Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: yatırım teşvik süre


Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan mal mukabili ithalatlarda kkdf aranmaz. yalnız GV KKDF ve KDV tahakkuku yapılarak yükümlüye bir yazı ile tebliğ edilir.


Fon’a Kesinti Yapılmayacak Krediler
Madde 3- Aşağıda belirtilen kredilerden Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’na kesinti yapılmaz.
1) T.C. Ziraat Bankası (Teşvik belgesiz orta ve uzun vadeli tarımsal sanayi kredileri hariç) ve T.Halk Bankası’nca kullandırılan ihtisas kredileri ile T.Kalkınma Bankası tarafından doğrudan veya ticari bankalar aracılığı ile kullandırılan turizm ihtisas kredileri,
2) Konut ve yapı tasarrufu kredileri ile gerçek kişilere kendi ihtiyaçları için kullandırılan konut inşaat kredileri.
3) Yurt içi bankalar arası krediler ile finansman şirketlerinin bankalardan kullandığı krediler,
4) Kredilerin, Hazine kaynaklı fonlar dahil, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Kararname, Tebliğ ve Yönetmelik gibi çeşitli mevzuat hükümlerine göre kurulan fonlardan kullandırılan kısmı,
5) Kanuni ve idari takibe alınan krediler,
6) Bankalarca, yurt dışındaki kişilere açılacak krediler,
7) Kurucu bankalarca yatırım fonlarına verilen avanslar,
8) Yurtdışındaki işlerle ilgili olarak yurtiçindeki bankalardan veya yurtdışından alınacak döviz kredileri,
9) Petrol (Petrol mahsulleri dahil), gübre, gübre hammadesi, buğday, arpa ithalatının finansmanı amacıyla kullandırılacak döviz kredileri,
10) İlgili Kanun hükümlerine göre işlemleri fonlardan muaf tutulan Kurum ve Kuruluşlar ile Hazine ve T.C. Merkez Bankası’nın aldığı krediler,
11) T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu’nun kullandıkları krediler (Müessese, teşebbüs ve iştirakleri hariç),
12) Bağlı muamele ve takas,
13) Bankalarca yapılan vadeli ihracat alacakları ile ilgili iskonto işlemlerinden senetleri reeskonta kabul edilenler,
14) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan krediler,
15) Mülga (17.12.1998 tarihli, 23556 sayılı R.G. ile yayımlanan 22 seri nolu tebliğ)
16) Yurt dışındaki ihracat kredi veya ihracat kredisi sigorta kurumları ile bu ülkelerin kredi garanti programları çerçevesinde, yapılacak ithalatın finansmanında kullanılmak üzere bankaların borçlu sıfatıyla sağladıkları kredilerin ortalama vadesi asgari 1 yıl olmak kaydıyla ithalatçıya kullandırılan kısmı, (17.12.1998 tarihli, 23556 sayılı R.G. ile yayımlanan 22 seri nolu tebliğ)
17) Mülga (17.12.1998 tarihli, 23556 sayılı R.G. ile yayımlanan 22 seri nolu tebliğ)
18) Türk Parası Koruma Hakkında 32 sayılı Karara ilişkin 95-32/13 sayılı Tebliğ Çerçevesinde kullandırılan altın kredileri,
19) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde kurulan Borsa Para Piyasası işlemleri,
20) Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışından sağlanan, ortalama vadesi asgari 1 yıl olan döviz kredileri (Fiduciary işlemler hariç), (17.12.1998 tarihli, 23556 sayılı R.G. ile yayımlanan 22 seri nolu tebliğ)
21) Kitap ithalatının finansmanı için kullanılan krediler. (5.12.1997 tarih, 23191 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20 No’lu Tebliğle değişik)