istisnaların tahsil edilmesi gerekiyor ise bu durum istisna uygulayan banka veya bankalara bildirilir.
5.3. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında açılan akreditifler transit ticaret kapsamına alınabilir.

Transit ticaret kapsamında açılan akreditifler dahilde işleme izin belgesi kapsamına alınabilir.

5.4. Transit ticaretle ilgili olarak transit taciri lehine bankalarca yurt dışında yerleşik kişilere yönelik döviz üzerinden verilecek teminat maktupları ve tanınacak garantiler Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğümüzün genelgeleri hükümlerine tabidir.
2. Değişiklik
21 Haziran 2006/YB-37
-13-
6. YAPILACAK İTHALATIN TRANSİT TİCARETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE TRANSİT TİCARET KAPSAMINDA SATIN ALINAN MALLARIN İTHALİ
6.1. Yapılacak İthalatın Transit Ticarete Dönüştürülmesi İle İlgili İşlemler

Yapılacak ithalatın transit ticarete çevrilmesine ilişkin talepler, yurt dışına bir bedel ödenmiş ise transfer tarihinden itibaren 180 gün içinde veya açık olan ithalat hesabının kapatılması için ilgili kambiyo müdürlüğünce ithalatçı firmalara verilen 90 günlük ihtarname süresi veya Hazine Müsteşarlığınca veya kambiyo müdürlüğünce verilen ek süre içinde kambiyo müdürlüğünün ihtarname veya ek süre yazısının ibrazı kaydıyla ithalata aracılık eden banka şubesine yapılabileceği gibi başka bir banka şubesine de yapılabilir.(9)

Başvurunun ithalata aracılık eden banka şubesine yapılması halinde düzenlenecek TTF üzerine ithalatla ilgili referans numaraları kaydedilir. İhtarname veya ek süre içinde transit ticarete dönüştürülen işlemler hakkında ilgili kambiyo müdürlüğüne yazılı olarak bilgi verilir.(8)

Başvurunun ithalata aracılık eden banka şubesi dışında başka bir banka şubesine yapılması halinde ise düzenlenecek TTF üzerine ithalatla ilgili referans numaraları kaydedilir. Bu banka şubesince, TTF'nin düzenlendiği tarih itibarıyla ithalat bedelinin transfer tarihinden itibaren 180 günün geçmemiş olması halinde ithalat bedelini transfer eden bankaya 5 iş günü içinde yazılı olarak bilgi verilir ve bu bankaca ithalat hesabı kapatılır. İhtarname veya ek süre içinde transit ticarete dönüştürülen işlemler hakkında ilgili kambiyo müdürlüğüne yazılı olarak bilgi verilir.

Bu durumda ilgililerden tahsil edilmiş bulunan vergiler iade edilmez.

Transit ticarete çevrilme talebinin ithalat bedelinin transferinden sonra yapıldığı işlemlerde;
• Transferin banka kaynaklarından yapılmış olması halinde satış bedelinin TTF'nin düzenlendiği tarihten itibaren 180 gün veya ülkeler itibarıyla farklılaştırılmış süreler içinde yurt dışından getirilerek bankalara satılması,
• Transferin yurt içinden temin edilen dövizlerle açılan DTH'den yapılmış olması halinde ise satış bedelinin TTF'nin düzenlendiği tarihten itibaren 180 gün veya ülkeler itibarıyla farklılaştırılmış süreler içinde yurt dışından getirildiğinin tevsik edilmesi zorunludur.(4)
İthalatın birden fazla TTF düzenlenmek suretiyle transit ticarete çevrilmesi mümkündür. Bu durumda 100.000 ABD doları veya eşitine kadar olan terkin tutarı her bir TTF için ayrı ayrı değil bir defa uygulanır. Bankalarca kambiyo müdürlüklerine yapılacak ihbarda transfer edilen mal bedelinin tamamı dikkate alınır.

6.2. Transit Ticaret Kapsamında Satın Alınan Malların İthalinde Yapılacak İşlemler
Transit ticaret kapsamında satın alınan malların ithaline ilişkin talepler düzenlenen TTF'nin iptali suretiyle karşılanır. Bu durumda bankalarca istisna edilen BSMV'nin gecikme faizi ve cezası ile birlikte ilgili vergi dairesine yatırılması gerekir.
4.Değişiklik
18 Mayıs 2006/YB-28
______________________________
(9) Hazine Müsteşarlığının 5 Mayıs 2006 tarih ve 24299 sayılı yazısı.
(8) Hazine Müsteşarlığının 3 Ekim 2005 tarih ve 55385 sayılı yazısı.
(4) Hazine Müsteşarlığının 23 Eylül 2002 tarih ve 61194 sayılı yazısı
-14-
7. FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA TRANSİT TİCARET
Finansal kiralama yoluyla transit ticaret aşağıda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde yapılır:
• Transit tacirince finansal kiralama sözleşmesi ile kira ödeme tarihlerini ve kira bedellerini gösterir ödeme planının bir örneği bankaya ibraz edilir.
• TTF üzerine "finansal kiralama yoluyla transit ticaret" notu ile finansal kiralama sözleşmesinin tarih ve sayısı kaydedilir.
• Ödeme planında yer alan her bir kira bedelinin kira ödeme tarihinden itibaren 30 gün içinde, malın alış bedelinin transferine (banka kaynaklarından veya transit tacirinin yurt içinden temin ettiği dövizlerle açtırdığı DTH'den yapılmış olmasına) bağlı olarak yurda getirilir veya alışı yapılarak DAB düzenlenmesi gerekir.
• Söz konusu süreden sonra yurda getirilen her bir kira bedeli için genel esaslara göre işlem yapılır.
• 100.000 ABD dolarlık terkin tutarı her bir kira için ayrı ayrı uygulanmaz.
1.Değişiklik
13 Eylül 2005/YB-58
-15-
8. TRANSİT TİCARET KONUSU MALIN KREDİLİ SATIŞI
Transit ticaret konusu malın, alış bedelinin transfer tarihinden itibaren 180 gün veya ülkeler itibarıyla farklılaştırılmış süreleri aşacak şekilde kredili olarak satışı aşağıda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde yapılır5)
• Transit tacirince, TTF'nin düzenlenmesi sırasında veya en geç satış bedelinin yurda getirme süresi içinde TTF'yi düzenleyen bankaya kredili satış sözleşmesi ibraz edilir.
• Sözleşmede bir ödeme planı öngörülmüş ise itfa tablosu bankaca onaylanarak TTF'ye eklenir.
• TTF üzerine "kredili transit ticaret" notu ile satış sözleşmesinin tarih ve sayısı kaydedilir.
• Ödeme planında yer alan her bir taksit tutarının sözleşmede belirlenen vadeleri izleyen 30 gün içinde malın alış bedelinin transferine bağlı olarak yurda getirilmesi veya alışının yapılarak DAB düzenlenmesi gerekir.
• Söz konusu süreden sonra yurda getirilen her bir taksit için genel esaslara göre işlem yapılır.
• 100.000 ABD dolarlık terkin tutarı her bir taksit için ayrı ayrı uygulanmaz.
1.Değişiklik
13 Eylül 2005/YB-58
________________________________
(5)Hazine Müsteşarlığının 30 Temmuz 2004 tarih ve 48415 sayılı yazısı.
-16-
9.TRANSİT TİCARETİN FİNANSMANI AMACIYLA KULLANDIRILACAK KREDİLER
9.1. Satış bedeli henüz tahsil edilmeden alış bedelinin transferinde kullanılmak üzere bankalarca TTF'de kayıtlı alış bedelinin TL veya döviz olmasına bağlı olarak TL veya döviz kredisi kullandırılabilir.

Transit tacirince bankalar aracılığıyla kullanılması kaydıyla yurt dışından döviz kredisi sağlanabilir.

Kredi karşılığı ilgililere TL, efektif veya çek olarak verilmez.

Satış bedeli tahsil edilmiş ise kredi kullandırılmaz.

Kullandırılan kredilere; alış ve satış bedelleri arasında aleyhte farkın olduğu işlemlerde aleyhte farka tekabül eden kısım hariç olmak üzere BSMV istisnası uygulanır.
9.2. Kredinin vadesi, en çok transit ticaret hesabının kapatılması için belirlenen (180 gün veya ülkeler itibarıyla faklılaştırılmış) süreler kadardır. Kredi TL olarak kullandırılmış ise anapara kadar TL'nin tahsil edilerek yurt dışından getirildiğinin bankalara tevsiki, kredi döviz olarak kullandırılmış ise kredinin faiz ve masraflarıyla birlikte toplamından az olmamak kaydıyla döviz tutarının yurda getirilerek bankalara satılması zorunludur. Eksik getirilmesi halinde gerçekleşmeme oranında istisna edilen BSMV gecikme faizi ve cezası ile birlikte ilgili vergi dairesine yatırılır.
9.3. Kredi taahhüt hesabının kapatılmasında, bankalarca DAB'ın firma ve banka nüshası ile alış ve satış faturası üzerine gerekli not konularak birbirleriyle irtibatlandırılır.

Kredinin verilmesi sırasında TPTB veya DSB düzenlenmez.

Kredinin transit ticaretten elde edilen satış bedeliyle ödenmesi halinde döviz alışının yapıldığı (DAB'ın düzenlendiği) tarihte TPTB veya DSB de düzenlenir.

Döviz olarak kullandırılan kredinin TL olarak geri ödenmesi halinde geri ödeme tarihinde döviz satışı yapılarak DSB düzenlenir.

Kredinin transit tacirinin DTH'sinden ödenmesi halinde ise DSB düzenlenmez.


1.Değişiklik
21 Haziran 2006/YB-37
-17-
10. TRANSİT TİCARETTE HESAP KAPATMA
10.1. Transit Ticaret Hesabının Kapatılmasında Sorumluluk
Satış bedelinin tahsil edilmeden önce alış bedelinin transfer edildiği ve kambiyo yükümlülüğünün doğduğu transit ticaret işlemlerinde, satış bedelinin;
• Süresi içinde tahsilinden ve transit ticaret hesabının kapatılmasından transit taciri,
• Faktoring sözleşmesi çerçevesinde transit taciri tarafından faktör kuruluşa temlik edilen ve talimatımızın 3.9/b fıkrasında belirtilen faktoring işlemlerinde faktör kuruluşu
sorumludur.(3)
Transit ticarete aracılık eden (TTF'yi düzenleyen) banka satış bedelinin tahsilini izlemekle yükümlüdür.
10.2. Transit Ticaret Hesabının Kapatılacağı Aracı Banka
Transit ticaret hesabı, alış bedelinin transferi ile satış bedelinin tahsili farklı bankada yapılmış olsa dahi TTF'yi düzenleyen bankada kapatılır. Kambiyo yükümlülüğünün doğduğu işlemlerde, TTF'yi düzenleyen bankaca, hesap kapatma sırasında gerçekleşen alış ve satış bedeli kontrol edilir. Transfer edilen alış bedeli kadar satış bedeli tahsil edilmemiş ise uygulanan istisnaların tahsili için gerekli işlem yapılır.
________________________________
(3)Hazine Müsteşarlığının 10 Ocak 2003 tarih ve 2000 sayılı yazısı.
-18-
10.3. Terkin
Alış bedelinin, satış bedelinin tahsilinden önce banka kaynaklarından veya transit tacirinin yurt içinden temin ettiği dövizlerle açtırdığı DTH'den transfer edildiği transit ticaret işlemlerinde, her bir TTF itibarıyla 100.000 ABD doları veya eşitine kadar (TL dahil) açık bulunan transit ticaret hesapları bankalarca terkin edilmek suretiyle kapatılır. Terkin edilen tutara ilişkin istisna edilen vergilerin tahsili için bankalarca gerekli işlem yapılır.
Terkin edilebilecek tutarın hesaplanmasında, satış bedelinin ABD dolarından başka bir döviz cinsinden tahsil edilmesi halinde 100.000 ABD dolarının satış bedeli döviz cinsinden karşılığı, bu dövizlerin bankaya satıldığı (DAB'ın düzenlendiği) veya bu dövizlerin banka hesaplarına girdiği tarihteki TCMB kur veya çapraz kurları esas alınarak gelen döviz cinsine çevrilir.
Bedel alışı, seyyah çekine istinaden yapılmış ise bu tutar ile terkin edilecek döviz tutarı toplamı 100.000 ABD dolarını geçemez. Başka bir ifadeyle terkin edilebilecek tutar, 100.000 ABD dolarından seyyah çekine istinaden alışı yapılan tutarın düşülmesinden sonra kalan tutarı aşamaz veya 100.000 ABD dolarını aşan transit ticarette, seyyah çekine istinaden 100.000 ABD dolarlık döviz alışı yapılması halinde bu işlem terkin edilemez.
Transit tacirinin, bir önceki takvim yılında ve/veya içinde bulunulan yılda transit ticaret faaliyetinden sağladığı döviz gelirlerinin yüzde beşine (%5) kadar açık transit ticaret hesaplarının kapatılmasına yönelik talepleri ilgili kambiyo müdürlüğünce incelenip sonuçlandırılır.
10.4. Kambiyo Müdürlüğüne Bildirim
Satış bedeli tahsil edilmeden önce alış bedelinin, banka kaynaklarından (döviz kredileri dahil) veya yurt içinden temin edilen dövizlerle açılan DTH'den ödenmesi halinde en az transfer edilen tutar kadar dövizin transfer tarihinden itibaren süresi içinde tahsil edilememesi halinde EK:2'deki örneklere uygun olarak ve 100.000 ABD dolarlık terkin tutarı düşülmeksizin(6) tahsil edilemeyen tutarın tamamı üzerinden hesaplanan açık hesap tutarı süre bitiminden itibaren 10 iş günü içinde EK:4'teki ihbar mektubu örneğinde belirtiler başlıklar dahilinde ilgili kambiyo müdürlüğüne ihbar edilir.
Transit ticaret hesabının süresi dışında kapatılmasına ilişkin talepler doğrudan ilgili kambiyo müdürlüğüne yapılır.
1.Değişiklik
13 Eylül 2005/YB-58
_________________________
(6)Hazine Müsteşarlığının 16 Ağustos 2001 tarih ve 66711 sayılı yazısı.
-19-
11. GERÇEKLEŞEN TRANSİT TİCARETE İLİŞKİN BİLGİLERİN GÖNDERİLMESİ
11.1. Gerçekleşen Transit Ticarete İlişkin Gönderilmesi Gereken Bilgiler
Bankalar, aracılık ettikleri transit ticaret işlemlerine ilişkin EK:3'teki örneğe uygun Microsoft Excel programında düzenlenecek bilgileri, toplu olarak genel müdürlükleri aracılığıyla transit ticaretin gerçekleştiği ayı takip eden ayın 15'ine kadar ulaşacak şekilde TCMB İdare Merkezi Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Müdürlüğü'ne yazı ile ayrıca dis.ticaret@tcmb.gov.tr elektronik posta adresine de elektronik olarak gönderirler.

Transit ticaretin ABD dolarından başka bir döviz cinsi üzerinden gerçekleştirilmesi halinde malın alış ve satış bedeli transit ticaretin gerçekleştiği tarihteki TCMB kur veya çapraz kurlarından ABD dolarına çevrilir.

Gönderilmesi gereken bilgiler arasında yer alan “Net Girdi” tutarı, satış bedeli ile alış bedeli arasındaki fark için de DAB düzenlendiği işlemlerde bildirilir.
11.2. Transit Ticaret İşleminde Gerçekleşme Tarihleri
11.2.1. Alış bedelinin satış bedelinin tahsilinden önce ödenmesi
a. Alış bedelinin banka kaynağından transfer edilmesi halinde satış bedelinin tahsil edildiği (DAB'ın düzenlendiği) tarih,

b. Alış bedelinin, transit tacirinin yurt içinden temin edilen dövizlerle açtırdığı DTH'den ödenmesi halinde satış bedelinin transit taciri adına banka hesaplarına girdiği (dövizler bankaya satılmış ise DAB'ın düzenlendiği, efektif getirilmesi halinde bankaya tevdi edildiği) tarih,
c. Transferin, transit tacirinin serbest kullanımına bırakılan dövizlerle açılan DTH'den yapılması halinde transit ticarete konu malın satıldığının TTF'yi düzenleyen bankaya tevsik edildiği tarih transit ticaretin gerçekleşme tarihidir.

1.Değişiklik
21 Haziran 2006/YB-37
-20-
11.2.2 Satış bedelinin alış bedelinin ödenmesinden önce tahsili
a. Satış bedelinin bankalara satılması halinde alış bedelinin banka kaynağından transfer edilmesi durumunda DSB'nin düzenlendiği, transit tacirin döviz kaynağından transfer edilmesi durumunda alış bedelinin transfer edildiği tarih,
b. Satış bedelinin transit taciri adına açılan DTH'ye alınması halinde alış bedelinin bu hesaptan transfer edildiği tarih,
c. Satış bedelinin bankadan transit tacirince efektif olarak alınması halinde alış bedelinin transfer edildiği tarih
transit ticaretin gerçekleşme tarihidir.
11.2.3 Transit ticaretin yurt dışındaki bankalar aracılığıyla yapılması
Satış ve alış bedeli arasındaki farkın transit taciri adına banka hesabına girdiği, bankaya satılması halinde DAB'ın düzenlendiği tarih transit ticaretin gerçekleşme tarihidir.
-21-
12.YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ
Bu talimatımız hükümleri genelgemiz tarihinden itibaren onaylanan TTF'ler için geçerlidir. 4 Temmuz 2001 tarih ve 2001/YB-45 sayılı genelgemiz yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu genelgemizden önce onaylanan TTF'ler 4 Temmuz 2001 tarih ve 2001/YB-45 sayılı genelgemiz hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak bu genelgemizin ilgililer lehine olan hükümleri henüz sonuçlandırılmamış bütün transit ticaret işlemlerine uygulanır.