Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Donmus Hazir Gida Ithalati

Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Sıcaklık Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği (No: 2001/45) (17.01.2002 t. 24643 s. R.G.)
Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı, insan tüketimine sunulan hızlı dondurulmuş gıdaların sıcaklık kontrolü için numune alma ve analiz metodlarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ, insan tüketimine sunulan hızlı dondurulmuş gıdaların sıcaklık kontrolü için numune alma ve analiz metodlarını kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ, 16.11.1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne göre hazırlanmıştır.

Numune alma ve sıcaklık kontrol metodu

Madde 4- Hızlı dondurulmuş gıdaların sıcaklık tayini için numune alma ve analiz metodları aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) Hızlı dondurulmuş gıdalarda sıcaklık tayini için numune alma işlemi EK-I'deki metoda göre yapılır.

b) Hızlı dondurulmuş gıdalarda sıcaklık ölçümü EK-II'deki metoda göre yapılır.

Denetim

Madde 5- Bu Tebliğe ait hükümler, 560 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca denetlenir.

Avrupa Birliği'ne uyum

Madde 6- Bu Tebliğ, 92/2/EEC sayılı "Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Sıcaklık Kontrolü için Numune Alma ve Analiz Metodları" Komisyon Direktifi dikkate alınarak, Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Geçici Madde 1- Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan hızlı dondurulmuş gıdaların sıcaklık kontrolünü yapan ve numune alan kurum ve kuruluşlar 1 yıl içerisinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadırlar.

Yürürlük

Madde 7- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8- Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.


--------------------------------------------------------------------------------

EK-I

Numune Alma Metodu

1. Denetim İçin Ambalajların Seçimi

Seçilen ambalajların türü ve miktarı, denetlenen ürünün en sıcak noktalarının sıcaklığını temsil edecek şekilde olmalıdır.

1.1. Soğuk Depolama

Sıcaklığın ölçüleceği noktalar, soğuk depodaki farklı kritik noktalardan seçilmelidir. Örneğin; kapıların ve soğuk depo merkezinin üst ve alt seviyelerden ve soğutma ünitesinin hava girişi yakınından sıcaklık ölçülür.

Sıcaklığın kararlı hale gelmiş olması açısından ürünün depolanma süresi dikkate alınmalıdır.

1.2. Taşıma

a) Taşınma sırasında numune alınması:

Sıcaklığın ölçüleceği noktalar, açılabilen kapıların alt ve üst yakınlarından seçilmelidir.

b) Boşaltma sırasında numune alınması:

Sıcaklığın ölçüleceği noktalar; aşağıdaki kritik noktalar arasından 4 nokta seçilmelidir:

1. Açılabilen kapıların alt ve üst yakınları,

2. Ürünün üst arka köşeleri, soğutma ünitesine en uzak nokta

3. Ürünün merkezi

4. Ürünün ön yüzeyinin ortası, soğutma ünitesine en yakın nokta

5. Ürünün ön yüzeyinin üst ve alt köşeleri, soğutma ünitesi

hava dönüşüne en yakın nokta

1.3. Perakende Satış Kabinleri

Satış kabinlerinin en sıcak noktalarını temsil edecek üç bölgenin her birinde sıcaklık kontrolü yapılır.


--------------------------------------------------------------------------------

EK-II

İnsan Tüketimine Sunulan Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Sıcaklık Ölçüm Metodu

1. Kapsam

Hızlı dondurulmuş gıdalarda sıcaklık kararlı hale ulaşınca, ürünün her yerinde sıcaklık -18 +- 3oC veya daha düşük olmalıdır.

2. Prensip

Hızlı-dondurulmuş gıdalarda sıcaklık ölçümü, Ek-1'e göre belirlenen noktalardaki sıcaklığının uygun bir aletle belirlenir.

3. Tanım

Sıcaklık, belirlenen noktanın ölçme aletinin sıcaklığa duyarlı bölümü ile ölçülen sıcaklığıdır.

4. Cihaz

4.1. Sıcaklık ölçme aleti,

4.2. Ürün delme aletleri, sivri uçlu, temizlemesi kolay, buz kırıcı, el matkabı benzeri bir alet,

5. Sıcaklık Ölçme Aletlerinin Genel Özellikleri

Sıcaklık ölçme aletlerinin özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

a. 3 dakika içerisinde okumaların %90'ı gerçekleştirilmelidir.

b. Aletin doğruluğu -20oC ile +30oC aralığında +- 0.5oC olmalıdır.

c. -20oC ile +30oC arasında çalışma süresince ölçüm doğruluğu 0.3oC'den fazla olmamalıdır.

d. Aletin gösterge aralığı 0.1oC olmalıdır.

e. Aletin doğruluğu düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.

f. Aletin kalibrasyon sertifikası olmalıdır.

g. Sıcaklık probu kolaylıkla temizlenmelidir.

h. Ölçme aletinin sıcaklığa duyarlı bölümü, ürün ile iyi bir ısı alışverişi sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

i. Elektrikli alet rutubet yoğunlaşmasına bağlı istenmeyen etkilere karşı korumalı olmalıdır.

6. Ölçme İşlemi

6.1. Aletlerin ön soğutulması:

Ürünün sıcaklığı ölçülmeden önce sıcaklık ölçme probu ve ürün delme aleti soğutulmalıdır. Kullanılan ön soğutma yöntemi ile her iki aletin de ürün sıcaklığına yakın olması sağlanmalıdır. Mümkün olduğu kadar yakınında dengeye gelmesini sağlamalıdır.

6.2. Sıcaklık ölçümü için numunenin hazırlanması:

Sıcaklık ölçme probları genellikle dondurulmuş gıdaları delecek şekilde dizayn edilmediğinden, önceden soğutulmuş ürün delme aleti kullanılanarak, probun girmesi için üründe delik açılmalıdır. Deliğin çapı probun sıkıca yerleşmesi için uygun olmalıdır. Derinliği ise 6.3'de belirtildiği şekilde, ürünün tipine bağlıdır.

6.3. Ürün sıcaklığının ölçülmesi:

Numunenin hazırlanması ve sıcaklığının ölçülmesi, yöntemde belirtilen sıcaklıkta yapılmalıdır. Ölçüm aşağıda belirtildiği şekilde yapılır:

a. Ürünün boyutları uygun olduğunda, önceden soğutulmuş prob ürün yüzeyinden 2.5 mm derinliğe daldırılır.

b. 6.3.a.'nın mümkün olmaması halinde prob, yüzeyden prob çapının 3-4 katı derinliğe daldırılmalıdır.

c. Bezelye gibi bazı gıdalar, büyüklüğü veya bileşimi nedeniyle iç sıcaklıklarının tayini için delinemez. Bu durumda ambalajın iç sıcaklığının tayini için soğutulmuş, uygun ve sivri bir prob ambalajın merkezine daldırılarak gıda ile temas eden sıcaklık ölçülür.

d. Gözlenen sıcaklık kararlı bir değere ulaştığında okuma yapılır.

------------------------------------------------------------------
Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıda Maddeleri Tebliği (No: 2004/46) (13.01.2005 t. 25699 s. R.G.)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Amaç

Madde 1 - Bu Tebliğin amacı; hızlı dondurulmuş gıda maddelerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesini, muhafazasını, depolanmasını, taşınmasını ve pazarlanmasını sağlamak üzere özelliklerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Tebliğ hızlı dondurulmuş gıda maddelerini kapsar. Bu Tebliğ dondurma ve yenilebilir buzları kapsamaz.

Hukuki dayanak

Madde 3 - Bu Tebliğ 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” ne göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Tebliğde geçen;

Hızlı dondurulmuş gıda maddeleri: Ürün tipine bağlı olarak mümkün olabildiğince çabuk maksimum kristalizasyonun sağlanması ile hızlı dondurma işlemi uygulanan, ürünün tüm noktalarında termal stabilizasyonun –18oC veya daha düşük seviyede sağlandığı, bu durumun sürekli korunduğu ve bu şekilde pazarlandığı gıda maddelerini ifade eder.

Ürün özellikleri

Madde 5 - Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir:

a) Hızlı dondurulmuş gıda maddelerinin üretiminde kullanılan hammaddeler sağlam, taze ve dondurmaya uygun özellikte olmalıdır.

b) Ürünlerin hazırlanması ve hızlı dondurulması ürün özelliğini bozmayacak minimum kimyasal, biyokimyasal ve mikrobiyolojik değişimlerle uygun teknik ekipman kullanılarak hızla tamamlanmalıdır.

c) Kriyojenik ortamda hızlı dondurulmuş gıda maddeleri ile direkt temasta sadece hava, azot ve karbondioksit kullanılmalıdır.

d) Hızlı dondurulmuş gıda maddelerinin sıcaklığı, ürünün tüm noktalarında –18 oC veya daha düşük bir sıcaklıkta sabit olmalı ve bunu muhafaza etmelidir, ancak taşıma sırasında muhtemel gelişebilecek sıcaklık değişimi ±3 oC den fazla olmamalıdır.

e) Ürün sıcaklığındaki toleranslar iyi depolama ve dağıtım uygulamalarına uygun olarak, bölgesel dağıtım esnasında ve perakende satış kabinlerinde ±3 oC yi geçmemelidir.

f) Resmi olarak da kontrol edilecek olan hızlı dondurma, depolama, taşıma, bölgesel dağıtım ve perakende satış kabinlerinde kullanılan tüm ekipmanlar bu Tebliğin şartlarını sağlamalıdır.

g) Hızlı dondurulmuş gıda maddelerinin sıcaklık kontrolleri resmi kontroller sırasında yapılmalıdır.

h) Tüketiciye direkt sunulacak olan hızlı dondurulmuş gıda maddeleri, nem kayıplarının önlenmesi, mikrobiyolojik ve kimyasal bulaşıların engellenmesi amacıyla uygun şartlarda ambalajlanmalıdır.

ı) Bu Tebliğ kapsamında bulunan hızlı dondurulmuş gıda maddeleri arasında yer alan ürünlerden ürün tebliği yayımlananlar aynı zamanda kendi ürün tebliğine uygun olmalıdır.

i) Hızlı dondurulmuş gıda maddelerinin depolanması, muhafazası ve taşınması sırasındaki sıcaklık takibi “Türk Gıda Kodeksi – Hızlı Dondurulmuş ve Dondurulmuş Gıda Maddelerinin Depolanması, Muhafazası ve Taşınması Esnasındaki Sıcaklıkların İzlenmesi Hakkında Tebliğ” inde yer alan kurallara göre yapılmalıdır.

Katkı maddeleri

Madde 6 – Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılacak katkı maddeleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Katkı Maddeleri bölümüne uygun olmalıdır.

Bulaşanlar

Madde 7 – Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde bulaşanların miktarı, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Bulaşanlar bölümüne uygun olmalıdır.

Pestisit kalıntıları

Madde 8 – Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde bulunabilecek pestisit kalıntı miktarları, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Pestisit Kalıntıları bölümüne uygun olmalıdır.

Veteriner ilaçları tolerans düzeyleri

Madde 9 – Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde bulunabilecek veteriner ilaçları kalıntı miktarları, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Veteriner İlaçları Tolerans Düzeyleri bölümüne uygun olmalıdır.

Hijyen

Madde 10 – Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmelidir.

İşyeri özellikleri

Madde 11 – Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten işyerleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerinin Taşıması Gereken Özellikler bölümünde yer alan genel kurallara uygun olmalıdır.

Ambalajlama, etiketleme ve işaretleme

Madde 12 – Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ nin Ambalajlama ve Etiketleme-İşaretleme bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak ambalajlanmalı, etiketlenmeli ve işaretlenmelidir. Bu kurallara ek olarak;

a) Satın alan tarafından hızlı dondurulmuş ürünlerin saklanabileceği minimum dayanıklılık tarihi ve bu süre esnasında depolama sıcaklığı ve/veya depolama ekipmanının tipinin gereklilikleri etikette belirtilmelidir.

b) Hızlı dondurulmuş gıda maddelerinin etiketinde yer alan parti numaraları “Türk Gıda Kodeksi - Gıda Maddelerinin Parti Numaralarına ait İşaretlerin veya Sembollerin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” e uygun olmalıdır.

c) Hızlı dondurulmuş gıda maddelerinin etiketi üzerinde tüketicinin kolaylıkla görebileceği şekilde “Çözündükten sonra tekrar dondurmayın” ifadesi yer almalıdır.

Taşıma ve depolama

Madde 13 – Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanması, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması bölümünde yer alan kurallara uygun olmalıdır.

Numune alma ve analiz yöntemleri

Madde 14 – Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Numune Alma ve Analiz Metodları bölümünde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınmalı ve uluslararası kabul görmüş analiz metodları uygulanmalıdır. Bu kurallara ek olarak; bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin sıcaklık kontrolleri “Türk Gıda Kodeksi - Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Sıcaklık Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği”ne uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Avrupa Birliği’ne uyum

Madde 15 - Bu Tebliğ, 89/108/EEC sayılı “İnsan tüketimine sunulan hızlı dondurulmuş gıda maddeleri” ile ilgili Komisyon Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tescil ve denetim

Madde 16 – Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Denetim

Madde 17 - Bu Tebliğde yer alan hükümlerin uygulanması ile ilgili denetim 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’a göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

Geçici Madde 1- Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten ve satan işyerleri bu Tebliğ’ in yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

Yürürlük

Madde 18 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 - Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

------------------------------------------------------------------