Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Oyuncak araba ithalatı


OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ
TEBLİĞ NO: (2008/10)
Dış Ticaret Müsteşarlığından:31.12.2007 tarih ve 26743 sayılı R.G.
G.G.T.(Serbest Dolaşıma Giriş) Seri No 8
165 Tasarruflu Yazılar 114877


MADDE 1 - (1) İthal edilecek oyuncakların, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğe uygun ve güvenli olması zorunludur.
MADDE 2 - (1) 1 inci maddede belirtilen Yönetmelik kapsamına giren ürünlerden ekli listede (Ek 1) sayılanlar, Avrupa Birliği’nde serbest dolaşıma girmemiş olması ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenmesi halinde, ithalat aşamasında ürün güvenliği denetimine tabi tutulur.
(2) 1 inci maddede belirtilen Yönetmeliğe uygunluğun aranacağı söz konusu  denetimler, Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca yapılır.
MADDE 3 - (1) Ekli listede (Ek 1) yer alan ürünlerin ithalatı için ithalatçı veya temsilcisi, başvuru formu (Ek 2) ve form ekinde sayılan belgelerle birlikte ekli listede (Ek 3) belirtilen yetkili Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığına başvurur.
MADDE 4 - (1) İthalat denetimleri, belge ve/veya işaret kontrolü ve/veya fiziki muayene şeklinde gerçekleştirilir; ürünün güvenliğinden veya mevzuatına uygunluğundan şüphe duyulması halinde ürün teste tabi tutulur.
(2) Yapılan denetimlerde ürüne ilişkin mevzuata herhangi bir aykırılığın tespit edilmemesi halinde, ithalatçıya veya temsilcisine, gümrüklere ibraz edilmek üzere, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı’nın uygunluk yazısı verilir. Gümrük idaresi, uygunluk yazısı ibraz edilmeyen ürünlerin ithaline izin vermez.
MADDE 5 - (1) Teknik düzenlemesine uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, yapılan denetimler sonucunda ürünün teknik mevzuatına aykırı ve/veya güvensiz olduğunun tespiti halinde, keyfiyet, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı’nın red sebeplerini içeren bir yazısıyla firmaya ve ilgili gümrük idaresine bildirilir; bu durumda gümrük idaresi söz konusu ürünün ithaline izin vermez.
MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ şahsi eşya ve numunelere uygulanmaz. Gümrük idaresi bu kapsamda gümrüğe sunulan ürünlerin ithalatına doğrudan izin verir.
(2) Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ile ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder.
(3) Numune; belli bir tür ve nitelikteki eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o eşya için sipariş vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder.
MADDE 7 - (1) İthalatçı, bu tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği 1 inci maddede belirtilen Yönetmelik kapsamındaki bütün ürünlerin her halükârda söz konusu Yönetmeliğe uygun ve güvenli olmasından, 11/7/2001 tarih ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik  Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uyarınca sorumludur.
MADDE 8 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya, Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
MADDE 9 - (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
MADDE 10 - (1) 29/12/2006 tarih ve 26391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/10 sayılı DTS Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2008 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 - (1) Bu Tebliğin hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.


Ek 1
Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik Kapsamında Olup
İthalatta Denetime Tabi Ürünlerin Listesi

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı
3407.00.00.90.12 Model yapmaya mahsus patlar (yalnız çocukların eğlenmesi için hazırlanan patlar)
3924.90.90.00.00 Diğerleri (yalnız diş kaşıyıcıları)
8505.11.00.00.00 Metalden olanlar (yalnız oyuncak mıknatıslar)
8505.19.10.00.00 Aglomere edilmiş ferritten daimi mıknatıslar (yalnız oyuncak mıknatıslar)
8505.19.90.00.00 Diğerleri (yalnız oyuncak mıknatıslar)
8712.00.10.00.00 Bilyalı rulmanları olmayanlar (sele yüksekliği 435 mm den az olanlar)
8712.00.30.00.00 İki tekerlekli bisikletler (sele yüksekliği 435 mm den az olanlar)
8712.00.80.00.00 Diğerleri (sele yüksekliği 435 mm den az olanlar)
9503.00.10.11.00 Oyuncak bebekler için arabalar
9503.00.10.12.00 Üç tekerlekli bisikletler
9503.00.10.19.00 Diğerleri
9503.00.21.00.00 Oyuncak bebekler
9503.00.29.00.00 Aksam, parça ve aksesuarlar
9503.00.30.00.00 Elektrikli trenler (rayları, işaretleri ve diğer aksesuarı dahil); birleştirilecek türden küçültülmüş modeller
9503.00.35.00.00 Plastik maddelerden olanlar
9503.00.39.00.00 Diğer maddelerden olanlar
9503.00.41.00.00 İçleri doldurulmuş olanlar
9503.00.49.00.00 Diğerleri
9503.00.55.00.00 Oyuncak müzik alet ve cihazları
9503.00.61.00.00 Ahşap olanlar
9503.00.69.00.00 Diğerleri
9503.00.70.00.00 Diğer oyuncaklar (takım veya set halinde olanlar)
9503.00.75.00.00 Plastik maddelerden olanlar
9503.00.79.00.00 Diğer maddelerden olanlar
9503.00.81.00.00 Oyuncak silahlar
9503.00.85.00.00 Kalıplanarak elde edilen minyatür metal modeller
9503.00.95.00.00 Plastik maddelerden olanlar
9503.00.99.00.00 Diğerleri
9504.90.10.00.00 Takım halinde elektrikli yarış arabaları (yarış oyunları özelliğine sahip olanlar)
9504.90.90.00.00 Diğerleri
9506.70.30.00.00 Tekerlekli patenler
__________________
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ