Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
HİBE
BAĞIŞLARA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR
4458 sayılı Gümrük Kanununun gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnaları düzenleyen 167 nci maddesinin birinci fıkrasının 7 numaralı bendinde; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından ticari gaye güdülmemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ithal edilen eşya için aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

EŞYAYA İLİŞKİN ŞARTLAR
Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından ticari gaye güdülmemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ithal edilen,

a) Resmi kurumlar, hayır kurumları veya insani yardım kurumları tarafından ihtiyacı olan kişilere ücretsiz dağıtılmak üzere ithal edilen temel ihtiyaç maddeleri,

b) Resmi kurumlar, hayır kurumları veya insani yardım kurumlarına yabancı bir ülkede yerleşik kişi veya kurumlar tarafından ticari bir gaye güdülmeksizin karşılıksız olarak gönderilen ve ihtiyacı olan kişiler yararına düzenlenecek hayır işlerinde para toplanması amacına yönelik eşya,

c) Hayır ya da insani yardım kurumlarına sadece onların çalışma ihtiyaçlarını karşılamak veya onların hayır ve insani amaçlarını yerine getirmede kullanılmak üzere, yabancı bir ülkede yerleşik kişi veya kurumlar tarafından ticari bir gaye güdülmeksizin karşılıksız olarak gönderilen malzemeler ve büro materyalleri,

olmaları halinde gümrük vergilerinden muaftır.

Diğer taraftan, Bu madde kapsamında,

a) Alkol ve alkollü içkiler,

b)Tütün ve tütün ürünleri,

c) Kahve, çay,

d) Ambulans ve diğer kurtarma araçları hariç olmak üzere motorlu araç,

gümrük vergilerinden müstesna değildir.

Bu hükümlerin uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur.

Talep Edilen Belgeler

Bağış suretiyle yapılan ithalatta talep edilen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a)Ambulans veya kurtarma aracının bağışlayana ait olduğunu gösteren ve taşıta ait bilgileri (Model yılı, şasi ve motor nosu, taşıt sahibinin adı) ihtiva eden mülkiyet belgesi, mülkiyet belgesi üzerinde bağışlayının adının kayıtlı olmaması halinde Konsoloslukça tasdik edilmiş fatura veya satış sözleşmesinin aslı ile bunların noter tasdikli Türkçe tercümesi,

b) Ambulans ve kurtarma aracı dışındaki eşya için konsoloslukça tasdik edilmiş fatura veya satış sözleşmesinin aslı ile bunların noter tasdikli Türkçe tercümesi,

c) Yurt dışında konsolosluklara veya noterlere, Türkiye’de ise noterlere düzenlettirilen bağış belgesinin aslı ya da uluslararası antlaşmalar, projeler uyarınca düzenlenen belgeler,

d) İthal edilen eşyayı teslim alan kurumların, eşyayı kendilerinin kullanacağı, başkalarının kullanımına veya istifadesine izin vermeyecekleri, ilgili gümrük idaresinin izni olmadan devretmeyecekleri ve satmayacaklarına, muafiyetten faydalanmak için öngörülen şartları kaybetmeleri veya muafen ithal edilen eşyayı muafiyetten yararlanmayan amaçlar doğrultusunda kullanmayı talep etmeleri, halinde bunu gümrük idaresine bildireceklerine dair (EK:1) noter tasdikli taahhütname,

e) Resmi kurumlar, hayır kurumları veya insani yardım kurumları tarafından ihtiyacı olan kişilere ücretsiz dağıtılmak üzere ithal edilen temel ihtiyaç maddeleri ile Resmi kurumlar, hayır kurumları veya insani yardım kurumlarına yabancı bir ülkede yerleşik kişi veya kurumlar tarafından ticari bir gaye güdülmeksizin karşılıksız olarak gönderilen ve ihtiyacı olan kişiler yararına düzenlenecek hayır işlerinde para toplanması amacına yönelik eşyayı teslim kurumların, eşyayı ithal amacından başka amaçlar için kullanmayacaklarına, devretmeyeceklerine ve satmayacaklarına muafiyetten faydalanmak için öngörülen şartları kaybetmeleri veya muafen ithal edilen eşyayı muafiyetten yararlanmayan amaçlar doğrultusunda kullanmayı talep etmeleri, halinde bunu gümrük idaresine bildireceklerine dair (EK:2) noter tasdikli taahhütname,

f) Eşyanın gümrük denetimine alındığını gösterir ambar makbuzu.

g) İthale yetkili kurum ve kuruluşların yine bu maddede belirtilen eşyayı kendilerinin ithal etmesi halinde ithale ilişkin belgeler ile birlikte duruma göre ekli 1 veya 2 no’lu taahhütnameler de ibraz edilir.

Taleplerin İntikal Şekli

Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkındaki 13/1/2000 tarih ve 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 51 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde belirtilen ambulans ve kurtarma aracına ilişkin ithalat talepleri, ithal şekline bakılmaksızın ithali yapan kurumun bağlı ve ilgili bulunduğu bakanlıkları kanalıyla Ankara Gümrükleri Başmüdürlüğü’ne intikal ettirilir.

Ambulans ve kurtarma araçları dışındaki eşyanın ithalat talepleri, eşyanın teslim edildiği gümrük müdürlüğüne yapılır.

Eşyanın Teslim Edileceği Gümrük İdaresi

Ambulans ve kurtarma araçları her durumda Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğüne teslim edilir.

Ambulans ve kurtarma araçları haricindeki eşya ithale yetkili herhangi bir Gümrük Müdürlüğüne teslim edilebilir.

Karara Bağlama ve İthal İşlemleri

Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğüne teslim edilen, ambulans veya kurtarma aracının ithalatı Ankara Gümrükleri Başmüdürlüğü’nde, Ankara Gümrükleri Başmüdürü, Başmüdür yardımcısı, Ankara Naklihane Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürü ve Gümrük Müdür yardımcısından oluşan bir heyet tarafından oybirliği ile karara bağlanır. Uygun görülenlerin gümrük vergisinden muaf olarak ithali için Ankara Naklihane Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğüne talimat verilir.

Ambulans ve kurtarma aracı dışındaki eşya, teslim edildiği gümrük idaresinde Gümrük Müdürü Başkanlığında, Gümrük Müdür yardımcısı ve Gümrük Muayene Memurundan oluşan bir komisyon tarafından oybirliği ile karara bağlanır.

Komisyon kararlarının olumlu olması halinde, eşya muayene edilerek belgelerine uygunluğu anlaşıldıktan sonra ithalat işlemleri tamamlanır.

Ambulans ve kurtarma aracının Ankara Naklihane Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü’nce düzenlenecek trafik şahadetnamesine EK:3’de yer alan şerh konulur.

Satış veya Devir

Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkındaki 13/1/2000 tarih ve 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 51 inci maddesi kapsamında yer alan eşya ve malzemeler gümrük idarelerinin izni alınmadan ve gümrük vergileri ödenmeden aynı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) alt bendlerinde belirtilenlerden başka amaçlar için ödünç verilemez, kiralanamaz, devredilemez veya satılamaz.

Söz konusu eşya ve malzemeler muafiyetin veriliş amacına uygun kullanılmak ve ilgili gümrük müdürlüğünden izin almak kaydıyla muafiyet hakkı tanınmış başka bir kurum veya kuruluşa ödünç verilir, kiralanır, devredilir veya satılırsa gümrük vergileri aranmaz.

Ancak devir ve satışı talep edilen ambulans ve kurtarma araçlarının tahsis edildikleri yerde 5 yıl kullanılmasını müteakip gümrük vergileri tahsil edilmek kaydıyla devir veya satış işlemi gerçekleştirilir.

Gümrük vergilerinden muafen ithali yapılan eşya için muafiyet tanınmasını sağlayan şartları kaybeden veya muafen ithal edilen eşyayı muafiyet tanınan amaçlar dışında kullanmayı talep eden kurum ve kuruluşların gümrük idaresine bildirimde bulunması zorunludur. Yukarıda belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde gümrük idaresi tarafından gerekli izin verilebilir.

İzin alınmadan, ödünç verilen, kiralanan, devredilen veya satılan eşyanın gümrük vergileri 4458 sayılı Gümrük Kanununun 181 ila 194 üncü madde hükümleri uyarınca tahsil edilmekle beraber ayrıca 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümlerine göre takibat yapılır.

Devir veya satışı talep olunan ambulans ve kurtarma aracına ilişkin dilekçeye, trafik şahadetnamesi, ithal evrakı, motorlu araç tescil belgesi ile motorlu araç trafik belgesinin birer fotokopisi; diğer eşyaya ilişkin dilekçelere ise ithal evrakının bir fotokopisi eklenir.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
__________________
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ